1 Ekim 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29489

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Dışişleri Bakanlığından:

Gedik Üniversitesinden:

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dışişleri Bakanlığından:

DANIŞMAN GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

(SU VE ÇEVRE, ENERJİ)

I. GENEL BİLGİLER

1 - Dışişleri Bakanlığına sınavla, su ve çevre konularında görevlendirilmek üzere 1 (bir) ve enerji ile ilgili konularda görevlendirilmek üzere 1 (bir) danışman alınacaktır.

2 - Danışmanlar, Dışişleri Bakanlığı’nın 6004 sayılı Teşkilat Kanunu uyarınca, merkez ve yurtdışı teşkilatında, Bakanlığın özel uzmanlık bilgileriyle bağlantılı istisnai ihtiyaçları temelinde istihdam edilen memurlardır. Giriş sınavını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de gözönünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı derece kadrolara yapılabilecektir.

3 - Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalardan oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması 3 Kasım 2015 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

4 - Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinde yer almaktadır.

II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava başvurabilmek için;

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

2 - Yurtiçindeki üniversitelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim veren ilgili fakültelerinin;

a) Su ve çevre danışmanlığı için:

Çevre mühendisliği bölümünden,

b) Enerji danışmanlığı için:

Nükleer enerji mühendisliği, elektrik/ elektrik-elektronik mühendisliği veya petrol mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

3 - (İlk defa devlet memuriyetine atanacaklar için) 2014 veya 2015 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) KPSS-3, KPSS-36 veya KPSS-108 puan türlerinin birinden en az 70 puan almış olmak,

4 - İlgili uzmanlık alanında (su/çevre/enerji) en az beş yıllık mesleki tecrübeye veya bu alanlarda doktora veya üstü akademik unvanlara sahip olmak,

5 - Sınava girilecek yabancı dilde 2013, 2014 ve 2015 yılları içerisinde alınmış asgari “C” düzeyinde e-YDS/YDS puanı veya dil yeterliliği bakımından denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip bulunmak,

6 - Yazılı sınav tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

III. GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI

1 - Giriş sınavı başvuruları 12 Ekim 2015 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Ekim 2015 Perşembe günü saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ve adaylarca temin edilecek e-devlet şifresiyle yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

a) T.C kimlik numarası,

b) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf,

c) (Hâlihazırda devlet memuru olanlar hariç) KPSS sonuç puanının beyanı ve hâlihazırda devlet memuru olanlar için bu durumu tevsik edici belge,

ç) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),

d) İlgili uzmanlık alanında (su/çevre/enerji) en az beş yıllık mesleki tecrübeye veya bu alanlarda doktora veya üstü akademik unvanlara sahip olduğunu gösterir belge.

2 - Su ve çevre danışmanlığı ile enerji danışmanlığı için başvuranlar KPSS puanlarına göre iki ayrı liste halinde sıralanacak ve KPSS koşulundan muaf adaylar olmaması halinde, her bir danışmanlık grubu sınavına başvuranlar arasından en yüksek KPSS puanına sahip adayların ilk 20’ye kadarı yazılı sınava girmeye hak kazanabilecektir.

3 - KPSS puanıyla ve hâlihazırda devlet memuru olması nedeniyle bu koşuldan muaf olarak sınava başvuruların toplam sayısının, sınava davet edilebilecek adayların toplam sayısı olan 20’den fazla olması halinde, her bir danışmanlık grubu için açılacak sınava;

- KPSS puanıyla başvuran adaylardan en yüksek KPSS puanına sahip ilk 10 aday ile

- KPSS puanından muaf olan ve sınava ilk başvuran 10 aday davet edilebilecektir.

Sınava davet edilecek adaylara ilişkin yukarıda belirtilen 10’ar kişilik kontenjanlarda boşluk kalması halinde, boş kalan bu kontenjanlar diğer gruptaki adaylar için sırasıyla kullanılacaktır.

4 - Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Bakanlığın www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda sınav programına ve sınavın yapılacağı adrese de yer verilecektir.

IV. SINAVIN AŞAMALARI

1 - Yazılı Sınav

a) Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır:

- Mesleki alan bilgisi ile bağlantılı bir konuda Türkçe kompozisyon,

- Mesleki alan bilgisi ile bağlantılı bir konuda Türkçe bir metnin yabancı dile çevirisi,

- Mesleki alan bilgisi ile bağlantılı yabancı dilde bir metnin Türkçe’ye çevirisi.

b) Yazılı sınavın çeviri bölümleri, İngilizce dilinde yapılacaktır.

c) Yazılı sınavda adayların, mesleki alan bilgisi ile bağlantılı olarak, Türkçe’ye ve yabancı dile hâkimiyeti değerlendirilecektir.

ç) Yazılı sınavda geçer not, her bir bölüm için 100 üzerinden 70’tir.

d) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık sitesinde ilan edilecektir. Bu aşamaya katılanlara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2 - Sözlü Sınav

a) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, sözlü sınavda muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir. Sınavda, güncel uluslararası konular hakkında da adaylara sorular yöneltilecektir. Ankara’da yapılacak sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucuyla birlikte ilan edilecektir.

b) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70’tir.

c) Sözlü sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

3 - İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür.

T.C. Dışişleri Bakanlığı/İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. Kat) Balgat/Ankara

E-posta    : sinav@mfa.gov.tr

Tel           : (312) 2921000

8668/1/1-1

—————

DANIŞMAN GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

(SİLAHLARIN KONTROLÜ VE SİLAHSIZLANMA, NATO)

1 - Dışişleri Bakanlığına sınavla, silahların kontrolü ve silahsızlanma konularında görevlendirilmek üzere 2 (iki) ve NATO kapsamında silahlanma, bütçe, savunma sanayii, lojistik ve altyapı konularında görevlendirilmek üzere 2 (iki) danışman alınacaktır.

2 - Danışmanlar, Dışişleri Bakanlığı’nın 6004 sayılı Teşkilat Kanunu uyarınca, merkez ve yurtdışı teşkilatında, Bakanlığın özel uzmanlık bilgileriyle bağlantılı istisnai ihtiyaçları temelinde istihdam edilen memurlardır. Giriş sınavını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de gözönünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5inci ve 6 ncı derece kadrolara yapılabilecektir.

3 - Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalardan oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması 3 Kasım 2015 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

4 - Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinde yer almaktadır.

II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava başvurabilmek için;

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

2 - Her iki danışmanlık kategorisi için harp okullarından mezun olmak ya da yurtiçindeki üniversitelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim veren ilgili fakültelerinin;

a) Silahların kontrolü ve silahsızlanma danışmanlığı için:

Nükleer enerji mühendisliği, kimya, biyoloji, endüstri mühendisliği veya makine mühendisliği bölümlerinden,

b) NATO danışmanlığı için:

Elektrik mühendisliği, elektrik - elektronik mühendisliği, inşaat mühendisliği, endüstri mühendisliği veya makine mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

3 - İlk defa devlet memuriyetine atanacaklar için) 2014 veya 2015 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) KPSS-3, KPSS-36 veya KPSS-108 puan türlerinin birinden en az 70 puan almış olmak,

4 - İlgili uzmanlık alanında (silahların kontrolü/silahsızlanma/NATO/savunma sanayii) en az beş yıllık mesleki tecrübeye veya bu alanlarda doktora veya üstü akademik unvanlara sahip olmak,

5 - Sınava girilecek yabancı dilde 2013, 2014 ve 2015 yılları içerisinde alınmış asgari “C” düzeyinde e-YDS/YDS puanı veya dil yeterliliği bakımından denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip bulunmak,

6 - Yazılı sınav tarihi itibariyle 45 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

III. GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI

1 - Giriş sınavı başvuruları 12 Ekim 2015 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Ekim 2015 Perşembe günü saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ve adaylarca temin edilecek e-devlet şifresiyle yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

a) T.C kimlik numarası,

b) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf,

c) (Hâlihazırda devlet memuru olanlar hariç) KPSS sonuç puanının beyanı ve hâlihazırda devlet memuru olanlar için bu durumu tevsik edici belge,

ç) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),

d) İlgili uzmanlık alanında (silahların kontrolü/silahsızlanma/NATO/savunma sanayii) en az beş yıllık mesleki tecrübeye veya bu alanlarda doktora veya üstü akademik unvanlara sahip olduğunu gösterir belge.

2 - Silahların kontrolü ve silahsızlanma ile NATO danışmanlığı için başvuranlar KPSS puanlarına göre iki ayrı liste halinde sıralanacak ve KPSS koşulundan muaf adaylar olmaması halinde, her bir danışmanlık grubu sınavına başvuranlar arasından en yüksek KPSS puanına sahip adayların ilk 40’a kadarı yazılı sınava girmeye hak kazanabilecektir.

3 - KPSS puanıyla ve hâlihazırda devlet memuru olması nedeniyle bu koşuldan muaf olarak sınava başvuruların toplam sayısının, sınava davet edilebilecek adayların toplam sayısı olan 40’dan fazla olması halinde, her bir danışmanlık grubu için açılacak sınava;

- KPSS puanıyla başvuran adaylardan en yüksek KPSS puanına sahip ilk 20 aday ile

- KPSS puanından muaf olan ve sınava ilk başvuran 20 aday davet edilebilecektir.

Sınava davet edilecek adaylara ilişkin yukarıda belirtilen 20’şer kişilik kontenjanlarda boşluk kalması halinde, boş kalan bu kontenjanlar diğer gruptaki adaylar için sırasıyla kullanılacaktır.

4 - Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Bakanlığın www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda sınav programına ve sınavın yapılacağı adrese de yer verilecektir.

IV. SINAVIN AŞAMALARI

1 - Yazılı Sınav

a) Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır:

- Mesleki alan bilgisi ile bağlantılı bir konuda Türkçe kompozisyon,

- Mesleki alan bilgisi ile bağlantılı bir konuda Türkçe bir metnin yabancı dile çevirisi,

- Mesleki alan bilgisi ile bağlantılı yabancı dilde bir metnin Türkçe’ye çevirisi.

b) Yazılı sınavın çeviri bölümleri İngilizce dilinde yapılacaktır.

c) Yazılı sınavda adayların, mesleki alan bilgisi ile bağlantılı olarak, Türkçe’ye ve yabancı dile hâkimiyeti değerlendirilecektir.

ç) Yazılı sınavda geçer not, her bir bölüm için 100 üzerinden 70’tir.

d) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık sitesinde ilan edilecektir. Bu aşamaya katılanlara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2 - Sözlü Sınav

a) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, sözlü sınavda muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir. Sınavda, güncel uluslararası konular hakkında da adaylara sorular yöneltilecektir. Ankara’da yapılacak sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucuyla birlikte ilan edilecektir.

b) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70’tir.

c) Sözlü sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

3 - İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür.

T.C. Dışişleri Bakanlığı/İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. Kat) Balgat/Ankara

E-posta: sinav@mfa.gov.tr

Tel: (312) 2921000

8668/2/1-1


Gedik Üniversitesinden:

GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

Aranan Şartlar;

Güzel Sanatlar Akademisinden veya Üniversitelerin Sanatlar Fakültesinin Tekstil Bölümlerinden mezun, Temel Tasarım ve Yüzey Tasarımı alanında Öğretim Üyeliği yapmış olmak.

Adayların;

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

- 1 Adet Fotoğraf

- Nüfus Cüzdan Sureti

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (6 takım,) ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

- KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Moda ve Tekstil Tasarımı

Prof.

1

Güzel Sanatlar Akademisinden veya Üniversitelerin Sanatlar Fakültesinin Tekstil Bölümlerinden mezun, Temel Tasarım ve Yüzey Tasarımı alanında öğretim Üyeliği yapmış olmak.

 

Başvuru adresi

Gedik Üniversitesi

Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığı

 

İlgili Kişi:

Hülya ELİBOL

Adres: Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık - Kartal/İSTANBUL

Tel: 0 216 4524585 - 86/1158

Fax: 0 216 452 87 17

8670/1-1


Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden "4857 sayılı İş Kanunu" hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuruda Gerekli Belgeler;

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun'un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş; doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Yardımcı Doçentler: 2547 Sayılı Kanun'un 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 (dört) takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır, ilgililere duyurulur.

 

FAKÜLTE - BÖLÜM

KADRO UNVANI - ADEDİ

ARANAN NİTELİK

Prof.

Doç.

Yrd. Doç.

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

-

-

1

Doktorasını Eğitim Yönetimi Denetim Teftiş Planlama ve Ekonomisi alanında yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bankacılık ve Finans Bölümü

-

-

1

Doktorasını Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi alanında yapmış olmak.

 

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Dairesi Müdürlüğü, Adnan Kahveci Mah. Rize Cad. No: 226 Pelitli / TRABZON Tel: +90 462 334 64 44 - 45 - 47 rektorluk@avrasya.edu.tr

8667/1-1


İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden:

Recep BÜYÜKDENİZ isimli şahsın, Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi görevlileri hakkındaki şikayeti ile ilgili başlatılan ön inceleme neticesinde, Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Doç. Dr. Kahraman ÖZTÜRK, Uz. Dr. Ramadan ÖKE ve Uz. Dr. Serkan AYKUT hakkında İstanbul Valiliğince 4483 sayılı Kanun gereğince verilen 23/07/2015 tarih ve 2015/186 sayılı “SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE” dair karar, müşteki Recep BÜYÜKDENİZ'e tebligat adresinde bulunamamış olduğundan tebligatı yapılamamış olup, 7201 sayılı tebligat kanununun 28. ve 31. maddeleri gereğince Resmi Gazete’de ilanen tebliğine, gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

8590/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5801                                                                     Karar Tarihi: 30/09/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/09/2015 tarihli toplantısında, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 17 nci maddesi kapsamında; 1/10/2015 tarihinden geçerli olmak üzere, Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi hakkında;

1) TETAŞ tarafından; Dağıtım Şirketlerine ve Görevli Tedarik Şirketlerine 1/10/2015 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde aktif elektrik enerjisi bedeli olarak 17,30 Krş/kWh uygulanmasına,

2) Görevli Tedarik Şirketlerinden elektrik enerjisi alan iletim sistemi kullanıcısı tüketicilere uygulanan tarifelerin, TETAŞ tarafından iletim sistemine doğrudan bağlı tüketicilerine uygulanmasına devam edilmesine,

3) Enerji KİT’lerinin Uygulayacağı Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasının Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esaslar Genelgesi uyarınca makroekonomik göstergelerde meydana gelebilecek değişikliklerden veya sair nedenlerden dolayı TETAŞ tarafından Kuruma tarife değişikliği teklifinde bulunulması durumunda, Kurum tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucu alınan Kurul Kararı çerçevesinde tarife değişikliği yapılmasına,

karar verilmiştir.

8680/1/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 5802                                                                     Karar Tarihi: 30/09/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/09/2015 tarihli toplantısında;

a) Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına ve görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen tüketicilere 01/10/2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Ek-1 ve Ek-2’de yer alan tarife tablolarının onaylanmasına,

b) Dağıtım şirketleri tarafından genel aydınlatma alt abone grubundaki tüketicilere 01/10/2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Ek-3’te yer alan tarife tablosunun onaylanmasına,

c) 01/10/2015 tarihinden itibaren uygulanacak tarifelere ilişkin hesaplamalarda Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin 9 uncu maddesinde yer alan k1 ve k2 katsayılarının, aktarılan tutar etkisinden arındırılmış Ω4 tutarlarının toplam gerçekleşen enerji alım maliyetine oranı 21 görevli tedarik şirketinin ortalamasının üzerinde olan şirketler için 0,05 olarak uygulanmasına,

karar verilmiştir.

8678/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\ysk_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\ysk_Sayfa_2.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\ysk_Sayfa_3.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\ysk_Sayfa_4.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\ysk_Sayfa_5.jpg


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                55.00/694

Toplantı Tarihi ve No    : 07.07.2015-124                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 07.07.2015-2744                                            SAMSUN

Samsun İli, İlkadım İlçesi, Baruthane Mahallesi 11897 ada, 2 nolu parselde bulunan oda mezarın tescil değerlendirmesine ilişkin Samsun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 01.06.2015 gün ve 1682 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.04.2015 gün ve 2540 sayılı kararı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 02.07.2015 gün ve 263 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Samsun İli, İlkadım İlçesi, Baruthane Mahallesi 11897 ada, 2 nolu parselde, hafriyat kazısı sırasında açığa çıkarılan konglomera mezar odası, 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kaldığından  “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tesciline, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, mezar odasına yönelik olarak ilgili kurumlarca gerekli güvenlik ve koruma önlemlerinin alınması gerektiğine, karar verildi

8621/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 03.10/87

Toplantı Tarihi ve No    : 10.04.2015 - 158                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 10.04.2015 - 3137                                         ESKİŞEHİR

Afyonkarahisar İli, Şuhut İlçesi, Altıgöz Mahallesi’nde yer alan, I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Aşıkmehmet Tepesi Yerleşim ve Nekropolü’nün sit sınırlarının güncellenmesi konusunda hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 26.11.2014 tarihli yerinde inceleme raporu, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, Şuhut Belediye Başkanlığı’nın 17.02.2015 tarih ve 137 sayılı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 05.03.2015 tarih ve 251542-37645 sayılı, Afyonkarahisar Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 18.03.2015 tarih ve 1282 sayılı yazısı, 08.04.2015 tarih, 2549 sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftası, tescil fişi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Afyonkarahisar İli, Şuhut İlçesi, Altıgöz Mahallesi’nde yer alan ve Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 18.11.2009 tarih, 3862 sayılı Kararı ile I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Aşıkmehmet Tepesi Yerleşim ve Nekropolü’nün güncellenen tescil fişi, koordinatlı sit paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’ndaki I. (Bir) Derece Arkeolojik Sitlerle ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak belirlenmesine; Sit sınırları içerisinde Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\8620_Sayfa_2.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\8620_Sayfa_3.jpg

8620/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 03.03/38

Toplantı Tarihi ve No    : 17.06.2015 - 165                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 17.06.2015 - 3309                                         ESKİŞEHİR

Afyonkarahisar İli, Dazkırı İlçesi, Kızılören Köyü’nde tespit edilen Çatak Mevkii Tümülüsü’nün I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescili konusuna ilişkin Afyonkarahisar Valiliği’nin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 17.12.2014 tarih, 16586271-165/4459 sayılı yazısı, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) 11.05.2015 tarih, 20913469-101.29.02-252763 sayılı yazısı, 09.06.2015 tarih, 4388 sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta, tescil fişi ile fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Afyonkarahisar İli, Dazkırı İlçesi, Kızılören Köyü’nde tespit edilen Çatak Mevkii Tümülüsü’nün I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, tescile ilişkin hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının uygun olduğuna, söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’ndaki I. (Bir) Derece Arkeolojik Sitlerle ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine; sit sınırları içerisinde madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına, alanda mevcut eski tarihli kaçak kazı çukurları hakkında 20.02.2014 tarih, 2192 sayılı Kararımızın geçerli olduğuna; alanda gerekli güvenlik önlemlerinin artırılmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\8619_Sayfa_2.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\8619_Sayfa_3.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\8619_Sayfa_4.jpg

8619/1-1

—————

EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 22.00/01

Toplantı Tarihi ve No    : 07.09.2015 -150                                       TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 07.09.2015- 2567                                            EDİRNE

Edirne ili Merkez İçesinde yer alan, Kurulumuzun 04.07.2003 gün ve 7697 sayılı kararı ile sınırları belirlenen kentsel sit ve kentsel sit etkileme geçiş alanı ile bu alan içerisinde kalan ve Kurulumuzun 31.05.2007 gün ve 1469 sayılı kararı ile sınırları belirlenen 1. ve 3.derece arkeolojik sit alanlarına ait hazırlanan revizyon koruma amaçlı imar planı analiz çalışmaları kapsamında tescil edilmesi önerilen taşınmazlara ait Kurulumuzun 13.05.2015 gün ve 2362 sayılı kararı gereği Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 2863 sayılı yasa kapsamında tescil edilmesi önerilen taşınmazlar listesi ve tescil fişleri değerlendirildi, Kurulumuzun 16.04.2015 gün ve 2340 sayılı, 05.03.2015 gün ve 2228 sayılı, 15.01.2015 gün ve 2115 sayılı, 07.08.2014 gün ve 1842 sayılı, 02.04.2014 gün ve 1616 sayılı kararları okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Edirne ili Merkez İçesinde yer alan, Kurulumuzun 04.07.2003 gün ve 7697 sayılı kararı ile sınırları belirlenen kentsel sit ve kentsel sit etkileme geçiş alanı ile bu alan içerisinde kalan ve Kurulumuzun 31.05.2007 gün ve 1469 sayılı kararı ile sınırları belirlenen 1. ve 3.derece arkeolojik sit alanları içinde, ekli listede adresleri ve kadastral durumları belirtilen 78 adet sivil mimarlık örneği yapı ile 1 adet resmi yapı örneğinin 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle yasanın 7.maddesi doğrultusunda tescil edilmelerine, sivil mimarlık örneği yapıların 2.grup yapı olarak, resmi yapı örneğinin 1. grup yapı olarak grup tayinlerinin yapılmasına karar verildi.

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\HGHG.eps

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\HJKHJKHJ.eps

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\FDGDFG.eps

8618/1/1-1

—————

EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 59.01.48

Toplantı Tarihi ve No    : 08.09.2015-151                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 08.09.2015 -2597                                            EDİRNE

Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi, Kapaklı Mahallesi, sit alanı dışında kalan, şahıs mülkiyetine kayıtlı bulunan, 2006 parselde yer alan duvar kalıntısının tescil edilmesine ilişkin Tekirdağ Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün 15.01.2015 tarih ve 36075742-150/44 sayılı yazısı ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi, Kapaklı Mahallesi, sit alanı dışında kalan, şahıs mülkiyetine kayıtlı bulunan, duvar kalıntısının 2863 sayılı yasanın 6. ve 7. maddeleri kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle 2006 parselin ekli 1/25000 ölçekli haritada belirlenen koordinatlı sınırları itibariyle 3. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine karar verildi.

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\8618-2.jpg

8618/2/1-1

—————

EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 59.05/58

Toplantı Tarihi ve No    : 08.09.2015-151                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 08.09.2015-2601                                             EDİRNE

Tekirdağ İli, Muratlı İlçesi, Yukarı Sevindikli Mahallesi, sit alanı dışında kalan, maliye hazinesi mülkiyetine kayıtlı bulunan, 1621 parselde yer alan Eski Camii ve Haziresinin tescil edilmesi istemine ilişkin Tekirdağ Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün 29.06.2015 tarih ve 36075741-150/695 sayılı yazısı ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmelen sonucunda;

Tekirdağ İli, Muratlı İlçesi, Yukarı Sevindikli Mahallesi, sit alanı dışında kalan, maliye hazinesi mülkiyetine kayıtlı bulunan, 1621 parselde yer alan Eski Camii ve Haziresinin 2863 sayılı yasanın 6. ve 7. maddeleri gereğince anıtsal mimarlık örneği olarak tescil edilmesine, grubunun 1. grup yapı olarak belirlenmesine, mevcut parsel sınırının koruma alanı olarak belirlenmesine karar verildi.

8613/3/1-1

—————

EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 22.02/26

Toplantı Tarihi ve No    : 09.09.2015- 152                                       TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 09.09.2015- 2620                                            EDİRNE

Edirne İli, Havsa İlçesi, Oğulpaşa Köyünde, sit alanı dışında kalan, şahıs mülkiyetine kayıtlı bulunan, 431-432 parselde yer alan Sepetlertepe Tümülüsü, 524-525 parsellerde yer alan Üçtepeler A Tümülüsü, 513 parselde yer alan Üçtepeler B Tümülüsü, 1357-1358 parselde yer alan Üçkardeşler Tümülüsü ile Kamu ortak malı mülkiyetine kayıtlı bulunan 4129 parselde yer alan Kocamera A-B-C Tümülüslerinin tescil edilmesi istemine ilişkin Edirne Valiliği (İl Kültür Turizm Müdürlüğü) nin 23.03.2015 tarih ve 16991492-169/960 yazısı ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Edirne İli, Havsa İlçesi, Oğulpaşa Köyünde, sit alanı dışında kalan, şahıs mülkiyetine kayıtlı bulunan, 431-432 parselde yer alan Sepetlertepe Tümülüsü, 524-525 parsellerde yer alan Üçtepeler A Tümülüsü, 513 parselde yer alan Üçtepeler B Tümülüsü, 1357-1358 parselde yer alan Üçkardeşler Tümülüsü ile Kamu ortak malı mülkiyetine kayıtlı bulunan 4129 parselde yer alan Kocamera A-B-C Tümülüslerinin 2863 sayılı yasanın 6. ve 7. maddeleri gereği 1/25000 ölçekli haritada belirlenen koordinatlı sınırları itibariyle 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, *Taşınmazlarda Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında yer alan 1. derece arkeolojik sit alanı hükümlerinin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\8618-4.jpg

8618/4/1-1


Merkez Bankasından:

8663/1-1