2 Ekim 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29490

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Dışişleri Bakanlığından:

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

İzmir Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin (e) bendinde yer alan "Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde lisansının sona erdirileceği hükmü uyarınca, GÜZKAŞ PETROL ÜRÜNLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından; 18.02.2010 tarihli ve MYĞ/2434-12/27264 numaralı madeni yağ lisansı kapsamında Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından düzenlenen Kapasite Raporu'nun geçerlilik süresinin 25/07/2015 tarihinde sona ermiş olması nedeniyle yeni düzenlenen Kapasite Raporu'nun Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir.

Söz konusu belgenin, ilânen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C 06530 Yüzüncüyü/ANKARA" adresine gönderilmesi, süresi içerisinde gönderilmeyen belgenin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur.

8658/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Dünya Helal Vakfı

VAKFEDENLER: Hüseyin Böyüközer, Hakkı Aygün, Ali Kaygısız, Mustafa Coşkun, Mehmed Zahid Böyüközer, Ersin Taştan, Orhan Savaş, Mahmut Celal Terzi, Harun Yiğittürk, Musa Egemen Namlı, Fatih Kalender, Sadettin Ekinci, Alptekin Cihangir İşbilir, Nuh Saral, Ali Kurt, Ömer Böyüközer, Suat Sezer, Hüseyin Öztürk, Günay Kaya, Hasan Türkyılmaz, Murat Böyüközer, Abdulvehap Hayreddin İşbilir, Tunç Cengiz, Kerem Böyüközer

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Bakırköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/09/2015 tarihinde kesinleşen, 09/07/2015 tarihli ve E: 2014/607, K: 2015/295 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Türkiye ve dünyada ortak helal standardı uygulaması ve belgelendirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000-TL nakit.

YÖNETİM KURULU: Hüseyin Böyüközer, Hakkı Aygün, Ali Kaygısız, Mustafa Coşkun, Mahmut Celal Terzi, Hatun Yiğittürk, Mehmed Zahid Böyüközer

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Vakfın borçlarının tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneğine devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8682/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Aydın İli, Efeler İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 18L-I Pafta, 1095 Ada, 32 Parsel üzerinde bulunan yapıdaki görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun, 28 inci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Efeler Belediyesince tespit edilen Yapı müteahhidi (Limited Şirketi) ÖZTA İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yetki belge numarasının (0009315228365631);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1) yıl süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürleri olan “Özcan ÇETAV” ve “Musa ÇETAV”a şahış şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

  Bakanlık Makamının 17.09.2015 tarihli ve 12017 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8656/1-1

—————

İstanbul ili, Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 103/3 Sokak, 400 Pafta, 1956 Ada, 26 nolu Parsel üzerinde bulunan yapıdaki görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun, 32 nci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Zeytinburnu Belediyesince tespit edilen Yapı müteahhidi Buttim Teks. İnş. Oto. Gıda San.ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0034312512030147);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre beş (5) yıl süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan “Recep DEMİR”e şahış şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 5 (beş) yıl süre ile verilmemesi ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

  Bakanlık Makamının 17.09.2015 tarihli ve 12015 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8657/1-1


Dışişleri Bakanlığından:

ADAY MESLEK MEMURLUĞU GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I. GENEL BİLGİLER

1 - Meslek Memurları, Dışişleri Bakanlığının 6004 sayılı Teşkilat Kanununda sayılan görevleri çerçevesinde, Türk dış politikasının oluşturulması ve icrasında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır.

2 - Açılacak giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, Aday Meslek Memuru unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 50’dir. Giriş sınavını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 7 ilâ 9 uncu derece kadrolara yapılabilecektir.

3 - Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalarından oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması 7-8 Kasım 2015 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.

4 - Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinde yer almaktadır. Meslek Memurluğu hakkında ayrıntılı bilgiye Bakanlığımızın http://www.mfa.gov.tr adresli internet sayfasından erişmek mümkündür.

II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1 - Sınava başvurabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) 01.01.2015 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1980 ve daha sonra doğmuş olanlar), lisansüstü eğitim diplomasına sahip bulunanlar için ise 01.01.2015 tarihi itibariyle 37 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1978 ve daha sonra doğmuş olanlar),

c) Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin;

- Lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümleri ile bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya

- Sosyal bilimler alanında (YÖK’ün belirlediği kapsam dikkate alınacaktır) veya mühendislik fakültelerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış olup, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış bulunmak,

- 2014 veya 2015 yılı Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) KPSS-36 ve KPSS-108 puan türlerinin birinden en az 80 puan almış olmak gerekmektedir.

d) Aday adayları, başvurularını en yüksek KPSS puanlarıyla yapacaklardır. Belirtilen taban puanı aşmış olmak, sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.

2 - Giriş sınavına başvuranlar KPSS puanlarına göre tek bir liste halinde sıralanacak ve ilk 500 aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Bakanlığın www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.

3 - Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda sınav programına ve sınavın yapılacağı adreslere de yer verilecektir.

III. GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI

1 - Giriş sınavı başvuruları 12 Ekim 2015 Pazartesi günü başlayacak ve 23 Ekim 2015 Cuma günü saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ve adaylarca temin edilecek olan e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

a) T.C. kimlik numarası,

b) KPSS sonuç puanının beyanı,

c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),

d) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf,

e) Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),

f) Uluslararası ilişkiler, hukuk, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım veya psikoloji bölümü mezunu olmamakla birlikte, bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip olan diğer bölümlerden mezun olan aday adayları, eğitim programının uygunluğunun tespiti amacıyla, transkript örneklerini de başvuruları çerçevesinde Bakanlığa elektronik ortamda ileteceklerdir.

2 - Sınava girilecek yabancı dil haricinde, diğer bir dil veya dillerden 2013, 2014 veya 2015 yıllarında alınmış en az “B” düzeyinde YDS puanı olanların sınavda ilave puan almaya hak kazanabilmeleri için, YDS sonuç belgelerini de diğer başvuru evrakıyla birlikte iletmeleri gerekmektedir.

3 - Sınava girilecek yabancı dil haricinde, diğer bir dil veya dillerden ek puan alınabilmesi için, YDS puanı yerine, eşdeğerliği YÖK tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından 2013, 2014 veya 2015 yıllarında alınan puanların YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.

IV. SINAVIN AŞAMALARI

1 - Yazılı Sınav:

a)Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.

- Türkçe Kompozisyon

- Yabancı Dilde Kompozisyon

- Yabancı Dilden Türkçeye Çeviri

- Türkçeden Yabancı Dile Çeviri

b) Yazılı sınavın Türkçe kompozisyon dışındaki bölümleri, adayın tercihine göre İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde yapılacaktır.

c) Bakanlığın çalışmalarında ana yabancı dil İngilizce olup, sadece Fransızca veya sadece Almanca bilen adayların meslek memuru olabilmeleri mümkün değildir. Bu itibarla, Almanca veya Fransızcadan sınava girecek adaylar, İngilizceden de sınava tabi tutulacaklardır. Bu adayların İngilizce sınavlarda (kompozisyon ve Türkçeden İngilizceye çeviri) en az 60 puan almaları zorunludur.

d) Yazılı sınavda geçer not, her bir bölüm için 100 üzerinden 70’tir.

e)    Adaylar, aşağıdaki esaslara göre yazılı sınavda ilave puan elde edebileceklerdir:

- Yazılı sınava gireceği yabancı dil haricinde, adayın herhangi bir diğer dilde 2013, 2014 veya 2015 yılında almış olduğu YDS puanının 80’in üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

- Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilde 2013, 2014 veya 2015 yılında YDS’den aldığı puanın 80’in üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

- Yazılı sınava Almanca veya Fransızcadan girecek adayların, Bakanlıkça düzenlenecek İngilizce yazılı sınavından aldıkları puanın 70’in üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

f) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Bu aşamaya katılanlara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2 - Sözlü Sınav:

a) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınavda muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir. Sınavda, güncel uluslararası konular hakkında da adaylara sorular yöneltilecektir. Ankara’da yapılacak sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucuyla birlikte ilan edilecektir.

b) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70’tir.

c) Sözlü sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

d) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür.

T.C. Dışişleri Bakanlığı/İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. Kat) Balgat/Ankara

E-posta    : sinav@mfa.gov.tr

Tel           : (312) 2921000

8699/1-1


Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

26. maddesi ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca asgari şartlara haiz,

Öğretim Üyeleri (Profesör kadrolarına) alınacaktır.

Başvuru Şartları:

* Profesör kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, Özgeçmiş, Puanlar Çizelgesi, Doçentlik Belgesinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan altı (6) takım dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

• 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Çukurova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları ve belirtilen koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmak gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular internet sitemizde örneği bulunan başvuru form dilekçesine uygun olarak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Rektörlük   : 0 322 338 62 85             Dahili: 105

                     0 322 338 60 84, 85       Dahili: 2331 - 2333 / 105

                     0 322 338 60 84, 85       Dahili: 2944

 

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI/PROGRAM

UNVANI

DERECESİ

SAYISI

TIP FAKÜLTESİ

NÜKLEER TIP

Profesör

1

1

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TARIM MAKİNALARI

Profesör

1

1

Duyurulur.

8473/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_01.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_09.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_10.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_11.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_12.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_13.jpg


İzmir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim elemanı alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakların İzmir Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (Profesörlük için 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçent için 4 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İzmir Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Kadro adetleri, başvuru koşulları ve başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler, ilgili birimlerden veya www.izmir.edu.tr internet adresinden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

ARANAN NİTELİKLER

GEREKÇE

TIP FAKÜLTESİ

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Doçent

1

 

 

Yrd. Doçent

1

 

 

Fizyoloji

Doçent

1

Fizyoloji alanında doktora yapmış olmak, beta-amyloid ilişkisi hayvan modellerinde Alzheimer Hastalığı ve yaşlılıkta oksidatif stres; apoptotik süreçler alanında yayınları olmak.

 

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

 

 

Profesör

1

Çocuk Gastroenterolojisi yan dal uzmanı olmak

 

Profesör

1

Çocuk Endokrinolojisi yan dal uzmanı olmak

 

Profesör

1

Çocuk Nefrolojisi yan dal uzmanı olmak

 

Doçent

1

Çocuk Gastroenterolojisi yan dal uzmanı olmak

 

Doçent

1

Çocuk Endokrinolojisi yan dal uzmanı olmak

 

Doçent

1

Çocuk Nefrolojisi yan dal uzmanı olmak

 

Doçent

1

 

 

Yrd. Doçent

1

Çocuk Hematolojisi yan dal uzmanı olmak

 

İç Hastalıkları

Profesör

1

Endokrinoloji yan dal uzmanı olmak

 

Profesör

1

Romatoloji yan dal uzmanı olmak

 

Doçent

1

Endokrinoloji yan dal uzmanı olmak

 

Doçent

1

Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanı olmak

 

Yrd. Doçent

1

Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanı olmak

 

Yrd. Doçent

1

Endokrinoloji yan dal uzmanı olmak

 

Yrd. Doçent

1

 

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Laparoskopik onkoloji konusunda deneyimli olmak

 

Doçent

1

Perinatoloji yan dal uzmanı olmak

 

Yrd. Doçent

1

Perinatoloji yan dal uzmanı olmak

 

Yrd. Doçent

1

 

 

Genel Cerrahi

Profesör

1

 

 

Profesör

1

 

 

Çocuk Cerrahisi

Doçent

1

 

 

Beyin ve Sinir

Cerrahisi

Doçent

1

 

 

Yrd. Doçent

1

 

 

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Profesör

1

 

 

Doçent

1

 

 

Üroloji

Profesör

1

Laparoskopi konusunda eğitmen sertifikasına sahip olmak

 

Doçent

1

Benign prostat hiperlazisinde Doppler ultrason ve rezistif indeks ile ilgili çalışma yapmış olmak

 

Doçent

1

 

 

8687/1-1