5 Ekim 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29493

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


275 TON TOLUOL (TOLUEN) SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kadıköy Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İnegöl Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


275 TON TOLUOL (TOLUEN) SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü ihtiyacı için 275 ton toluol (toluen) AAF teslimi kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 150 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi dairesi ve numarasının işlenerek (0272 612 5667) numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 9352 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. İhale tarihi 19 Ekim 2015 Pazartesi günü saat 14.30 olup; İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

8698/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kadıköy Belediye Başkanlığından:

1 - a) Adı                                            :  Kadıköy Belediye Başkanlığı

b) Adresi                                             :  Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/YALOVA

c) Telefon No                                      :  226 8338570 - 1 – 2 - 3

d) Faks No                                          :  226 8338574

e) e-mail adresi                                    :  kadıköybel@hotmail.com

f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı  :  İsmet KARAYAVRU - Başkâtip

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2 - İhale konusu satılacak yerler; Kadıköy Belediyesi sınırları içerisindeki arsadan;

 

Sıra No

Ada No

Parsel No

Satılacak Miktar (Metrekare)

1

2409

11

5.040,99

 

2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35-a. Maddesi gereğince kapalı teklif arttırma ile satılacaktır.

3 - İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü                                :  Kapalı teklif usulü

b) İhalenin yapılacağı adres          :  Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/YALOVA

c) İhale tarihi                                 :  26.10.2015

d) İhale saati                                 :  14.00

e) İhale komisyonu toplantı yeri   :  Kadıköy Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı salonu- Kadıköy/YALOVA

4 - İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/ YALOVA

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/ YALOVA

c) İhale Şartnamesi ile diğer evrak KADIKÖY Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nden mesai saatleri içinde 1.000,00.-TL makbuz karşılığı temin edilebilir.

d) Makbuz müracaat dosyasına eklenecektir.

5 - a) Tekliflerin sunulacağı yer          :  Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/ YALOVA

b) Son teklif verme tarihi (ihale tarihi)    :  26.10.2015

c) Son teklif verme saati (ihale saati)   :  13.50

6 - İşin tahmin edilen bedeli :

2409 ada 11 nolu parsel için 4.032.792,00.-TL. dir. (Dört Milyon Otuzikibin Yediyüzdoksaniki Türk Lirası)dır. 

7 - İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak zorunlu belgeler:

A) İsteklinin tebligat adres beyanı,

B) Kanuni ikametgâh belgesi.

C) 2015 yılı onaylı Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi vermesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar odası siciline kayıtlı olduğunu gösteren belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasından veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanınca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D) İmza sirküleri vermesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza sirküleri.

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) Vekâleten ihaleye katılıyorsa, istekli adına teklifte bulunacakların, noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri ile asıl isteklinin Noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

F) Geçici Teminat:  Her bir arsa için ihale bedelinin % 3’ü oranında geçici teminat alınacaktır. İhaleye katılmadan önce yatırılacaktır.

G) Bu Şartnamede yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifi ve Dış Zarflar içinde bulunması öngörülen diğer belgeleri vermesi germektedir.

8 - İhaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin (9)’nci maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 5’nci maddesi doğrultusunda 26.10.2015 günü saat 13.50’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Encümen Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

9 - Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) İç Zarf,

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

c) Noter tasdikli imza sirküleri,

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

e) Ortak Girişim olması halinde, İhale Şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi,

f) Kadıköy Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat ait alındı veya banka teminat mektubu,

10 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra,  son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar ve/veya birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

11 - Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

12 - Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

8726/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İnegöl Belediye Başkanlığından:

Belediyemiz Mülkiyetindeki aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz'ın C-14 Blok (32 Adet Daire) , 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. Maddesince, "Kapalı Teklif Usulü" ihale yöntemiyle satışı yapılacaktır.

1 - İdarenin:

A) Adresi                      :  Sinanbey Mh. Nuri Doğrul Cd. No: 1 - İNEGÖL / BURSA

B) Telefon ve Fax No   :  (0 224) 713 75 25 - Fax No: (0 224) 715 11 05

2 - Satışa Konu olan Gayrimenkul'ün Tapu Kayıt, Muhammen Bedel ve Geçici Teminat Bilgileri:

A) Akhisar Mahallesi

 

Sr. No:

Ada No:

Parsel No:

Blok

Bağımsız Bölüm

Brüt Alan m2

Toplam Brüt Alan m2

Toplam Muhammen Bedel

Geçici Teminat Tutarı (%3)

1

370

1

C-14

32

120,07

3.842,42

2.176.000,00 - TL

65.280,00 - TL

 

İhale ile satışa sunulan Gayrimenkullerin ihale bedeli üzerinden %1 KDV ilave edilecektir. Yakıt durumu; TOKİ Merkezi Doğalgaz Isıtma sistemine dahildir.

3 - İhalenin:

A) Yapılacağı Yer         :  Sinanbey Mh. Nuri Doğrul Cd. No: 1 İnegöl Belediyesi, Belediye Encümen Salonu

B) Tarihi ve Saati          :  20.10.2015 Saat: 14:00

4 - İhaleye Katılabilme Şartları ve istenen belgeler, isteklinin;

4.1 - Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası, faks numarası ve varsa elektronik posta adresi.

4.1.1 - Gerçek Kişiler;

T.C. Kimlik Numarası ihtiva eden "Nüfus Cüzdanı", "Sürücü Belgesi" veya "Pasaport" suretlerini ibraz edeceklerdir.

4.1.2 - Tüzel Kişiler;

Tüzel kişiliğin merkezinin bulunduğu yer'in, Ticaret ve Sanayi Odasından 2015 yılı içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi ibraz edeceklerdir.

5 - Vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü.

6 - Geçici Teminat Bedeli yatırmış olmak.

7 - İhale dokümanı İnegöl Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğü Harita Servisinde ücretsiz görülebilir veya bedeli karşılığı satın alınabilir. İhale doküman bedeli; 10,00.-TL. olup, İhaleye katılmak isteyenlerin ihale dokümanı almaları zorunludur.

8 - İhaleye katılmak isteyenler; 20.10.2015 Tarihi, Saat 14.00'e kadar İhaleyle ilgili istenen belgeleri dosya haline getirerek, Belediye Ek Hizmet Binası, Emlak İstimlak Müdürlüğü Harita Servisine teslim etmek zorundadırlar.

9 - Posta ile yapılacak Teklifler, İhaleyle ilgili istenen belgelerden oluşturulacak dosya ile birlikte 20.10.2015 tarihi, Salı günü saat 14:00'e kadar İnegöl Belediye Başkanlığının Sinanbey Mh. Nuri Doğrul Cd. No.: 1 - İNEGÖL adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerde; teklif edilen değer ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8711/1-1