9 Ekim 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29497

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından:

Türk Standardları Enstitüsünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1 - İlanda yer alan Yardımcı Doçent kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.

2 - Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartlar ile kadro derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak zorundadır.

3 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

4 - İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına UAKBİS sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır. (Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://personel.uludag.edu.tr adresinde yayınlanmıştır).

 

BİRİM

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNV.

K.D.

AD.

AÇIKLAMA

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bl.

Yardımcı Doçent

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bl.

Yardımcı Doçent

3

1

 

Mühendislik Fakültesi

Geoteknik AD.

Yardımcı Doçent

3

1

 

Mühendislik Fakültesi

Mekanik A.D. (İnşaat Müh. Bl.)

Yardımcı Doçent

3

1

 

Mühendislik Fakültesi

Ulaştırma A.D.

Yardımcı Doçent

3

1

 

Mühendislik Fakültesi

Yapı A.D.

(İnşaat Müh. Bl.)

Yardımcı Doçent

3

1

 

Mühendislik Fakültesi

Yapı A.D.

(İnşaat Müh. Bl.)

Yardımcı Doçent

3

1

 

Eğitim Fakültesi

Zihin Engelliler Eğitimi A.D.

Yardımcı Doçent

3

1

 

Hukuk Fakültesi

Milletlerarası Hukuk

A.D.

Yardımcı Doçent

3

1

Hukuk Fakültesi Mezunu olmak ve ilgili alanda Kamu Hukuku Doktorası yapmış olmak.

Devlet Konservatuvarı

Türk Müziği Anasanat Dalı

Yardımcı Doçent

3

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik (Doktora) eğitimini bir Konservatuvarda ve Türk Müziği alanında yapmış olmak.

8926/1-1


İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Ünvan

Kadro Sayısı

Aranan Kriterler

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ameliyathane Hizmetleri

Yrd.Doç.Dr.

2

Adayların Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi uzmanı olması tercih nedenidir.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Anestezi

Yrd.Doç.Dr.

1

Adayların, anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı olması tercih nedenidir.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Elektronörofizyoloji

Yrd.Doç.Dr.

2

Adayların, nöroloji veya beyin ve sinir cerrahisi uzmanı olması tercih nedenidir.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım

Yrd. Doç.Dr.

1

Adayların, anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı olması tercih nedenidir.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Yrd. Doç.Dr.

1

Adayların, radyoloji uzmanı olması tercih nedenidir.

İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.bilgi.edu.tr/ adresinde yer almaktadır.

8889/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Kipman Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı

VAKFEDENLER: Fatoş Kipman

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07/09/2015 tarihinde kesinleşen, 25/06/2015 tarihli ve E: 2014/364, K: 2015/282 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Eğitim, kültür ve sosyal alanlar ile sağlık ve sosyal güvenlik alanlarında senedinde yazılı amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Göztepe Mahallesi, Rıdvanpaşa Sokak, 109 pafta, 501 ada, 162 parselde kayıtlı kagir apartmanın B Blok 4. Kat, 8 nolu ve 8. kat 16 nolu bağımsız bölümleri.

YÖNETİM KURULU: Fatoş Kipman, Av. Ali Haydar Bengi, Dr. Mehmet Hacıhanifioğlu

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Vakfın gayesine yönelik faaliyetlerde bulunan herhangi bir vakfa veya kamu kuruluşuna devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

8907/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Belediye Encümenimizin 06.08.2015 gün ve 1116/2469 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 10.09.2015 gün ve 2201/5267 sayılı kararı ile onaylanan 84138/EK28 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

ADA

PARSEL

MEVKİİ

43524

1

YUVA

8856/1-1

—————

Ergazi Mahallesi 13240 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyrulur.

8906/1-1


Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından:

T.C.

BAŞBAKANLIK

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

HAZİNE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

1 - GENEL

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına giriş sınavı ile, Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece Hazine Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmak üzere, aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Hazine Uzman Yardımcısı alınacaktır.

 

ALAN

ADET

İktisat

25

İşletme

20

Endüstri Mühendisliği

10

Hukuk

5

Bilgisayar Mühendisliği

5

TOPLAM

65

 

Hazine Müsteşarlığı, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar Hazine Uzman Yardımcısı alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir.

2 - SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların aşağıda sayılan şartları taşımaları gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1980 tarih ve sonraki doğumlular),

c) En az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakültelerinden veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

d) ÖSYM tarafından 2014-2015 yıllarında gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye tespit sınavlarından (Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinden birinden) en az (C) düzeyinde puan almış olmak,

e) T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 5 - 6 Temmuz 2014 ve 4 - 5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS),

• İktisat alanı için KPSSP-22 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 500 kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece İktisat bölümü mezunları kabul edilecektir),

• İşletme alanı için KPSSP-23 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 400 kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece İşletme bölümü mezunları kabul edilecektir),

• Endüstri Mühendisliği alanı için KPSSP-7 puan türünden en az 75 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece Endüstri Mühendisliği bölümü mezunları kabul edilecektir),

• Hukuk alanı için KPSSP-21 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 100 kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece Hukuk bölümü mezunları kabul edilecektir),

• Bilgisayar Mühendisliği alanı için KPSSP-7 puan türünden en az 75 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 100 kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunları kabul edilecektir),

Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavında daha önce iki defa başarısız olanlar giriş sınavına giremezler.

3 - BAŞVURU

Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için başvurular, 19.10.2015 tarihinden 30.10.2015 günü mesai saati bitimine (Saat 18:00) kadar yapılacaktır.

Başvurular aşağıda yer alan üç yöntemden biri kullanılarak yapılabilecektir:

a) Müsteşarlığın internet sayfası üzerinden,

b) “T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 36 Kat 5, 06510 Emek/ANKARA” adresine şahsen,

c) Yukarıda belirtilen adrese posta yoluyla (iadeli taahhütlü).

30.10.2015 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru için istenen belgelerin Müsteşarlık Genel Evrakına en geç 30.10.2015 tarihi mesai saati bitimine (Saat 18:00) kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - ŞAHSEN VEYA POSTA YOLUYLA BAŞVURU

Şahsen başvuruda bulunacak adayların yanlarında nüfus cüzdanı ve elektronik ortamda kayıtlı bir fotoğraf bulundurmaları yeterli olacaktır.

Posta yolu ile başvuru yapacak adaylardan talep edilecek belgeler aşağıda yer almaktadır:

a) Müsteşarlığın internet sayfasından veya Personel Dairesi Başkanlığından temin edip dolduracakları “İş Talep Formu”,

b) Yükseköğrenim diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin (yabancı ülkelerdeki fakültelerden veya yüksekokullardan mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi,

c) KPSS puan belgesinin fotokopisi,

ç) YDS puan belgesinin fotokopisi,

d) 4,5x6 ebadında, son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.

5 - SINAV ŞEKLİ

Sınav, klasik usulde yazılı sınav ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.

Yazılı sınavda bölümler itibariyle soruların ağırlıkları aşağıdaki şekilde olacaktır:

- İktisat Alanından Sınava Giren Adaylar İçin; (%100) Alan Bilgisi,

- Diğer Alanlardan Sınava Giren Adaylar İçin; (%80) Alan Bilgisi, (%20) Genel İktisat.

Yazılı sınav sonucunda oluşacak sıralamaya göre sözlü sınava, Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince her bir sınav alanı kontenjanının 3 katı aday sözlü sınava davet edilecektir. Her bir alan için son sıradaki puana birden fazla adayın sahip olması durumunda, söz konusu aynı puana sahip adayların tümü sözlü sınava davet edilecektir.

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı sayılabilmek için yazılı ve sözlü sınav puanlarının ayrı ayrı 100 puan üzerinden en az 70 puan olması gerekmektedir. Sınavda alınan ortalama puanlar, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlayarak kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır. Bu nedenle yazılı veya sözlü puanları 70 ve üzeri olan her aday sınavı kazanmış sayılmayacaktır.

6 - YAZILI SINAV KONULARI

Sınav konuları alanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

a) İktisat Alanı: Makro İktisat, Mikro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Para - Banka, Ekonometri,

b) İşletme Alanı: Temel İşletme Kavramları, İşletme Yönetimi, Üretim ve Finans Yönetimi, İşletme Finansmanı, Mali Tablolar Analizi, Muhasebe,

c) Hukuk Alanı: Hukukun Temel İlkeleri, İdare Hukuku (Genel Hükümler - İdari Yargı), Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hükümleri Hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Sigorta Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,

ç) Endüstri Mühendisliği Alanı: Yöneylem Araştırması, Sistem Analizi, Üretim Yönetim Sistemi, Üretim Planlaması, Yönetim Bilgi Sistemleri, Finansal Muhasebe,

d) Bilgisayar Mühendisliği Alanı: Bilgisayar Programlama, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İnternet ve Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği,

7 - SÖZLÜ SINAV KONULARI

Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyleri,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

Adaylar, Giriş Sınavı Kurulu tarafından sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi için elli puan, diğer özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.

8 - SINAV TARİHİ VE YERİ

a) Yazılı sınav 21 Kasım 2015 Cumartesi günü “Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Beşevler/ANKARA” adresinde saat 10:30’da başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır.

Yazılı sınava katılacak adayların isimleri, Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ilan edilecektir. Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş ve isimleri ilan edilmiş adaylardan sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılanlar, giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.

b) Sözlü sınava katılmaya hak kazananların isimleri, yazılı sınav puanlarına göre yapılacak sıralama sonucunda belirlenecektir. Sözlü sınav tarihleri ve yeri Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ilan edilecektir.

9 - KİMLİK BELGESİ

Adaylar, yazılı sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) bulunduracaklardır.

10 - KAZANANLARIN İLANI ve ATANMASI

Sınavı asil veya varsa yedek olarak kazananların isimleri Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ilan edilecektir. Sınavda başarılı olanların Müsteşarlıkça kendilerine bildirilen süre içinde Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

11 - BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefon numaralarından temin edilebilir.

Telefon Numaraları    :  (0 312) 204 61 10

                                      (0 312) 204 64 69

İnternet Sayfası          :  http://www.hazine.gov.tr

Adres                         :  T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 36 Kat 5, 06510 Emek/ANKARA

8943/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge no’su ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri fesh edildiğinden mevcut Hizmet yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, hizmet belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.

 

FİRMANIN ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

SHELL PETROL A.Ş.-BALGAT ŞUBESİ ANKARA

TS 11939

06-HYB-4035

14.09.2015

FİRMA İSTEĞİ

TARDU AKARYAKIT İML. İTH. VE İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

KIRIKKALE

TS 11939

06-HYB-1697

14.09.2015

FİRMA İSTEĞİ

REİS RS ENERJİ ELEK. ÜR. MOT. ARAÇ. TÜ. ÜR DAĞ. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 11939

06-HYB-637

18.09.2015

FİRMA İSTEĞİ

BOME SAN. ÜR. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12426

TS 12843

06-HYB-140

17.09.2015

ARA KONTROL OLUSUZ

E.F.E. LİFTRONİC ASANSÖR İML. İNŞ. İTH. İHR. PET. ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS EN 13015+A1

TS 12255

06-HYB-2492

14.09.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ÖZOVA TRAKTÖR TAMİR VE BAKIM SERVİSİ-BAKİ AKMAN

ANKARA

TS 12047

06-HYB-2913

14.09.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

BERKAY ELEKTRİK İNŞ. GIDA TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 13164

TS 13242

06-HYB-4165

30.09.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ZALOĞLU TUR. İNŞ. TEM. BİL. SİS. OTOM. MED. GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. ANKARA

TS 12524

06-HYB-413

30.09.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

HAS KARDEŞLER OTOMOTİV TAŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12047

06-HYB-513

30.09.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ESDAŞ ELEKT. SİS. DES. SAN. VE TİC. A.Ş. ANKARA

TS 13149

06-HYB-834

30.09.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ANKASİM ELEK. TAAH. İML. MON. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12817

TS 12541

06-HYB-990

30.09.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ELVAN ÇAKIR İNŞ. TAAH. TAŞ. LOK. AKAR. BAY. TUH. KON. HAY. VE TURZ. TİC. LTD. ŞTİ. KIRIKALE

TS 11939

06-HYB-1159

30.09.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

SEÇKİNLER OTOM. PET. ÜR. İNŞ. TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12047

06-HYB-1191

30.09.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

HAZAR YANGIN GÜV. MÜH. MAK. İNŞ. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 11827

06-HYB-1227

30.09.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ANKARA ELEK. ELEKT. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12540

TS 12849

TS 12845

TS 12739

06-HYB-1670

30.09.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

BEKİR AKBULUT

KIRIKKALE

TS 12664-1

06-HYB-1683

30.09.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

MERKEZ MOTOR YENİLEME-MEHMET ÇETİN ANKARA

TS 11954

06-HYB-1706

30.09.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ME-GA 1 YAPI İNŞ. TAAH. OTOM. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12047

06-HYB-1783

30.09.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ÖNDER SÖKEN-OTO-BİL KLİNİK

ANKARA

TS 12664-1

06-HYB-2818

30.09.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ULUSAN MOTOR EĞT. OTOM. GIDA İNŞ. TAAH. ORG. HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 11921

06-HYB-3305

30.09.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

TEMELLER TARIM ÜR. AKAR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 11939

06-HYB-3706

30.09.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

HAKİM EMLAK MÜŞ. İNŞ. MİM. MÜH. HAFR. OTOM. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12047

TS 13168

06-HYB-3713

30.09.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

NEŞE TEKNİK HİZ. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12850

06-HYB-3741

30.09.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

GSB GRUP MAK. SAN. İNŞ. VE TAAH. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12873

06-HYB-3811

30.09.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

AKAY GRUP MED. SİS. VE SAĞ. İŞL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12559

06-HYB-4134

30.09.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ERCAN AYAZ ERAY ASANSÖR İNŞ. MAZL. TEM. ANKARA

TS EN 13015+A1

TS 12255

06-HYB-4158

30.09.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

TURKYAPI GRUP İNŞ. PEY. TEKS. İML. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12524

TS 12868

TS 12867

TS 12866

TS 12706

06-HYB-4171

30.09.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

HANİFE ÇAKIR HC ELEK. ELEKT.

ANKARA

TS 12498

TS 10079

TS 10956

TS 12427

KRİTER 285

06-HYB-4135

30.09.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

BÜLENT TOPSAKAL-EFSANE OTOGAZ

ANKARA

TS 12664-1

06-HYB-2345

30.09.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

KOTONTEKS TEKSTİL VE GIDA ÜR. SAN. TİC. A.Ş. ANKARA

TS 11939

TS 12820

06-HYB-673

30.09.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

TELKONET İLT. SİS. BİL. MÜH. DAN. EĞT. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12498

TS 13164

TS 12739

TS 13242

06-HYB-3276

30.09.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

VERİM BELGELENDİRME ÇEVRE EĞT. DAN. YAZ. İNŞ. EML. NAK. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13573

06-HYB-3729

30.09.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

KAYA İLETİŞİM PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12498

TS 10956

TS 12540

TS 12713

TS 13100

KRİTER 202

06-HYB-2333

30.09.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

SİSTEM OFSET BASIM YAYIN SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 11894

06-HYB-1466

30.09.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

KOÇAK TIP VETERİNER GIDA TEKNOLOJİLERİ LTD ŞTİ. ANKARA

TS 12426

06-HYB-1451

30.09.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

SETAP TEK. SİS. SAN. VE TİC. A.Ş. ANKARA

TS 12498

06-HYB-4128

30.09.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ANKARA METROPOL ELEKT. SER. BİL. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12498

TS 10956

06-HYB-2789

30.09.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ONUR GEYİK-KUZEY BİLGİSAYAR ENDÜSTRİYEL TEKNİK SERVİS ANKARA

TS 12859

06-HYB-3740

30.09.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

MBA ASANSÖR BİL. İLT. ELEKT. ELEK. İNŞ. OTOM. EML. SAN. TİC. İTH. VE İHR. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS EN 13015+A1

06-HYB-4140

30.09.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

DİNAMİK MEDİKAL ELEKT. İNŞ. TAAH. TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12426

06-HYB-1012

30.09.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ÖNCÜ ELEKTRONİK-TAHİR TAŞKIRAN

TS 13229

TS 12498

TS 10956

TS 12849

TS 12540

TS 13164

06-HYB-3279

30.09.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

LİNVATEK ORTOPEDİ A.Ş. ANKARA

TS 12426

TS 13011

06-HYB-4153

30.09.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

BEKİR ORBAY-ORBAY MOTORLU ARAÇLAR

ANKARA

TS 11964

06-HYB-3736

30.09.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

NEZİROĞLU MOTORLU ARALAR TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12047

06-HYB-1707

30.09.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

TÜM-PA TEMİZLİK VE SOS. HİZ. İNŞ. TUR. TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 13111

06-HYB-2748

30.09.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

GÖKSEL SOĞUTMA

ANKARA

TS 10079

06-HYB-4151

30.09.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

DAF-TIRSAN OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. ANKARA

TS 12047

06-HYB-2360

30.09.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

BE HA TURZ. TAŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12257

06-HYB-1481

30.09.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

MEHMET YILDIRIM-YILDIRIM MEDİKAL

ANKARA

TS 12426

06-HYB-2832

30.09.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

BETAMED TIBBİ MALZ. İTH. İHR. TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12426

06-HYB-414

30.09.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

KOPARAN ENERJİ ELEK. SİS. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

KRİTER 256

06-HYB-3339

30.09.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ASİTKARBONİK SINAİ VE TIBBİ GAZLAR TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13071

06-HYB-2815

30.09.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

8869/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\YASSAH\ŞABLON - YARGI -_Sayfa_1.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\YASSAH\ŞABLON - YARGI -_Sayfa_2.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\YASSAH\ŞABLON - YARGI -_Sayfa_3.jpg


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ