13 Ekim 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29501

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Erenköy Gümrük Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

Yozgat İli Çekerek İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 06/07/2015 tarih ve 375 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/09/2015 tarih ve 1936 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Bağlıca Mahallesi, imarın 46914 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”13/10/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8948/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 06.10.2015      Karar No:6899

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Çalık Petrol Arama Üretim San ve Tic. A.Ş.

• MERKEZ ADRESİ          :  Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 163 Şişli-İSTANBUL

• TEBLİGAT ADRESİ       :  Ak Plaza Yaşam Caddesi No: 7 Kat: 9   06510, Söğütözü/ ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  29.08.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  30.637 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  Adıyaman, Gaziantep

• PAFTA NUMARASI      :  AR/ÇPA/K/M39-d2,d3

KARAR:

Çalık Petrol Arama Üretim San ve Tic A.Ş.’nin illeri, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı %2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

9009/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 06.10.2015      Karar No: 6898

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Era Enerji, Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Tic. Ltd.

• MERKEZİ ve

TEBLİGAT ADRESİ         :  Mustafa Kemal Mah. Barış Sitesi 2107 Sok. No: 3 Eskişehir Yolu Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  17.09.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  30.346 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER        :  Diyarbakır, Batman

• PAFTA NUMARASI      :  AR/ERA/K/L46-a2,a3

KARAR:

Era Enerji, Enerji Servis Hiz. ve Petrol Tic. Ltdnin illeri, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı %2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

9008/1-1


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

DUYURU

İlgi: 07.04.2014 günlü Duyurumuz

İlgi yazımızla; Manisa Barosu Başkanlığı'ndan alınan 01.06.2015 günlü yazıda; Halil ve Zeynep Oğlu, 23642370850 T.C. Kimlik No’lu, 1969 doğumlu, Manisa İli, Turgutlu İlçesi, Sarıbey Mah.-Köy; Cilt No: 51, Aile Sıra No: 51, Sıra No: 30'da kayıtlı Av. Hüseyin TURGUT'un, Baro Yönetim Kurulu'nun 21.05.2014 gün ve 101/3 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilerek, ruhsatname iptali işlemi Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulmuşsa da; adı geçen avukatın açmış olduğu dava sonucu Ankara 15. İdare Mahkemesinin 25.06.2015 tarihli 2015/986 E., 2015/897 K. sayılı kararı ile yukarıda bahsi geçen kararın iptaline karar verilmiş olup söz konusu yazımızın geri alınması zorunluluğu doğmuştur.

Açıklanan nedenlerle Birliğimiz tarafından adı geçen Av. Hüseyin TURGUT'un ruhsatnamesinin iptal edildiğine ilişkin ilgili yerlere yapılan duyuruların geri alınması gerektiği tebliğen duyurulur.

9060/1-1


Erenköy Gümrük Müdürlüğünden:

KİREMİTÇİLER MAKİNA VE YEDEK PARÇA İML. SAN. LTD. ŞTİ. (VN:5630045164) adına tanzimli 29.03.2004 tarihli 74849 sayılı Yatırım Teşvik Belgesinin iptal edilmesi nedeniyle mezkur belge kapsamında Müdürlüğümüzce tescilli aşağıda sayı/tarihi belirtilen ithalat beyannamesi eşyalara isabet eden ve yine aşağıda miktarı belirtilen vergi, fon, ve tahsilat anında hesaplanacak gecikme faizinin ödenmesi için adı geçen firmaya yapılan tebligatlar adres yetersizliği nedeniyle iade edildiğinden ve tebligata dair başkaca adres bulunmadığından ilanen tebligat yoluna gidilmesi gerekmiş olup, bu nedenle aşağıda kayıtlı vergiler ile tahsilat anında hesaplanacak gecikme faizinin; 6183 sayılı Kanun hükümleri gereği, en geç 15 (onbeş) gün içinde ödenerek, ödeme makbuzunun Müdürlüğümüze ibrazı gerektiği hususları ve iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.

 

Beyanname Sayı/Tarihi

KKDF

KKDF'nin KDV'si

IM031434/12.04.2004

2.537,01-TL

456,66-TL

 

NOT: Gecikme Faizleri Tahsilat Anında Hesaplanacaktır.

9076/1-1


 


 


 


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 03.11/25

Toplantı Tarihi ve No    : 28.08.2015-171                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 28.08.2015-3529                                           ESKİŞEHİR

Afyonkarahisar İli, Bayat İlçesi, Hürriyet Mahallesi’nde yer alan ve tescilli Hürriyet Mahallesi Nekropolü II. (İki) Derece Arkeolojik Sit sınırlarının sayısallaştırılması konusunda hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine ilişkin Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 14.04.2015 tarihli raporu, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, Afyonkarahisar Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 12.05.2015 tarih, 84082599-170İ03.01/387552 sayılı yazısı, 24.08.2015 tarih, 6871 sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftası, tescil fişi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Afyonkarahisar İli, Bayat İlçesi, Hürriyet Mahallesi’nde yer alan ve Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 17.12.2009 tarih ve 3925 sayılı Kararı ile II. (İki) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Hürriyet Mahallesi Nekropolü’nün II. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak güncellenen tescil fişinin, sınırlara ilişkin hazırlanan koordinatlı sit paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının uygun olduğuna, söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine, klineli mezar yapısının Müze Müdürlüğü denetiminde Belediyesince temizlenerek içinin toprakla doldurulmasına, alanda gerekli güvenlik önlemlerinin arttırılmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.


8958-1

8958-2

8958/1-1