8 Ekim 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29496

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Şefik Can Uluslararası Mevlana Eğitim ve Kültür Vakfı.

VAKFEDENLER: Hayat Nur ARTIRAN, Fatime Bahar CAN, Tülün ÖZGÜR, Mualla YILDIZ, Aktül KAVAS, Ömer KAVAS, Zafer GÜREL, Selçuk CEMOĞLU, Mustafa Eralp KÜÇÜK, Ayşen KOTAN, Kemal ATSÜREN, Leman DEMİRCİ KÜÇÜK.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/09/2015 tarihinde kesinleşen 09/07/2015 tarihinde tavzih edilen 23/06/2015 tarih ve E: 2015/209, K: 2015/360 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Merhum Şefik CAN'ın hayatı, düşünceleri, eserleri hakkında bilimsel ve sosyal çalışmalar yürütmek, bu doğrultuda tüm ömrünü vakfettiği Hz. Mevlana'nın evrensel görüş ve düşüncelerini yaşamak ve yaşatmak, bu hususta sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, mensup ve üyeleri ile toplumun bu konular ile eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel yapısında gelişimini sağlayacak çalışmalar yapan her seviyedeki kişi, kurum ve kuruluşlara imkanları oranında maddi ve manevi katkılarla kamu yararına destek ve hizmet vermek amacı ile kurulmuştur.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000,00 TL (Yüzbin) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Kemal ATSÜREN, Ayşe KOTAN, Leman KÜÇÜK.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesi sonrası varlıkları Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek benzer amaçlı bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8820/1-1


Adalet Bakanlığından:

Lüleburgaz 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/500 Esas, 2014/269 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

8826/1-1

—————

Divriği Sulh Hukuk Mahkemesinin 2008/137 Esas ve Divriği İzaley-i Şüyu Satış Memurluğunun 2009/2 satış sayılı dosyalarının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

8827/1-1


Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Bölge Müdürlüğümüzün 16.05.2012 tarihli 6094 sayılı yazıları ekinde alınan mülga İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon ihracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin 02.05.2012 tarihli 4480 sayılı yazılarına istinaden 02.07.2007 tarihli 2007/D1-02637 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında Müdürlüğümüzce 9480034687 vergi numaralı Havin Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti. adına onaylı 29.01.2008 tarihli IM004518 sayılı Gümrük Giriş Beyannamesi muhteviyatı eşyalara isabet eden Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu, faizi ve 11.05.2015 tarih ve 1699 sayılı Para Cezası Kararının ödenmesi hususu 17.05.2015 tarih ve 29358 sayılı Resmi Gazete yoluyla adı geçen firmaya ilanen tebliğ edilmiş, ancak Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu, faizi ve para cezasının süresi içerisinde ödenmemesi üzerine Müdürlüğümüzce 9480034687 vergi numaralı Havin Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti. firması adına düzenlenen 17.09.2015 tarih ve 10599547 sayılı Ödeme Emrine konu 1.215,74-TL Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu, faizi ve 37.749,73-TL Para Cezasının 7 (yedi) gün içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Ancak, Müdürlüğümüzce anılan firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden yukarıda sayı ve tarihi belirtilen Ödeme Emrimizin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı Kanunun 31. maddesi ve Tebligat Tüzüğü'nün 46. ve 47. maddeleri ile 49. maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

8831/1-1

—————

İLANEN TEBLİGATTIR

13.03.2013 talihli 28586 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Re'sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgelerine ait listede yer alan 05.01.2012 tarihli 2012/D1-00096 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında Müdürlüğümüzce 1910549224 vergi numaralı Tasf. Hal. Burgas Tekstil San. Dış Tic. Ltd. Şti. firması adına onaylı 13.02.2012/IM007297, 24.02.2012/IM009758, 24.02.2012/IM009795, 05.03.2012/IM011311 ve 05.03.2012/IM011364 tarih/sayılı Gümrük Giriş Beyannameleri muhteviyatı eşyalara isabet eden vergiler ve 05.05.2015 tarih ve 1613 sayılı Para Cezası Kararının ödenmesi hususu 09.07.2015 tarih ve 29411 sayılı Resmi Gazete yoluyla adı geçen firmaya ilanen tebliğ edilmiş, ancak vergilerin ve para cezasının süresi içerisinde ödenmemesi üzerine Müdürlüğümüzce 1910549224 vergi numaralı Tasf. Hal. Burgas Tekstil San. Dış Tic. Ltd. Şti. firması adına düzenlenen 17.09.2015 tarih ve 10589830 sayılı Ödeme Emrine konu 655.175,91-TL Gümrük Vergisi, 25.477,37-TL Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu, faizi ve 2.210.552,36-TL Para Cezasının 7 (yedi) gün içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Ancak, Müdürlüğümüzce anılan firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden yukarıda sayı ve tarihi belirtilen ödeme Emrimizin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı Kanunun 31. maddesi ve Tebligat Tüzüğü'nün 46. ve 47. maddeleri ile 49. maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

8832/1-1

—————

İLANEN TEBLİGATTIR

Bölge Müdürlüğümüzün 28.04.2010 tarihli 6917 sayılı yazıları ekinde alınan Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin 14.04.2010 tarihli 3202 sayılı yazılarına istinaden 16.11.2007 tarihli 2007/D1-04668 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında Müdürlüğümüzce 0540141717 vergi numaralı Alkan Er Teks. Konf. Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti. adına onaylı 13.12.2007 tarihli IM050148 sayılı Gümrük Giriş Beyannamesi muhteviyatı eşyalara isabet eden vergilerin ve 30.12.2011 tarihli 3932 sayılı Para Cezası Kararının süresi içerisinde ödenmemesi üzerine Müdürlüğümüzce anılan firma adına düzenlenen 17.09.2015 tarihli 10607792 sayılı Ödeme Emrine konu 5.796,00-TL GV, 6.529,00-TL KDV, 2.174,00-TL KKDF, faizi ve 24.650,00-TL'lik Para Cezasının 7 (yedi) gün içerisinde, anılan beyanname muhteviyatı eşyanın gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması nedeniyle adı geçen firma adına düzenlenen 29.09.2015 tarihli 3555 sayılı Para Cezası Kararı muhteviyatı 14.499,00-TL'nin ise 30 (otuz) gün içerisinde ödenmesi hususu; Müdürlüğümüzce anılan firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı Kanunun 31. maddesi ve Tebligat Tüzüğü'nün 46. ve 47. maddeleri ile 49. maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

8834/1-1


Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuruda Gerekli Belgeler;

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Yardımcı Doçentler: 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 (dört) takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. İlgililere duyurulur.

 

 

Bölüm/Program

Unvan

Adet

Özel Koşullar

Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Spor Bilimleri Bölümü/ Spor Bilimleri Programı

Prof. Dr.

2

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Bilimleri mezunu olmak, doktorasını bu alanda tamamlamış olmak.

Spor Bilimleri Bölümü/ Spor Bilimleri Programı

Doç. Dr.

2

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Bilimleri mezunu olmak, doktorasını bu alanda tamamlamış olmak.

Spor Bilimleri Bölümü/ Spor Bilimleri Programı

Yrd. Doç. Dr.

2

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Bilimleri mezunu olmak, doktorasını bu alanda tamamlamış olmak.

Spor Bilimleri Bölümü/ Spor Bilimleri Programı

Arş. Gör.

2

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Bilimleri mezunu olmak spor alanında yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak

Hemşirelik Bölümü

Prof. Dr.

2

Hemşirelik veya ebelik lisans mezunu olmak doktorasını bu alanda tamamlamış olmak.

Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Doç. Dr.

2

Hemşirelik veya ebelik lisans mezunu olmak, doktorasını bu alanda tamamlamış olmak.

Hemşirelik Bölümü

Yrd. Doç. Dr.

2

Hemşirelik veya ebelik lisans mezunu olmak veya Tıp Fakültesi mezunu olup Anatomi alanında uzmanlık almış olmak

Hemşirelik Bölümü

Arş. Gör.

2

Hemşirelik veya ebelik lisans mezunu olmak, Hemşirelik alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Çocuk Gelişimi Bölümü/ Çocuk Gelişimi Programı

Prof. Dr.

2

Çocuk Gelişimi Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, lisans mezunu olmak, doktorasını bu alanlarda tamamlamış olmak.

Çocuk Gelişimi Bölümü/ Çocuk Gelişimi Programı

Doç. Dr.

2

Çocuk Gelişimi Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, lisans mezunu olmak, doktorasını bu alanlarda tamamlamış olmak.

Çocuk Gelişimi Bölümü/ Çocuk Gelişimi Programı

Yrd. Doç. Dr.

2

Çocuk Gelişimi Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, lisans mezunu olmak, doktorasını bu alanlarda tamamlamış olmak.

Çocuk Gelişimi Bölümü/ Çocuk Gelişimi Programı

Arş. Gör.

1

Çocuk Gelişimi Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, lisans mezunu olmak, bu alanlarda yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak

Avrasya Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Gıda Mühendisliği Bölümü

Pof. Dr.

1

Kimya Mühendisliği lisans mezunu olmak, Doktorasını bu alanda tamamlamış olmak.

 

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Dairesi Müdürlüğü, Adnan Kahveci Mah., Rize Cad. No: 226 Pelitli/TRABZON Tel: +90 462 334 64 44-45 - 47 rektorluk@avrasya.edu.tr

8894/1-1


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK01_Sayfa_01.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK01_Sayfa_02.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK01_Sayfa_03.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK01_Sayfa_04.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK01_Sayfa_05.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK01_Sayfa_06.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK01_Sayfa_07.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK01_Sayfa_08.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK01_Sayfa_09.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK01_Sayfa_10.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK01_Sayfa_11.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK01_Sayfa_12.jpg


Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

 

İLAÇ ADI

RUHSAT SAHİBİ ADI

RUHSAT TARİHİ

RUHSAT NO

MAKAM OLURU TARİH/NO

İTHAL/İMAL

PANDEMRİX 0.5 ML IM ENJEKSİYONLUK EMÜLSİYON İÇİN

GLAXOSMITHKLINE İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

17.06.2009

16

29.01.2015

İTHAL

DYNACİRC SRO 5 MG KAPSÜL

NOVARTİS ÜRÜNLERİ

29.07.1997

183/26

29.01.2015

İMAL

BEBEKAL GRANÜLE

SANDOZ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

11.09.1991

156/41

29.01.2015

İMAL

REMERON 45 MG FİLM TABLET

MERCK SHARP DOHME İLAÇLARI LTD. ŞTİ.

05.05.2009

218/86

29.01.2015

İMAL

NOVO-CYAN B6 AMPUL

SANOFİ SYNTHELABO İLAÇ A.Ş.

25.10.1966

83/89

20.02.2015

İMAL

NOVO-CYAN TABLET

SANOFİ SYNTHELABO İLAÇ A.Ş.

25.04.1969

99/41

20.02.2015

İMAL

CALSYNAR 100 IU/ML SC/IM AMPUL

SANOFİ AVENTİS İLAÇALRI LTD. ŞTİ.

18.09.2001

110/82

05.03.2015

İTHAL

NOVO-CYAN 2 AMPUL

SANOFİ SYNTHELABO İLAÇ A.Ş.

20.10.1969

101/93

27.03.2015

İMAL

REVASC 15 MG LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON

SANOFİ AVENTİS İLAÇALRI LTD. ŞTİ.

05.11.2002

113/20

19.03.2015

İTHAL

DYNAXON MERHEM %0.25

ZENTİVA SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

06.08.2003

202/55

19.03.2015

İMAL

DYNAXON 4 MG/2ML IM AMPUL

ZENTİVA SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

17.06.2003

202/53

19.03.2015

İMAL

DYNAXON 4 MG KAPSÜL

ZENTİVA SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

06.06.2003

202/54

19.03.2015

İMAL

ZYPREXA 10 MG IM ENJEKSİYONLUK SOLÜSYON İÇİN TOZ

LİLLY İLAÇ TİC. LTD. ŞTİ.

31.12.2004

117/14

19.03.2015

İTHAL

AMİNESS TABLET

İLSAN İLAÇ VE HAMMADDELERİ SAN. A.Ş.(YENİ ÜNVANI: SANDOZ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.)

31.10.1990

89/94

11.05.2015

İMAL

ACT-HIB 10 MCG 0.5 ML (IM/SC ENJEKSİYON) ÇÖZELTİ İÇİN LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON VE ÇÖZÜCÜ İÇEREN KULLANIMA HAZIR ŞIRINGA

SANOFİ PASTEUR

28.12.2009

23

13.05.2015

İTHAL

CLOPİXOL 25 MG FİLM TABLET

LUNDBECK

14.12.1999

106/97

13.05.2015

İTHAL

CLOPİXOL 10 MG FİLM TABLET

LUNDBECK

14.12.1999

106/96

13.05.2015

İTHAL

PENSARTAN PLUS 50 MG/12.5 MG FİLM KAPLI TABLET

PENSA

14.12.2009

222/42

07.05.2015

İMAL

PENSARTAN 100 MG FİLM KAPLI TABLET

PENSA

29.12.2009

222/75

07.05.2015

İMAL

PENSARTAN PLUS 100 MG/25 MG FİLM KAPLI TABLET

PENSA

14.12.2009

222/41

07.05.2015

İMAL

PENSARTAN 50 MG FİLM KAPLI TABLET

PENSA

29.12.2009

222/74

07.05.2015

İMAL

INDİVİNA 2 MG/5 MG TABLET

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

31.12.2007

123/79

11.05.2015

İTHAL

INDİVİNA 1 MG/5 MG TABLET

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

31.12.2007

123/74

11.05.2015

İTHAL

ELANDİA 400 MG FİLM KAPLI TABLET

ABDİCA İLAÇ SAN. VE TİCV. A.Ş.

11.11.2010

226/79

13.05.2015

İMAL

FLUOXYTİL ORAL DAMLA

UCB PHARMA A.Ş.

16.12.2002

113/34

20.05.2015

İTHAL

DELTARHİNOL NAZAL SPREY DAMLA

SANOFİ AVENTİS İLAÇALRI LTD. ŞTİ.

17.09.2003

202/41

20.05.2015

İMAL

EPİTOPİC 0.02 KREM

SANOFİ SYNTHELABO İLAÇ A.Ş.

06.04.1990

152/49

20.05.2015

İMAL

TALOTREN 350 MG KAPSÜL

NOVARTİS ÜRÜNLERİ

29.07.1997

187/43

14.05.2015

İMAL

GLİVEC 100 MG KAPSÜL

NOVARTİS ÜRÜNLERİ

07.01.2003

113/46

09.06.2015

İTHAL

SİLBEKOR KREM

SANDOZ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

04.01.1989

146/91

10.06.2015

İMAL

ESMERON 100MG/10 ML ENJEKSİYON İÇİN SOLÜSYON İÇEREN FLAKON

MERCK SHARP DOHME İLAÇLARI LTD. ŞTİ.

20.07.2001

110/52

10.06.2015

İTHAL

PEFLACİNE 400 MG/125 ML İNFÜZYON İÇİN ENJEKTABL SOLÜSYON

ECZACIBAŞI İLAÇ TİC. A.Ş.

26.04.1996

178/4

12.06.2015

İMAL

PEFLACİNE ENJEKTABL SOLÜSYON 400 MG

ECZACIBAŞI İLAÇ TİC. A.Ş.

12.06.1990

153/9

12.06.2015

İMAL

INTANZA 15 MİKROGRAM /SUŞ 0.1 ML ID ENJEKSİYON İÇİN SÜSPANSİYON İÇEREN KULLANIMA AHZIR ENJEKTÖR

SANOFİ PASTEUR

29.12.2010

38

24.06.2015

İTHAL

MOTİLİUM SUPPOZİTUVAR 30 MG

JOHNSON

19.03.1999

190/58

24.06.2015

İMAL

NOVALGİN 300 MG SUPPOZİTUVAR (ÇOCUKLAR İÇİN)

SANOFİ AVENTİS İLAÇALRI LTD. ŞTİ.

14.05.2001

196/75

24.06.2015

İMAL

NOVALJİN SUPPOZİTUVAR (BÜYÜKLER İÇİN)

SANOFİ AVENTİS İLAÇALRI LTD. ŞTİ.

24.05.2004

202/73

24.06.2015

İMAL

ESTREVA JEL TRANSDERMAL %0.1

MERCK SHARP DOHME İLAÇLARI LTD. ŞTİ.

24.07.2002

112/87

24.06.2015

İTHAL

LUTENYL 5 MG ÇENTİKLİ TABLET

MERCK SHARP DOHME İLAÇLARI LTD. ŞTİ.

24.07.2002

112/89

24.06.2015

İTHAL

COLPOTROPHİNE VAJİNAL YUMUŞAK KAPSÜL

MERCK SHARP DOHME İLAÇLARI LTD. ŞTİ.

24.07.2002

112/88

24.06.2015

İTHAL

COLPOTROPHİNE %01 VAJİNAL KREM

MERCK SHARP DOHME İLAÇLARI LTD. ŞTİ.

24.07.2002

112/86

24.06.2015

İTHAL

COLPOSEPTİNE VAJİNAL TABLET

MERCK SHARP DOHME İLAÇLARI LTD. ŞTİ.

26.07.2002

112/84

24.06.2015

İTHAL

PRO-FLEKS %0.9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

ÇETİNKAYA

22.01.2014

2014/19

01.07.2015

İHRAÇ

PRO-FLEKS %5 DEKSTROZ ÇÖZELTİSİ

ÇETİNKAYA

01.04.2014

2014/262

01.07.2015

İHRAÇ

DELAKET15 MG TABLET

CHİESİ

17.09.2008

125/66

06.07.2015

İTHAL

DELAPRİDE 30/2.5 MG ÇENTİKLİ TABLET

CHİESİ

10.06.2009

127/96

06.07.2015

İTHAL

DELAKET 30 MG TABLET

CHİESİ

17.09.2008

125/68

06.07.2015

İTHAL

NEXPRO 275 MG FİLM TABLET

WORLD MEDİCİNE İLAÇLARI LTD. ŞTİ.

03.10.2013

I-253/92

03.08.2015

İHRAÇ

KESTİNE 1 MG/ML ŞURUP

EİP ECZACIBAŞI İLAÇ PAZARLAMA A.Ş.

08.07.2011

131/77

03.08.2015

İTHAL

FUMOFER 200 MG FİLM KAPLI TABLET

SANOFİ SYNTHELABO İLAÇ A.Ş.

20.01.1994

167/56

03.08.2015

İMAL

RİBASPHERE 200 MG KAPSÜL

TAKEDA İLAÇ SAĞLIK SA. TİC. LTD. ŞTİ.

28.04.2011

131/27

15.07.2015

İTHAL

RİBASPHERE 600 MG FİLM KAPLI TABLET

TAKEDA İLAÇ SAĞLIK SA. TİC. LTD. ŞTİ.

17.05.2011

131/40

06.07.2015

İTHAL

RİBASPHERE 400 MG FİLM KAPLI TABLET

TAKEDA İLAÇ SAĞLIK SA. TİC. LTD. ŞTİ.

17.05.2015

131/41

06.07.2015

İTHAL

TRUSOPT %2 STERİL OFTALMİK SOLÜSYON

MERCK SHARP DOHME İLAÇLARI LTD. ŞTİ.

06.05.1998

104/1

03.08.2015

İTHAL

PENFİXTEVA 400 MG UZATILMIŞ SALIM TABLET

MED İLAÇ SAN. VE TİC.A.Ş.

13.11.2008

125/97

29.01.2015

İTHAL

ARAW 2 MG TABLET

MED İLAÇ SAN. VE TİC.A.Ş.

11.04.2007

120/53

04.08.2015

İTHAL

ARAW 4 MG TABLET

MED İLAÇ SAN. VE TİC.A.Ş.

11.04.2007

120/54

04.08.2015

İTHAL

PLATOSİN S 0.5 MG/ML ENJEKSİYONLUK SOLÜSYON İÇEREN FLAKON

MED İLAÇ SAN. VE TİC.A.Ş.

07.12.2005

118/82

04.08.2015

İTHAL

FLUVAMTEVA 50 MG FİLM KAPLI TABLET

MED İLAÇ SAN. VE TİC.A.Ş.

10.05.2007

122/37

04.08.2015

İTHAL

FLUVAMTEVA 100 MG FİLM KAPLI TABLET

MED İLAÇ SAN. VE TİC.A.Ş.

10.05.2007

122/38

04.08.2015

İTHAL

ETOTEV FORT 400 MG UZATILMIŞ SALIMLI TABLET

MED İLAÇ SAN. VE TİC.A.Ş.

20.04.2009

126/66

04.08.2015

İTHAL

TERİNATEVA 250 MG TABLET

MED İLAÇ SAN. VE TİC.A.Ş.

25.07.2008

125/31

04.08.2015

İTHAL

MOKLOTEVA 150 MG FİLM TABLET

MED İLAÇ SAN. VE TİC.A.Ş.

15.10.2007

123/24

04.08.2015

İTHAL

TEZANOL 2 MG TABLET

MED İLAÇ SAN. VE TİC.A.Ş.

10.03.2008

124/40

04.08.2015

İTHAL

TEZANOL 5 MG TABLET

MED İLAÇ SAN. VE TİC.A.Ş.

30.10.2007

123/63

04.08.2015

İTHAL

LİVELLA 500 MG FİLM KAPLI TABLET

MED İLAÇ SAN. VE TİC.A.Ş.

29.05.2008

124/69

04.08.2015

İTHAL

CETİTEVA 1 MG/1 ML ŞURUP

MED İLAÇ SAN. VE TİC.A.Ş.

13.03.2007

120/64

07.08.2015

İTHAL

CEKLOTEVA 250 MG/5 ML ORAL SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN KURU TOZ

MED İLAÇ SAN. VE TİC.A.Ş.

30.11.2007

123/64

07.08.2015

İTHAL

ALPHA D3 0.5 MCG YUMUŞAK KAPSÜL

MED İLAÇ SAN. VE TİC.A.Ş.

06.11.2007

123/36

07.08.2015

İTHAL

LEUCOVORİN TEVA 15 MG TABLET

MED İLAÇ SAN. VE TİC.A.Ş.

13.03.2008

124/26

07.08.2015

İTHAL

OSTEO D 5 MCG KAPSÜL

MED İLAÇ SAN. VE TİC.A.Ş.

02.05.1994

94/61

07.08.2015

İTHAL

FUTEVA 250 MG/5 ML ENEJKESİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

MED İLAÇ SAN. VE TİC.A.Ş.

06.11.2007

123/21

07.08.2015

İTHAL

FUTEVA 500 MG/10ML ENEJKESİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

MED İLAÇ SAN. VE TİC.A.Ş.

06.11.2007

123/20

07.08.2015

İTHAL

FERAMİS 45,5 MG/2 ML IM/IV ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

RDC İLAÇ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SAN. A.Ş.

02.10.2009

I-221-6

13.08.2015

İHRAÇ

METOPLON 10 MG/ 2ML IM/IV ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

RDC İLAÇ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SAN. A.Ş.

13.11.2009

I-221-92

13.08.2015

İHRAÇ

REDELAX 4 MG/2 ML IM AMPUL

RDC İLAÇ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SAN. A.Ş.

09.11.2009

I-221-66

13.08.2015

İHRAÇ

GASTRODEX 15 MG MİKROPELLET KAPSÜL

BİOCODEX İLAÇ SAN.İTH. İHR. VE TİC. LTD. ŞTİ.

01.02.2013

247/94

24.08.2015

İMAL

NUTRİSOL-S 500 ML AMİNOASİT SOLÜSYONU

SANOFİ SYNTHELABO İLAÇ A.Ş.

06.07.1995

97/29

31.08.2015

İTHAL

NUTRİSOL %12 500 ML AMİNOASİT SOLÜSYONU

SANOFİ SYNTHELABO İLAÇ A.Ş.

06.07.1995

97/30

31.08.2015

İTHAL

CALCİUM SANDOZ FF 1000 MG EFERVESAN TABLET

SANDOZ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

26.12.2008

126/44

31.08.2015

İTHAL

JELİGRA 100 MG ORAL JEL İÇEREN SAŞE

PHARMET SAĞLIK GIDA ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

23.09.2014

2014/728

14.08.2015

İMAL

ZOXAPAR 20 MG FİLM TABLET

ABBOTT LABORATUARLARI İTH. İHR. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13.08.2009

220/35

14.09.2015

İMAL

8855/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 09.07.62

Toplantı Tarihi ve No    : 17.09.2015– 106                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 17.09.2015 – 4170                                           AYDIN

Aydın İli, Kuyucak İlçesi merkez sınırları içerisindeki İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararları ile tescilli sivil mimarlık, idari, dini, kültürel yapılara yönelik Kurulumuzun 28.05.2015 tarih ve 3895 sayılı kararı gereği tescil irdelemesine yönelik Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesine ilişkin, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanları’nın 02.09.2015 tarihli raporu okundu. Ekler ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Aydın İli, Kuyucak İlçesi merkez sınırları içerisindeki İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararları ile tescilli sivil mimarlık, idari, dini, su ve kültürel yapılara ilişkin karar eki listede belirtilen taşınmazların 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik hükümlerini içermesinden dolayı tescilinin devamına, karar eki listede belirtilen parsellerin koruma alanı olarak belirlenmesine, tapunun 245 ada, 11 parsel, 91 ada, 12 parsel ve 250 ada, 6 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların ise tescil özelliğini yitirdiğinden tescilinin iptaline, tapu kayıtlarındaki terkin işlemlerinin ilgili Tapu Müdürlüğünce yapılabileceğine sonucuna ilişkin bilgi ve belgelerin ise Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine, tescil kaydının devamına karar verilen dini ve sivil mimarlık örneği yapılara yönelik Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararındaki proje hazırlama esaslarına göre hazırlanacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin Kurulumuza ivedilikle iletilmesine, dini, kültürel ve  idari mimarlık örneği yapıların I. Grup, sivil mimarlık örneği yapıların ise yapı gurubunun II. Grup yapı olarak belirlenmesine, tapunun 45 ada, 22 parsel numarasında kayıtlı su deposu ile 105 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı çeşmedeki niteliksiz ve tescilli yapı malzeme dokusu ile uyuşmayan sıva tamiratlarının Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı denetiminde kaldırılmasına, uygulama sonuçlarını gösterir teknik rapor ve fotoğrafların Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine, tescilli yapı çevresinde yer alan yol içerisinde yapılacak alt yapı çalışmalarının ilgili Belediyesi denetiminde yapılabileceği ancak yol içerisinde tescilli yapı silueti ve mahiyetini etkileyecek herhangi bir alt yapı çalışmasının yapılmamasına, uygulama sonuçlarına ilişkin hazırlanacak teknik rapor ve fotoğrafların Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine, tescilli yapı ile koruma alanında kalan parsellerde yapılacak her türlü uygulamalar öncesinde Kurulumuzdan görüş alınması gerektiğine karar verildi.

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\8796-1.jpg

8796/1-1


 

8905/1-1