30 Eylül 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29488

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR PROMOSYON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR GÜVENLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


GENELKURMAY BAŞKANLIĞI CUMHURBAŞKANLIĞI MUHAFIZ ALAY KOMUTANLIĞI İHTİYACI IP TABANLI KAMERA VE GÜVENLİK SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


İHALEYE DAVET

MULTİ-JET KURU TİP SOĞUK SU SAYAÇLARI ALIMI İŞİ

(ASAT2-G15)

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünden (ASAT):


INVITATION FOR BIDS

PROCUREMENT OF MULTİ-JET DRY TYPE COLD WATER METERS

(ASAT2-G15)

Republic of Turkey General Directorate of Antalya Water and Wastewater Administration:


YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


PATİNAJ KUMU SATIN ALINACAKTIR

TCDD 7. Bölge Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN BEKLETİLMEYECEK EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


44 KALEM BUHAR VE SU TESİSAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessese Müdürlüğünün Deniş Lavvar Tesisinin komple çalıştırılması açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No. 111 45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası      :  (236) 613 23 26 (4 hat)   Fax 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi: elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)-

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

Süre

1

Deniş İri Devre Kömür Yıkama (lavvar) tesisinin 60 kişi ile 900 vardiya komple çalıştırılması hizmet alımı işi

2015-128983

2015-1872

09.10.2015

14.00

300 gün

b) Yapılacağı yer                       :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA.

c) İşin süresi                              :  İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                             :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer         :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma / MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111   45500 Soma / MANİSA, adreslerinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 100,00 TL, karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

8649/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR PROMOSYON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ihtiyacı, Genel Müdürlüğümüzün 2016 yılı tanıtım faaliyetleri kapsamında merkez ve taşra teşkilatı hinterlandında bulunan müşterilerimize dağıtılmak üzere muhtelif cins ve miktar promosyon malzemesi teknik şartnamesine ve Ofisimizde mevcut numunelerine uygun olarak, Ofis’imiz ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, markası, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 09.10.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacaktır. Numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise, açılmayarak diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - Firmalar, ihale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebilecekleri gibi, Kalem Takımı için ayrı, Hatırlatma kağıdı, Ajanda, Küp Notluk (siyah), Promosyon Çantası, Cepli Dosya, Kapaklı Dosya Tedarik Rehberi Broşürü, Müşteri Kaydı Broşürü, Sipariş Verme Broşürü, Mousepad, Çay Altlığı, Gemici Takvimi, Masa Takvimi için ayrı olmak üzere kısmi teklifte de bulunulabilir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8643/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR GÜVENLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Tunceli Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Güvenlik Malzemesini teknik şartnamesine ve ekli listede belirtilen marka/modeline uygun olarak, Ofis'imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İC ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartnamesine ve ekli listede belirtilen marka/modeline, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 08.10.2015 günü, saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve ekli listede belirtilen marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8644/1-1


GENELKURMAY BAŞKANLIĞI CUMHURBAŞKANLIĞI MUHAFIZ ALAY KOMUTANLIĞI İHTİYACI IP TABANLI KAMERA VE GÜVENLİK SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Genelkurmay Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı ihtiyacı ekli listede ayrıntısı belirtilen IP Tabanlı Kamera ve Güvenlik Sistemi, teknik şartnamesine ve markalarına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname, marka listesi, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 13.10.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8645/1-1


İHALEYE DAVET

MULTİ-JET KURU TİP SOĞUK SU SAYAÇLARI ALIMI İŞİ

(ASAT2-G15)

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünden (ASAT):

Kredi No          :  7885-TU

Alt-Kredi No    :  14

1 - Bu İhaleye Davet, 31 Temmuz 2005 tarihli 659 sayılı Development Business dergisinde yer alan bu projeyle ilgili olarak 12 Mayıs 2010’da yayımlanan genel ihale ilanına müteakip hazırlanmıştır.

2 - İller Bankası Genel Müdürlüğü, Belediye Hizmetleri Projesi-Ek Kredinin finansmanına yönelik olarak Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından Kredi No. 7885-TU altında kredi almıştır. İller Bankası bu kredinin bir bölümünü ASAT’a (bundan sonra Alt Borçlu/Alıcı olarak bahsedilecektir) "Antalya İçmesuyu ve Kanalizasyon Projesi" için tahsis etmiş olup, Alt Borçlu/Alıcı bu kredinin bir kısmını Alt Kredi Anlaşması hükümlerine istinaden “Multi-Jet Kuru Tip Soğuk Su Sayaçları Alımı İşi" (ASAT2- G15)” için kullanmayı planlamaktadır.

3 - Alt-Borçlu/Alıcı olan ASAT, 60.000 adet Multi-Jet Kuru Tip Soğuk Su Sayaçları Alımı için uygun ve ehil teklif vericileri kapalı zarf usulü teklif vermeye davet etmektedir.

4 - İhale, Dünya Bankasının Kılavuz Kitabı: IBRD İkrazları ve IDA Kredileri Kapsamında Satın Alma (Mayıs 2004, yeni baskı Ekim 2006 ve Mayıs 2010) adlı dokümanında belirtilen Uluslararası Rekabetçi İhale Yöntemlerine (ICB) göre yapılacak olup, Kılavuzda belirtilen uygun ülkelerden gelecek teklif sahiplerinin tamamına açık olacaktır.

5 - İlgi duyan uygun teklif vericiler, İdare temsilcisi Sayın Dr. İbrahim Uğur ERKIŞ “yonetim@aldas.com.tr” den gerekli olacak bilgileri edinebilir ve aşağıda verilmiş olan adresinde mesai saatleri olan saat 09.00 ile 17.00 (yerel saat) arasında ihale belgelerini inceleyebilirler.

Adres:

ALDAŞ Altyapı Yönetim Danışmanlık Mühendislik Hizmetleri Elektrik Enerjisi Yapı Elemanları Üretimi İnşaat Taahhüt San ve Tic. AŞ.

Liman Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 265, 2. Kat

Antalya, 07130

Türkiye

Tel: + 90 242 259 32 16 (Pbx)

Faks: + 90 242 259 32 20

6 - Yeterlilik Şartları:

Teklifçi, yıllık ortalama cirosunun minimum 1.000.000 Avro (bir milyon Avro) veya eşdeğer olduğunu, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında devam eden veya tamamlanmış sözleşmelerden elde edilen onaylı ödemelerin hesaplanması suretiyle gösterecektir.

Teklifçi son beş yıl içinde (2010-2014) içmesuyu şebekesinde tüketilen suyu ölçmek için kamu kullanımında ev bağlantılarında kullanılan en az 120.000 adet su sayacını temin ettiği ile ilgili sözleşmeleri başarıyla tamamladığını kanıtlamak zorundadır. 2015 yılında, teklif açılış tarihine kadar tamamlanan sözleşmeler, 2014 yılı sözleşmelerine eklenecektir.

Yerel üretilmiş birtakım mallar için tercih marjı uygulanmayacaktır. İlave detaylar İhale Dokümanı içinde bulunmaktadır.

7 - İlgi duyan teklif vericiler, aşağıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak, İngilizce İhale Dokümanlarının komple bir takımını iadesi olmayan 200 AVRO ya da 600 TL tutarındaki ücretin ödenmesi ile alabilirler. Ödeme, ASAT Muhasebe Departmanının aşağıda belirtilen ilgili banka hesaplarına banka havalesi ile ve ASAT2-G15 referans numarası yazılarak yapılacaktır. İhale Evraklarının satın alınması için ödenen ücret hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.

AVRO hesabı

Banka            :  T.C. Ziraat Bankası / Türkiye

Şube              :  Antalya Şubesi

Şube Kodu    :  00036

Hesap No      :  36749486-5008

IBAN            :  TR35 0001 0000 3636 7494 8650 08

TL hesabı:

Banka            :  Vakıflar Bankası

Şube              :  Antalya Yüzüncüyıl Şubesi

Şube Kodu    :  313

Hesap No      :  00158007292315442

IBAN            :  TR63 0001 5001 5800 7292 3154 42

Evraklar, alındı makbuzunun ibraz edilmesi ile yukarıda verilen adreste elden teslim alınacaktır. İhale Dokümanları, istenmesi halinde, kurye masrafları alıcıya ait olmak üzere Banka makbuzunun ibrazıyla kurye ile teslim edilebilecektir.

8 - Tekliflerin aşağıda belirtilen adrese, 11 Kasım 2015 tarihinde saat 14:00’e (yerel saat) kadar iletilmesi gerekmektedir. Elekronik teklifler kabul edilmeyecektir. Geciken teklifler kabul edilmeyecektir. Teklifler 11 Kasım 2015 tarihinde saat 14:15’te (yerel saat) aşağıda belirtilen adreste bulunmayı tercih eden teklif verici temsilcilerinin huzurunda açılacaktır.

Tüm teklifler 30.000 Avro veya serbestçe dönüştürülebilir para biriminde olmak kaydıyla eşdeğer miktarda bir Geçici Teminat Mektubu ile birlikte sunulacaktır.

9 - Yukarıda ilgi tutulan adres:

Adres:

ALDAŞ Altyapı Yönetim Danışmanlık Mühendislik Hizmetleri Elektrik Enerjisi Yapı Elemanları Üretimi İnşaat Taahhüt San ve Tic. AŞ.

Liman Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 265, Kat:2 Oda No. 204

Antalya, 07130

Türkiye

Tel: + 90 242 259 32 16 (Pbx)

Faks: + 90 242 259 32 20

Alıcı Temsilcisi: Sayın Dr. İbrahim Uğur ERKIŞ, Genel Müdür

yonetim@aldas.com.tr

8642/1/1-1


INVITATION FOR BIDS

PROCUREMENT OF MULTİ-JET DRY TYPE COLD WATER METERS

(ASAT2-G15)

Republic of Turkey General Directorate of Antalya Water and Wastewater Administration:

Loan No        :  7885-TU

Sub loan No  :  14

1 - This invitation for bids follows the general procurement notice for this project that appeared in Development Business, issue no. 659 of 31 July 2005 and posted on 12 May 2010.

2 - The General Directorate of Iller Bank has received loan for funding the Municipal Services Project - II (Additional Finance) from International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) under Loan number 7885-TU. Iller Bank allocated some part of this loan to ASAT (will be deemed Sub-Borrower for the rest of the document) for “Construction of Antalya Sewerage System” and “Rehabilitation of Water Supply Project”. The Sub-Borrower is planning to use some part of these loans for “Procurement of Cold Water Meters (ASAT2-G15)” according to the Clauses of the Sub-Loan Agreements.

3 - The Sub-Borrower ASAT now invites sealed bids from eligible and qualified bidders for the procurement of 60.000 units of Multi-Jet Dry Type Water Meters.

4 - Bidding will be conducted through the International Competitive Bidding (ICB) procedures specified in the World Bank’s Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, (May 2004, revised October 2006 and May 2010) and is open to all bidders from Eligible Source Countries as defined in the Guidelines.

5 - Interested eligible bidders may obtain further information from Purchaser’s representative Mr. Dr. İbrahim Uğur ERKIŞ “yonetim@aldas.com.tr” and inspect the Bidding Documents at the address given below from 09.00 AM to 5.00 PM. (local time).

Address:

ALDAŞ Infrastructure Management Consultancy Electrical Energy Production Services Construction and Contracting Inc.

Liman Mahallesi, Atatürk Bulvarı No: 265- 2. Kat

07130 Antalya / Turkey

Tel    :  + 90 242 259 32 16 (Pbx)

Fax   :  + 90 242 259 32 20

6 - Qualifications requirements include:

The Bidder should demonstrate that it has a minimum average annual turnover of EUR 1,000,000 (one million) or equivalent calculated as total certified payments received for contracts in progress or completed in, 2012, 2013 and 2014.

The bidder should demonstrate that it has successfully completed contracts with relevant services for the supply of at 120,000 units of water meters used in public utilities in house connections to meter the water consumed from the water distribution network in the last five years (2010-2014). Contracts completed in the year 2015 until the bid submission date shall be added to the contracts of the year 2014.

A margin of preference for certain goods manufactured domestically shall not be applied. Additional details are provided in the Bidding Documents.

7 - A complete set of Bidding Documents in English may be purchased by interested bidders on the submission of a written Application to the address below and upon payment of a non refundable fee of 600 TL or 200 Euro. The method of payment will be bank transfer to ASAT, Accounting Department in the relevant bank accounts stated below referring also to Contract No. ASAT 2/G15. The fee deposited for purchasing the Bidding Documents shall by no means be returned.

EUR account:

Bank                 :  T.C. Ziraat Bankası / Turkey

Branch              :  Antalya Şubesi

Branch Code    :  00036

Account No.     :  36749486-5008

IBAN               :  TR35 0001 0000 3636 7494 8650 08

TRY account:

Bank                 :  Vakıflar Bankası / Turkey

Branch              :  Antalya Yüzüncüyıl Şubesi

Branch Code    :  313

Account No.     :  00158007292315442

IBAN               :  TR63 0001 5001 5800 7292 3154 42

The Bidding Documents will be hand delivered from the address stated below upon the presentation of the Bank receipt. Bidding Documents may be delivered by courier if requested upon submission of a Bank receipt by the receiver.

8 - Bids must be delivered to the address below at or before 11 November, 2015 at 14:00.(local time) Electronic bidding will not be permitted. Late bids will be rejected. Bids will be opened in the presence of the bidders’ representatives who choose to attend in person or on-line at the address below at 11 November, 2015 at 14:15.(local time). All bids must be accompanied by a Bid Security of not less than Euro 30,000 or equivalent amount in a freely convertible currency

9 - The address referred to above is:

ALDAŞ Infrastructure Management Consultancy Electrical Energy Production Services Construction and Contracting Inc.

Liman Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 265,

2. Kat, Oda No. 204

Antalya, 07130 Turkey

Telephone               :  +(90) (242) 259 32 16 (Pbx)

Facsimile number   :  +(90) (242) 259 32 20

Purchaser’s representative Mr. Dr. İbrahim Uğur ERKIŞ, General Manager

“yonetim@aldas.com.tr”

8642/2/1-1


YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 24.098.2015 tarih ve 21491294-050.01-473/384 sayılı kararında belirtilen şartlar doğrultusunda, İmar durumuna uygun olarak, rekraatif alan ve günübirlik tesislerden birisi yapılmak üzere 30 yıl süreyle, yapım karşılığı uzun süreli kiralama ihalesine çıkartılmıştır.

İli                                               :  Hatay

İlçesi                                          :  Samandağ

Mahallesi                                   :  Kapısuyu

Mıntıka No                                :  Çevlik

Ada No                                      :  15

Parsel No                                   :  16

Yüzölçümü (m2)                        :  14.844,50 m2

Cinsi                                          :  Tarla

Vakıflar Genel Müdürlüğünün

Vakıflar Meclisi Karar

Tarih ve Sayısı                           :  24.098.2015 tarih ve 21491294-050.01-473/384

Muhammen İnşaat Bedeli          :  2.356.005,91.-TL. (İkimilyonüçyüzellialtıbinbeşlira doksanbirkuruş)

Geçici Teminat                           :  70.680,18.-TL. (YetmişbinaltıyüzseksenTürkLirası onsekizKuruş)

İhale Tarihi ve Saati                   :  23/10/2015- Cuma Saat 10:00

İşin Adı                                     :  Hatay-Samandağ Çevlik 16 Nolu Parselin Yapım Karşılığı Uzun Süreli Kiralama İşi

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış olan Vakıflar Meclisinin 24.098.2015 tarih ve 21491294-050.01-473/384 sayılı kararına istinaden;

1 - Hatay İli, Samandağ İlçesi, Kapısuyu köyü Çevlik mevkiinde bulunan mülkiyeti Evkaf İdaresi’ne ait, tapunun 15 ada, 16 parselinde yer alan 14.844,50 m2 sahalı taşınmazın;

1.1. Her türlü masrafları ile finansmanı yüklenici tarafından karşılanmak üzere sözleşme tarihinden itibaren ilk 2 yıl içerisinde, 3194 sayılı İmar Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ve yürürlükteki diğer mevzuata uygun bir şekilde imar planı yaptırılarak gerekli ve ilgili mercilere (Turizm Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Samandağ Belediyesi, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve ilgili diğer kurumlar) onaylatılarak resmiyet kazandırılması, DOP oranının % 40’ı aşmaması, aşması durumunda % 40 tan fazlasını ekspertiz raporunda belirtilen arsa satış bedeli üzerinden İdaremize defaten ödenmesi, taşınmazın imarlı parsel haline getirilmesi için 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddesine göre işlem yapılması, Kadastro Müdürlüğüne sunulmak üzere işlem dosyasının hazırlatılması (hazırlanacak dosyada 1. derece arkeolojik sit alanın olduğu kayalık kısmın mülkiyeti idaremize kalacak ve ayrı parsel şeklinde oluşturularak yapım işi kapsamı dışında tutulacaktır) ve onaylatılması, onaylatıldıktan sonra yeni oluşan imar parsellerin tapularının çıkartılması, bu işlemler için her türlü masraflarında istekli tarafından karşılanması, hazırlanacak imar planına göre düzenlenen mevcut mimari avan projesinde belirtilen fonksiyona uygun olarak uygulama projelerinin (mimari, statik, elektrik ve tesisat, çevre düzenleme ve altyapı) hazırlanması, taşınmazların yatırıma hazır hale getirilmesi, yapılacak rekreatif alanlar için (yapılabilmesi durumunda günübirlik tesisler için) gerekli tüm izin, ruhsat ve diğer belgelerin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilmesi, uygulama projesinin, gereklilik durumuna göre Samandağ Belediyesi ve/veya Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarına onaylatılması, sonraki bir yıl içerisinde sosyal tesis inşaatının bitirilerek, işin sözleşmenin imzalanmasından sonra toplam ilk 3 yıl içerisinde tesisin hizmete açılması, aksi takdirde sözleşmenin fesh edilerek kesin teminat ile o zamana kadar yatırılan kiraların İdareye gelir kaydedilmesi ve yapılan imalatların İdareye bağışlanmış sayılması,

1.2. Mimari avan proje bedelinin Mimarlar Odasınca belirlenen tarifeden fazla olmamak üzere proje müellifine yüklenici tarafından def’aten ödenmesi,

1.3. Proje ve inşaat süresi dahil olmak üzere kira akdi süresinin toplam 30 (otuz) yıl olması,

1.4. Sözleşme süresinin ve aylık kira ödemelerinin sözleşme tarihi itibariyle başlaması,

1.5. Sözleşme tarihinden itibaren ödenmek üzere kira bedellerinin;

1.5.1. İlk 3 (üç) yıl için aylık sabit 1.000,00.-TL’ın kira bedeli olarak yıllık defaten tahsil edilmesi,

1.5.2. İnşaat süresinin 3. yılsonunda tamamlanmasını takip eden 4. yılda, 6.075,00-TL’nin aylık kira bedeli olarak alınması,

1.5.3. Müteakip yıllarda (5. yıldan 20. yılın sonuna kadar) her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin ÜFE oranında arttırılmasıyla bulunacak miktarın aylık kira bedeli olarak alınması,

1.5.4. 21. yılda, 20. yılın kirasına % 30 (yüzdeotuz) artış yapılarak bulunacak miktarın aylık kira bedeli olarak alınması,

1.5.5. 22. yıldan 30. yılın sonuna kadar ise her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin ÜFE oranında arttırılmasıyla bulunacak miktarın aylık kira bedeli olarak alınması,

1.6. Sözleşme tarihinin yer teslim tarihi sayılması,

1.7. 30. yılın sonunda tesisin çalışır ve bakımlı bir vaziyette ve hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan en geç 1 (bir) ay içerisinde İdaremize teslim edilmesi,

1.8. İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka bir amaçla kullanılmaması,

1.9. Yüklenicisi tarafından vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat gibi yükümlülüklerin konulmaması,

1.10. Günübirlik tesis yapılacak kısım 3. Derece Arkeolojik Sit alanında kalan tek katlı, iki odalı yaklaşık 30 m2 sahalı ev ile deniz tarafındaki düz alanda yapılması, 1. Derece Arkeolojik Sit olan kayalı kısım yapım karşılığı uzun süreli kiralama ihalesi kapsamı dışında tutulması,

1.11. Kıyı kenar çizgisinin ikinci elli metresinde 3. Derece Arkeolojik Sit alanında kalan tek katlı, iki odalı yaklaşık 30 m2 sahalı mevcut yapının bakım ve onarımı yapılacak, ancak uygulama projesi gereğince yıkılması gerekir ise imar durumunun elverdiği maksimim ölçülerde projelendirilerek yeniden yaptırılacaktır.

1.12. 1. derece arkeolojik sit alanında kalan (varsa), yapıların yıkılarak enkazı uzaklaştırılması,

1.13. İlgili mevzuata aykırı olarak herhangi bir nedenle kiralama süresi dolmadan vakıf taşınmazın tahliye edilmesi halinde, yapılmış olan imalatın herhangi bir bedel talep edilmeden İdareye terk ve teberru edilmiş sayılarak, yatırılan teminat ve kiraların gelir kaydedilmesi,

1.14. İmar durumunda iyileşme olması halinde artışın ihale oranında idaremize yansıtılması,

1.15. İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka bir amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması, inşaatın yapımı sırasında iş ve sosyal güvenlik hukuku tarafından her türlü tedbirin yüklenici tarafından alınması,

Kayıt ve şartlarıyla, yapılacak tesisin imara durumuna uygun “Rekreatif Alan ve Günübirlik Tesis” olarak değerlendirmek üzere, toplam 30 yıl süreli kira ihalesine çıkarılmıştır.

2 - İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Cumhuriyet Mah. Şehit Mustafa Sevgi Caddesi No: 2 Antakya/HATAY adresinde bulunan Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, Bölge Müdürlüğü’nce oluşturulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3 - Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Cumhuriyet Mah. Şehit Mustafa Sevgi Caddesi No: Antakya/HATAY adresinde bulunan Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülüp, temin edilebilir.

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda 23.10.2015 Cuma gün saat 10:00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

5 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. İsteklilerin;

a) İç zarf, (Şartnamenin 6. maddesine göre hazırlanacaktır)

b) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi, (2015 yılında alınmış, şirketlerde bu belge aranmayacaktır)

c) Türkiye'de tebligat için adres gösteren imzalı bildirim vermesi. (İrtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi de bu bildirimde bulunacaktır.)

d) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

d1) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

d2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

e) İmza sirküleri vermesi;

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıla ait, noter onaylı imza sirküleri vermesi:

e1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) imza beyannamesi,

e2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) imza sirküleri,

f) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin, noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi (ihalenin yapıldığı yıla ait) vermesi,

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi vermesi, (Örneğe göre)

h) Mali Durum Bildirimi ve Banka referans mektubu (muhammen bedelin en az % 10'si kadar kullanılmamış nakit kredisi ve teminat kredisi) (Genel Müdürlük teyit yazılı.) (Örneğe göre)

ı) İsteklinin ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

i) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

j) 2886 Sayılı Yasaya uygun alınmış (limit içi - süresiz) geçici teminat mektubu (Standart Form-Ek.6) veya Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Vakıflar Antakya Şubesindeki TR 880001500158007285445549 nolu hesabına yatırılmış (işin adının açıkça belirtilmiş olduğu) 70.680,18.-TL (YetmişbinaltıyüzseksenTürkLirasıonsekizKuruş) tutarındaki geçici teminat banka dekontu.

Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (b, c, d, e, f, g, ı, i, j) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

k) Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

l) Bu iş için yapılmış ilan bedelleri ile % 05,69 İhale Karar Pulu sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.

m) İhale dokümanı satış bedeli: 100,00 TL olup Vakıflar Bankası Antakya Merkez Şubesindeki TR880001500158007285445549 no’lu Bölge Müdürlüğü hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve idareye ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır.

n) Yüklenici, iştigal konuları arasında inşaat bulunmaması halinde inşaatı, benzer iş bitirme belgesine sahip olan bir inşaat firmasını ihaleye girerken taahhüt etmek koşuluyla taahhüt ettiği inşaat firmasına tümüyle veya konusunda deneyimli alt yüklenicilere kısımlar halinde yaptırabilir. İnşaat firması veya alt Yüklenici seçimi İdarenin onayını almak şartıyla Yüklenici tarafından yapılabilecektir. İnşaatı tümüyle yapacak inşaat firmasında ve/veya alt yüklenicilerde 2886 sayılı yasaya göre yapılan inşaat ihalelerinden yasaklı olmama şartı aranır. İnşaata ilişkin tüm mali ve hukuki sorumluluk her durumda Yükleniciye aittir.

İç zarf, (Şartnamenin 6. maddesine göre hazırlanacaktır) dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 23.10.2015 Cuma günü saat 10:00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.

İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.

8567/1-1


PATİNAJ KUMU SATIN ALINACAKTIR

TCDD 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/126670

İdarenin                                     :

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No: 2/l GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr

                                                     (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:

TCDD 7. Bölge Afyonkarahisar Loko Bakım Atölye Müdürlüğüne teslim edilmek üzere 250 ton patinaj kumu (teknik şartnameye göre) satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi kapsamında TCDD Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğine göre Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığı - Afyonkarahisar adresine ihale gün ve saati olan 13/10/2015 günü saat 14:30'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8614/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN BEKLETİLMEYECEK EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 6.444,00 TL ile en çok 148.328,00 TL arasında değişen; 06.10.2015 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 645,00 TL en çok 14.833,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen bekletilmeyecek eşya kapsamında kahve ve canlı hayvan cinsi 6 grup eşya açık artırma suretiyle, Sevgi Mahallesi 905 Sk. No: 1 Gaziemir / İZMİR adresindeki ihale salonunda 07.10.2015 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0)(232)(463 90 53) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Listemizin 3., 4., 5. ve 6. sırasında kayıtlı canlı hayvanın teslimi memur refakati eşliğinde Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine dair yönetmelik kapsamında onay belgesi almış en yakın kesim yerine sevk edilerek kesimine müteakip teslimatı gerçekleştirilecek olup, kesim ücreti ayrıca alıcı tarafından karşılanacaktır.

4 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

8648/1-1


44 KALEM BUHAR VE SU TESİSAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 44 Kalem Buhar ve Su Tesisat Malzemeleri, %20 artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, RİZE adresinden 90,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 20.10.2015 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İstekliler en az bir kalem malzemenin tümüne teklif vermek koşuluyla kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

8635/1-1