5 Ekim 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29493

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Sağlık Bakanlığından:

İzmir Büyükşehir Belediyesinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sağlık Bakanlığından:

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMUNA İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI İLE ECZACI UNVANLI (YABANCI DİL YETERLİLİĞİNE SAHİP YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA EĞİTİMLİ) PERSONEL ALINACAKTIR

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek-1 maddesi ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna alınacak 20 eczacı için ilk defa veya yeniden yapılacak yerleştirme işlemleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

A) GENEL ESASLAR

1 - Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

2 - Kura yeri ve saati (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

3 - Adaylar ilan edilen takvim çerçevesinde PBS üzerinden başvuru yaptıktan sonra, başvuru formunu notere onaylatarak ekine aşağıda belirtilen belgeleri ekleyip (notere onaylatılmayan başvuru formları kabul edilmeyecektir.);

- Eczacılık Fakültesi mezunu olduğuna dair diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi,

- Farmakoloji, Farmasötik Teknoloji, Biyoteknoloji, Farmasötik Kimya, Analitik Kimya, Farmasötik Toksikoloji ve Fitoterapi alanlarından herhangi birinde Yüksek Lisans veya Doktora bölümlerinden mezun olunduğunu gösteren belgenin sureti,

- Yabancı Dil Sınavından (YDS, KPDS, ÜDS veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen sınavlardan herhangi birinden ) en az 55 puan alındığını gösterir sonuç belgesinin suretini T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No: 3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekalet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

4 - Kura başvurusunda bulunup, kura başvurusunu iptal ettirmek isteyenler 20 Ekim 2015 Salı - 22 Ekim 2015 Perşembe saat 18:00’ a kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunmayı talep edemeyeceklerdir.

5 - Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci maddesi dikkate alınır. Bu durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine 1 ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.

6 - Özel veya kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanların, 27 Kasım 2015 Cuma tarihine kadar görevlerinden ayrılmaları gerekmektedir. Görevlerinden ayrılmayanların atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

7 - Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atamalarının tebligatında adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır.

8 - Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.

9 - Devlet memuru olarak atanabilmek için aranan şartlar ile ilan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek; sehven başvuruları kabul edilip kura ile yerleştirilmeleri sonucu atanmaları halinde yapılan atamaları iptal edilecektir.

B) Bu Kuraya Başvuramayacaklar

1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımayanlar,

2) 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40. maddesinde belirtilen yaş haddini doldurmuş olanlar,

3) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar,

4) Emekli olan eczacılar

5) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda kura son başvuru tarihi itibariyle halen 4924 sayılı Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışanlar,

C) ATAMAYA ESAS OLARAK İSTENEN BELGELER

1 - Kura sonrasında yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeleri dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde ekte belirtilen yerleştikleri kurumun adresi (Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No: 5 Pk. 06520 Çankaya/ANKARA) olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen atamaya esas belgelerin yerleştikleri kuruma vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe,

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır),

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe,

ç) 6 adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş),

d) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli,

e) Mal bildirim formu,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar için yukarıdaki belgelere ek olarak kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge.

C) KURA TAKVİMİ

 

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMUNA İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI İLE ECZACI UNVANLI (YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA EĞİTİMLİ) PERSONEL ALIMI KURA TAKVİMİ

SIRA

TARİH

AÇIKLAMA

1

06 Ekim 2015 Salı (Başvuru başlangıç tarihi)

PBS üzerinden başvuruların yapılması

13 Ekim 2015 Salı (Son başvuru tarihi saat 18:00’a kadar)

2

19 Ekim 2015 Pazartesi saat:18:00

Başvuru evrakları son geliş tarihi ve saati

3

27 Ekim 2015 Salı

KURA TARİHİ (Yeri ve saati www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.)

4

27 Kasım 2015 Cuma saat:18:00

Atamaya esas belgelerin son geliş tarihi ve saati

8683/1-1


İzmir Büyükşehir Belediyesinden:

“BÖRKLÜCE MUSTAFA HEYKELİ VE ALANI” TASARIM YARIŞMASI İLANI

1 - YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDARE VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Yarışma Raportörlüğü İletişim Bilgileri:

‘Börklüce Mustafa Heykeli ve Alanı’ Tasarım Yarışması Raportörlüğü

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü, Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi, Alsancak Limanı karşısı Alsancak-İzmir

Tel                                    :  0232 2931090-2931101

Faks                                 :  0232 2934044-2933952

İnternet Adresi                 :  www.borklucemustafaheykelyarismasi.org

Elektronik Posta Adresi   :  info@borklucemustafaheykelyarismasi.org

Şartname ve eklerini almak için yarışmacılar ad ve açık adreslerini belirterek;

‘Börklüce Mustafa Heykeli ve Alanı’ Tasarım Yarışması Raportörlüğü

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü, Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi, Alsancak Limanı karşısı Alsancak-İzmir adresine şahsen başvurabilirler.

Şartname bedeli 20 TL’dir.

Yarışmacılar bu tutarı İzmir Büyükşehir Belediyesi Veznesine veya Vakıfbank İzmir Şubesi IBAN:TR640001500158007292289040 nolu hesap numarasına, ‘Börklüce Mustafa Heykeli ve Alanı Tasarım Yarışması Şartname Bedeli’ açıklama notu yazdırarak, yatırdıklarına ilişkin belgeyi Yarışma Raportörlüğüne elden ya da faks ile sunduklarında Şartname kendilerine verilecek ya da taahhütlü olarak postalanacaktır.

2 - YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan ‘Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’ esas alınarak düzenlenen bu yarışma, serbest ulusal tek kademeli bir güzel sanat eserleri yarışmasıdır.

3 - YARIŞMANIN YERİ

3.1. Yarışma bir heykel yarışması olup, malzemesi serbesttir.

3.2. Yarışmanın konusu olan heykel, İzmir Karaburun adresinde yer alan 52 ada 40 parsel ve çevresi için, ekli krokide yarışma alanı sınırları verilen alan kapsamında tasarlanacaktır.

4 - YARIŞMANIN ADI, KONUSU VE AMACI

Yarışmanın adı “Börklüce Mustafa Heykeli ve Alanı Tasarım Yarışması”dır.

Günümüzden 600 yıl öncesinde, İzmir Karaburun’dan Ege coğrafyasına yayılarak; insanlık onuru, özgürlük, eşitlik, barış, adalet, dayanışma, paylaşım, birlik gibi evrensel değerleri savunan bir hareketin önderlerinden olan Börklüce Mustafa’yı; tarihsel, toplumsal, siyasal ve felsefi açıdan anlamaya yönelik olarak 2016 yılında etkinlikler düzenlenecektir. Yerelde uzun yıllardır yapılan buluşmalarla Börklüce Mustafa ve savunduğu değerlere sahip çıkılmıştır. Bu kez yapılacak etkinliklerle bütünleşen bir yarışma ve sonucunda seçilen eserin hayata geçirilmesi ile gelecek kuşaklara anılan değerleri aktaracak kalıcı eserler kazandırılması amaçlanmaktadır.

5 - YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

5.1. Yarışma heykeltıraşlar, tasarımcılar, mimarlar, peyzaj mimarları, şehir plancılarının katılımına açıktır. Yarışmaya bireysel ya da ekip olarak katılım mümkündür. Yarışma alanının özelliği nedeniyle disiplinlerarası bir çalışma zorunlu olmamakla birlikte önerilmektedir.

5.2. Ekip katılımları durumunda, İdare ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, bir kişinin ekip başı olarak belirtilmesi gerekir.

5.3. Yarışma Şartnamesi İzmir Büyükşehir Belediyesi www.borklucemustafaheykelyarismasi.org internet sitesinde yayınlanacak ve görülebilecektir. Yer görme, zorunlu olmamakla birlikte önerilmektedir.

5.4. Yarışmacılar aşağıdaki şartlara uymak zorundadır:

• T.C. vatandaşı olmak.

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörler ile bunların 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.

• Yarışmayı açan İdarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

• Yarışmayı açan İdare adına hareket eden danışmanlar ile bunların 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

• Şartname alıp Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, iletişim ve adres bilgilerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip halinde katılımlarda bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

Bu koşullara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.

9 - YARIŞMA TAKVİMİ

• Yarışmanın ilanı                            05.10.2015

• Soru sormak için son gün              05.11.2015 Saat 17:00' ye kadar

• Yanıt vermek için son gün             20.11.2015

• Teslim için son gün                       05.01.2016 Saat 17:00' ye kadar

• Jüri değerlendirme çalışması          06.01.2016

• Sonuçların ilan edilmesi                 11.01.2016

• Ödül Töreni ve Kolokyum             18.01.2016

12 - JURİ ÜYELERİ (DANIŞMAN, ASIL ve YEDEK) VE RAPORTÖRLER

12.1. Danışman Jüri Üyeleri

• Aziz KOCAOĞLU (İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı)

• Ahmet ÇAKIR (Karaburun Belediye Başkanı)

• Prof. Dr. İlhan TEKELİ (ODTÜ Öğretim Üyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı)

• Aysel ÖZKAN (İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı)

• Doç. Dr. Alp Yücel KAYA (Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi Tarih Koordinatörü )

• Doç. Dr. Semahat ÖZDEMİR (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi)

• Can AYSAN (İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı)

12.2. Asıl Jüri Üyeleri

• Yrd. Doç. Gökçen ERGÜR (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölüm Başkanı)

• Yrd. Doç. Dr. İlker YARDIMCI (Düzce Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Heykel Bölüm Başkanı)

• Doç. Arzu ATIL (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü Öğretim Üyesi)

• Eşber KARAYALÇIN (Heykeltraş)

• Metin KILIÇ (Mimar)

• Yrd. Doç Dr. Koray VELİBEYOĞLU (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı)

• Cumhur Yalım ERÇETİN (Karaburun Belediyesi Fen İşleri Müdürü, Şehir Plancısı)

12.3. Yedek Jüri Üyeleri

• Yrd. Doç. Dr. Yarkın BİÇER (Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölüm Başkan Yardımcısı)

• Yrd. Doç. Derya BARAN (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü Öğretim Üyesi)

• N. Affan BIYIKLI (Etüd Projeler Dairesi Başkanlığı, Projeler Şube Müdürü, Mimar)

• Şenay KOCATOROS (Etüd Projeler Dairesi Başkanlığı, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, Şehir Plancısı)

12.4. Raportörler

• Esen KESECİOGLU (İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü- Heykeltıraş)

• Yücel Tonguç SERCAN (İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü- Heykeltıraş)

• Fatma DÖNMEZ (İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü-Seramik Teknikeri)

13 - ÖDÜLLER

13.1. Yarışma, 3 Başarı Ödülü, 5 Mansiyon Ödülü ve 5 Satınalma Ödülü olmak üzere üç gurupta değerlendirilecektir. İdare mansiyon veya satınalma ödülü alan yarışmacıların tasarımlarını ileriki bir tarihte yeni bir yarışma açmaksızın alma hakkına sahiptir.

13.2. Başarı Ödülü olarak;

Birinci için net               50.000 TL

İkinci için net                30.000 TL

Üçüncü için net             20.000 TL

Olarak belirlenmiştir.

13.3. Mansiyon Ödülü olarak 5 adet eşdeğer ödül verilecek olup her bir yarışmacı için;

Mansiyon net                10.000 TL

Mansiyon net                10.000 TL

Mansiyon net                10.000 TL

Mansiyon net                10.000 TL

Mansiyon net                10.000 TL

Olarak belirlenmiştir.

13.5. Satınalma Ödülü olarak 5 adet eşdeğer ödül verilecek olup her bir yarışmacı için;

Satınalma net                 5.000 TL

Satınalma net                 5.000 TL

Satınalma net                 5.000 TL

Satınalma net                 5.000 TL

Satınalma net                 5.000 TL

Olarak belirlenmiştir.

13.6. Yarışma sonuçlarının ilanından sonra ödüller İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce net olarak ödenecektir. Kazanan yarışmacıların, Yarışma Raportörlüğü'ne banka hesap numaralarını bildirmelerini takiben banka hesabına ödeme yapılacaktır. Ekip olarak başvurulması durumunda ödeme ekip başına yapılır.

8691/1-1