2 Ekim 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29490

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ERZİNCAN FABRİKA MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN 1 (BİR) YILLIK PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


MALZEME DAHİL YEMEK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


750.000 KG MAT KUŞE BASI KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


30 KALEM TIBBİ CİHAZ VE CERRAHİ EL ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ALTYAPI VE ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Denizli Sarayköy Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


GAZ TÜRBİNLERİ HAVA EMİŞ HATTINDA KULLANILACAK F7 SINIFI VE F8 SINIFI İNCE FİLTRELER SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ İstanbul Doğalgaz K. Ç. Santralı (A) İşletme Müdürlüğünden:


ŞERİTLİ AHŞAP TESTERE TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


HİDROLİK AKÜMÜLATÖR SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


TUZLA KULESİ PROJESİ ALANININ KULLANIM İZNİ DEVRİ İLE İNŞA EDİLMESİ VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Tuzla Belediyesi Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TARAFİK ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMLERİ, HIZ İHLALİ SİSTEMİ VE MÜŞTEMİLATININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bilecik İli Bozüyük Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ERZİNCAN FABRİKA MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN 1 (BİR) YILLIK PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Erzincan Fabrika Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 1 (Bir) Yıllık Personel Taşıma Hizmeti kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar 4.401,00 TL’lik geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 100,00 TL + KDV karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 27 Ekim 2015 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 27 Ekim 2015 saat 14:00’ da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

8723/1-1


MALZEME DAHİL YEMEK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Kartal Tıp Merkezi için 3 (üç) yıl süre ile malzeme dahil yemek hizmeti idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar bir yıllık toplam bedelin en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler " Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA "adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ve “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmalar ihale zarflarını en geç 26.10.2015 günü saat 11:30’a kadar Türk Kızılayı Kartal Tıp Merkezi Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 1 Nolu ‘’İhale İdari ve Teknik Belgeleri’’ zarfı 03.11.2015 günü saat 11:30’da Türk Kızılayı Kartal Tıp Merkezi Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

8696/1-1


750.000 KG MAT KUŞE BASI KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı, 750.000 kg Mat Kuşe Bası Kağıdı kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmek için şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnameler, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 12.10.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’da evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan isteklilerin numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan isteklilerin iç zarfları açılacak, numuneleri uygun bulunmayan isteklilerin iç zarfları ise açılmayarak diğer belge ve numunelerle birlikte ihalenin sonuçlandırılmasından sonra isteklilere iade edilecektir. İç zarfların açılacağı gün ve saat, ihaleye iştirak eden isteklilere bilahare bildirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yapılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibariyle en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9 - İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürebilmeleri şeklinde olacaktır.

8692/1-1


30 KALEM TIBBİ CİHAZ VE CERRAHİ EL ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı 30 Kalem Tıbbi Cihaz ve Cerrahi El Aletleri, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilmiş olan şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 16.10.2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

8693/1-1


ALTYAPI VE ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Denizli Sarayköy Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Denizli Sarayköy Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                       :  Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı,

                                                         Topraklık Mah. İzmir Bulv. No: 41 Kat: 4 Pamukkale /DENİZLİ

2 - İhale Konusu Yapım İşinin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı           :  Denizli Sarayköy Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yol, Sulama Kullanma Suyu Temini Şebekesi ve Kanalizasyon, Isıtma, Yağmursuyu, Çevre Aydınlatma, elektrik dağıtım şebekesi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi.

b) Yapılacağı Yer                         :  DENİZLİ SARAYKÖY TDİOSB alanı

c) İşe Başlama Tarihi                    :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin Süresi                                :  31/12/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2015 B.F. ile)      :  20.252.895,56-TL

f) Geçici Teminatı                         :  1.417.702,69 -TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 12. kat 1229 nolu Salon Lodumlu/ANKARA

b) Tarihi ve Saati                          :  19/10/2015 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %70’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yapım İşlerinde Benzer İş Tebliği Listesinde bulunan AIV, AV, AVIII, AIX grubu yapım işleridir.

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

3) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini yada bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart formalarda yer alan “bilanço bilgileri tablosuna” uygun olarak düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

4) İş hacmini gösteren belgeler

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin %25'inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Denizli Sarayköy Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İ) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 12. Kat (1229 Nolu açık büro) Lodumlu/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur.  Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 12. Kat (1229 Nolu açık büro) Lodumlu/ANKARA veya Denizli Sarayköy Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Topraklık Mah. İzmir Bulv. No: 41 Kat: 4 Pamukkale/DENİZLİ adreslerinde görülebilir veya 350-TL ihale dokümanı bedelini Denizli Sarayköy Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin Denizli Vakıfbank Bankası Çınar Denizli Şubesi TR960001500158007290251561 IBAN numaralı hesabına yatırıldıktan sonra dekontla birlikte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 12. Kat (1229 Nolu açık büro) Lodumlu/ANKARA adresinden temin edilebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

8695/2-1


GAZ TÜRBİNLERİ HAVA EMİŞ HATTINDA KULLANILACAK F7 SINIFI VE F8 SINIFI İNCE FİLTRELER SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ İstanbul Doğalgaz K. Ç. Santralı (A) İşletme Müdürlüğünden:

İşletmemiz Doğalgaz (A) Santralında bulunan Gaz Türbinleri Hava Emiş Hattında kullanılacak F7 Sınıfı ve F8 Sınıfı İnce Filtreler satın alınacaktır. (Ekli teknik şartname ve resme göre)

İhale Kayıt Numarası              :  2015/127653

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  P.K. 47  34315   Avcılar / İSTANBUL

b) Telefon ve Faks No            :  Tel: (0212) 875 91 00 (8 Hat)   Faks: (0212) 875 91 10-13

c) Elektronik Posta Adresi      :  ambarli.ticaret@euas.gov.tr

2 - İhale Konusunun:

a) Niteliği                                :  5350 Adet F7 Sınıfı Filtre ve 700 Adet F8 Sınıfı İnce Filtre

b) Türü                                   :  Mal Alımı

c) Dosya No                           :  2015/24

d) Şartname Bedeli                 :  50,00 TL

e) Hizmetin Teslim Yeri         :  EÜAŞ İstanbul Doğalgaz K.Ç. Santralı (A) İşletme Müdürlüğü

f) İşin Süresi                           :  Sözleşmeyi müteakip F7 Sınıfı 90 takvim günü F8 Sınıfı 50 takvim günüdür.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                    :  EÜAŞ İstanbul Doğalgaz K.Ç. Santralı (A) İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve Saati                    :  27/10/2015 Salı günü - Saat 15:00’te

4 - İhale dokümanı şartname EÜAŞ İstanbul Doğalgaz K.Ç. Santralı (A) İşletme Müdürlüğü P.K. 47 Avcılar/İSTANBUL adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 50,00 TL aynı adresten temin edilebileceği gibi posta yolu ile karşı ödemeli olarak şartname bedeli İşletmemiz VakıfBank Avcılar Çarşı Şb. TR: 95000 1500 158 007 296 939 341 no’ lu hesaba havale edildikten sonra, dekont ile birlikte yapılacak yazılı başvuruya istinaden,  İhale Dokümanları adrese de gönderilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.

5 - İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 27/10/2015 Salı günü; saat 15:00’e kadar EÜAŞ İstanbul Doğalgaz K.Ç. Santralı (A) İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

7 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimiz (EÜAŞ) Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

8665/1-1


ŞERİTLİ AHŞAP TESTERE TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: ŞERİTLİ AHŞAP TESTERE TEZGAHI alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                    :  2015/126561

Dosya No                                     :  1522532

1 - İdarenin:

a) Adres                                        :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2   67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks Numarası       :  Tel:0 372 252 40 00 (70 Hat)

                                                         Faks: 0.372  251 19 00

c) Elektronik Posta Adresi            :

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı           :  Şeritli ahşap testere tezgahı: 1 kalem (1 adet)

b) Teslim Yeri                              :  T.T.K. Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi İşyeri Sahası ZONGULDAK

c) Teslim Tarihi                            :  İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve Saati                          :  13/10/2015 Salı günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. CE belgesi.

4.2.2. Malzemelere ait tanıtıcı kataloglar.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 13/10/2015 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

8646/1-1


HİDROLİK AKÜMÜLATÖR SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: HİDROLİK AKÜMÜLATÖR alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2015 / 127607

Dosya No                                  :  1522081

1 - İdarenin:

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 67090 - ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks Numarası    :  Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks: 0.372 251 19 00

c) Elektronik Posta Adresi:

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Hidrolik Akümülatör: 2 kalem

b) Teslim Yeri                           :  Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK

c) Teslim Tarihi                         :  İşe başlanmasını müteakip 45 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve Saati                       :  15/10/2015 Perşembe günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. Firmalar CE ve/veya ISO 9001:2000 Kalite Belgelerini teklifleri ile birlikte vereceklerdir. Bu belgeleri olan firma teklifleri değerlendirmede tercih nedeni olacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif toplamda en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad.No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER - ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 15/10/2015 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

8647/1-1


TUZLA KULESİ PROJESİ ALANININ KULLANIM İZNİ DEVRİ İLE İNŞA EDİLMESİ VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Tuzla Belediyesi Başkanlığından:

1 - İHALE KONUSU: İstanbul ili, Tuzla İlçesi, Cami Mahallesinde, mülkiyeti belediyemize ait 7906 parsel sayılı ve 2132,56 m² yüzölçümlü taşınmaza; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) ve (j) fıkraları gereğince, 30 (Otuz) yıl süreli işletme hakkı tesisi sureti ile yükleniciden işletme bedeli alınması karşılığında yap-işlet-devret modeli ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulü arttırma sureti ile Tuzla Kulesi yapım işi ihalesidir.

2 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: İhale 22.10.2015 Perşembe günü, saat 14:00’da, “Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu Caddesi No: 17 TUZLA/İSTANBUL” adresindeki Tuzla Belediye Binasındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: İhale şartnamesi aynı adresteki Tuzla Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 50.000- (Ellibin)TL bedel ödenerek alınabilecektir.

4 - PROJE VE ALTYAPI İŞLERİ: İhale konusu iş ile ilgili olarak ihale şartnamesinde belirtilen hükümler doğrultusunda proje ve altyapı işleri tamamlanacaktır.

5 - TAHMİNİ BEDEL: Muhammen bedel, ihale konusu Tuzla Kulesinin ilk yıl için işletme bedeli olan 78.000,00-(Yetmişsekizbin) TL+KDV’dir. Ancak teklifler, aşağıda belirtilen 30 (otuz) yıllık toplam işletme bedeli olan 6.975.000,00 (Altımilyondokuzyüzyetmişbeşbin) TL+KDV üzerinden artırılarak verilecektir.

6 - GEÇİCİ TEMİNAT: Şartnamede belirtilen muhammen bedelin %30’u olan 23.400,00-(YirmiüçbindörtyüzTürkLirası)TL.’dir.

7 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve teminatı yatırması gerekir.

A. Yerleşim belgesi, (Tüzel kişiler için tüzel kişiye tebligat yapılmasına yarar yasal tebligat adresinin verilmesi yeterlidir.)

B. Türkiye'de tebligat için Adres Beyanı (İhale ile ilgili tüm tebligatlar bu adrese yapılacaktır.)

C. İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası'ndan veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası'ndan alınacak belge,

D. İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri,

E. İsteklinin şirket olması halinde şirket ana sözleşmesi ile şirket ortaklarını ve bunların hisse oranlarını ve görevlerini belirten belge,

F. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekâletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

G. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe göre hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,

H. Şartnamenin 21.1 maddesinde tanımlanan ilk yıl işletme bedeline tekabül eden Muhammen bedelin bu şartnamenin 12. maddesinde yazılı %30 geçici teminat,

İ. Teklif sahibinin son beş yıla ait vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge,

J. İhale konusu alanın yerinde görüldüğünü belirtir İdareden temin edilecek "Yer Görme Belgesi",

K. Şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlayacağı teklif mektubu,

L. Şartnamenin 8. maddesinde belirtilen iş deneyimi ve yeterliliğe sahip olduğuna dair belge.

M. Şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şirket kurma taahhütnamesi.

N. İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam edeceğine dair taahhütname

8 - YETERLİLİK KRİTERLERİ:

A. İsteklilerin tek başlarına göreve talip olmaları durumunda ihale tarihinden itibaren Son on yıl içinde; Çevre ve Şehircilik 2015 yılı birim fiyatları ile en az 50.000.000- (Ellimilyon) TL.'lik bina inşaatlarını yapmış veya devam eden bir işin %70'inin gerçekleştirilmiş olması koşuluyla yukarıda belirtilen meblağları sağladığına ilişkin belge ibraz etmeleri,

B. İsteklilerce, göreve ortak girişim oluşturarak talip olunması durumunda Pilot Ortağın tek başına veya ortak girişimi oluşturan firmaların (pilot ortakla birlikte) ihale tarihinden itibaren Son on yıl içinde; Çevre ve Şehircilik 2015 yılı birim fiyatları en az 40.000.000- (Kırkmilyon) TL.'lik bina inşaatlarını yapmış veya devam eden bir işin %70'inin gerçekleştirilmiş olması koşuluyla yukarıda belirtilen meblağları sağladığına ilişkin belge ibraz etmeleri,

C. İsteklinin 2014 yılına ait yılsonu bilançosunun veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin, yoksa bunlara eşdeğer belgelerinin istenilmesi zorunludur.

Bu belgelerde;

a - Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye veya kısa dönem (Bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranının (Dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0.50 olması )hesaplama yapılırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri, dönen varlıklardan ve hak ediş gelirleri kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b - Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0.10 olması (hesaplama yapılırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c - Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0.75'ten küçük olması, yeterlilik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır.

D. İhalede yeterlik alabilmek için 4. maddedeki fonksiyonları içeren öneri avan projesi, bu projenin 9. maddede belirtilen değerlendirme kriterlerine göre değerlendirmelerinin ve hesaplamalarının bulunduğu raporlar ile yukarıda belirtilen belgelerin asıllarının veya noter tasdikli suretlerinin eksiksiz olarak ve kapalı zarf içerisinde Tuzla Belediye Başkanlığına hitaben yazılacak dilekçeye ekli olarak 15/10/2015 (NOT: BU TARİH, İHALE GÜNÜNDEN EN AZ 5 GÜN ÖNCE OLMALIDIR) günü mesai saati sonuna kadar Tuzla Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu Caddesi No: 17 TUZLA/İSTANBUL adresine teslim edilmesi gerekir.

9 - UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g maddesi uyarınca 50’nci maddesinde düzenlenmiş bulunan pazarlık usulü uygulanacaktır;

10 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:

Teklifler yazılı olarak şartnamede belirtilen usülle yapılır.

11 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ:

Teklifler ilânda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına teslim edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

12 - ARTIRIM TEKLİFLERİ: Teklifler, aşağıda belirtilen 30(otuz) yıllık toplam işletme bedeli olan 6,975,000.00 (Altımilyondokuzyüzyetmişbeşbin)TL+KDV üzerinden artırılarak verilecektir. Teklifler rakam ve yazı ile verilecektir. Bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

13 - İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

14 - İŞLETME BEDELİNE İLİŞKİN ESASLAR:

 

DÖNEM/YILLAR

YILLIK İŞLETME BEDELİ

TOPLAM SÜRE (YIL)

TOPLAM İŞLETME BEDELİ

YILLIK HESAP DEĞERLERİ

1. ve 3. yıllar arası

78,000.00 TL +KDV

3

234,000.00 TL +KDV

0.011182796

4. yıl ila 6.yıl arası (6. Yıl dahil)

159,000.00 TL +KDV

3

477,000.00 TL +KDV

0.022795699

7.yıl-10. Yıl arası (10. Yıl dahil)

216,000.00 TL +KDV

4

864,000.00 TL +KDV

0.030967742

10.yıl ila 20.Yıl arası (20.Yıl dahil)

240,000.00 TL +KDV

10

2,400,000.00 TL +KDV

0.03440860215

20.yıl ila 30.Yıl arası (30.Yıl dahil)

300,000.00 TL +KDV

10

3,000,000.00 TL +KDV

0.04301075269

 

TOPLAM

30 YIL

6,975,000.00 TL +KDV

 

 

İstekliler, söz konusu tablodaki toplam asgari bedel üzerinden artırım yapacaklardır. Artırım oranı, tüm yıllar için aynı oranda hesaplanacaktır. Her dönem için dönem başı işletme bedeli (dönemin ilk yılı), verilen teklifte belirtilen 30 yıllık toplam işletme bedeli üzerinden, yukarıdaki tabloda belirtilen ‘Yıllık Hesap Değerleri’ ile çarpılarak hesaplanacaktır. Her dönem içerisinde her yıl için işletme bedeli 'Türkiye İstatistik Kurumu' tarafından açıklanan 'ÜFE' Endeksinin "Bir önceki yılın aynı ayına göre artış oranı" esas alınarak kontrol edilecek ve artış “ÜFE” artışından düşük ise “ÜFE” endeksine göre yükseltilecektir.

Ayrıca kullanma izni konusu Tuzla Kulesi Proje alanı üzerinde inşa edilen tesislerin tamamının işletilmesinden elde edilen toplam yıllık cirodan %1 (yüzdebir) oranında pay yüklenici tarafından Belediye’ye verilecektir.

8659/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazların 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince, kapalı zarf usulü ile peşin ve öncelikli olarak toptan; toptan teklif gelmemesi halinde ayrı ayrı mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 15.10.2015 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ' nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14. katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İstekliler, Şartnamenin 2. maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,                          - Yer Görme Belgesi,

- İkametgah Belgesi,                                     - Teklif Mektubu,

- Şartname Alındı Makbuzu,                        - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

- Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu,

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 1000 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00' ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, proje ortaklık giderleri, alım satım giderleri,  gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

S. No

İlçesi

Mevkii

Ada/Parsel

Plan Amacı

Alanı (m2)

Belediye Hissesi

H.Max

Emsal

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Saati (Toptan)

İhale Saati

(Ayrı Ayrı)

1

Etimesgut

Aşağıyurtçu

64072/1

Konut

17,676.00

Tam

Hmax:serbest

E=1.00

3,535,200.00

106,056.00

14:00

14:02

2

Etimesgut

Aşağıyurtçu

64075/1

Konut

7,073.00

Tam

Hmax:serbest

E=1.00

1,414,600.00

42,438.00

14:04

3

Etimesgut

Aşağıyurtçu

64074/1

Konut

18,344.00

Tam

Hmax:serbest

E=1.00

3,485,360.00

104,560.80

14:06

4

Etimesgut

Aşağıyurtçu

64073/2

Konut

8,567.00

Tam

Hmax:serbest

E=1.00

1,627,730.00

48,831.90

14:08

5

Etimesgut

Aşağıyurtçu

64071/5

Konut

5,012.00

Tam

Hmax:serbest

E=1.00

927,220.00

27,816.60

14:10

6

Etimesgut

Aşağıyurtçu

49145/1

Konut

20,000.00

Tam

Hmax:serbest

E=1.00

4,400,000.00

132,000.00

14:12

7

Etimesgut

Aşağıyurtçu

62534/1

Konut

42,982.00

Tam

Hmax:serbest

E=1.00

9,026,220.00

270,786.60

14:14

TOPLAM

119,654.00 

24,416,330.00 

732,489.90

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr

8685/1-1


TARAFİK ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMLERİ, HIZ İHLALİ SİSTEMİ VE MÜŞTEMİLATININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bilecik İli Bozüyük Belediye Başkanlığından:

 

İhale Konusu Yerin Adı

İşin Niteliği

Muhammen Bedeli-

İhale Süresi

Geçici Teminat

% 3

İhale Usulü

Şartname Bedeli

İhale Tarihi ve Saati

Bozüyük Belediyesi Mücavir alan sınırları

“GELİR PAYLAŞIMI MODELİ” ile TEDES Sistemi kurulumu

4.000.000,00 TL

10 YIL

120.000,00 TL

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.a Maddesi uyarınca “KAPALI TEKLİF USULܔ

2000,00 TL

13.10.2015 Saat 14.00

 

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

Tasarruf Hakkı Belediyemize ait T.C. Bozüyük Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde kalan karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek üzere kullanılacak Trafik Elektronik Denetleme Sistemleri, TEDES Komisyon Raporunda belirtilen 5 noktada hız ihlali sistemi ve müştemilatının kurulumunun “GELİR PAYLAŞIMI MODELİ” ile gerçekleştirilerek Emniyet Genel Müdürlüğü Birimine teslimi ve 10 yıl süre ile işletilmesi işi”.; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35.a maddesine “KAPALI TEKLİF USULÜ,” ile ihale edilecektir.

İhale için teklifler yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.

Yukarıdaki bedellere KDV dahil değildir.

İhale Şartnamesi ve ekleri Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İhale Birimi Kasımpaşa Mah. Saraycık Caddesi No: 59 adresinde incelenebilir ve 2.000,00 TL ücret karşılığı satın alınabilir. İhale doküman bedeli Belediyemiz Tahakkuk Tahsilat Şefliği veznelerine yatırılabilir.

İhale 13/10/2013 Salı günü saat 14:00 de yapılacaktır.

İhale Bozüyük Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonunda yapılacaktır.

İhaleye katılabilmek için ihale komisyonunca istenen belgeler:

İhaleye katılacak isteklilerden, ihaleye katılabilmek ve teklif verebilmek için istenen yeterlilik şartları ve gerekli belgeler:

a)                Kanuni ikametgah belgesi,

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi ve/veya Meslek Odası Belgesi

d) İmza sirküleri,

i. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

ii. Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

iii. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (i) veya (ii) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

e)                İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannameleri,

f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,

g) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

h) Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

i) İsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanlarını içerir beyan yazısı vermesi gerekmektedir.

j) Yeterlilik için aşağıdaki iş deneyim belgelerinden en az 1’ini sağlamak koşuluyla, ihaleye teklif verebilmek için, isteklilerden istenen iş deneyim belgeleri şunlardır:

i. İsteklinin teklif ettiği cihazlar için yurtiçinde veya yurtdışında üç şehirde en az 2 adet hız ihlali ile 5 noktada sabit ve hareketli kamera sistemleri (TEDES) kurulumu işi yapmış olma belgesi,

ii. İsteklinin teklif ettiği hız ihlalleri ile sabit ve hareketli kamera cihazından (TEDES) yurtiçi veya yurtdışında üç şehirde son 10 yıl içerisinde en az 3 adet kurmuş ve bunların sorunsuz çalışıyor olduğuna dair belge. (Cihaz tedarikçisi ilgili kurumdan alınmış olması gerekmektedir.)

iii. İsteklinin teklif ettiği hız ihlal cihazları, daha önce yurtiçinde kurulumu yapılmamış ise yurtdışında son 5 yıl içerisinde en az 5 şehirde kurulumunun yapıldığı ve bunların sorunsuz çalışıyor olduğuna dair, cihaz üreticisi tarafından ihaleye katılacak olan istekliye veya doğrudan isteklinin Türkiye distribütörüne verilmiş (ihale tarihi itibari ile son 1 yıl içerisinde alınmış) belge.

iv. İstekliler ISO 27001 Bilgi güvenliği sertifikalarını ihale dosyalarında sunacaklardır.

v. İstekliler ISO 9001 Kalite Yönetim Sertifikalarını ihale dosyasında sunacaklardır.

k) Geçici teminata ait belge.

l) İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslı,

m) Teklif ettiği ürünlere ait yetkili satıcı veya üretici olduğuna dair belge.

n) İhale ilanında belirtilmeyen hususlarda şartnamedeki hükümler geçerlidir.

o) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:

1 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun değişik 6. maddesinde yazılı kişiler,

2 - "İhaleye katılma şartları" bölümünde bahsedilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeyenler, eksik teslim edenler (Bunların evraklarının tümü ve iç zarfı açılmaksızın kendilerine iade edilir ve ihale odasından çıkarılırlar),

3 - Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar(Yasaklı olmasına rağmen yasaklı kişinin ihaleye girmesi ve üzerine ihale yapılmış olması halinde ihale bozularak geçici teminatı gelir kaydedilir. Sözleşme yapılmışsa sözleşmesi iptal edilerek yatırmış olduğu teminat nakde çevrilip gelir kaydedilir.)

4 - İhaleye 06.10.1981 tarih ve 17480 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2531 sayılı “Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun” kapsamına giren şahıslar katılamazlar.

5 - İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması halinde kendisi veya kendisinin 1. Dereceye kadar yakın akrabalarının, kendileri ya da %10’dan fazla hisseye sahip oldukları ortaklıkları,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişilik ve %10’dan fazla hisseye sahip olduğu ortaklıklarının idare ile yargıya intikal etmiş ihtilaflarının bulunması halinde ihaleye katılamazlar.

Yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki örneğine uygun hazırlayacakları tekliflerini içeren iç zarfın da yer aldığı dış zarflarını kapatacak açma yeri imzalanacak veya kaşelenecektir. Ön yüzüne “Bozüyük Belediyesi İhale Komisyonu Başkanlığına” yazılacaktır. Yine aynı zarfın üzerine isteklinin tebligat adresi ve ticari unvanı yazılı olacaktır.

Zarf; 13/10/2015 Salı günü girilecek ihalenin saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Bozüyük Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonu İhale Komisyon Başkanlığına dilekçe ile teslim edilecektir.

İlan olunur.

8684/1-1