20 Eylül 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29481

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

TMO Adana Şube Müdürlüğünden:

Erenköy Gümrük Müdürlüğünden:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince sözleşmeli statüde tam zamanlı Doçent alınacaktır.

 

PROGRAMIN ADI

ÜNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMALAR

İlk ve Acil Yardım

Doçent

1

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doçent olmak ve cinsel-üreme sağlığı, kadına karşı şiddet üzerine bilimsel araştırmalar yapmış olmak.

 

Ayrıntılı Bilgi: www.avrupa.edu.tr adresinde bulunmaktadır.

8544/1-1


Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Nurettin BİDERATAN'a Oda Disiplin Kurulu'nun 05.05.2015 gün, 037 ve 038 sayılı kararları ile iki ayrı "Meslekten Çıkarma" cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına daha önce almış olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezalarının bitiş tarihi esas alınarak, 25.01.2021 tarihinde başlanacaktır.

2 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mustafa TUNCER'e Oda Disiplin Kurulu'nun 16.07.2014 gün, 516 - 619 sayılı kararı ile "6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına daha önce almış olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 01.08.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 01.02.2016 tarihinde son bulacaktır.

3 - İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi Yeminli Mali Müşavir Ali Şefik ATILGAN'a iki ayrı "12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezaları verilmiştir. Cezaların uygulanmasına daha önce almış olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 12.03.2016 tarihinde başlanacak olup, cezalar 13.03.2018 tarihinde son bulacaktır.

8537/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlük Makamının 07.09.2015 tarih ve 25066 sayılı Olur’u ile; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereği;

Pamukkale Zemin Kontrol Deney Yapı Malzemeleri Test Laboratuvarı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Orta Mahalle 1047 Sokak Yıldız Apt. No: 2 Serik/ANTALYA adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 16.11.2012 tarih ve 441/4 sayılı kararı ile verilen 402 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 21.08.2015 tarih ve 501/4 no’lu kararı ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8497/1-1

—————

30.11.2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete ilanı ile denetim faaliyetleri üç defa geçici olarak durdurulan ve 989 nolu yapı denetim izin belgesi iptal edilen Alangu Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada Ankara 9. İdare Mahkemesinin 08.07.2015 tarihli ve E.2015/883 sayılı kararı ile Alangu Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilen geçici faaliyet durdurma işlemlerinden bir tanesinin yürütmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, bu işleme istinaden 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesi doğrultusunda Alangu Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında uygulanan 989 nolu yapı denetim izin belgesinin iptali işleminin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 08.09.2015 tarihli ve 25152 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8498/1/1-1

—————

24.10.2013 tarihli 28801 sayılı, 29.06.2014 tarihli 29045 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyetleri üç defa geçici olarak durdurulan ve 892 nolu yapı denetim izin belgesi iptal edilen Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada Ankara 18. İdare Mahkemesinin 27.05.2015 tarihli ve E.2014/1322-K.2015/620 sayılı kararı ile Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilen geçici faaliyet durdurma işlemlerinden bir tanesinin iptal edilmesine hükmedildiğinden, bu işleme istinaden 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesi doğrultusunda Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında uygulanan 892 nolu yapı denetim izin belgesinin iptali işleminin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 08.09.2015 tarihli ve 25153 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8498/2/1-1

—————

24.10.2013 tarihli 28801 sayılı, 19.12.2013 tarihli 28856 sayılı, 31.05.2014 tarihli ve 28856 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyetleri üç defa geçici olarak durdurulan ve 113 nolu yapı denetim izin belgesi iptal edilen Bornova İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından 13029 YİBF nolu yapı ile ilgili Bakanlığımız aleyhine açılan davada Ankara 10. İdare Mahkemesinin 04.06.2015 tarih E.2015/664 sayılı "Yürütmenin Durdurulması Kararı" ile Bornova İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilen geçici faaliyet durdurma işlemlerinden bir tanesinin yürütmesinin durdurulmasına, ayrıca 4475 YİBF nolu yapı ile ilgili ve Ankara 10. İdare Mahkemesinin 04.06.2015 tarih E.2013/1938-K.2015/848 sayılı "İptal Kararı" ile Bornova İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilen geçici faaliyet durdurma işlemlerinden bir tanesinin iptal edilmesine hükmedildiğinden bu işleme istinaden 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesi doğrultusunda Bornova İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında uygulanan 113 nolu yapı denetim izin belgesinin iptali işleminin iptal edilmesi, ancak Bornova İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin, Mahkemelerin kararlarına konu olan geçici faaliyet durdurma cezaları dışında, 04.02.2015 tarih ve 29257 sayılı, 19.02.2015 tarih ve 29272 sayılı Resmi Gazetelerde ilan edilen 3 (üç) adet geçici faaliyet durdurma cezası bulunduğundan, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesindeki "Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir. " hükmü gereğince 113 nolu Yapı Denetim İzin Belgesi'nin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 09.09.2015 tarihli ve 25189 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8498/3/1-1

—————

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 85 pafta, 3037 ada, 343 parsel üzerindeki 944861 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Mertoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi Bilge Kağan CUMUR (Oda Sicil No: 60788) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 14.08.2015 tarihli ve E.2015/2173 sayılı kararı ile “davalı idarenin savunması ve ara karara cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 23.03.2015 tarihli ve 29304 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Bilge Kağan CUMUR hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 09.09.2015 tarihli ve 25325 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

8499/1-1

—————

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 85 pafta, 3037 ada, 343 parsel üzerindeki 944861 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Mertoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Nurseven ÖZGÜR (Denetçi No: 20794, Oda Sicil No: 45842) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 14.08.2015 tarihli ve E.2015/2174 sayılı kararı ile “yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 23.03.2015 tarihli ve 29304 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Nurseven ÖZGÜR hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 09.09.2015 tarihli ve 25214 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

8500/1-1

—————

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 85 pafta, 3037 ada, 343 parsel üzerindeki 944861 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Mertoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Mehmet Ali ŞAHİNCİ (Denetçi No: 14675, Oda Sicil No: 21948) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 14.08.2015 tarihli ve E.2015/2172 sayılı kararı ile “yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 23.03.2015 tarihli ve 29304 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mehmet Ali ŞAHİNCİ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 09.09.2015 tarihli ve 25216 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

8501/1-1

—————

Antalya İli, Alanya İlçesi, Alanya (mülga Cikcilli) Belediyesi, 470 ada, 02 parsel üzerindeki 784781 YİBF nolu (A Blok) yapının denetimini üstlenen 568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi İsmet EREN tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 21.08.2015 tarihli ve 2015/1544 sayılı kararı ile dava konusu işlemin “teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İsmet EREN (Denetçi No:9675, Oda Sicil No:36864) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, 16.09.2015 tarihli ve 25914 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

8546/1/1-1

—————

Antalya İli, Alanya İlçesi, Alanya (mülga Cikcilli) Belediyesi, 470 ada, 02 parsel üzerindeki 784794 YİBF nolu (B Blok) yapının denetimini üstlenen 568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi İsmet EREN tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 21.08.2015 tarihli ve 2015/1557 sayılı kararı ile dava konusu işlemin “teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İsmet EREN (Denetçi No:9675, Oda Sicil No:36864) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 16.09.2015 tarihli ve 25916 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

8546/2/1-1

—————

İzmir İli, Ödemiş İlçesi, 214 ada, 39 parsel üzerindeki 894053 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1704 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bayraklı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi Umut ÖNDER) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin 21.08.2015 tarihli ve E. 2015/2183 sayılı kararı ile dava konusu işlemin teminat alınmaksızın “yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi Umut ÖNDER (Oda Sicil No: 47089) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan 16.09.2015 tarih ve 25917 sayılı Olur ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

8546/3/1-1


 


Erenköy Gümrük Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüzce aşağıda ünvanları yer alan firmalar adına tescilli muhtelif sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı eşyadan kaynaklanan ihtilafa ilişkin yükümlülerin adreslerinin bulunamaması ve amme alacağının daha fazla sürüncemede kalmaması için 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29. maddeleri gereğince aşağıda tutarları belirtilen kamu alacakları ilanen tebliğ olunur.

 

Firma Adı

KKDF

GV

KDV

ÖTV

KKDF Ceza

GV Para

Cezası

KDV Para

Cezası

ÖTV Para

Cezası

Ene Dış Tic. ve Ulus. Nak. Ltd. Şti. (V. No: 3340514858)

622,80-TL

 

112,10-TL

 

 

 

336,30-TL

 

Axa Med Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti. (V. No: 0920431352)

1.217,25-TL

 

224,00-TL

22,00-TL

 

 

672,00-TL

71,00-TL

Asmabağ İçecek Tic. Ltd. Şti. (V. No: 0900262927)

3.263,79-TL

 

261,10-TL

 

9.791,37-TL

 

783,30-TL

 

Edco İth. İhr. Tic. Aş. (V. No:3240380652)

 

 

229,00-TL

 

 

 

71,00-TL

 

Panda Tekstil Tic. Ltd. Şti. (7210297671)

 

83.131,00-TL

6.651,00-TL

 

 

249.393,00-TL

19.953,00-TL

 

8502/1-1


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 05.08.2015 tarihli toplantısında, İstanbul ili nüfusuna kayıtlı 16.08.1985 doğumlu Ahmet Fehir kızı İpek BULUTLAR İtalya'daki "Politecnico di Milano" dan aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 19.11.2014 tarihli kararına istinaden düzenlenen 094908 seri numaralı "Mimarlık" alanındaki "Lisans Diploma Denklik Belgesi"nin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

8503/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Belediye Encümenimizin 30.07.2015 gün ve 1081/2410 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 03.09.2015 gün ve 2138/5037 sayılı kararı ile onaylanan 84193/EK13 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

ADA

PARSEL

MEVKİİ

44274

1

YAKACIK

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

8543/1-1

—————

Yenimahalle İlçesi, Pamuklar Mahallesi, 61553 ada 2 parsel, Belediye Encümenimizin 02.07.2015 gün ve 1003/2203 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 13.08.2015 gün ve 2086/4854 sayılı kararı onaylanan 84253/Ek7 Nolu Parselasyon Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. İlgililere ilan olunur.

8490/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 19/11/2014-136                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 19/11/2014-2945                                            BODRUM

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Yalıkavak Beldesi, Küdür Mevkiinde, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.11.1999 tarih ve 886 sayılı kararı ile tescilli I. ve III. doğal sit alanı için hazırlanmakta olan Koruma Amaçlı İmar Planı içinde kalan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik sit alanlarına ilişkin Müdürlük Uzmanları tarafından yerinde yapılan inceleme sonucu hazırlanan irdeleme ve tescil önerilerine ilişkin; Yalıkavak Belediyesinin 22.08.2013 tarih ve 3126 sayılı, 20.09.2013 tarih ve 3514 sayılı, 18.02.2014 tarih ve 706 sayılı yazıları ve ekleri, Muğla Mimarlar Odası Şubesinin 20.09.2013 tarih ve 465 sayılı yazıları ve ekleri, 10.03.2014 tarihli Müdürlük Uzman raporu ve ekleri okundu, işlem dosyası incelendi, 14.03.2014 gün ve 2446 sayılı karar gereği Kurul üyelerince yerinde incelemesi yapıldı, yapılan görüşmeler sonunda;

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Yalıkavak Beldesi, Küdür Mevkiinde, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.11.1999 tarih ve 886 sayılı kararı ile tescilli I. ve III. doğal sit alanı için hazırlanmakta olan Koruma Amaçlı İmar Planı içinde kalan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik sit alanlarına ilişkin Kurul üyelerince tarafından yerinde yapılan inceleme sonucu hazırlanan ekli liste II’de belirtilen taşınmazlardaki yapıların 2863 sayılı yasanın 6. maddesinde tanımlanan özelliklere sahip olması nedeniyle korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenmesine, yapı gruplarının 2.grup yapı olarak belirlenmesine,

Ekli liste I’de belirtilen taşınmazlardan korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli olan yapıların kültür varlığı olarak tescilinin devamına ve koruma gruplarının 2 olarak belirlenmesine, tescil ve tescilinin devamına karar verilen yapıların korunma alanlarının kararımız eki kadastral haritalarda gösterildiği şekliyle uygun bulunduğuna, bu yapıların yer aldığı parsellere komşu olan veya aralarından yol geçse dahi bu parsellere cephe veren parsellere yapılması planlanan her türlü inşai ve fiziki müdahale öncesi Koruma Kurulundan izin alınmasına,

Yapılan tespitler sırasında tescilli eski 786, 915, 329, 303, 74 parsellerde yer alan yapılardaki inşai ve fiziki müdahalelere ilişkin ilgili belediyesinden bilgi ve belge istenilmesine, ekli Liste I ve II de yer alan taşınmazlardan statik olarak sağlam olmayanlarda can, mal ve çevre güvenliğinin ilgili belediyesince sağlanmasına,

Küdür Mevkiinde yer alan öneri arkeolojik sit sınırlarının Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Karya Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yapılan tespit çalışmalarının Müdürlüğümüze iletilerek bu tespitlerin haritalara işlenmesinden sonra konunun değerlendirilmesine karar verildi.

8507/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 25.08.2015 - 114                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 25.08.2015 - 1711                                          KAYSERİ

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Şehit Nazım Bey Mahallesi, 145 ada, 20 parsel ile aynı bölgedeki 74 ada, 32 parselde bulunan konut niteliğindeki taşınmazlar mahallinde incelendiği ve yapılan incelemede tescile konu olabilecek nitelikte olduklarından taşınmazların tescili hususunun değerlendirilmesi istemine ilişkin Melikgazi Belediye Başkanlığı’nın 20.04.2015 gün 2659515 sayılı ve 12.03.2015 gün 2655247 sayılı yazıları, taşınmazın tesciline ilişkin görüşleri içeren Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 18.05.2015 gün ve 1699 sayılı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 27.05.2015 gün ve 7031 sayılı yazısı ve konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 09.07.2015 gün ve 733 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Şehit Nazım Bey Mahallesinde ve sit alanı dışında tapunun 145 ada, 20 parsel numarasında özel mülkiyet adına kayıtlı ancak Melikgazi Belediye Encümeninin 24.03.2015 gün ve 375 sayılı kararı ile kamulaştırılan konut niteliğindeki taşınmazın ve tapunun 145 ada, 21 parsel numarasında özel mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın, 2863 sayılı yasa kapsamına girmesi ve 03.03.2012 tarih ve 28232 sayılı resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının ve sitlerin tespit ve tescili hakkında yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen kıstasları taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı gruplarının “II. grup” olarak belirlenmesine, yapılara yönelik kararımız eki 1/1000 ölçekli haritada işaretli alanın koruma alanı olarak belirlenmesine, koruma alanında yapılacak uygulamalar için Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi.

8505/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                61.05/240

Toplantı Tarihi ve No    : 26.08.2015-128                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 26.08.2015-2485                                           TRABZON

Trabzon İli, Maçka İlçesi, Alataş Mahallesi Koleha Mevkii , 113 ada, 37 parselde yer alan mülkiyeti maliye hazinesine ait, Trabzon Kültür varlılarını Koruma Bölge Kurulunun 29.07.2015 gün ve 2443 sayılı kararı ile tescilli çeşmenin de üzerinde bulunduğu taşınmazın satışına ilişkin Maçka Kaymakamlığı Mal müdürlüğü Milli Emlak Servisinin 17.01.2014 gün ve 28 sayılı yazısı, Trabzon Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 27.06.2014 gün ve 1907 sayılı ve 02.12.2014 gün ve 3593 sayılı yazıları. Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 20/07/2015 gün ve 2468 sayıyla kayıtlı uzman raporu okundu ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Trabzon İli, Maçka İlçesi, Alataş Mahallesi Koleha Mevkii, 113 ada, 37 parselde yer alan taşınmaz üzerinde bulunan Kurulumuzun 29.07.2015 gün ve 2443 sayılı kararı ile tescillenen ve koruma alanının kilit taşı merkez alınarak 10 m çapında belirlenen, çeşmenin koruma alanının yeniden değerlendirilerek kararımız ekinde dağıtımı yapılan 1/1000 ölçekli kadastral paftada da işaretlendiği şekilde belirlenmesine;

Tescilli çeşmede ve koruma alanı içerisinde yapılacak, her türlü uygulama öncesinde kurumuzdan izin alınması koşulu ile 113 ada, 37 parsel numaralı hazine taşınmazının satışında bir sakınca olmadığına karar verildi.

8504/1/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                53.00/253

Toplantı Tarihi ve No    : 27/08/2015 - 129                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 27/08/2015 - 2490                                              RİZE

Rize ili, Merkez, Gülbahar mahallesi, sit alanı dışında, özel mülkiyete ait, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 02/06/1989 gün ve 335 sayılı karar ekindeki haritada 64 envanter noda yeri işaretlenerek karar eki listede kadastral numaraları 73 pafta, 544 ada, 2 parsel olarak yazılan tescilli taşınmazın 564 ada 6 parselde bulunduğuna ilişkin Rize Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 11/03/2015 gün ve 1648 sayılı yazısı; konuya ve taşınmazda yapılan uygulamalara ilişkin Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21/04/2015 gün ve 314 sayılı uzman raporu,  Rize Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20/05/2015 gün ve 3020 sayılı, 06/07/2015 gün ve 3782 sayılı yazıları; Rize Valiliği Tapu Müdürlüğü’nün 07/07/2015 gün ve 708894 sayılı, 22/05/2015 gün ve 435793 sayılı yazıları; Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13/11/1982 gün ve A-3966 sayılı kararı; Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 02/06/1989 gün ve 335 sayılı, 24/03/1990 gün ve 671 sayılı kararları okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yerinde yapılan görüşmeler sonunda;

Rize ili, Merkez, Gülbahar mahallesi, sit alanı dışında, özel mülkiyete ait, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13/11/1982 gün ve A-3966 sayılı kararı ile kurulumuzun 02/06/1989 gün ve 335 sayılı kararında sehven 73 pafta, 544 ada, 2 parsel olarak tescillenen taşınmazın kadastral numaralarının 564 ada 6 parsel olarak belirlenmesine; tescilli taşınmazın yıkılmış olduğu tespit edildiğinden yıkımına neden olanlar hakkında yasal soruşturma açılmasına karar verildi.

8504/2/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                53.02/595

Toplantı Tarihi ve No    : 27/08/2015 - 129                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 27/08/2015 - 2493                                         TRABZON

Rize İli, Çamlıhemşin İlçesi, Konaklar Mahallesinde, Hala ve Çat Derelerinin bireşim yerinde bulunan tescili Ham Köprü’ye ilişkin sunulan rölövenin onaylanması talebini içeren  Karayoları 10. Bölge Müdürlüğü’nün 13/08/2015 tarih ve 94500053-755.01/159845 sayılı yazısı, konuyla ilgili Trabzon Kültür Varlıklarını  Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 18/08/2015 tarih ve 2015/554 sayılı uzman raporu okundu,  ekleri ve dosyası incelendi,  yapılan görüşmeler sonunda;

Rize İli, Çamlıhemşin İlçesi, Konaklar Mahallesinde tescili Ham Köprü’nün Koruma grubunun (I);  korunma alanının ise ekte onaylanarak dağıtımı yapılan kadastral planda koordinatlarıyla beraber sınırları çizilen saha olarak belirlenmesine; bu alan içersinde yapılacak her türlü inşai ve fiziki müdahale öncesinde kurulumuzdan izin alınması gerektiğine,  köprüye ilişkin sunulan rölövenin düzeltilerek onaylanmasına, karar verildi.

8504/3/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 53.03/86

Toplantı Tarihi ve No    : 27/08/2015-129                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 27/08/2015-2497                                           TRABZON

Rize İli, Çayeli İlçesi, Taşhane Mahallesi, Cebel Civarı Mevkii, 35 pafta, 620 ada, 5 parselde yer alan, Kurulumuzun 28/05/2014 tarih ve 1812 sayılı kararıyla sehven 619 ada, 1 parsel olarak tescillenen Taşhane Köyü Çeşmesi’nin sehven yanlış yazılan kadastral numaralarının düzeltilmesine ilişkin Çayeli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 08/04/2014 tarih ve 49899051-310.99/925 sayılı yazısı, konuyla ilgili, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 25/08/2015 tarih ve 2015 / 556 uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Rize İli, Çayeli İlçesi, Taşhane Köyü, Cebel Civarı Mevkii, 35 pafta, 620 ada, 5 parselde yer alan Taşhane Köyü Çeşmesi’nin;  28/05/2014 tarih ve 1812 sayılı kararımızla,  sehven 619 ada, 1 parsel olarak tescillenen kadastral numaralarının 620 ada, 5 parsel olarak düzetilmesine karar verildi.

8504/4/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 61.01/34

Toplantı Tarihi ve No    : 28.08.2015-130                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 28.08.2015-2500                                           TRABZON

Trabzon İli, Akçaabat  İlçesi, Akçakale Mahallesi Tekke  Mevkii  sit alanı dışında, mülga Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma  Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 15.07.1997 gün ve 2883 sayılı kararı ile tescilli  122 ada, 2 parselde yer alan ve özel  mülkiyette bulunan çeşmenin yakınından geçen yola ilişkin, kurulumuz üyelerinin yerinde incelemesinden sonra konunun değerlendirilmesi isteğine ilişkin, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.07.2015 gün ve 2438 sayılı kararı, dosyasındaki bilgi ve belgeleri incendi, kurulumuzca  yerinde yapılan inceleme ve görüşmeler sonucunda;

Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Akçakale Mahallesi Tekke Mevkii 122 ada, 2 parselde yer alan özel mülkiyete ait, Kültür Varlığı olarak tescilli çeşmenin koruma grubunun I olarak, koruma alanının ise kararımız ekinde dağıtımı yapılan, kadastral paftasında işaretlendiği şekilde belirlenmesine, çeşmenin koruma alanının bütününün içeren vaziyet planı ile rölöve restitüsyon ve restorasyon projelerinin kurulumuza sunulmasından sonra çeşmenin konumunun değerlendirilebileceğine karar verildi.

8504/5/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                29.05/179

Toplantı Tarihi ve No    : 28/08/2015-130                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 28/08/2015-2501                                           TRABZON

Gümüşhane İli, Torul İlçesi, Zigana Köyü, sit alanı dışında,137 ada,24 parselde yer alan köy tüzel kişiliğine ait mezarlıkta Zigana köyü katliamında ölen şehitlerin bulunduğu ifade edilerek koruma altına alınması talebine ilişkin Gümüşhane Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 04/06/2015 gün ve 1094 sayılı yazısı, Torul Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nün 08/07/2015 gün ve 715383 sayılı yazısı, Gümüşhane Valiliği Kadastro Müdürlüğü Torul Kadastro Birimi’nin 14/07/2015 gün ve 755616 sayılı yazısı, Torul İlçe Jandarma Komutanlığı’nın 05/08/215 gün ve 0410-1571-15/Asyş. Ks sayılı yazısı, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 01/07/2015 gün ve 2015/445 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Gümüşhane İli, Torul İlçesi, Zigana Köyü,s it alanı dışında, 137 ada,24 parselde yer alan köy tüzel kişiliğine ait mezarlıkta şehitlerin bulunması nedeniyle, manevi kültür özelliğinden ötürü 2863 sayılı Kanun kapsamında  korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak koruma altına alınmasına, koruma grubunun I olarak belirlenmesine,

137 ada,24 parselde yer alan mezarlık ve 137 ada,25 parselde yer alan tescilli Caminin koruma alanının ise ekte dağıtımı yapılan kadastral planda işaretlendiği şekilde belirlenmesine, bahsi geçen mezarlıkta defin işlemlerinin devam edebileceğine;  ancak koruma alanı içerisinde anılan mezarlıkta defin haricinde yapılacak her türlü fiziki ve inşai müdahale öncesi Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi.

8504/6/1-1