9 Ekim 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29497

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


35 KALEM TIBBİ CİHAZ VE CERRAHİ EL ALETİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


10 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI İHTİYACI MUHTELİF CİNS VE MİKTAR AĞ OPTİMİZASYON ÜRÜNÜ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


100 ADET ENDÜSTRİYEL TABLET BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KAPALI DEVRE TV (CCTV) SİSTEMİ TEMİN VE TESİSİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tokat Havalimanı Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TIBBİ CİHAZ (ND:YAG + ALEXANDRİTE LAZER) ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA/ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


ALTYAPI VE ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Denizli Sarayköy Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


TESİS/YAPIM VE DEVREYE ALMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


INVITATION FOR BIDS (IFB)

REPUBLIC of TURKEY:


ÜÇ-FAZLI ŞÖNT REAKTÖR ALINACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


Invitation for Bids (IFB)

SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE

Republic of Turkey Turkish Electricity Transmission Corporation:


SONDAJ YEDEKLERİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


YER SİLOSUNDAN BETON KANALLARA PANCAR NAKLİ HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


1 ADET FARMASÖTİK TİP DEĞİRMEN SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


PLATFORM SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ İÇİN 3 GRUP LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Şanlıurfa Defterdarlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İzmir Menderes Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


35 KALEM TIBBİ CİHAZ VE CERRAHİ EL ALETİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ihtiyacı "35 Kalem Tıbbi Cihaz ve Cerrahi El Aleti”, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 23/10/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

8917/1-1


10 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ihtiyacı 10 kalem Tıbbi Cihaz, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilmiş olan şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 26.10.2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

8918/1-1


T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI İHTİYACI MUHTELİF CİNS VE MİKTAR AĞ OPTİMİZASYON ÜRÜNÜ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Ağ Optimizasyon Ürünü teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 19/10/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8919/1-1


100 ADET ENDÜSTRİYEL TABLET BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü ihtiyacı 100 adet Endüstriyel Tablet Bilgisayar ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 20/10/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8920/1-1


KAPALI DEVRE TV (CCTV) SİSTEMİ TEMİN VE TESİSİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tokat Havalimanı Müdürlüğünden:

İhale Dosya Numarası                     :  2015/134140

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Tokat - Turhal Yolu Üzeri 20. Km. Büyük Bağlar Mevkii - Merkez/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası             :  0356 2387330      Faks: 0356 2387355

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  ahmet.balli@dhmi.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  “1 adet Kapalı Devre TV (CCTV) Sistemi temin ve tesisi işi” DHMİ İhale Yönetmeliği 24-a maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

b) Teslim yerleri                               :  DHMİ Tokat Havalimanı Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                                 :  Sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip işe başlanacak olup, sözleşme imzalanmasını müteakip, 40 gün içinde her türlü montaj, eğitim, muayene ve geçici kabul vb. gibi işleri tamamlanarak çalışır vaziyette teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Tokat - Turhal Yolu Üzeri 20. Km. Büyük Bağlar Mevkii - Merkez/TOKAT adresinde bulunan DHMİ Tokat Havalimanı Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                              :  26/10/2015 Pazartesi günü saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b),  (c), (d), (e) ve (g)  bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 16 ncı maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) İdari şartnamenin 17 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri: İsteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde; teklif bedelinin en az % 15'i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen tek sözleşmeye dayalı ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler ile birlikte kapasite raporu (1 adet) verilecektir.

4.3.2. İstekli;  imalatçı ise imalatçılık belgesini, yetkili satıcı ise üretici firmanın vermiş olduğu imalatçılık belgesi ile yetkili satıcılık belgesini İdari Şartnamede tanımlanan şekliyle verecektir. Belgeler yabancı dilde hazırlanmış ise onaylı Türkçe tercümeleri de verilecektir.

4.3.3. İstekli, 10 yıl süreli yedek parça garantisine ilişkin taahhütname verecek olup, bu hususa ilişkin 10 yıllık süreyi içeren fiyatlandırılmış yedek parça listesini tekliflerinin ekinde vereceklerdir. Bu listede yedek parçaların kullanım ömürleri de yer alacaktır.

4.3.4. İstekli, Türkiye’de bakım onarım hizmeti verebilecek ve yedek parça desteği sağlayabilecek bir teknik servise sahip olduğuna veya bu hizmeti teknik servis için yeterli şartlara sahip bir başka firmaya yaptıracağına ilişkin belge verecektir. (TSE hizmet yeri yeterlilik belgesine ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen satış sonrası hizmet yeterlilik belgesine sahip olacaktır.)

4.3.5. İstekli, Teklif edilen Sistemde yer alan ekipmanlara ait TSE, ISO gibi ulusal/ uluslararası standartlara uygunluk belgesini verecektir. Ulusal/uluslararası standartlarda imal edilmeyen cihazlar teklif edilmeyecektir. İstekli, teklif ettiği malzemeler ile ilgili standart veya standartlara uygunluk belgesini teklif evrakları ile birlikte verecektir.

4.3.6. Teknik Şartnamenin teknik hususlarını kapsayan orijinal teknik dokümanlar (kataloglar) teklifi ile birlikte verilecektir. Söz konusu dokümanların teklif edilen cihazla ilgili tüm detayları kapsaması gerekmektedir.

4.3.7. Teknik Şartnamenin Teknik Hususlar bölümünde istenen özellikler, teknik dokumanın ilgili sayfalarında işaretlenecektir. (Teknik dokumanda referans gösterilen yerde Teknik Hususlar bölümünün hangi maddesine karşılık geldiği belirtilecektir.)

4.3.8. İhale konusu sistemlerin montajına yönelik iş programı verilecektir

4.3.9. İhale konusu sistemlerin eğitimine yönelik eğitim programı verilecektir.

4.3.10. İsteklilerce götürü bedel üzerinden teklif edilen sisteme ait malzemelerin marka ve modelleri ayrıca belirtilecektir.

4.4. Bu ihalede tek sözleşmeye bağlı olarak; bir bütün halinde Kapalı Devre TV (CCTV) Sistemi temin ve tesisi işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye %5 (yüzdebeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanı DHMİ Tokat Havalimanı Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Biriminde görülebilir ve 100,00 TL (KDV dahil) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. Şartnameyi satın almak isteyen firma yetkilisi, yetki belgesi (imza sirküleri, vekaletname v.b) ve adına düzenlenmiş olan Adli Sicil Kayıt Belgesinin aslı ile müracaat edecek, Adli Sicil Kaydının kontrolünü müteakip şartname satın alınabilecektir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 26/10/2015 Pazartesi günü saat 14:00’e kadar DHMİ Tokat Havalimanı Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve İdari İşler Birimine teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihalede İdaremiz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp satın alma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir.

8892/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

MADDE 1

İHALENİN KONUSU:

İş bu ihalenin konusu; Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki merkezdeki; Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Döşemealtı, Aksu ilçelerinin sınırları içerisinde; mevcutlar ve bunlara ilaveten iki yüzlü ışıklandırılmak reklam vitrini içeren yeni otobüs ve tramvay duraklarının imal ve montajının yapılması ve işletilmesi, idari şartnamenin 20. maddesinde ve teknik şartnamede ismi, nev'i, nitelikleri ve sayıları yazılı reklam materyallerinin ve şehir mobilyalarının imal ve montajının yapılarak işletilmesi (veya işlettirilmesi) ve yanı sıra şehrin tüm otobüs ve tramvay duraklarının bakımı işinin bedel ödemek suretiyle yapılmasıdır.

MADDE 2

ARTTIRIMA ESAS MUHAMMEN BEDELİ:

İşin artırıma esas muhammen bedeli, Yüklenicinin ihale konusu işe ilişkin yıllık brüt cirosunun İdareye vereceği %20'si olup, artırma İdareye verilecek bu oranın artırılması suretiyle yapılacaktır. İşin 10 yıllık muhammen bedeli toplamı 42.387.120 TL'dir. İta amiri tarafından onaylanan ihale neticesinde Yüklenicinin İdareye ödeyeceği yıllık brüt ciro oranına tekabül eden bedel, sözleşmenin imzalanmasından sonraki ilk yıl için 4.238.712 TL'den az olamaz ve bu asgari bedel takip eden her yıl bir önceki yılın Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında artırılır.

Yüklenicinin İdareye ödeyeceği bedel ilk üç yıl için aylık net 40.000 Euro (Kırk bin) karşılığı TL'den aşağı olamaz. Bu bedelden aşağı olması durumunda yüklenici, aylık 40.000 Euro (Kırk bin) karşılığı TL'yi İdareye ödemeyi kabul ve taahhüt eder. (Ödeme tarihindeki Merkez Bankası efektif satış kuruna göre hesap edilerek ödenecektir.) Dördüncü yıldan itibaren bu bedel aynı şartlarla aylık 60.000 Euro (Altmış bin) karşılığı TÜRK LİRASI olacaktır. Yüklenicinin altı aylık dönemde İdareye ödediği aylık bedellerin toplamının yıllık asgari bedelin yarısından az olması halinde, aradaki fark Yüklenici tarafından İdareye ödenecektir.

Bu maddede sayılan bedellere KDV ile diğer vergi resim ve harçlar dahil değildir.

MADDE 3

İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE, HANGİ USULDE YAPILACAĞI:

İhale 22/10/2015 tarihinde Perşembe günü, saat 15.00 de Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Belediye Encümeni toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda düzenlenen kapalı teklif usulü (arttırma) ile yapılacaktır.

MADDE 4

İSTEKLİLERDE ARANACAK NİTELİKLER VE İSTENECEK BELGELER:

İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

4.1. Kanuni ikametgâhı olması,

4.2. Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,

4.3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi,

4.3.1. Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.3.2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2015 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

(Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.3.3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (4.3.1) ve (4.3.2) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

Ayrıca, ortak girişimciler ihaleden sonra birlikte şirket kurabilirler. Şirket kurulması için idarenin onayının alınması mecburiyeti vardır. Ancak idareye karşı, ortaklar ve şirket hem birlikte, hem de ayrı ayrı Sözleşme ve Şartnamelerin tamamından sorumludurlar.

4.4. İmza sirkülerini vermesi

4.4.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

4.4.2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.4.3. Ortak girişim olması halinde ortak girişim oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (4.4.1) ve (4.4.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

4.5. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye'de şubesi bulunmayana yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.6. Yeterliliğe ilişkin belgeler:

4.6.1. Vergi durumu bildirgesi veya belgesi vermesi, (2010-2015 yıllarına ait gelir veya kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2015 yılında alınmış belge vermesi.)

4.6.2. Yeminli Mali Müşavirlerce tasdikli son üç yıla ilişkin bilanço ve gelir gider tablosu,

4.6.3. Son 5 (beş) yılda; dünyada veya Türkiye'de nüfusu bir milyon ve üzerindeki en az üç şehirde Açıkhava reklam işletmeciliği yapmış olduğunu ilgili idareden almış olduğu belge ile kanıtlaması gerekir. Ortak girişim olması halinde en az pilot ortağın mezkûr belgeyi sunması gerekir.

4.6.4. Yüklenicinin daha önce yapmış olduğu ihale konusu işlerin listesi ile bu işlere ilişkin ilgisinin imzasını taşıyan referans mektubu,

4.6.5. Yüklenicinin iş durumu ve tutumu ile ilgili beyanlarını, 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair beyanlarını ve Antalya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere benzer kuruluşlarla ihtilafı olup olmadığı varsa durumu açıklayıcı beyanlarını içerir beyan yazısı,

4.7. Geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu vermesi,

4.8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli Ortaklık Sözleşmesi verirler. Ayrıca, grubun bütün Ortakları idare ile yapılacak ihale Sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) İdareden örneğini alacakları Yer Görme ve Mevcut Durum Bilgi Belgesinin aslını,

4.9. SGK' ya borcu olmadığına ilişkin belge,

4.10. İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını,

4.11. İsteklilerin, idari şartnamenin 7. maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına vermesi şarttır.

Tüm bu belgeler Belediye Encümeni tarafından incelenecektir.

MADDE 5

TEKLİFLERİN VERİLMESİ:

5.1. Usulüne uygun olarak hazırlanmış teklifler, en geç 22/10/2015 Perşembe günü saat 15.00'e kadar, sıra numarası verilmek suretiyle, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İhale Komisyonu (Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümeni) Karaalioğlu Parkı girişi Antalya adresine teslim edilecektir.

5.2. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin şartnamede belirtilen saate kadar idari şartnamenin (8.1) fıkrasındaki adrese ulaşması zorunludur. Postada yaşanacak gecikmelerden İdare sorumlu olmayacaktır.

5.3. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

5.4. Saat ayarında; Türkiye Radyo Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esas alınacaktır.

MADDE 6

VARSA TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI

6.1. Geçici teminat, tahmin edilen işletme bedelinin %3 olun 1.271.613.60 TL'dir.

MADDE 7

ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:

İhale şartname ve ekleri Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İlan ve Reklam Şube Müdürlüğü'nden mesai saatleri içinde görülebilir ve 5.000 TL karşılığında alınabilir.

İlan olunur.

8870/1-1


TIBBİ CİHAZ (ND:YAG + ALEXANDRİTE LAZER) ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Proje Yönetim Birimince desteklenen proje kapsamında 1 (Bir) Kalem Tıbbi Cihaz Alımı işi (Nd:Yag + Alexandrite Lazer) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                              :  2015/124998

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  Tel: 0(342) 317 13 57

                                                                  Fax: 0(342) 360 17 01

c) Elektronik Posta Adresi                     :  arsfon@gantep.edu.tr 

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği

    İnternet Adresi (varsa)                       :  http://bap.gantep.edu.tr

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                    :  Tıbbi Cihaz Alımı (Nd:Yag + Alexandrite Lazer) 1 Adet

b) Teslim [Yeri/Yerleri]                         :  Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi (Proje Yürütücüsüne)

c) Teslim [Tarihi/Tarihleri]                     :  Sözleşme tarihi itibariyle 90 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                   :  Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Yönetimi Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/ GAZİANTEP

b) Tarihi ve Saati                                    :  20.10.2015Salı günü Saat: 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartnamesi madde 7.1’den görülebilir.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartnamesi madde 7.4’den görülebilir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3. 1Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartnamesi madde 7.5’den görülebilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 100,00.-TL karşılığı Doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası Gaziantep Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 no.lu hesaba yatırmak zorundadır.

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Yönetimi Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil / GAZİANTEP / TÜRKİYE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif [verilemez.]

13 - Söz konusu ihale, 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

8940/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA/ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 165,75 TL ile en çok 533.603,78 TL arasında değişen; 20.10.2015 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 16,58 TL, en çok 53.360,38 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 64 Grup Muhtelif Eşya (Digital kamera, Oto Lastiği, Lavabo, Takvim, Anahtar, Sütun Matkap, Karton kutu vs.); açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 21.10.2015 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) ( 243 13 04, (05), (06), (07) dahili 116 - 131 - 153 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

8908/1-1


ALTYAPI VE ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Denizli Sarayköy Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Denizli Sarayköy Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                       :  Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı,

                                                         Topraklık Mah. İzmir Bulv. No: 41 Kat: 4 Pamukkale /DENİZLİ

2 - İhale Konusu Yapım İşinin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı           :  Denizli Sarayköy Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yol, Sulama Kullanma Suyu Temini Şebekesi ve Kanalizasyon, Isıtma, Yağmursuyu, Çevre Aydınlatma, elektrik dağıtım şebekesi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi.

b) Yapılacağı Yer                         :  DENİZLİ SARAYKÖY TDİOSB alanı

c) İşe Başlama Tarihi                    :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin Süresi                                :  31/12/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2015 B.F. ile)      :  20.252.895,56-TL

f) Geçici Teminatı                         :  1.417.702,69 -TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 12. kat 1229 nolu Salon Lodumlu/ANKARA

b) Tarihi ve Saati                          :  19/10/2015 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %70’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yapım İşlerinde Benzer İş Tebliği Listesinde bulunan AIV, AV, AVIII, AIX grubu yapım işleridir.

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

3) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini yada bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart formalarda yer alan “bilanço bilgileri tablosuna” uygun olarak düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

4) İş hacmini gösteren belgeler

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin %25'inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Denizli Sarayköy Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İ) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 12. Kat (1229 Nolu açık büro) Lodumlu/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur.  Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 12. Kat (1229 Nolu açık büro) Lodumlu/ANKARA veya Denizli Sarayköy Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Topraklık Mah. İzmir Bulv. No: 41 Kat: 4 Pamukkale/DENİZLİ adreslerinde görülebilir veya 350-TL ihale dokümanı bedelini Denizli Sarayköy Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin Denizli Vakıfbank Bankası Çınar Denizli Şubesi TR960001500158007290251561 IBAN numaralı hesabına yatırıldıktan sonra dekontla birlikte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 12. Kat (1229 Nolu açık büro) Lodumlu/ANKARA adresinden temin edilebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

8695/2-2


TESİS/YAPIM VE DEVREYE ALMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Tarih                                    :

Dünya Bankası Kredi No    :  IBRD 83710-TR

İhale Referansı                    :  DB.ATT.20

1 - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından değişik para birimlerinde Güney Doğu Avrupa Enerji Topluluğu (IBRD 83710-TR) Projesi için bir ikraz temin etmiştir. Söz konusu bu ikraz gelirinin bir kısmı 154 kV Yakuplu Gaz İzoleli Trafo Merkezi (GIS) sözleşmesi kapsamındaki uygun ödemeler için kullanılması planlanmıştır.

2 - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), teklif vermeye uygun isteklileri aşağıda açıklanılan tesis/yapım ve devreye alma işi için kapalı teklif vermeye davet etmektedir: Trafo merkezinin tesis ve teçhizatının temini, testi, nakliyesi, teslimi, gümrükteki gerekli hizmetler ve sahadaki depolama, mühendislik ve projelendirme hizmetleri, kurulumun tamamlanması, konstrüksiyon, tesis/yapım, süpervizyon, inşaat işleri, devreye alma, saha testleri ve 154 kV Yakuplu GIS Trafo Merkezinin istenen çalışma koşullarında teslim edilmesi. Uluslararası rekabete açık ihale, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’nın Tek Aşamalı İhale Prosedürlerine göre yürütülecektir.

3 - İlgilenen teklif vermeye uygun istekliler daha ayrıntılı bilgiyi ve ihale dokümanlarını aşağıdaki ofis adresinden edinebilirler:

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ),

TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. 2/15, Oda No: 15031

Çankaya - ANKARA / TURKEY

Tel.   : +90 312 203 85 06

Faks  : +90 312 203 82 88

4 - İhale belgelerinin tam bir seti, istekliler tarafından aşağıdaki adrese, iade edilmeyecek 700 TL’nin ya da 250 ABD Doları’nın (KDV dahildir) ödendiğini gösteren makbuz ile yazılı başvuru yapılarak alınabilir.

Banka İsmi ve Banka Hesap No:

Dolar Hesabı: Vakıfbank Kızılay Şubesi, No  : 00158048000941781

                                                                        IBAN No: TR350001500158048000941781

TL Hesabı: Vakıfbank TEK Büro Şubesi, No : 00158007281639948

                                                                        IBAN No: TR880001500158007281639948

5 - Sözleşmenin “Genel Koşulları”nın “Teklif Verme Koşulları”ndaki hükümler Bankanın Standart İhale Dokümanlarının hükümleridir: Saha, Projelendirme, Tedarik ve Tesis/Yapım İşlerinin Satın alması.

6 - Teklifler 02 Aralık 2015 tarihinde saat 14:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde aşağıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 300.000,- (üçyüzbin) EURO ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı

Çankaya - ANKARA / TURKEY

7 - Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiş temsilcilerinin huzurunda aşağıda belirtilecek olan 02 Aralık 2015 tarihinde saat 14:00’da (yerel saatle) açılacaktır.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı

Çankaya - ANKARA / TURKEY

8843/1/2-2


INVITATION FOR BIDS (IFB)

REPUBLIC of TURKEY:

Date        : [date of issuance of IFB]

Loan No  : IBRD 83710-TR

IFB No   : DB.ATT.20

1 - The TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ) has received a Loan from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) in various currencies. It is intended that part of the proceeds of this loan will be applied to eligible payments under the contract for 154 kV Yakuplu Gas Insulated Substation (GIS).

2 - The TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ) now invites sealed bids from eligible bidders for the construction and completion of following Work: Supply of substation Goods testing, transport, delivery, services required at customs and storage at site, engineering and design services, complete erection, construction, installation, supervision, civil works, commissioning, site testing and handing over in satisfactory operating condition of 154 kV Yakuplu GIS Substation. International competitive bidding will be conducted in accordance with the Bank's Single-Stage Bidding Procedure.

3 - Interested eligible bidders may obtain further information from and inspect the bidding documents at the office of

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

TRADE DEPARTMENT,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. 2/15, Room 15031

Çankaya - ANKARA / TURKEY

Phone   : +90 312 203 85 06

Fax       : +90 312 203 82 88

4 - A complete set of bidding documents may be purchased by interested bidders on the submission of a written application to the above and upon payment of a non-refundable fee of TL 700.- or US$ 250.- (V.A.T included).

Name of bank and account No is:

US Dollar: Vakıfbank Kızılay Branch, No   : 00158048000941781

                                                                     IBAN No: TR350001500158048000941781

TL: Vakıfbank TEK Bürosu Şb., No            : 00158007281639948

                                                                     IBAN No: TR880001500158007281639948

5 - The provisions in the Instructions to Bidders and in the General Conditions of Contract are the provisions of the Bank Standard Bidding Documents:  Procurement of Plant, Design, Supply and Installation.

6 - Bids must be delivered to the following office on or before 2:00 p.m. (Turkey Local Time) on 02 December 2015 and must be accompanied by a security of  300.000,- Euros equivalent (threehundred thousand Euros)

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,

Çankaya - ANKARA / TURKEY

7 - Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 2:00 p.m. (Turkey Local Time) on 02 December 2015 at the offices of

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,

Çankaya - ANKARA / TURKEY

8843/2/2-2


ÜÇ-FAZLI ŞÖNT REAKTÖR ALINACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Proje İsmi: Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu Projesi

Dünya Bankası Kredi No    :  83710 - TR

Hibe No                              :  TF-16958

İşin Adı                               :  4 adet 170 kV ve 12 adet 420 kV Üç-Fazlı Şönt Reaktör Alımı

İhale Referans No.              :  DB.G.15-01 /2015-İŞD/11

1 - Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Dünya Bankası’ndan Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu Projesi için bir ikraz temin etmiş ve bu ikraz gelirinin bir kısmını 4 adet 170 kV ve 12 adet 420 kV Üç-Fazlı Şönt Reaktör Alımı sözleşmesi/sözleşmeleri kapsamındaki ödemeler için kullanılmasını planlamaktadır.

2 - İstekliler ihale dokümanında ayrıntılı belirtildiği gibi, bir veya birden fazla kısım (sözleşme) için teklif verebilirler. Tekliflerinde indirim yapmayı dileyen istekliler birden fazla sözleşme imzalamaları halinde bu indirimleri teklif mektuplarında belirterek indirim yapabilirler.

3 - Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) aşağıda kısımlar olarak belirtilmiş ürünler için uygun isteklileri kapalı teklif vermeye davet etmektedir.

 

Sıra No:

Ürünlerin Tanımı

Miktar

Birim

Son Teslim Yeri (Proje Sahası)

Teslim Süresi

(Incoterm’e göre)

İlk Teslim Tarihi

Son Teslim Tarihi

Kısım 1

170 kV, 24,43 MVAr Şönt Reaktör

1

Adet

Erzincan-II TM / Erzincan

180 Gün

180 Gün

170 kV, 24,43 MVAr Şönt Reaktör

1

Adet

Bayburt TM / Bayburt

180 Gün

180 Gün

170 kV, 24,43 MVAr Şönt Reaktör

1

Adet

Iğdır TM / Iğdır

240 Gün

240 Gün

170 kV, 24,43 MVAr Şönt Reaktör

1

Adet

Yunak TM / Konya

240 Gün

240 Gün

170 kV, 24,43 MVAr Şönt Reaktör için Yedek Parça

1

Set

TEİAŞ Ambarı - Gölbaşı / ANKARA

240 Gün

240 Gün

Kısım 2

420 kV, 97,73 MVAr Şönt Reaktör

1

Adet

Siirt 380 TM (Van 380 EİH) / Siirt

180 Gün

180 Gün

420 kV, 97,73 MVAr Şönt Reaktör

1

Adet

Uşak TM (Işıklar EİH) / Uşak

360 Gün

360 Gün

420 kV, 97,73 MVAr Şönt Reaktör

1

Adet

Tatvan 380 TM (Van 380 EİH) / Bitlis

360 Gün

360 Gün

420 kV, 97,73 MVAr Şönt Reaktör için Yedek Parça

1

Set

TEİAŞ Ambarı - Gölbaşı / ANKARA

360 Gün

360 Gün

Kısım 3

420 kV, 146,59 MVAr Şönt Reaktör

1

Adet

Tortum TM 380 (Gürcistan EİH) / Erzurum

180 Gün

180 Gün

420 kV, 146,59 MVAr Şönt Reaktör

1

Adet

Kayseri Kapasitör TM / Kayseri

360 Gün

360 Gün

420 kV, 146,59 MVAr Şönt Reaktör

1

Adet

Gölbaşı TM (Kayseri Kuzey EİH) / Ankara

360 Gün

360 Gün

420 kV, 146,59 MVAr Şönt Reaktör

1

Adet

Gölbaşı TM (Kayseri Güney EİH) / Ankara

360 Gün

360 Gün

420 kV, 146,59 MVAr Şönt Reaktör için Yedek Parça

1

Set

TEİAŞ Ambarı - Gölbaşı / ANKARA

360 Gün

360 Gün

Kısım 4

420 kV, 183,24 MVAr Şönt Reaktör

1

Adet

Kayabaşı TM (ESER DGKÇS EİH) / Amasya

210 Gün

210 Gün

420 kV, 183,24 MVAr Şönt Reaktör

1

Adet

Ürgüp TM / Nevşehir

360 Gün

360 Gün

420 kV, 183,24 MVAr Şönt Reaktör

1

Adet

Seydişehir TM (Akkuyu NGS EİH) / Konya

360 Gün

360 Gün

420 kV, 183,24 MVAr Şönt Reaktör

1

Adet

Yeşilhisar TM (Kozan 380 EİH-2) / Kayseri

360 Gün

360 Gün

420 kV, 183,24 MVAr Şönt Reaktör

1

Adet

Kozan 380 TM (Yeşilhisar EİH-1) / Adana

360 Gün

360 Gün

420 kV, 183,24 MVAr Şönt Reaktör için Yedek Parça

1

Set

TEİAŞ Ambarı - Gölbaşı / ANKARA

360 Gün

360 Gün

 

4 - İhale Dünya Bankası’nın “Dünya Bankasından IBRD Kredileri ve IDA Kredileri& Hiblerei Kapsamında Borç Alanlar Tarafından Malların, İşlerin ve Danışmanlık Harici Hizmetlerin Tedarik Edilmesine İlişkin (Banka tarafından Mayıs 2004’te yayımlanmış ve Ekim 2006, Mayıs 2010 ve Ocak 2011’de güncellenmiş) Kılavuz”da belirtildiği gibi Uluslararası Rekabetçi İhale usulüne göre tamamlanacak olup, Satınalma Kılavuzlarında tanımlandığı gibi tüm uygun isteklilere açıktır. İlave olarak, Dünya Bankası’nın Çıkar Çatışması politikasını ifade eden 1,6 ve 1,7. Paragrafları referans alınız.

5 - İlgilenen uygun istekliler daha fazla bilgiyi Turkish Electricity Transmission Corporation -A. Güven BİLGEN’den öğrenebilirler ve İhale Dokümanlarını mesai saatleri içerisinde (09.00 - 17.00 Yerel Saat İle) aşağıdaki ofis adresinden edinebilirler.

General Directorate of Turkish Electricity Transmission Corporation

(TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

Trade Department (Ticaret Dairesi Başkanlığı)

Address: Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2,th 15th Floor (Kat) (Kat): 15

Room (Oda) No: 31

Çankaya / ANKARA

Posta Kodu: 06520

TÜRKİYE

Tel                                    : +90 312 2038505

Faks                                 :+90 312 2038288

Electronic Posta Adresi    :  guven.bilgen@teias.gov.tr

Web                                  :  www.teias.gov.tr

6 - İhale dokümanının tam bir seti, İngilizce olarak, ilgilenen uygun istekliler tarafından aşağıdaki adrese yazılı olarak ve iade edilmeyecek 200 Amerikan Doları’nın.- (veya 500TL) (KDV Dahil) Vakıfbank Kızılay Şubesine (Ankara-Turkey) (USD) hesap no: TR350001500158048000941781 veya Vakıfbank Tek Büro Şubesine (Ankara-Turkey) (TL) Hesap no: TR880001500158007281639948 yatırıldığını gösteren dekont ile müracaat etmeleri halinde temin edilebilir. Doküman deniz aşırı İsteklilere kurye ile yerel İsteklilere Posta ile gönderilecektir.

7 - Tüm Teklifler en az aşağıdaki Tutarları ihtiva eden Geçici Teminatlar ile birlikte sunulmalıdır.

1. Kısım için 40.000 EUR ya da muadili serbest döviz kuru değerinde

2. Kısım için 70.000 EUR ya da muadili serbest döviz kuru değerinde

3. Kısım için 90.000 EUR ya da muadili serbest döviz kuru değerinde

4. Kısım için 130.000 EUR ya da muadili serbest döviz kuru değerinde

8 - Teklifler en geç 09/12/2015 tarihinde teslim edilmelidir. Elektronik Teklif kabul edilmeyecektir. Geciken teklifler red edilecektir. Teklifler kamuya açık olarak isteklilerin katılım için seçilmiş temsilcilerinin huzurunda aşağıda belirtilen adreste ve tarihte açılacaktır.

General Directorate of Turkish Electricity Transmission Corporation

(TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

Adres: Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Base Floor (Zemin Kat);

Satınalma ve İhale Komisyonu Odası

Çankaya/ANKARA

Posta Kodu: 06100

TÜRKİYE

Date: 09/12/2015

Time: 14:00 (Türkiye Saati İle)

8844/1/2-2


Invitation for Bids (IFB)

SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE

Republic of Turkey

Turkish Electricity Transmission Corporation

NAME OF PROJECT :  Renewable Energy Integration Project

Loan No                        :  83710 - TR

Grant No                       :  TF-16958

Contract Title: Procurement of 4 pcs of 170 kV and 12 pcs of 420 kV Three-Phase Shunt Reactors

Reference No.: DB.G.15-01 /2015-İŞD/11

1 - Turkish Electricity Transmission Corporation has received financing from the World Bank toward the cost of the Renewable Energy Integration Project and intends to apply part of the proceeds toward payments under the contracts (lLots)  for procurement of 4 pcs of 170 kV and 12 pcs of 420 kV Three-Phase Shunt Reactors.

2 - Bidders may bid for one or several contracts (lots), as further defined in the bidding document. Bidders wishing to offer discounts in case they are awarded more than one contract will be allowed to do so, provided those discounts are included in the Letter of Bid.

3 - The Turkish Electricity Transmission Corporation now invites sealed bids from eligible bidders for the goods in Lots shown as follows:

 

Line Item

N°

Description of Goods

Quantity

Physical unit

Final (Project Site) Destination as specified in BDS

Delivery (as per Incoterms) Date

Earliest Delivery Date

Latest Delivery Date

Lot 1

170 kV, 24,43 MVAr Shunt Reactor

1

Pcs

Erzincan-II TM / Erzincan

180 Days

180 Days

170 kV, 24,43 MVAr Shunt Reactor

1

Pcs

Bayburt TM / Bayburt

180 Days

180 Days

170 kV, 24,43 MVAr Shunt Reactor

1

Pcs

Iğdır TM / Iğdır

240 Days

240 Days

170 kV, 24,43 MVAr Shunt Reactor

1

Pcs

Yunak TM / Konya

240 Days

240 Days

Spare Parts for the 170 kV, 24,43 MVAr Shunt Reactors

1

Set

TEİAŞ Warehouse - Gölbaşı / ANKARA

240 Days

240 Days

Lot 2

420 kV, 97,73 MVAr Shunt Reactor

1

Pcs

Siirt 380 TM (Van 380 EİH) / Siirt

180 Days

180 Days

420 kV, 97,73 MVAr Shunt Reactor

1

Pcs

Uşak TM (Işıklar EİH) / Uşak

360 Days

360 Days

420 kV, 97,73 MVAr Shunt Reactor

1

Pcs

Tatvan 380 TM (Van 380 EİH) / Bitlis

360 Days

360 Days

Spare Parts for the 420 kV, 97,73 MVAr Shunt Reactor

1

Set

TEİAŞ Warehouse - Gölbaşı / ANKARA

360 Days

360 Days

Lot 3

420 kV, 146,59 MVAr Shunt Reactor

1

Pcs

Tortum TM 380 (Gürcistan EİH) / Erzurum

180 Days

180 Days

420 kV, 146,59 MVAr Shunt Reactor

1

Pcs

Kayseri Kapasitör TM / Kayseri

360 Days

360 Days

420 kV, 146,59 MVAr Shunt Reactor

1

Pcs

Gölbaşı TM (Kayseri Kuzey EİH) / Ankara

360 Days

360 Days

420 kV, 146,59 MVAr Shunt Reactor

1

Pcs

Gölbaşı TM (Kayseri Güney EİH) / Ankara

360 Days

360 Days

Spare Parts for the 420 kV, 146,59 MVAr Shunt Reactor

1

Set

TEİAŞ Warehouse - Gölbaşı / ANKARA

360 Days

360 Days

Lot 4

420 kV, 183,24 MVAr Shunt Reactor

1

Pcs

Kayabaşı TM (ESER DGKÇS EİH) / Amasya

210 Days

210 Days

420 kV, 183,24 MVAr Shunt Reactor

1

Pcs

Ürgüp TM / Nevşehir

360 Days

360 Days

420 kV, 183,24 MVAr Shunt Reactor

1

Pcs

Seydişehir TM (Akkuyu NGS EİH) / Konya

360 Days

360 Days

420 kV, 183,24 MVAr Shunt Reactor

1

Pcs

Yeşilhisar TM (Kozan 380 EİH-2) / Kayseri

360 Days

360 Days

420 kV, 183,24 MVAr Shunt Reactor

1

Pcs

Kozan 380 TM (Yeşilhisar EİH-1) / Adana

360 Days

360 Days

Spare Parts for the 420 kV, 183,24 MVAr Shunt Reactor

1

Set

TEİAŞ Warehouse - Gölbaşı / ANKARA

360 Days

360 Days

 

4 - Bidding will be conducted through the International Competitive Bidding procedures as specified in the World Bank’s Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers  (published by the Bank on May 2004 and revised in October 2006, May 2010 and January 2011), and is open to all eligible bidders as defined in the Procurement Guidelines. In addition, please refer to paragraphs 1.6 and 1.7 setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.

5 - Interested eligible bidders may obtain further information from Turkish Electricity Transmission Corporation -A. Güven BİLGEN and inspect the bidding documents during office hours 09.00 am to 17.00 Turkish Local Time at the address given below.

General Directorate of Turkish Electricity Transmission Corporation

(TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

Trade Department (Ticaret Dairesi Başkanlığı)

Address: Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2,th 15th Floor (Kat) (Kat): 15

Room (Oda) No: 31

Çankaya / ANKARA

Zip Code                          :  06520

Country                            :  TURKEY

Telephone                         :  +90 312 2038505

Facsimile number             :  +90 312 2038288

Electronic mail address     :  guven.bilgen@teias.gov.tr

Web                                  :  www.teias.gov.tr

6 - A complete set of bidding documents in English may be purchased by interested eligible bidders upon the submission of a written application to the address below and upon payment of a nonrefundable fee US$ 200.- (or 500TL) (V.A.T. Included) This amount shall be paid to Vakıfbank Kızılay Branch (Ankara-Turkey) (USD) account no: TR350001500158048000941781 or Vakıfbank Tek Büro Branch (Ankara-Turkey) (TL) account no: TR880001500158007281639948 The document will be sent by airmail for overseas delivery and surface mail for local delivery.

7 - All bids must be accompanied by a Bid Security in the amount of at least:

40.000 EUR or its equivalent in a convertible currency for Lot 1

70.000 EUR or its equivalent in a convertible currency for Lot 2

90.000 EUR or its equivalent in a convertible currency for Lot 3

130.000 EUR or its equivalent in a convertible currency for Lot 4

8 - Bids must be delivered to the address below on or before 09/12/2015. Electronic bidding will not be permitted. Late bids will be rejected. Bids will be publicly opened in the presence of the bidders’ designated representatives and anyone who choose to attend at the address below:

General Directorate of Turkish Electricity Transmission Corporation

(TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

Adress: Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Base Floor (Zemin Kat);

Room of Adjudication and Procurement Commission

Çankaya/ANKARA

Zip Code    :  06100

Country      :  TURKEY

Date            :  09/12/2015

Time           :  2.00 p.m. Turkey Local Time

8844/2/2-2


SONDAJ YEDEKLERİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: SONDAJ YEDEKLERİ alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/131593

Dosya No                                  :  1522085

1 - İdarenin:

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2   67090 - ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks Numarası    :  Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks: 0.372 251 19 00

c) Elektronik Posta Adresi         : 

2 - İhale Konusu Malın              : 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Sondaj Yedekleri: 5 kalem

b) Teslim Yeri                           :  Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK

c) Teslim Tarihi                         :  İşe başlanmasını müteakip 120 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve Saati                       :  22/10/2015 Perşembe günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. Teklif edilecek malzemelerle ilgili olarak tanıtıcı kataloğ.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine %15 fiyat avantajı uygulanması dikkate alınarak en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER - ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 22/10/2015 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin  %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

8860/1-1


YER SİLOSUNDAN BETON KANALLARA PANCAR NAKLİ HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız, 2015/2016 kampanya dönemi Yer Silosundan Beton Kanallara Pancar Nakli hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esasları dahilinde Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2015/135125

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 -KIRŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası         :  0 386 221 61 30-37 / 0386 221 61 38

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  kirsehirseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Fabrikamız 2015/2016 Kampanya döneminde yer silosundan taşınacak olan tahmini 240.000 Ton (±%20 toleranslı) pancarın 2 (İki) adet kepçe ve 8 (Sekiz) adet damperli kamyon ile beton silolara taşınması işidir. Boşaltma kanal içerisine damper kaldırma şeklinde olacaktır.

b) Yapılacağı Yer                         :  Kırşehir Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                                :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra Kasım 2015 veya Aralık 2015 ayında herhangi bir günde başlatılabilir ve kampanya sonuna kadar sürer.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 - KIRŞEHİR

b) Tarihi ve saati                           :  21.10.2015 Çarşamba Günü – Saat 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası belgesi

4.1.1.1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6- Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1- İş deneyim belgesi:

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi,

4.3- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Kamu Kurumlarında veya Özel Sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan Nakliyat, Harfiyat, Pancar Tesellüm, Boşaltma ve İstifleme işleri, ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1- İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırşehir Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200-KIRŞEHİR / Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Diğer Hususlar:

13.1- İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklinin komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak kabul edilecektir.

13.2- Mezkûr alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

8941/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemiz ihtiyacı olan 1 adet hizmet alımı ihalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

1 - İdarenin Adresi                 :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cd. No: 111 45500 Soma/MANİSA

a) Telefon ve faks numarası    :  (236) 613 23 26 (4 hat)   Fax  612 20 13 - 613 20 13

b) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)

Niteliği - Türü - Miktarı

K.İ.K. No

Dosya No

İhale Tarihi ve Saati

İşin Süresi

1

Eynez Yer Altı Kontrol Şube Müdürlüğüne bağlı stok sahalarından 500.000 ton kömürün Soma B Termik santralı 1 - 4 (Yırca Kapı) ve 5 - 6 ünitelerine taşınması ve boşaltılması hizmet alımı işi

2015/133443

2015-1903

22/10/2015 saat:14:00

120 gün

b) Yapılacağı yer                    :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa

c) İşin süresi                           :  İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                          :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/Manisa

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111   45500 Soma/Manisa adresinde görülebilir ve 100,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

8 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3(g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

8909/1-1


1 ADET FARMASÖTİK TİP DEĞİRMEN SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de Kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere 100 Kg/Saat Kapasiteli 1 adet Farmasötik Tip Değirmen Sistemi AAF teslimi kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 250 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi dairesi ve numarasının işlenerek (0272 612 5667) numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 9352 numaralı telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. İhale tarihi 16 Ekim 2015 Cuma günü saat 14.30 olup; İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

8857/1-1


PLATFORM SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/132816

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 346 2217000 - 4108   0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi         :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın Adı ve Miktarı: Lokomotiflerin bakım hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet Platform satın alınması işi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon Şefliğine (Giriş kat 12 nolu oda) 03/11/2015 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat 34 nolu oda)

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 30,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat 12 nolu oda) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8872/1-1


MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ İÇİN 3 GRUP LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi için 3 Grup Laboratuvar Cihazı Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (e) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2015/130091

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Binası 2. Kat Kuzeykent/KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel: 0366 280 13 00 - 01

                                                     İletişim için: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

                                                     Tel: 0366 280 13 00-01 Fax: 0366 215 17 80

c) Elektronik posta adresi          :  bap@kastamonu.edu.tr

ç) İhale dokümanının

   görülebileceği internet adresi  :  www.kastamonu.edu.tr

2 - İhale konusu malın              

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi için 3 Grup Laboratuvar Cihazı Alımı

b) Teslim [yeri/yerleri]               :  Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi

c) Teslim [tarihi/tarihleri]           :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren Cihazlar

                                                     1. Grup Gaz Kromatografi - Kütle Spektrometre Cihazı 1 adet (35 Gün)

                                                     2. Grup Diferansiyel Termal Analiz - Termogravimetrik Analiz Cihazı 1 adet (35 Gün)

                                                     3. Grup 100 kN Çekme Basma Deney Cihazı 1 adet (35 Gün)

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  Kastamonu Üniversitesi Kampüsü Rektörlük Binası İhale Salonu Kuzeykent/KASTAMONU

b) Tarihi ve saati                        :  14/10/2015 - Saat: 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Kastamonu Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.6. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

e) Türkiye dışında üretimi gerçekleştirilen istekliler ise ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenen belgeyi veya belgeleri sunmaları gerekmektedir.

f) Yabancı istekliler ise imalatçı olduklarını kanıtlayan ve ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenen belgeyi veya belgeleri sunmaları gerekmektedir.

4.3.2. Standart’a ilişkin belgeler

4.3.2.1. Teknik Şartnamesinde istenilmesi halinde ilgili standartlara ilişkin belgeler ve tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman olmalıdır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL. (YüzTürklirası) Türk Lirası karşılığı Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Binası 2. Kat Kuzeykent/KASTAMONU adresinde satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil ihale dokümanı Yurtiçi 110,00-TL (Yüzontürklirası), Yurtdışı 130,00-TL (Yüzotuztürklirası) doküman bedelini T.C. Ziraat Bankası Kastamonu Şubesinde yer alan TR710001002583466562275132 nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az 1(Bir) önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Binası 2. kat Kuzeykent/KASTAMONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi/kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların toplamı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

8942/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Şanlıurfa Defterdarlığından:

 

SATIŞA KONU TAŞINMAZ MALIN

Sıra No

Dosya No

İli

İlçesi

Mahalle

Cinsi

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü (M2)

Hazine Hissesi

İmar Durumu

Tahmini Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

63010104534

Şanlıurfa

Karaköprü

Karaköprü

Arsa

3212

2

3.800,26

Tam

A-2 Konut Alanı

1.710.120,00

342.024,00

22.10.2015

09,00

 

1 - Yukarıda özellikleri yazılı olan 1 (bir) adet taşınmaz malın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulüyle hizalarında gösterilen gün ve saatte Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.

2 - İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Şanlıurfa Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir,

3 - İhaleye katılacakların;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T. C. Kimlik numarasın), tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik Numarasını bildirmeleri,

ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Tedavüldeki Türk Parası ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen Geçici Teminat Mektupları kabul edilmeyecektir.

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç), ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

4 - Satışı yapılacak olan taşınmazların ihale bedelleri peşin olarak defaten ödenebileceği gibi, yapılacak talep üzerine mevzuat ve şartname hükümlerine göre satış bedelinin en az dörtle biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte eşit taksitler halinde de ödenebilir. Araçların satış bedelleri ise ihale bedeli üzerinden peşin olarak tahsil edilecektir. Araçlara ait KDV, vergi, masraflar gibi vs. tüm giderler alıcısına aittir.

5 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. (Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.)

6 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.milliemlak.gov.tr web sayfasından görülebilir.

8631/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İzmir Menderes Belediye Başkanlığından:

SIRA

NO

İLÇESİ

MAHALLESİ

NİTELİĞİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

(M2)

MUHAMMEN

BEDEL

BELEDİYE

HİSSESİ

GEÇİCİ TEMİNAT

%3

SAATİ

1

MENDERES

CÜNEYTBEY

İşyeri

137

1

550,64

8.736.800,00

TAM

262.104,00

14:55

 

1 - İhale Tarihi                        :  21 Ekim 2015

2 - Son Teklif Verme Saati     :  İhale günü saat 13.59

3 - İhalenin Yapılacağı Yer     :  İzmir Menderes Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Menderes / İZMİR

4 - İhale Usulü                        :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37.maddesine istinaden Kapalı Teklif(Zarf) Usulü

5 - İhale Şartnamesi                :  İşletme ve İştirakler Müdürlüğü kira servisinden satın alınabilir.

6 - Şartname Bedeli                :  1000,00.- TL

7 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Kanuni ikametgah sahibi olduğuna dair ikametgah belgesi ve nüfus cüzdan örneği

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

c) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış yetki belgesi (Tüzel Kişiler)

d) Yabancı istekliler için; Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı

e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekaletname.

f) Geçici teminat makbuzu vermek (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)

g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekaleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekaletname

h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlar alıcı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan doğacak vergi, resim harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümence uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amirinin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesih etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

12 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları evrakları en geç ihale günü saat: 13.59’a kadar İzmir Menderes Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü kira servisine teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki teklifler dikkate alınmayacaktır.

13 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde kapalı zarf usulü ile ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.

14 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanda bulunmak.

15 - İhale ilan yılı içerisinde alınmış sosyal güvenlik prim borcu, vergi borcu ile Menderes Belediyesine borcu olmadığına dair belge getirmek

16 - Adli Sicil kayıt belgesi

17 - İhale için verilen teklif mektupları(zafları) verildikten sonra geri alınmaz.

İlan olunur.

8871/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünden:

- ADANA İLİ, SEYHAN İLÇESİ, DÖŞEME MAHALLESİ’NDE KAYITLI 1 ADET,

- ADANA İLİ, SEYHAN İLÇESİ, İSTİKLAL MAHALLESİ’NDE KAYITLI 85 ADET,

- ADANA İLİ, POZANTI İLÇESİ, BELEMEDİK MAHALLESİ’NDE KAYITLI 2 ADET,

- GAZİANTEP İLİ, İSLAHİYE İLÇESİ, FEVZİPAŞA MAHALLESİ’NDE KAYITLI 18 ADET PARSELDEN OLUŞAN TOPLAM 106 ADET TAŞINMAZ, İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR.

1 - Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle 21-22 Ekim 2015 Çarşamba ve Perşembe günü saat 10:00 da TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Eski Yazlık Lokalinde, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile “Açık Artırma’’ suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - İhale konusu parsellere ait teminat miktarları ekli listede belirtilmiştir.

3 - Teklifler, ihalenin yapılacağı 21-22 Ekim 2015 (Çarşamba ve Perşembe) tarihinden önceki 20/10/2015 Salı günü saat 17:00’ye kadar TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir.

4 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

5 - Taşınmaz satış işlemleri, parsel satış listesindeki sıraya göre ihale edilecektir.

6 - İhale dokümanları, Adana İli, Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi, 4229 ada, 1 no.lu parsel ile Adana İli, Seyhan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 11151 ada, 3 no.lu parsel için 500,00 (beşyüz) TL, Adana İli, Seyhan İlçesi, İstiklal Mahallesi; 11153 ada (11 ve 12 no.lu parseller), 11155 ada (4, 5 ve 6 parseller) ile 11156 ada (7, 10 ve 11 no.lu parseller) için 250,00 (ikiyüzelli) TL, diğer tüm parseller için 50,00 (elli) TL’nin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Adana Merkez şubesi nezdindeki TR 87 0001 5001 5800 7296 8461 71 IBAN numaralı İDARE hesabına yatırılarak, dekont karşılığında TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğünden temin edilebilir.

6. BÖLGE TAŞINMAZ SATIŞ LİSTESİ

 

NO

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA NO

PARSEL NO

TAPU ALANI (m²)

DEĞERLEN-DİRİLECEK ALAN (m2)

TCDD HİSSESİ

CİNSİ

İMAR DURUMU

TEMİNAT BEDELİ

1

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11144

28

305,00

108,00

108/305

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

2

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11144

36

116,00

42,00

21/58

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

3

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11144

37

206,00

15,00

15/206

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

4

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

36

190,00

44,00

22/95

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

5

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

37

150,00

80,00

8/15

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

6

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

40

89,00

37,00

37/89

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

7

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

42

115,00

45,00

9/23

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

8

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

43

129,00

59,00

59/129

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

9

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

45

109,00

38,00

38/109

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

10

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

46

111,00

40,00

40/111

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

11

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

47

119,00

49,00

7/17

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

12

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

49

106,00

26,00

13/53

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

13

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

52

225,00

150,00

2/3

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

14

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

53

112,00

38,00

19/56

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

15

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

54

135,00

65,00

13/27

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

16

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

55

205,00

70,00

14/41

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

17

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

57

103,00

39,00

39/103

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

18

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

58

118,00

40,00

20/59

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

19

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

59

108,00

41,00

41/108

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

20

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

60

104,00

40,00

5/13

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

21

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

61

171,00

54,00

6/19

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

22

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

62

98,00

30,00

15/49

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

23

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

65

235,00

21,00

21/235

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

24

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

66

280,00

24,00

3/35

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

25

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

67

270,00

26,00

13/135

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

26

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

68

345,00

61,00

61/345

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

27

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

70

354,00

34,00

17/177

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

28

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

34

201,00

11,00

11/201

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

29

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

35

286,00

64,00

32/143

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

30

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

37

130,00

98,00

49/65

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

31

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

38

203,00

109,00

109/203

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

32

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

39

205,00

13,00

13/205

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

33

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

41

174,00

47,00

47/174

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

34

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

42

347,00

105,00

105/347

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

35

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

43

306,00

106,00

53/153

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

36

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

44

228,00

69,00

23/76

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

37

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

47

258,00

67,00

67/258

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

38

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

49

295,00

103,00

103/295

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

39

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

50

249,00

57,00

19/83

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

40

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

51

297,00

118,00

118/297

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

41

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

52

253,00

36,00

36/253

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

42

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

56

407,00

70,00

70/407

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

43

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

57

220,00

65,00

13/44

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

44

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

58

218,00

65,00

65/218

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

45

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

59

155,00

101,00

101/155

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

46

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

60

192,00

64,00

1/3

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

47

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

61

197,00

68,00

68/197

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

48

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

62

140,00

46,00

23/70

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

49

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

63

140,00

45,00

9/28

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

50

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

64

118,00

41,00

41/118

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

51

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

66

90,00

26,00

13/45

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

52

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11148

33

182,00

33,00

33/182

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

53

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11148

34

137,00

9,00

9/137

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

54

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11148

43

188,00

61,00

61/188

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

55

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11148

44

239,00

80,00

80/239

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

56

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11148

45

134,00

38,00

19/67

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

57

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11148

46

405,00

86,00

86/405

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

58

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11148

49

225,00

92,00

92/225

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

59

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11148

52

227,00

82,00

82/227

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

60

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11148

53

212,00

65,00

65/212

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

61

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11148

54

297,00

41,00

41/297

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

62

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11148

55

171,00

43,00

43/171

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

63

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11148

56

229,00

62,00

62/229

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

64

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11148

57

129,00

25,00

25/129

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

65

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11148

58

164,00

50,00

25/82

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

66

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11148

59

170,00

42,00

21/85

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

67

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11148

60

165,00

38,00

38/165

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

68

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11148

62

187,00

29,00

29/187

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

69

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11148

63

150,00

35,00

7/30

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

70

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11148

64

224,00

59,00

59/224

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

71

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11150

7

229,00

103,00

103/229

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

72

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11150

8

266,00

66,00

33/133

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

73

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11150

9

392,00

14,00

1/28

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

74

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11150

10

201,00

41,00

41/201

ARSA

A3 KONUT ALANI

250,00 TL

75

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11150

11

445,00