30 Eylül 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29488

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulundan:

İçişleri Bakanlığından:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Maya Vakfı

VAKFEDENLER: Ali Nuri ÖZSÜER, Emine Esra ÖZSÜER, İlyas Cem ÖZSÜER, Selin ÇOLAKOĞLU, Celile Ceyda TÜZEL.

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08.09.2015 tarihli kesinleşme şerhli, 05.06.2015 tarihli ve E: 2015/188, K: 2015/213 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Sosyal, sanatsal, kültürel, sportif, bilimsel etkinliklerde bulunmak ve projeler üretmek; travmatik olaylara maruz kalmış bireyleri rehabilite etmek ve topluma kazandırmak; bireylere eğitim ve öğretim olanakları sağlamak; bireylerin çok yönlü gelişimine katkıda bulunmak; eğitim öğretim kurumları, yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı birimler, uygulama ve araştırma merkezleri açmak; ülkenin eğitim, kültür ve sosyal bilinç düzeyini geliştirmek; amatör sporu desteklemek; bireylere ihtiyaçları doğrultusunda her türlü burs vermek, nakdi ve ayni yardımlar yapmak, barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılamak; vakfa gelir sağlamak için her türlü ekonomik faaliyette bulunmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000.00.TL. (EllibeşbinTürkLirası) dır.

YÖNETİM KURULU: Leyla AKCA, İmre Gül GENÇER, Zeynep Ceren ACARTÜRK, Yeşim ERAS YAHYAOĞLU, Hülya DİKMEN, Senem SADIKLAR

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, tasfiyeden arta kalan mal varlığı vakıfla benzer amaçlı bir vakfa intikal eder.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8639/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğünden:

Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin Galip TÜZÜN hakkındaki 14.03.2011 tarihinde kesinleşen 14.06.2006 tarih ve Esas No: 2005/96, Karar No: 2006/515 sayılı kararı ile teslim tesellüm tutanağında kayıtlı eşyaların iadesine karar verilmiş ancak; adı geçenin mahkeme kararındaki adresine yapılan tebligatımızda şahsın tanınmadığı daha sonra ilgili nüfus müdürlüğünden istenen güncel adrese yapılan tebligatta da adresin boş olduğu gerekçesi ile Müdürlüğümüze iade edilmiş olup; şahsa tebligat ulaşmamıştır.

İşbu tebligatın 7201 Sayılı Yasa'nın 20 ve 31. maddeleri ile 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'na bağlı olarak çıkarılan Gümrük Yönetmeliği'nin 85. maddesi gereğince; ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün içerisinde eşyalar teslim alınmadığı takdirde 4458 Sayılı Yasa'nın 177. Maddesine göre işlem yapılacağı hususu tebliğen ilan olunur.

8592/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİK

2014 yılı gayri safi geliri 604.801,14.-TL. olan ikinci sınıf Fatsa Birinci Noterliği 19.11.2015 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

8616/1-1


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulundan:

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

17.10.2014 tarihinde sahibi Ahmet Kaya, işletmesi ER-AH Havacılık Ticaret Ltd. Şti. olan TC- ZEC tescil işaretli Ayres Corporation S2R 600 tipi seri numarası 2564 R olan hava aracı VFR havadan zirai ilaçlama amacıyla LTFD (Balıkesir Koca Seyit Havalimanı) 23 pistinden kalkışma müteakip Balıkesir İli Burhaniye İlçesi Karatepe Mahallesi Kumtarla Mevkii 39 26 15 K, 27 03 51 D koordinatlarına düşerek ağır hasarla sonuçlanan kazaya neden olmuştur.

Söz konusu hava aracı kazasıyla ilgili olarak, "Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu" ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Kaza Raporu'nu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

8565/1-1


İçişleri Bakanlığından:

İÇİŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 40 adet İçişleri Uzman Yardımcısı kadrolarına 01-04 Aralık 2015 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak Giriş (Sözlü) Sınavı ile personel alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak,

2 - En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

3 - Giriş (Sözlü) Sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1980 tarihinden sonra doğanlar),

4 - ÖSYM tarafından 05-06 Temmuz 2014 veya 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan “Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP73” puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 160 kişi içerisinde bulunmak (160 ıncı aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır).

SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1 - Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan “2015 yılı İçişleri Uzman Yardımcılığı Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formuna” www.turkiye.gov.tr internet adresinden e-Devlet şifresi ile 12-16 Ekim 2015 tarihleri arasında erişip elektronik ortamda doldurarak müracaat edeceklerdir.

2 - Başvurular www.turkiye.gov.tr den e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.

3 - Adaylar, İş Talep formunu doldurup, “Başvuru Formunu Onayla” işlemini gerçekleştirinceye kadar müracaat süresi içerisinde İş Talep Formu üzerinde değişiklik yapabileceklerdir. Elektronik ortamda başvurusunu sorunsuz bir şekilde tamamlayan adayların, İş Talep Formunun çıktısını belirtilen başvuru tarihleri arasında almaları gerekmektedir.

4 - “Başvuru Formunu Onayla” işlemini yapıp, “Yazdır” butonunu kullanarak İş Talep Formunun çıktısını aldıktan sonra hatalı giriş yaptığını fark eden adaylar; www.icisleri.gov.tr adresli internet sitemizde ilgili sınav duyurusu bölümünde yer alan “Hatalı Kayıt Bildirim” dilekçesi ile Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şube Müdürlüğüne faks yoluyla (Faks: 0 312 425 61 30, Tel: 0 312 422 41 60-61-63-64-65) müracaat ederek, mevcut kayıtlarına yeniden giriş yapabilmek için, İş Talep Formunun güncellenebilir duruma getirilmesini 16 Ekim 2015 Cuma günü saat 16:00’a kadar talep edebilecektir.

5 - İlgili sınav bürosunca, hatalı giriş nedeniyle yeniden giriş yapmak isteyen adaylara, bir defaya mahsus olmak üzere 16 Ekim 2015 Cuma günü saat 17:30’a kadar elektronik başvuru formunda değişiklik yapabilme imkanı verilecektir. Formunda değişiklik yapan adayların tekrardan “Başvuru Formunu Onayla” butonuna basarak İş Talep Formunun çıktısını alması gerekmektedir. Bu işlemi yapmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak olup, sorumluluk adaya aittir. Elektronik ortamda yapılacak müracaatlar aynı gün saat 17:30 itibari ile sona erecektir.

6 - KPSSP73 başarı puan sıralamasına göre belirlenen Giriş (Sözlü) Sınavına katılacak adaylara ait kesin olmayan değerlendirme sonuç listesi 19 Ekim 2015 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

7 - KPSSP73 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen kesin olmayan değerlendirme sonuç listesine itirazlar 19-21 Ekim 2015 tarihleri arasında ilgili Sınav Komisyonuna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. 21 Ekim 2015 tarihi saat 17:30’dan sonra Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

8 - Sınav Komisyonunca itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı olarak bildirilecektir. İtiraz üzerine sınav kurulunca verilecek kararlar kesindir.

9 - KPSSP73 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen boş kadro sayısının dört katı (160) adaya ait kesin sonuç listesi, 27 Ekim 2015 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

10 - Adaylar, Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr internet sitesinde ilan edilerek istenilecek diğer belgeler ile birlikte İş Talep Formunun çıktısını imzalayıp, resim yapıştırılmış olarak 09-13 Kasım 2015 tarihleri arasında ilgili sınav bürosuna elden teslim edeceklerdir. İstenilen belgeleri süresi içerisinde ilgili sınav bürosuna teslim etmeyen adaylar Giriş (Sözlü) Sınavına alınmayacak olup, bu adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

11 - İstenilen evrakları süresi içerisinde teslim eden adaylar Giriş (Sözlü) Sınavına çağrılacaktır. Bu adaylara, Giriş (Sözlü) Sınavının günü, saati ve yeri Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde 16 Kasım 2015 tarihinden itibaren ilan edilerek duyurulacaktır. Ayrıca, sözlü sınava alınacak adayların İş Talep Formunda belirttikleri yazışma adreslerine tebligat yapılarak da bildirilecektir.

12 - Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar İçişleri Uzman Yardımcılığı Giriş (Sözlü) Sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

13 - Müracaatlar; elektronik ortamdaki iş talep formu ile alınacağından, posta yoluyla veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş (Sözlü) Sınavı; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50) puan, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10) puan, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10) puan, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10) puan, genel yetenek ve genel kültür (10) puan, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10) puan üzerinden değerlendirilerek sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ

Giriş (Sözlü) Sınavda başarılı sayılmak için Komisyon Başkan ve üyelerinin yüz (100) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş (70) olması şarttır.

Giriş (Sözlü) Sınavı sonucuna göre, başarı puanı en yüksek puanlı adaydan başlanmak üzere oluşturulan kesin olmayan başarı listesi Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır. Söz konusu listeye itirazlar ilan tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde hafta içi (09:30 - 17:30) saatleri arasında ilgili Sınav Komisyonuna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. Sınav Komisyonunca itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı olarak bildirilecektir.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Kesin başarı sıralaması adayın sözlü sınavda aldığı puana göre yapılır. Başarı puanının eşitliği halinde KPSSP73 puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

Giriş (Sözlü) Sınavını kazananlar, kesin başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen boş kadro sayısı kadar asil ve kadro sayısının yarısını geçmemek üzere komisyon tarafından belirlenen sayıda yedek olmak üzere açıklanır. Adayların kesin başarı puanının eşitliği halinde KPSSP73 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Başarılı olan adaylara ait kesin başarı listesi, Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ayrıca Bakanlığımızın doğu ve batı kapılarına da asılarak duyurulacaktır.

8539/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\111_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\111_Sayfa_2.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\111_Sayfa_3.jpg


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

 

SIRA NO

İŞLETMECİ ADI

İŞLETMENİN VERGİ KİMLİK NUMARASI

İŞLETMENİN BİLİNEN ADRESİ

HUKUKİ DAYANAĞI

BORÇ TÜRÜ

BORÇ DÖNEMİ

BORÇ MİKTARI (TL)

SON ÖDEME TARİHİ

1

CRS TELEKOM TİC. LTD. ŞTİ.

2150239117

Nuripaşa Mah. 14. Sok. No:84 Zeytinburnu/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

2011

186,12

30/04/2011

2

CRS TELEKOM TİC. LTD. ŞTİ.

2150239117

Nuripaşa Mah. 14. Sok. No:84 Zeytinburnu/ İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2012-14/08/2012

974,16

14/09/2012

3

ELİ TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE LTD. ŞTİ.

3310513431

Barbaros Mh. Güniz Sk. No:44/1 Kavaklıdere Çankaya/ ANKARA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

2013

1.013,55

31/01/2014

4

İHLAS İLETİŞİM AŞ

4700579177

29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna 34197 İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2012-25/06/2012

1.889,21

30/07/2012

5

MAJESTİK TELEKOMÜNİKASYON TİC. LTD. ŞTİ.

6100403382

Emniyet Evleri mah. Yeniçeri Sokak No:42 Gökyapı İş Merkezi 4. Levent İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

17/12/2012-31/12/2012

Borç dönemi net satışların onbinde otuzbeş (0,0035)’ine tekabül eden miktar

30/06/2013

6

MAJESTİK TELEKOMÜNİKASYON TİC. LTD. ŞTİ.

6100403382

Emniyet Evleri mah. Yeniçeri Sokak No: 42 Gökyapı İş Merkezi 4. Levent İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

2013

257,34

30/10/2013

7

MARMARAY BİLGİ TEKNOLOJİLERİ UYDU HABERLEŞME TELEKOMÜNİKASYON HİZM. TİC. LTD. ŞTİ.

6120606789

Rasim Paşa Mah. Söğütlüçeşme Cad. Elmalıçeşme Sokak No:53/C Kadıköy/İSTANBULL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

17/11/2011-31/12/2011

Borç dönemi net satışların onbinde otuzbeş (0,0035)’ine tekabül eden miktar

31/01/2012

8

MARMARAY BİLGİ TEKNOLOJİLERİ UYDU HABERLEŞME TELEKOMÜNİKASYON HİZM. TİC. LTD. ŞTİ.

6120606789

Rasim Paşa Mah. Söğütlüçeşme Cad. Elmalıçeşme Sokak No:53/C Kadıköy/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

30/04/2012-31/12/2012

Borç dönemi net satışların onbinde otuzbeş (0,0035)’ine tekabül eden miktar

30/06/2013

9

MARMARAY BİLGİ TEKNOLOJİLERİ UYDU HABERLEŞME TELEKOMÜNİKASYON HİZM. TİC. LTD. ŞTİ.

6120606789

Rasim Paşa Mah. Söğütlüçeşme Cad. Elmalıçeşme Sokak No:53/C Kadıköy/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2013-31/10/2013

Borç dönemi net satışların onbinde otuzbeş (0,0035)’ine tekabül eden miktar

02/12/2013

10

MOBİL ARGE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İLET. HİZM. LTD. ŞTİ.

6220569656

Barbaros Bulvarı Bahar Sk. No: 4/9 Balmumcu Beşiktaş İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

2013

140,68

23/02/2013

11

NG TELEKOM AŞ

6310588617

Dikilitaş Mah.Ömür Sok. No: 6A/4-1 Beşiktaş/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2012-31/05/2012

Borç dönemi net satışların onbinde otuzbeş (0,0035)’ine tekabül eden miktar

02/07/2012

12

WORLD TELEKOM SAN. VE TİC. AŞ

8140367143

Ali Rıza Gürcan Cad. Çırpıcı Yolu Meridyen İş Mrk. No: 1 K:2 Oda:232 Merter/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

2011

62,89

30.04/2012

13

WORLD TELEKOM SAN. VE TİC. AŞ

8140367143

Ali Rıza Gürcan Cad. Çırpıcı Yolu Meridyen İş Mrk. No: 1 K:2 Oda: 232 Merter/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2012-30/07/2012

Borç dönemi net satışların onbinde otuzbeş (0,0035)’ine tekabül eden miktar

30/08/2012

 

Elektronik Haberleşme Kanunu’nun (EHK) “Yetkilendirme Ücreti” başlıklı 11’inci maddesi ile 28/05/2009 tarihli ve 27241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin (Yetkilendirme Yönetmeliği) “İdari Ücret” başlıklı 16’ncı maddesinde yer alan hükümler uyarınca; yukarıda adı geçen işletmecilerin, borç dönemlerine ait net satışlarının %035 (onbindeotuzbeş)'ine tekabül eden idari ücret borcu bulunmakta olup, ödenmemiştir.

Bu itibarla; bahsi geçen idari ücret tutarları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Anıt Şubesi nezdindeki IBAN No: TR 16 0001 2009 4110 0005 0000 54 numaralı hesabına, son ödeme tarihi itibari ile gecikme zammı oranı kadar faizi ile birlikte yatırılması aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre vergi dairesi aracılığıyla tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8622/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ