29 Eylül 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29487

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Turhal Belediye Başkanlığından:


KÜTAHYA İLİ MERKEZ İLÇESİNDEKİ ARSAYA YAPILACAK OLAN İŞHANI BİNASINA ZEMİN ETÜDÜ, UYGULAMA PROJELERİ İLE İHALE DOSYASININ (PİD) HAZIRLANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


DÜZELTME İLANI

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


YAP İŞLET DEVRET MODELİ TESİS YAPTIRILACAKTIR

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


TRAFO MERKEZİ İŞLETME HİZMETİ ALINACAKTIR

TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Turhal Belediye Başkanlığından:

1 - İdarenin

a) Adı                                  : Turhal Belediye Başkanlığı

b) Adresi                             : Celal Mah. Cumhuriyet Cad. No: 1   60300 Turhal - TOKAT

c) Telefon - Faks Numarası : 3562751031/228 - 3562761156

2 - Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Kayacık Mahallesi 1185 parsel 805 m2 arsanın (Bahçeli Ev) m2 si 40.00 TL, Kayacık Mahallesi 1406 ada 2 parsel 248,30 m2 arsa m2 si 35,00 TL, Kayacık Mahallesi 1408 ada 4 parsel 598,87 m2 arsa m2 si 35,00 TL, Kayacık Mahallesi 1408 ada 5 parsel 399,47 m2 arsa m2 si 35,00 TL, Pazar Mahallesi 197 ada 24 parsel 24.465 m2 çayır m2 si 15,00 TL, Pazar Mahallesi 197 ada 27 parsel 1.188 m2 bahçenin m2 si 15,00 TL, Pazar Mahallesi 455 ada 9 parsel 5.842 m2 tarlanın m2 si 15,00 TL, Seyfi Demirsoy Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 71 ada 36 parsel zemin kat bağımsız bölüm 70 ve 94 nolu işyerleri 220.000,00 TL, Seyfi Demirsoy Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 71 ada 36 parsel zemin kat bağımsız bölüm 75 ve 85 nolu işyerleri 220.000,00 TL, Seyfi Demirsoy Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 71 ada 36 parsel zemin kat bağımsız bölüm 76 ve 83 nolu işyerleri 220.000,00 TL, Seyfi Demirsoy Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 71 ada 36 parsel zemin kat bağımsız bölüm 77 ve 82 nolu işyerleri 220.000,00 TL, Seyfi Demirsoy Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 71 ada 36 parsel zemin kat bağımsız bölüm 78 ve 81 nolu işyerleri 220.000,00 TL, Seyfi Demirsoy Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 71 ada 36 parsel zemin kat bağımsız bölüm 88 nolu işyerleri 170.000,00 TL, Celal Mahallesi 1180 ada 5 parsel zemin kat bağımsız bölüm 9 nolu yazıhane 200.000,00 TL, 10 nolu yazıhane 200.000,00 TL, 11 nolu yazıhane 200.000,00 TL, 15 nolu yazıhane 200.000,00 TL, 16 nolu yazıhane 200.000,00 muhammen bedel üzüerinden Turhal Belediyesince 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü ile satış ihalesine çıkarılacaktır.

3 - a) İhalenin Yapılacağı yer        : Turhal Belediyesi Encümen Toplantı Odası

b) Tarihi ve Saati                          : 08/10/2015 - 10.00

4 - İhaleye iştirak edeceklerden istenilecek belgeler

a) Özel Şahıslar;                                     b) Tüzel Kişilikler

- Kanuni ikametgah                                - Siciline kayıtlı olduğu oda kayıt belgesi.

- İmza beyannamesi                                - Yetki belgesi

- Nüfus cüzdanı fotokopisi

  (T.C kimlik numaralı)                           - İmza sirküsü

- Tebligat Adres Beyanı                         - Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C kimlik numaralı)

                                                               - Tebligat Adres Beyanı

                                                               - Sicil Gazetesi

c) Geçici teminat belgesi

d) Belediyemizden borcu yoktur belgesi

e) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise noter tasdikli vekaletname

5 - Söz konusu taşınmazların, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17. maddesinin 4. bendinin (r) fıkrası uyarınca K.D.V istisnası olduğundan dolayı K.D.V alınmayacaktır.

6 - Geçici teminat miktarı;

- İhaleye girmek isteyen istekliler taşınmazların muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı kanunun 25. maddesi uyarınca en az % 3 tutarında geçici teminatı nakit veya limit dahili banka teminat mektubu olarak ihale saatine kadar Belediyeye yatırılacaktır.

7 - İlçenin Kayacık Mahallesi 1185 parsel, Kayacık Mahallesi 1406 ada 2 parsel, 1408 ada 4 parsel, 1408 ada 5 parsel, Pazar Mahallesi 197 ada 24 parsel, 197 ada 27 parsel, 455 ada 9 parsel, Seyfi Demirsoy Mahallesi 71 ada 36 parselde bulunan taşınmazların ödeme planı 1 peşin (kesinleşen ihale kararının tebliğinden itibaren sözleşme ile birlikte on beş gün (15) içerisinde) kalanı ise müteakip ayda başlayıp 4 ayda 4 eşit taksitler halinde alınacaktır.

İlçenin Celal Mahallesi 1180 ada 5 parselde bulunan taşınmazlar ise kesinleşen ihale kararının tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde ihale bedelinin tamamı peşin alınacaktır.

Müşteri 2886 sayılı Kanunun 57’ nci maddesinde belirtilen zorunlulukları (İhale bedeli, ihale giderler, vergi, resim ve harçlar) tebliğ tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde tamamının ödenmesi halinde idare gerek gördüğü takdirde 2886 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümlerince kesin teminat alınmayacak ve sözleşme yapılmayacaktır.

8 - İhaleden doğacak kanuni kesintiler, İlan bedeli, tellallık harcı, damga vergisi ve diğer harçlar müşteriye aittir.

9 - Telefonla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde istenilen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir.

11 - İhaleye ait şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde 150,00 TL karşılığında temin edilecektir.

12 - Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8634/1-1


KÜTAHYA İLİ MERKEZ İLÇESİNDEKİ ARSAYA YAPILACAK OLAN İŞHANI BİNASINA ZEMİN ETÜDÜ, UYGULAMA PROJELERİ İLE İHALE DOSYASININ (PİD) HAZIRLANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu’na ait Kütahya İli, Merkez İlçesi, Alipaşa Mahallesi, 8 pafta, 53 ada, 6 nolu parselde kayıtlı 179,68 m² yüzölçümlü arsaya yapılacak olan işhanı binasına zemin etüdü, uygulama projeleri ile ihale dosyasının (PİD) anahtar teslimi götürü bedelle yaptırılması ihalesi 15 Ekim 2015 Perşembe günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle THK Kütahya Şube Başkanlığında yapılacaktır.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar THK Kütahya Şube Başkanlığı’na (Alipaşa Mahallesi, Lise Cad. No: 3 Merkez/KÜTAHYA) vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden veya THK Kütahya Şube Başkanlığı’ndan temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel:  THK Genel Başkanlığı                (0 312) 303 73 79 -80/303 73 52-55

                 THK Kütahya Şube Başkanlığı    (0 274) 216 15 75

8632/1-1


DÜZELTME İLANI

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İşletmemiz yetiştirmesi 15 baş Safkan Arap elit tay açık arttırma usulü ile tek tek satılacaktır.

2 - İhalemiz, 13.10.2015 Salı günü saat 12.00’de İSTANBUL VELİEFENDİ HİPODROMU’NDA Alım - Satım ve İhale Komisyonumuz huzurunda yapılacağı ilan edilmiştir. Ancak İhale tarihimiz değiştirilerek 20.10.2015 Salı günü saat 12.00’de İSTANBUL VELİEFENDİ HİPODROMU’NDA Alım - Satım ve İhale Komisyonumuz huzurunda yapılacaktır.

3 - Tay başına geçici teminat 15.000,00 TL’dir.

4 - İhaleye ilişkin şartname, TİGEM - Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar / ANKARA ve işletmemizde görülebilir.

5 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. İhale TİGEM Alım - Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlan olunur.

8615/1-1


YAP İŞLET DEVRET MODELİ TESİS YAPTIRILACAKTIR

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 10.08.2015 tarih ve 21491294-050.01-455/325 sayılı kararında belirtilen şartlar doğrultusunda, İmar durumuna uygun olarak, “Konaklama Sosyo-Kültürel Tesis” alanına uygun olarak değerlendirilmek üzere toplam 25 yıl süreyle, yapım karşılığı kira ihalesine çıkartılmıştır.

İli                                  :  Hatay

İlçesi                             :  Reyhanlı

Mahallesi                      :  Bayır

Mıntıka No                   :  ----

Ada No                         :  ----

Parsel No                      :  7867

Yüzölçümü (m2)           :  2897,36 m2

Cinsi                             :  Arsa

Vakıflar Genel Müdürlüğünün

Vakıflar Meclisi Karar

Tarih ve Sayısı              :  10.08.2015 tarih ve 21491294-050.01-455/325

Muhammen İnşaat Bedeli        :    2.329.918,00.-TL. (İkimilyonüçyüzyirmidokuzbindokuzyüzonsekiztürklirası)

Geçici Teminat              :  69.897,54.-TL. (Altmışdokuzbinsekizyüzdoksanyediliraellidörtkuruş)

İhale Tarihi ve Saati      :  21/10/2015 Çarşamba günü Saat 10:00

İşin Adı                         :  Hatay-Reyhanlı Bayır Mahallesi 7867 nolu parselin Sosyal Tesis Yapımı Şartıyla Uzun Süreli Kiralama İşi

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış olan Vakıflar Meclisinin 10.08.2015 tarih ve 21491294-050.01-455/325 sayılı kararına istinaden;

1 - Hatay İli, Reyhanlı İlçesi, Bayır Mahallesi’nde bulunan mülkiyeti mazbut “İslam Vakıflar Dairesi Namına Mescid Sıfatıyla” adına kayıtlı olan, tapunun, 7867 parselde yer alan 2897,36 m2 sahalı taşınmazın;

1.1. 5737 sayılı Vakıflar Kanunun 15. maddesine göre bedelsiz olarak aynı vakıf içerisinde hayrat’tan akar’a devredilmesi,

1.2. Her türlü masrafları ile finansmanı yüklenici tarafından karşılanmak üzere; sözleşme tarihinden itibaren taşınmazın imar parseli haline getirilmesi, 3194 sayılı kanuna göre taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısım olması halinde, %40’a kadar olan kısmın bedelsiz terk edilmesi, terk oranının %40’ın üzerinde olması halinde ise, aşan kısmın bedelinin ekspertiz raporunda belirtilen metrekare birim değeri üzerinden yükleniciden defaten tahsil edilmesi, taşınmaz üzerindeki tüm yapıların yıkılması, enkazın kaldırılması ve işyerinden uzaklaştırılması, taşınmazın inşaat yapmaya ve yatırıma uygun hale getirilmesi, yapılacak yapı ile ilgili gerekli tüm izin, ruhsat ve diğer belgelerin Belediye ve ilgili diğer tüm kamu kuruluşlarından temin edilmesi, yapılacak olan tüm tesise ait mimari, statik, mekanik, elektrik ve diğer tüm uygulama projelerinin ve imalat detaylarının hazırlanması, İdaremiz ile gerekli tüm kurum ve kuruluşların onayının alınmasına müteakip inşaat ruhsatının alınması, fen ve sanat kurallarına uygun bir şekilde inşaatın bitirilerek tesisin tüm ekipman ve iç donanımı ile tamamlanmış olarak, gerekli tüm izinlerin alınarak işletmeye açılması, uygulama projelerinin resmi kurum onaylı birer nüshasının İdaremize teslim edilmesi, tüm bu işlemlerin 2 yıl içerisinde tamamlanmış olması,

1.3. Sözleşme süresinin ve aylık kira ödemelerinin sözleşme tarihi itibariyle başlaması,

1.4. Sözleşme tarihinden itibaren ödenmek üzere, kira bedellerinin;

1.4.1. İlk iki yıl içerisinde sabit 500,00.-TL’nın kira bedeli olarak yıllık defaten tahsil edilmesi,

1.4.2. İnşaat süresinin 2. yıl sonunda tamamlanmasına müteakip eden 3. yılda, 2.500,00.-TL aylık kira bedeli alınması, devam eden yıllarda, her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedeline yıllık ÜFE artış oranının (bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) eklenmesiyle bulunacak bedel kadar kira alınması, belirlenen aylık kira bedellerine, ihale sonucunda oluşacak % artış oranının yansıtılması,

1.5. İşin yüklenicisi tarafından Vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat gibi yükümlüklerin konulmaması,

1.6. Taşınmazın projelerinin hazırlanması ve inşaat aşamasında ilgili kurum ve kuruluşlarca zemine ilişkin önerilebilecek tahkim ve iyileştirme çalışmaları da dâhil olmak üzere tüm iş ve işlemlerin yüklenici tarafından yürütülmesi ve sonuçlandırılması, bunlara ilişkin tüm masrafların yine yüklenici tarafından karşılanması, bu nedenlerle belirlenen kira bedellerinin tenzili veya sözleşme süresinin uzatılması talebinde bulunulmaması,

1.7. İlgili mevzuata aykırı olarak herhangi bir nedenle kiralama süresi dolmadan vakıf taşınmazın tahliye edilmesi halinde, yapılmış olan imalatın herhangi bir bedel talep edilmeden İdareye terk ve teberru edilmiş sayılarak, yatırılan teminat ve kiraların gelir kaydedilmesi,

1.8. İmar planında meydana gelebilecek inşaat alanı metrekaresinde azalmadan ötürü hiçbir şekilde kira bedellerinde indirime gidilmemesi ve işletme süresinin uzatılmaması, imar planında meydana gelebilecek iyileşme veya proje değişikliği sonucu inşaat alanının gelir getirici nitelikte büyümesi durumunda sözleşmedeki kira bedeline göre oransal olarak hesaplanıp kira bedellerine yansıtılması,

1.9. İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka bir amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması, inşaatın yapımı sırasında iş ve sosyal güvenlik hukuku tarafından her türlü tedbirin yüklenici tarafından alınması,

Kayıt ve şartlarıyla, yapılacak tesisin imara durumu “sosyal tesis” alanına uygun olarak değerlendirmek üzere, toplam 25 yıl süreli kira ihalesine çıkarılmıştır.

2 - İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Cumhuriyet Mah. Şehit Mustafa Sevgi Caddesi No: 2 Antakya/HATAY adresinde bulunan Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, Bölge Müdürlüğü’nce oluşturulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3 - Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Cumhuriyet Mah. Şehit Mustafa Sevgi Caddesi No: Antakya/HATAY adresinde bulunan Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülüp, temin edilebilir.

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda, 21.10.2015 Çarşamba günü saat 10:00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

5 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. İsteklilerin;

a) İç zarf, (Şartnamenin 6. maddesine göre hazırlanacaktır)

b) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi, (2015 yılında alınmış) (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır)

c) Türkiye'de tebligat için adres gösteren imzalı bildirim vermesi. (İrtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi de bu bildirimde bulunacaktır.)

d) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

d1) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

d2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair       belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

e) İmza sirküleri vermesi;

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıla ait, noter onaylı imza sirküleri vermesi:

e1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) imza beyannamesi,

e2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) imza sirküleri,

f) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin, noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi (ihalenin yapıldığı yıla ait) vermesi,

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi vermesi, (Örneğe göre)

h) Mali Durum Bildirimi ve Banka referans mektubu (muhammen bedelin en az %10'si kadar kullanılmamış nakit kredisi ve teminat kredisi) (Genel Müdürlük teyit yazılı.) (Örneğe göre)

ı) İsteklinin ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

i) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

j) 2886 sayılı Yasaya uygun alınmış (limit içi - süresiz) geçici teminat mektubu (Standart Form-Ek.6) veya Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Vakıflar Antakya Şubesindeki TR880001500158007285445549 nolu hesabına yatırılmış (işin adının açıkça belirtilmiş olduğu) 69.897,54.-TL (Altmışdokuzbinsekizyüzdoksanyediliraellidörtkuruş) tutarındaki geçici teminat banka dekontu.

Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (b, c, d, e, f, g, ı, i, j) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

k) Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

l) Bu iş için yapılmış ilan bedelleri ile %05,69 İhale Karar Pulu sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.

m) İhale dokümanı satış bedeli: 100,00 TL olup Vakıflar Bankası Antakya Merkez Şubesindeki TR880001500158007285445549 no’lu Bölge Müdürlüğü hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve idareye ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır.

İç zarf, (Şartnamenin 6. maddesine göre hazırlanacaktır) dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 21.10.2015 Çarşamba günü saat 10:00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.

İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.

8566/1-1


TRAFO MERKEZİ İŞLETME HİZMETİ ALINACAKTIR

TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğünden:

6 adet 154 kV. Trafo Merkezlerinin 1 Grup halinde, (bakım ve güvenlik hariç) işletilmesi ile ilgili hizmetler, 4734 sayılı KİK 3-g maddesi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                         :  2015/126175

1 - İdarenin;

1.1. Adı                                            :  TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğü/BATMAN

1.2. Adresi                                       :  Batı Raman Yolu 2. Km. P.K: 50 BATMAN

1.3. Telefon ve faks numarası          :  488 2150408-488 2150412

1.4. Elektronik posta adresi (varsa)  :

2 - İhale konusu hizmetin;

2.1. Niteliği, türü ve miktarı             :  TMİ/16.16-1 Grubunda yer alan 154 kV. KURTALAN, LİCE, DİKMEN-1, CİZRE, DİKMEN-2 ve BİSMİL-2 TM İletim Trafo Merkezlerinin (bakım ve güvenlik hizmetleri hariç), işletme ile ilgili hizmetlerin Teknik Şartname ve Sözleşme hükümleri doğrultusunda hizmet alımı yolu ile işletilmesi işi

2.2. Yapılacağı yer                           :  TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğü BATMAN

2.3. İşin süresi                                 :  İşe başlama tarihinden itibaren 3 (Üç) yıldır.

3 - İhalenin

3.1. Yapılacağı yer                           :  TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğü BATMAN

3.2. Tarihi ve saati                            :  07/10/2015 Çarşamba günü saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdari Şartname ekindeki, standart forma uygun Teklif Mektubu.

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Teşekkülün T.C. Ziraat Bankası Batman Şubesinde bulunan 37712044-6041 nolu banka hesabına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. Alt yüklenici; İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.9. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin 4.1.1. ve 4.1.2. bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (4.1.8.) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Teklif edilen bedelin %10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.3.1.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler.

4.3.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren belgeler.

4.3.1.3. İsteklilerin teklifleri ekinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre çalıştırmayı taahhüt ettikleri İşletme Elemanları Puan Tablosunu sunacaklardır. Elemanların (Grup Mühendisi, Trafo İşletme Mesul Teknisyeni, Trafo İşletme Teknisyeni) puanlarının toplamı Gruptaki her Trafo Merkezi bazında asgari 54 (Elli Dört) puanı sağlaması şarttır.

4.3.2. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler:

4.3.2.1. İstekliler teklif edilen bedelin en az % 30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iş deneyim belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmayacaktır.

4.3.2.2. İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini ortaya koyan; İş Bitirme Belgesi, İş Durum Belgesi, İş Denetleme ve İş yönetme belgeleridir.

4.3.2.3. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 - 2008 “Gerilim seviyesi asgari 154 kV. Olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

4.4.1. Benzer iş olarak; ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. Olan elektrik santralının işletilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya,

4.4.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154kV. olan elektrik santralı veya İletim trafo merkezinin anahtar teslimi olarak tesis edilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı; TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğü, Batı Raman Yolu 2. Km. P.K:50 Batman (Satın Alma ve Ticaret Servisi) adresinde görülebilir. Doküman almak isteyen istekliler idarenin T.C Ziraat Bankası Batman Şubesinde bulunan 37712044-6041 nolu hesabına 100,00,-TL (Yüz TL) yatırarak banka dekontu karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğü Muhaberat Servisine - Batı Raman Yolu 2. Km. P.K: 50 Batman adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış)takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre, ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir.

8633/1-1