13 Ekim 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29501

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


1 ADET SEBZE DOĞRAMA HATTI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1 ADET TATLI DOLUM VE TULUMBA TATLISI HATTI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


SAF ETİL ALKOL SATILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TURNİKE KASALARI VE KOLLARININ DIŞ YÜZEYLERİNİN REKLAM ALANI OLARAK KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN İŞHANI BİNASININ ÇATI KATI TADİLATI VE ONARIMI İŞİ ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Seyhan Şube Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. No.111    45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası      :  (236) 613 23 26 (4 hat)     Fax: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi          :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı       

 

İhalenin-Niteliği-Türü

İ.K. No

Dosya No

İhale Tarih - Saati

Teslim

Süresi

1-

55 Kalem Muhtelif Filtre Alımı

136309

2015-1962

26.10.2015 -14.00

  90 Gün

2-

38 Kalem Komatsu Yedeği Alımı

136310

2015-1963

26.10.2015-15.00

  90 Gün

3-

6 Kalem DM 50 İngersol Delici Yedeği Alımı

136311

2015-1964

26.10.2015-16.00

120 Gün

4-

4 Kalem Komatsu Kamyonlara Kabin ve Tabla Alımı

136313

2015-1965

27.10.2015-14.00

  90 Gün

5-

76 Kalem Komatsu Yedeği Alımı

136314

2015-1966

27.10.2015-15.00

  90 Gün

 

b) Teslim yeri                            :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri                       :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı yer         :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa adresinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 - Müessesemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

9061/1-1


1 ADET SEBZE DOĞRAMA HATTI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (Eskişehir) ihtiyacı “1 adet sebze doğrama hattı” ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar ile Ofisimiz tip ticari şartnamesi hükümleri dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartname ile sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, döküm alınabilmekte olduğundan ayrıca doküman verilmeyecektir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, (130.-TL) şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler ve varsa teknik şartnamede istenilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 22.10.2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kurum adına karar verecek personelin, Kurumca görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Teklif edilen ürünlerin teslim süreleri ile marka ve modeli teklif mektubunda belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9017/1-1


1 ADET TATLI DOLUM VE TULUMBA TATLISI HATTI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı (ayrıntısı www.dmo.gov.tr adresinde bulunan) 1 adet tatlı dolum ve tulumba tatlısı hattı; ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, ürün listesinde belirtilen şartname bedelini (100 TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 23.10.2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin teslim süreleri ile marka, model ve menşei teklif mektuplarında belirtilecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9016/1-1


SAF ETİL ALKOL SATILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Eskişehir Alkol Fabrikasında üretilecek ± % 10 toleransı satıcı opsiyonunda asgari % (v/v) 96 lık 5.500.000 litre denatüre edilmemiş tarımsal kökenli saf etil alkolün satış ihalesi, açık ihale usulüyle 06/11/2015 Cuma günü saat 14.00 de Mithatpaşa Caddesi No: 14 Yenişehir/ ANKARA adresinde bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü binası 6. katında yapılacaktır. İhaleye gerektiğinde açık artırma ve pazarlık usulü ile devam edileceğinden isteklilerin ihale günü ve saatinde Genel Müdürlüğümüzün 6. katında hazır bulunmaları gerekmektedir.

2 - İsteklilerin teklif mektuplarını ihalenin yapılacağı 06/11/2015 Cuma günü en geç saat 14.00’e kadar, Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir.

3 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teminatlar, nakit veya banka teminat mektubu olabilir.

4 - İhale üzerinde kalan istekli; ihale tutarının % 6’sı oranında kesin teminat verecektir.

5 - Teklifler posta ile de gönderilebilecektir. Ancak postadaki gecikmeler, bu ilandan önce yapılacak müracaatlar ile vaktinde verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İhale ile ilgili şartname ve diğer evraklar Genel Müdürlüğümüz Satınalma Dairesi Başkanlığı - Dahili Satış Müdürlüğü (Telefon: 0312 458 57 57/458 57 58/Faks: 0312 458 58 15) mesai saatleri dahilinde görülebileceği gibi, KDV Dahil 200,- TL. karşılığında temin de edilebilir. İhaleye katılacak olanların ihale ile ilgili şartnameyi satın alması zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarihinden itibaren en az 45 gün opsiyonlu olacaktır.

8 - İhaleye katılacak olanlardan istenilen belgeler aşağıda belirtilmiş olup, teklif mektubu ve teminat mektubunun aslı, diğer belgelerin aslı yerine fotokopi veya suretlerinin verilmesi halinde ise bunların noterden onaylı olmaları gerekmektedir.

a) Teklif Mektubu,

b) Geçici Teminat,

c) İmza Sirküleri,

d) Temsil durumunda Noterden Onaylı Vekaletname (ihale tarihinden azami 1 ay önce düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

e) Her sayfası istekli veya kanuni vekili tarafından imzalanmış şartname örneği,

f) İsteklinin halen faaliyette olduğunu gösterir 2015 yılında alınmış oda belgesi,

g) Denatüre edilmemiş Etil Alkol tahsisine ilişkin T.C. Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan izin belgesi,

h) Kapasite Raporu

9 - İstekliler ihaleye çıkılan alkol miktarının tamamı için teklif verebilecekleri gibi 500.000 litreden az olmamak üzere kısmi teklif de verebileceklerdir. 500.000 litrenin altında verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10 - Şirketimiz, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

9004/1-1


TURNİKE KASALARI VE KOLLARININ DIŞ YÜZEYLERİNİN REKLAM ALANI OLARAK KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - İhale konusu olan işin;

a) Niteliği             :  Metrobüs hattındaki istasyonlarda ve Tünel'de bulunan toplam 474 adet turnike kasaları ve kollarının dış yüzeylerinin reklam alanı olarak kiraya verilmesi işi.

b) Teslim Yeri     :  Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

c) Miktarı             :  474 adet turnike.

2 - İhale şartnamesi, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı İhale işlen Şube Müdürlüğü Hizmet İşleri Şefliğine müracaat edilerek 100,00.-TL bedel karşılığında temin edilebilir.

3 - İhale ile ilgili teklif mektupları 27.10.2015 günü saat: 14:00'e kadar İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü Hizmet İşleri Şefliği Şahkulu Mh. Erkan-ı Harp Sk. No: 2 Metrohan Tünel - Beyoğlu/İST. adresine teslim edilecek ve teklif mektupları aynı adreste toplanan İhale Komisyonu huzurunda aynı gün saat 14:00'den itibaren açılacaktır.

4 - İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü Arttırma ile yapılacaktır.

5 - Söz konusu ihalenin tahmin edilen toplam bedeli 474 Adet Turnike x 90 TL x 60 Ay = 2.559.600,00 TL+KDV'dir.

6 - İsteklilerde aranılacak şartlar:

A) Kanuni İkametgahı olması,

B) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, ticaret, sanayi odası veya esnaf odası ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D) İmza sirküleri vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişililerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) İstekliler adına vekaleten adına vekaleten ihaleye katılmıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

F) Tahmin edilen toplam bedelin %3'ü oranında 76.788,00 TL'lik geçici teminat,

G) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortaklıkları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

H) Şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlanacak teklif mektubu,

İ) Diğer belgeler:

a) İstekliler ihale konusu iş ile ilgili olarak açık hava reklamcılığı alanında en az 5 (beş) yıllık iş deneyimini gösteren kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış referans mektubunu teklifleri ile birlikte İdareye sunmak zorundadır. Referans mektubu getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

b) İsteklilerin son üç yıllık ciro ortalamalarının 5.000.000,00.-TL (BeşmilyonTürkLirası) olduğuna dair (Yeminli Mali Müşavir veya Vergi Dairesi tasdikli gelir-gider tablosu, K/Z tablosu vs.) belgeyi İdareye sunmaları zorunludur.

c) Ortak girişim olması halinde, yukarıda belirtilen (a) ve (b) maddelerindeki kriterleri ortak girişim yapısı içerisindeki bir ya'da birden fazla isteklinin karşılaması gereklidir.

8806/1-1


TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN İŞHANI BİNASININ ÇATI KATI TADİLATI VE ONARIMI İŞİ ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Seyhan Şube Başkanlığından:

1 - Adana İli, Seyhan İlçesi, Tepebağ Mah. İnönü Cad. No: 63 Adliye Karşısı Kızılay Enver Arsava Seyhan/ADANA adresinde, taşınmaz üzerinde bulunan Türk Kızılayı İşhanı Binasının Çatı Katı Tadilatı ve Onarımı işinin Anahtar Teslimi Götürü Bedel ile Yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3'ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "Tepebağ Mah. İnönü Cad. No: 63 Adliye Karşısı Kızılay Enver Arsava Kat. 5 Seyhan/ADANA" adresindeki Şube Başkanlığımız'dan 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari, teknik ve mali şartnameler Tepebağ Mah. İnönü Cad. No: 63 Adliye Karşısı Kızılay Enver Arsava Seyhan/ADANA adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 03/11/2015 günü saat 10:30'a kadar Şube Başkanlığımıza Tepebağ Mah. İnönü Cad. No: 63 Adliye Karşısı Kızılay Enver Arsava Seyhan/ADANA vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - Teklif ve Teminat Mektubu zarfı 04/11/2015 günü saat 14:30'da Şube Başkanlığımızda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

8922/1-1