8 Ekim 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29496

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


7 ADET TRAFO İLE 61 ADET ELEKTRİK MOTORU SATILACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: ZONGULDAK


EKMEKLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


IP TABANLI GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KUYRUKLU KONSER PİYANOSU SATIN ALINACAKTIR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


YENİ ÇELİKHANENİN SU SOĞUTMA ÜNİTESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7 ADET TRAFO İLE 61 ADET ELEKTRİK MOTORU SATILACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: ZONGULDAK

1 - Kurumumuzda mevcut 7 adet Trafo ile 61 adet Elektrik motoru satılacaktır.

2 - Şartnamelerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacak ihalelerin en son gün ve saatleri aşağıda gösterilmiştir.

 

Malzemenin Cinsi

Miktarı

Tarihi

Saati

İhale bedeli TL

Trafo

7 adet

27.10.2015

15.00

83.000,00

Elektrik motoru Alsz

2 adet

27.10.2015

15.00

25.000,00

Elektrik motoru

59 adet

27.10.2015

15.00

30.954,00

 

3 - Teklif zarfları ihale günü saat 15.00’e kadar Zonguldak’ta Kurumumuz Satınalma Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır.

4 - İhaleye katılmak isteyen firmaların ihale şartnamesi 6. maddesinde yer alan belgeleri teklif zarflarına koymaları gereklidir. Eksik belgeli teklifler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - Teklif zarfları ihalenin yapılacağı gün ve saat 15.00’de Zonguldak’ta Kurumumuz Satınalma Dairesi Başkanlığında açılacaktır.

6 - Postada vaki gecikmeler, telgraf, teleks ve faks ile yapılan teklifler dikkate alınmaz.

7 - Şartnameler Zonguldak’ta Kurumumuz Satınalma Dairesi Başkanlığından, Ankara’da TTK Ankara Misafirhanesi 7. cad. (Aşkaabat cad.) 19. sk. No: 22 BAHÇELİEVLER/ANKARA adresinden temin edilebilir.

8 - Kurumumuz 2886 nolu kanuna tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

8811/1-1


EKMEKLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 50.000 Çuval ekmeklik un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - Nihai teklifler en geç 20.10.2015 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

3 - . İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

5 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna alımı kapsamındadır.

6 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                   Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy/ANKARA

                   Tel: 397 33 65 - 66   Faks: 397 33 71 – 74

8840/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No                :  3476

2) Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli                                           :  İstanbul

b) İlçesi                                      :  Sarıyer

c) Cinsi                                      :  Arsa

d) Pafta No                                :  ---

e) Ada No                                  :  1613

f) Parsel No                               :  13

g) Yüzölçümü                            :  568,94 m²

h) Satılacak Hisse Oranı            :  Tamamı

i) Halihazır                                 :  İşgalli

j) İmar Durumu                         :  Konut Alanı

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı      :  Var

ı) Adres (Cadde-Sokak-No)      :  Tarabya (Ferahevler) Mah. Önceler Sokak

3) Muhammen Bedeli                :  1.479.244.-TL

4) Geçici Teminatı                     :  44.377,32 TL

5) İhale Tarihi ve Saati               :  21 Ekim 2015 – 13:00

6) İhalenin Yapılacağı Yer         :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7) İhale Usulü                            :  Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

8) İhale şartnamesi                     :  Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.

                                                     Fuatpaşa Cad. No: 26 Mercan/İSTANBUL

                                                     Tel: 0212 455 33 30   Fax: 0212 449 51 07

9) Şartname Bedeli                    :  500.-TL

10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi

c-a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (c-a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,

d) İmza sirkülerini vermesi,

d-a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

d-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (d-a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,

e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi vermesi.

11) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25   34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

12) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

8890/1-1


ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı’nın her türlü faaliyetlerinde taşımaya mahsus kullanılmak üzere idari ve teknik şartname hükümlerine göre hafif ticari araç kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle kiralanacaktır.

2 - Firmalar teklifleri ile birlikte 50.000,00 TL tutarında teminatı da vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 50,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari, teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 04 KASIM 2015 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 05 KASIM 2015 günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

8891/1-1


IP TABANLI GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ihtiyacı ekli

listede ayrıntısı belirtilen IP Tabanlı Güvenlik Kamera Sistemi teknik şartnamesine uygun olarak,

Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 22.10.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8862/1-1


KUYRUKLU KONSER PİYANOSU SATIN ALINACAKTIR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen projeler için gerekli olan 1 kalem mal alımı işinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi ve Uzay Bilimleri Binası Beyazıt/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası              :  Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019

c) Elektronik Posta Adresi                  :  satinalma@istanbul.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :  -

2 - İhale Konusu malın:

 

a)

Niteliği, türü

Miktarı

İhale tarihi

İhale saati

 

Kuyruklu Konser Piyanosu

İhale kayıt no:2015/134587

1

Adet

16/10/2015

10:45

 

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri :

b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 7 takvim günü içinde teslimat İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na yapılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer: İ.Ü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

4.3.1.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerinin orijinal ve eksiksiz sunulması gerekir. Orijinal katalog ve teknik dokümanın mutlaka yeminli tercümanca düzenlenmiş noter onaylı Türkçe çevirileriyle birlikte sunulması gerekmektedir. Aksi durumda teklif değerlendirme dışı bırakılır. Teklif edilen ürünün marka ve modeli belirtilecektir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi gerekmektedir. Marka ve modeli belirtilmeyen ve Teknik Şartnameye uygunluğu belgelenmeyen ürün teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler:

4.3.2.1. İstekli firma ISO 9001 kalite belgesine sahip olacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Astronomi ve Uzay Bilimleri Binası Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 100,00 - Türk Lirası karşılığı İ.Ü. Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Astronomi ve Uzay Bilimleri Binası Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İhaleye iştirak edecek istekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir.

8893/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aşağıda belirtilen tarihte yapılacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No: 89   45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat) Faks: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)-

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

Süre

Işıklar Panosundan 200.000 ton kömürün yüklenmesi, Dereköy Lavvar Tesisi Bunkerine veya Stoğuna taşınması ve boşaltılması Hizmet Alım İşi

2015/132482

2015-1897

16.10.2015 15:00

200 gün

b) Yapılacağı yer                    :  TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü (Soma/MANİSA)’dır.

c) İşin süresi                           :  Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                          :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessese Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No: 89  45500 Soma/MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 100,00 TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

8 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3(g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

8861/1-1


YENİ ÇELİKHANENİN SU SOĞUTMA ÜNİTESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                              :  2015/131959

1 - İdarenin;

a) Adresi                                       :  MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, 06330 Tandoğan / ANKARA

b) Telefon - Faks Numarası          :  0312 296 12 23 - 0312 296 16 93

c) Web Sayfası                             :  www.mkek.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin;

a) Niteliği, Türü                            :  Anahtar Teslimi

b) Miktarı                                     :  1 (bir) Adet Tesis

c) Malların Teslim Edileceği Yer  :  Mallar MKE Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Müdürlüğü, KIRIKKALE adresine teslim edilecektir.

d) Teslim Süresi                           :  Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren Su Soğutma Ünitesi İşinin Geçici Kabul Sertifikasının imzalanmasına kadar geçen süredir. Bu süre 10 (on) ayı geçmeyecektir.

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı Yer                          :  MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, 716 no.lu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                          :  12/11/2015, 10.30

4 - İhale dokümanının bedeli, satın alınacağı ve görüleceği adres;

a) İhale dokümanının satış bedeli (Katma Değer Vergisi dahil): 1.500-TL (binbeşyüz Türk Lirası)

b) İhale dokümanı, dokümanın bedeli MKE Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı B Blok 2 nci kat Merkez Muhasebe Müdürlüğü’ne yatırılıp buradan alınan makbuzun ibrazı ile MKE Genel Müdürlüğü Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı 7 nci kat 719 No.lu odadan alınacaktır.

c) İhale dokümanı, “MKE Genel Müdürlüğü Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, 7. kat oda no:719” adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak İdare’ye teklif vermek isteyenlerin alım organınca onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

5 - Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati;

a) Tekliflerin sunulacağı yer: MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, Haberleşme Servisi, 7. Kat, 718 No.lu Oda.

b) Tarih ve saati: 12/11/2015, 10. 30

6 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri;

İstekli;

6.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresini,

6.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesini,

6.3 . Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini,

6.4 . İdari Şartname’nin 10.1 ve 10.2 nci maddelerinde belirtilen durumlarda olmadığına dair belge ve İdari Şartname’nin 10.3, 10.4, 10.5 ve 10.7 maddelerinde belirtilen durumlarda olmadığına dair yazılı beyanını,

6.5 . Teklif mektubunu (şekli ve içeriği İdari Şartname’nin 23 üncü maddesinde belirtilen proforma fatura),

6.6 . Şahıs şirketi ise şirket ortaklarını, sermaye şirketi ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan ortakları, başka bir şahıs şirketinde ortak olması durumunda bu şirketi, sermaye şirketinde ortak olması durumunda ise sermaye şirketinin yarısından fazlasına sahip olma durumunu gösteren beyanını,

6.7 . Teklif edeceği Su Soğutma Ünitesinin Soğutma Kulelerinin imalatçısı olduğunu ya da Soğutma Kulelerini imalatçı firmadan temin edeceğini belgeleyen, her iki durumda da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı olan ve sanayi ürününün üretildiği yerin Sanayi Odası veya Sanayi ve Ticaret Odası tarafından tasdik edilmiş İmalatçılık Belgesinin aslını ya da noter tasdikli suretini (EK-A),

6.8 . Kule üreticisinin CTI ve/veya EUROVENT üyesi olduğuna dair belgenin aslını ya da noter tasdikli suretini,

6.9. Kulelerde kullanılacak CTP profillerin TS EN 13706-2 standardına uygun olduğuna dair belgeyi,

6.10. AQAP-2000 serisi veya TÜRKAK tarafından Akredite edilmiş kuruluşlardan alınan ISO 9001:2008 veya Uluslararası Akreditasyon Forumu (International Accreditation Forum-IAF) Karşılıklı Tanıma Anlaşmasında yer alan Ulusal Akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilmiş kuruluş tarafından verilen ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinden herhangi birini,

6.11 . T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca verilen “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi” veya “TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi”ne sahip olduğuna dair teyidini,

6.12 . İdari Şarnamenin 2.c maddesi Bölüm 1 ve Bölüm 2 kapsamında tanımlanan Su soğutma Ünitesini, Demir Çelik Fabrikalarında veya Elektrik Ark Ocaklı Çelikhanelerde demir ve çelik üretimi yapan üniteleri (yüksek fırın, konvertör, elektrik ark ocağı gibi) soğutmak için kurduğunu, işletmeye aldığını ve halihazırda bu Demir Çelik Fabrikalarının veya Elektrik Ark Ocaklı Çelikhanelerin isteklinin referans göstereceği Su Soğutma Ünitesi ile üretim yaptığını ispatlayan referans listesini (müşterilerin isimleri, adresleri, ünitenin kurulduğu yıl ve kapasite bilgileri ile birlikte), (Referansların tüm proje, mühendislik ve uygulamaları istekli ve/veya ortağı tarafından gerçekleştirilmiş olmalıdır. Ortaklardan birinin referansı gösterilecek ise o ortağın ihale ilan tarihinden en erken 1 yıl önce ortak olmuş olması gerekmektedir.)

Teklifi ile birlikte sunacaktır.

7 - Bu ihaleye İdari ve Teknik Şartnamedeki katılma koşullarını sağlayan tüm Yerli İstekliler katılabilecektir.

8 - İdare gerekli gördüğü takdirde ihale tarih ve saatinden önce ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

9 - Ortak girişimler ve konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

10 - Su Soğutma Ünitesi İşinin tamamı alt-yüklenicilere yaptırılamaz.

11 -   İstekliler tekliflerini detaylandırılmış sabit toplam fiyat üzerinden vereceklerdir.

12 - Teklifi uygun bulunan İstekliler ile yapılan fiyat görüşmesi neticesinde ortaya çıkan toplam bedel üzerinden sabit fiyatlı sözleşme yapılacaktır.

13 - İstekli’nin teklif dili Türkçe olacaktır.

14 - Teklif fiyatı tek ve konvertible bir para biriminde olacaktır.

15 - Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. Alternatif teklif verilebilir.

16 - Teklif fiyatı sabit olacak ve sözleşmenin yürütüldüğü süre boyunca (Kesin Kabul Sertifikası’nın imzalanmasına kadar) eskalasyon uygulanmayacaktır.

17 - Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

18 - Tekliflerin değerlendirilmesinde Yerli İstekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

19 - Sözleşme bedelinin %25’i Avans olarak verilecektir.

20 - Bu ihalede, MKE Kurumu tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar’ın 11 inci maddesine istinaden açık ihale usulü uygulanacaktır.

21 - Bu ihale, Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler haricinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir.

22 - İdare yetersiz ya da eksik teklifleri reddetme, ihaleyi iptal etme ya da ihaleyi kısmen ya da tümüyle herhangi bir istekliye vermekte serbesttir.

23 - İhaleyi alamayan İstekli hiçbir hak ya da tazminat talep edemez.

24 - Teklifler, İstekliler tarafından Teknik ve İdari Şartname ile Eklerinde belirtilen hükümlere uygun olarak verilecektir.

İlan olunur.

8748/2-2