17 Eylül 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29478

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

T.C. Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİK

2014 yılı gayri safi geliri 2.026.088,23.-TL. olan birinci sınıf Karşıyaka İkinci Noterliği 06.11.2015 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

   Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

8372/1-1


Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuracak Adaylardan;

1 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

Teslim edeceklerdir.

Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Duyurulur.

 

Birimi

Bölümü/Anabilim Dalı/Programı

Ünvanı

Derece

Adedi

Açıklamalar

Tıp Fakültesi

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Doçent

1

1

Yanık Bakımı Sertifikasına Sahip olmak. Mikrocerrahi Sertifikası olmak.

8430/1-1


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen biriminde açık bulunan Profesör kadrosuna 2547 sayılı Yasanın 26. maddesine göre Tam Zamanlı statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, başvurduğu bölüm / anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, (yurtdışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin alınmış olması ve noter tasdikli olması gerekmektedir.) Bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim - öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosya hazırlayıp ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Adayların mikro elektronik, yarı iletkenler ve biyosensörler üzerinde çalışmaları ve yayınları olması gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinde yer almaktadır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

KADRO

ÜNVANI

ADET

Mühendislik Fakültesi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Profesör

1

8433/1-1


İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Gümrüğümüzce Özel Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. adına tescilli 1374/16.04.1997 ve 1304/14.04.1997 sayılı tarihli giriş beyannamelerinden kaynaklanan ihtilafa ilişkin 4458 sayılı Kanunun 238 maddesi hükmü gereğince düzenlenen 52/16.01.2007 ve 51/16.01.2007 sayılı tarihli ceza kararları tutarı 174.-TL ve 1.764.-TL. nin tahsiline için düzenlenen tebligat mazbataları firmanın adreste bulunamadığından 7201 sayılı Tebligat kanunun hükmü gereğince 27.11.2007 tarihli Yeni şafak Gazetesinde ilanen tebligat yapışmış, yükümlüsüne verilen 30 gün içerisinde ödenmemiştir. Bu nedenle düzenlenen Ödeme Emrinde yükümlü firmanın Fevzi çakmak Mah. Halkalı yolu Asım Ahmet Karabıyık sok. No: 3 Sefaköy/İstanbul adresinde bulunamadığından tebligat mazbatası iade edilmiştir. Söz konusu Ödeme Emri tutarının tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ödenmesi, itirazda bulunulması halinde aynı süre içerisinde İdari Yargıda dava konusu edilmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

8370/1-1


Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

15.11.2009 tarihli 27407 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak ilanen tebliğ edilen 22.09.2006/IM029042, 06.09.2006/IM027200, 06.09.2006/IM027199, 14.09.2006/IM027990, 14.11.2006/IM035220, 02.10.2006/IM030085, 04.09.2006/IM026005, 11.01.2007/IM001109, 16.03.2007/IM009465 ve 07.05.2007/IM017044 tarih/sayılı Gümrük Giriş Beyannameleri muhteviyatı eşyalara isabet eden vergilerin ve 18.06.2009 tarihli 1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689 sayılı Para Cezası Kararlarının süresi içerisinde ödenmemesi üzerine Müdürlüğümüzce 7320093046 vergi numaralı Potto Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenen 04.09.2015 tarihli 10316910-10304597-10300008-10300240-10300386-10300518-10300659-10305283-10299323-10299678 sayılı Ödeme Emirlerine konu 134.092,46-TL GV, 173.644,61-TL KDV, 304.502,38-TL ADV, 49.503,25-TL KKDF ile faizi ve 1.359.651,08-TL'lik Para Cezalarının 7 (yedi) gün içerisinde ödenmesi hususu; Müdürlüğümüzce anılan firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı Kanunun 31. maddesi ve Tebligat Tüzüğü'nün 46. ve 47. maddeleri ile 49. maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

8379/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İzmir İli, Konak İlçesi, 685 ada, 15 parsel üzerindeki 643156 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Modül Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, Elektrik Mühendisi Öztekin DURSUN (Oda Sicil No: 11402) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 28.07.2015 tarihli ve E.2015/1185 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 11.03.2015 tarihli ve 29292 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Öztekin DURSUN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 03.09.2015 tarihli ve 24837 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

8380/1/1-1

—————

İzmir İli, Konak İlçesi, 685 ada, 15 parsel üzerindeki 643156 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Modül Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Mevlüt SARITAŞ (Denetçi No: 465, Oda Sicil No: 5508) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 28.07.2015 tarihli ve E.2015/1186 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 11.03.2015 tarihli ve 29292 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mevlüt SARITAŞ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 03.09.2015 tarihli ve 24847 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

8380/2/1-1

—————

İzmir İli, Bayraklı İlçesi, 8344 ada, 2 parsel üzerindeki 597518 YİBF (B Blok) YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 94781-MERKEZ-8321 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 268 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Avrasya Yapı Denetim A. Ş. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 28.07.2015 tarihli ve E.2015/959 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Avrasya Yapı Denetim A. Ş. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 03.09.2015 tarihli ve 24838 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

8380/3/1-1

—————

Ankara İli, Yenimahalle ilçesi, 61127 ada, 11 parsel üzerindeki 743317 YİBF nolu (A Blok) yapının denetimini üstlenen 109 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sofuoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 15.05.2015 tarih ve E.2014/1139 - K.2015/727 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 06.04.2014 tarihli ve 28964 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Sofuoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 09.09.2015 tarih ve 25323 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8423/1/1-1

—————

Ankara İli, Yenimahalle ilçesi, 61127 ada, 11 parsel üzerindeki 743311 YİBF nolu (B Blok) yapının denetimini üstlenen 109 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sofuoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 15.05.2015 tarih ve E.2014/1139 - K.2015/727 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 06.04.2014 tarihli ve 28964 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Sofuoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 10.09.2015 tarih ve 25326 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8423/2/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

05/05/2015 tarihli ve 5594-24 sayılı Kurul Kararı ile, 07.12.2012 tarih BAY/939-82/31861 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (27.11.2013 tarih 37296 sayılı kararla sonlandırılmıştır) kapsamında faaliyet gösteren Kebir Petrol Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda, 16/03/2013 tarihinde yapılan denetim ve bayinin 01/01/2013-31/03/2013 dönemi otomasyon verileri birlikte değerlendirildiğinde otomasyon sistemine müdahale edilmiş olduğunun, otomasyon arızalarına ilişkin bildirimde bulunulmadığının, otomasyon verileri ile ödeme kaydedici cihaz verilerinin uyumsuz olduğunun, otomasyon sistemi çalışmadan satış yapıldığı ve otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmadığının tespit edildiği, bu durumun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2.nci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 1 inci ve 2.nci fıkralarına, 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin 9 uncu ve 14 üncü fıkralarına aykırı olduğu anlaşıldığından, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca Kebir Petrol Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 05/05/2015 tarihli ve 5594-24 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 22/05/2015 tarihli ve DDB.41/2-2 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8375/1/1-1

—————

05/05/2015 tarihli ve 5594-28 sayılı Kurul Kararı ile, 07.12.2012 tarih BAY/939-82/31861 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (27.11.2013 tarih 37296 sayılı kararla sonlandırılmıştır) kapsamında faaliyet gösteren Kebir Petrol Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda, 18/04/2013 tarihinde yapılan denetimde otomasyon sisteminin çalışmadığının tespit edilmesi hususunun 5015 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin 9 uncu ve 14 üncü fıkralarına aykırı olduğu anlaşıldığından, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca Kebir Petrol Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 05/05/2015 tarihli ve 5594-28 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 22/05/2015 tarihli ve DDB.41-4-4 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8375/2/1-1

—————

Kurul’un 28/04/2015 tarihli ve 5584-19 sayılı Kararı ile; “Delielmacık Köyü Çingentarla Mevkii Ada: Pafta: İ23b13a, Parsel: 46 Bozüyük BİLECİK” adresinde faaliyette bulunmak üzere 06/11/2013 tarihli ve BAY/939-82/33378 nolu istasyonlu bayilik lisansı alan ancak 01/04/2014 tarihinde lisansı sonlandırılan Cennet Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 20/03/2014 tarihli denetimde tespit edildiği üzere bayisi olduğu Samanyolu Enerji Nakliyat Petrol ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketine ait işaretleri kullanmayarak ve eski dağıtıcısı olan Acıbadem Akaryakıt Dağıtım Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ait ibareleri kaldırmayarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Cennet Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve ilgili firma hakkında hazırlanan 289/17-3 sayılı Soruşturma Raporunda Acıbadem Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin bayisi olarak faaliyet gösteren Yakpet Petrol Gıda Nakliye Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait tesiste otomasyon sisteminin alış, satış ve stok hareketlerinin göstermemesinin 5015 sayılı Kanunun yedinci maddesinin altıncı fıkrasına ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddelerine aykırılık teşkil ettiği belirtilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8375/3/1-1

—————

Kurul’un 14/07/2015 tarihli ve 5695/7 sayılı Kararı ile AÇİN OTOMOTİV SANAYİ VE PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.'nin Kurfallı Köyü- Bergama İzmir adresinde (09.10.2009 tarih ve BAY/939-82/26655 numaralı İstasyonlu Bayilik ve LPG-BAY/941-54/09740 numaralı Lpg Otogaz bayilik lisansları kapsamında) 5015 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasında düzenlenen "Bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler." hükmü ile 2 nci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen "Bayiler lisanslarının devamı süresince; Bayisi olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması… ile yükümlüdür." hükmüne aykırı hareket ettiğiniz anlaşıldığından, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumuzun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca firmanız nezdinde 14/07/2015 tarihli ve 5695/7 sayılı Kurul Kararıyla soruşturma açılmasına karar verilmiştir.(EK)

Bu kapsamda "Kurfallı Köyü- Bergama İzmir" adresinde 09.10.2009 tarih ve BAY/939-82/26655 numaralı İstasyonlu Bayilik ve LPG-BAY/941-54/09740 numaralı Lpg Otogaz bayilik lisansları ile Z PETROL ENERJİ NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ unvanlı dağıtıcının bayiliğini yapan AÇİN OTOMOTİV SANAYİ VE PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne ait akaryakıt istasyonunda dağıtıcı harici akaryakıt ikmali yapılması ile ilgili mevzuata aykırılığın, yukarıda anılan Kanunun 20 nci maddesi uyarınca onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma bildirilmesi gerekmekte olup aksi halde, yapılmakta olan piyasa faaliyetiniz geçici bir süre için durdurulacak veya firmanıza ait lisans doğrudan iptal edilecektir.

5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 14/07/2015 tarihli ve 5695/7 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 04/08/2015 tarihli ve DDB.58/10-10 sayılı Soruşturma Raporu ek yapılmış ancak, yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8375/4/1-1

—————

Kurul’un 21/05/2015 tarihli ve 5609/2 sayılı kararı ile "Veysel Karani Mahallesi Ankara Yolu Küme Evler No:56 AFYONKARAHİSAR" adresinde faaliyet göstermek üzere BAY/939-82/29641 sayılı bayilik lisansı alan Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi'nin, 30/04/2013 tarihinde kullanıcılar haricinde yeniden satış amaçlı satış faaliyetinde bulunduğunun tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca mezkur kişi hakkında 21/05/2015 tarihli ve 5609/2 sayılı Kurul Kararı ile soruşturma açılmasına karar verilmiş olup aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 02/07/2015 tarihli ve DDB.514/6-6 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8375/5/1-1

—————

Kurul’un 28/04/2015 tarihli ve 5584-21 sayılı Kararı ile; “5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Adana İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 13/11/2012 tarihinde yapılan denetimlerde 19/08/2010 tarihli ve MYĞ/2711-7/28170 nolu madeni yağ üretim lisansı alan ancak 27/02/2014 tarihinde lisansı sonlandırılan Akdeniz Damla Gıda İnşaat Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketinin bayilik lisansı sahibi Beşminare Turizm Taşımacılık Petrol Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinden kapasite raporunda sayılan üretim maddelerinden olmayan keroseni ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı olduğu ve ilgili tüzel kişinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı olarak "Kötüniyet" fiilini işlediği değerlendirildiğinden 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Akdeniz Damla Gıda İnşaat Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş olup konu hakkında hazırlanan 289/19-5 sayılı Soruşturma Raporunda Akdeniz Damla Gıda İnşaat Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketinin kerosen ikmal ederek 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı faaliyet gösterdiği ve 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı olarak "Kötüniyet" fiilini işlediği kanaatine ulaşılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8375/6/1-1

—————

Kurul’un 15/05/2014 tarihli ve 5014-39 sayılı Kararı ile “İçişleri Bakanlığı ile Kurumumuz arasında imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında İzmir ili sınırları içerisinde 01/06/2012 tarihinde yapılan denetimde, BAY/939-82/29023 sayılı bayilik lisansı (13/11/2012 Tarihinde sonlandırılan) ile Aydın-Denizli Karayolu 2. Km. Yavuzköy Köyü Kuruçeşme Mevkii Köşk AYDIN adresinde faaliyette bulunan Ali Ahmet TAŞ'ın akaryakıt istasyonuna 35 AT 4110 plakalı tanker vasıtasıyla boşaltım yapılan akaryakıtın firmanızdan temin edildiği, bu suretle yeniden satış amacıyla satış yaptığınız tespit edilmiştir.

06/03/2013 Tarihli Kurul Kararı ile yazılı savunmanızın alınması kararlaştırılmış, yazılı savunmanızın 15 gün içerisinde Kuruma sunulması istenmiştir. Ancak yazılı savunma istenmesine ilişkin yazı Kurum kayıtlarında yer alan adreste tebliğ edilememiş ve resmi gazete ile ilanen tebligat yapılmasına rağmen süresinde ve sonrasında yazılı savunmanız Kuruma ulaşmamıştır.

Bilindiği üzere, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında "Lisans, sahibine lisansta yer alan faaliyetin yapılması ile bu konularda taahhütlere girişilmesi haklarını verir." hükmü ile ikinci fıkrasında "Lisans ile tanınan haklar; bu Kanunun, ilgili diğer mevzuatın ve lisansta yer alan kayıtlı hususların yerine getirilmesi koşuluyla kullanılır." hükmüne yer verilmiştir. Kurul tarafından verilen bayilik lisanslarının "Genel Hükümler" bölümünün 2 inci maddesi ile de petrol piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul) kararları ile lisans hükümlerine ve lisans kapsamındaki faaliyetin gerektirdiği diğer mevzuat hükümlerine uyma yükümlülüğü getirilmiştir. Ayrıca, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülüklerinin sayıldığı 38 inci maddesinin (g) bendi ile de, bayilere kullanıcılar haricinde yeniden satış amaçlı satış yapılmaması yükümlülüğü getirilmiştir.

Konu 15.05.2014 tarihli Kurul toplantısında görüşülmüş ve yeniden satış amaçlı satış yaparak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının b/3 numaralı alt bendi, aynı maddenin 4 üncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince hakkınızda 67.962,- TL idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,- TL (Altmış yedi bin dokuz yüz altmış iki. TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 230032 numaralı hesaba yatırılabileceği, söz konusu idari para cezasının 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu” 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8375/7/1-1

—————

20/03/2013 tarihli ve DAĞ/4320-1/32368 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Beyaz Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi’ nin (Şirket) TUBİTAK’ a ulusal markeri eksik iade ederek, Petrol Piyasası Kanununun 18. Maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 6 maddesinin 1 inci fıkrasına, mülga 04.04.2007 tarih ve 1153 sayılı Kurul Kararının 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasına ve 21.05.2015 tarih ve 5605-2 sayılı Kurul Kararının 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi gereğince Beyaz Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi hakkında Kurul’un 14/07/2015 tarihli ve 5695/5 sayılı kararı ile doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş olup, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 31.07.2015 tarih ve DDB.222/6-6 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ e gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde mevzuata aykırılıkların giderilmesi ve yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır.

8375/8/1-1

—————

Kurul’un 11/06/2015 tarihli ve 5638-36 sayılı Kararı ile 07/02/2013 tarihli ve LPG-BAY/941-54/13538 numaralı (29/07/2015 tarihli 28667 sayılı kararla sonlandırılan) Otogaz Bayilik Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Çerkezköy Çelikler Petrol Gıda İnşaat Otomotiv Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait LPG otogaz istasyonunda Kırklareli Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından 22/05/2014 tarihinde gerçekleştirilen denetimde istasyonda mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi hususlarının; 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (h) bendine, 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (6) nolu bendine ve Kanunun 14 üncü maddesine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “LPG Otogaz Bayilik Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri” başlıklı 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca Çerkezköy Çelikler Petrol Gıda İnşaat Otomotiv Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 03/07/2015 tarihli ve DDB.339/23-23 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8375/9/1-1

—————

Kurul’un 07/05/2014 tarih ve 5005-37 sayılı Kararı ile “İçişleri Bakanlığı ile Kurumumuz arasında imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında İzmir ili sınırları içerisinde 17/04/2009 tarihli ve BAY/939-82/25904 sayılı bayilik lisansı sahibi Metsan Akaryakıt Otomotiv İnşaat Nakliyat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'nin "7 Eylül Mahallesi Muğla Karayolu Üzeri 1. Km. No:36 AYDIN" adresinde yer alan istasyonunda 03/05/2012 tarihinde yapılan denetimde, 35 KTE 95 plakalı tankerden istasyona usulsüz boşaltım yapıldığı, tankerin içinde 7000 litre akrayakıt olduğu, söz konusu akaryakıtın 28.04.2008 tarihli ve BAY/939-82/24264 sayılı bayilik lisansı sahibi Günturan Petrol Ürünleri Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden temin edildiğini gösteren fatura ve fişlerin ibraz edildiği tespit edilmiştir

13/03/2013 Tarihli Kurul Kararı ile yazılı savunmanızın alınması kararlaştırılmış olup, konu ile ilgili olarak yazılı savunmanızın 15 gün içerisinde Kurum adresine gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı ilgide kayıtlı yazı ile tarafınıza 07/05/2013 tarihinde tebliğ edilmiş bulunmasına rağmen süresinde ve sonrasında yazılı savunmanız Kuruma ulaşmamıştır.

Durumunuz Kurul'un 07/05/2014 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve lisans sahibinin yeniden satış amaçlı satış yaparak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının b/3 numaralı alt bendi, aynı maddenin 4 üncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince Günturan Petrol Ürünleri Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 67.962,- TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,- TL (Altmış yedi bin dokuz yüz altmış iki.TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 230032 numaralı hesaba yatırılabileceği, söz konusu idari para cezasının 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8375/10/1-1

—————

Kurul’un 30/07/2015 tarihli ve 5714-18 sayılı Kurul Kararı uyarınca Petrolsan Petrol Ürünleri ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında; İthal ettiği bazyağı madeni yağ üretiminde kullanmayarak ticarete konu etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi” hükmü ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 363.755-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 363.755-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8375/11/1-1

—————

Kurul’un 07/05/2014 tarihli ve 5005-59 sayılı Kararı ile; Etapet Akaryakıt Nak. İnş. Tur. San. ve .Tic. Ltd. Şti. hakkında, ve lisanssız bayilik faaliyetinde bulunarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının b/3 numaralı alt bendi, aynı maddenin 4 üncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince, 67.962,- TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,- TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8375/12/1-1

—————

Kurul’un 15/05/2014 tarihli ve 5014-38 sayılı Kararı ile; BAY/939-82/29023 sayılı bayilik lisansı sahibi Ali Ahmet TAŞ hakkında bağlı bulunduğu dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal ederek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı davrandığı anlaşıldığından, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının a/4 numaralı alt bendi, aynı maddenin 4 üncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 163.111,- TL. idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8375/13/1-1

—————

Kurul’un 28/04/2015 tarihli ve 5584-34 sayılı Kararı ile; Samanyolu Enerji Nakliyat Petrol ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi bayisi olarak “Selimiye Köyü (Pafta:2-3 Ada:- Parsel:1015) Osmaneli BİLECİK” adresinde faaliyette bulunmak üzere 08/03/2013 tarihli ve BAY/939-82/32263 nolu istasyonlu bayilik lisansı alan ancak 06/03/2014 tarihinde lisansı sonlandırılan Seran Petrol Nakliye Gıda İnşaat İletişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait tesiste 09/01/2014 tarihinde yapılan denetimde fiyat ilan panosunun fiyatları göstermediğinin tespit edilmesinin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesinin 1 numaralı bendi ve 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Seran Petrol Nakliye Gıda İnşaat İletişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş olup konu hakkında hazırlanan 289/32-18 sayılı Soruşturma Raporunda Seran Petrol Nakliye Gıda İnşaat İletişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait tesiste 09/01/2014 tarihinde yapılan denetimde fiyat ilan panosunun fiyatları göstermediğinin tespit edilmesinin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesinin 1 numaralı bendinin (a) alt bendi ve 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil ettiği kanaatine ulaşılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8375/14/1-1

—————

Kurul’un 28/04/2015 tarihli ve 5584-35 sayılı Kararı ile; “Çeltik Ova Mevkii ( Ada: Pafta: 25 L II C , Parsel: 2080 ) Vezirhan Bilecik” adresinde faaliyette bulunmak üzere 23/11/2012 tarihinde bayilik lisansı alan ancak 07/10/2013 tarihinde lisansı sonlandırılan BAY/939-82/31803 nolu bayilik lisansı sahibi Seran Petrol Nakliye Gıda İnşaat İletişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait tesiste 31/07/2013 tarihinde yapılan denetimde 2,3,5 ve 8 nolu tankların otomasyon sistemine bağlı olmadığı tespit edildiğinden ilgili lisans sahibinin 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırı faaliyet gösterdiği değerlendirildiğinden 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Seran Petrol Nakliye Gıda İnşaat İletişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş olup konu hakkında hazırlanan 289/33-19 sayılı Soruşturma Raporunda Seran Petrol Nakliye Gıda İnşaat İletişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait tesiste 31/07/2013 tarihinde yapılan denetimde 2,3,5 ve 8 nolu tankların otomasyon sistemine bağlı olmadığı tespit edildiğinden ilgili lisans sahibinin 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil ettiği kanaatine ulaşılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8375/15/1-1

—————

Kurul’un 28/04/2015 tarihli ve 5584-23 sayılı Kararı ile; “Çeltikova Mevkii Ada: -, Pafta: 25L II C, Parsel: 2080 Vezirhan BİLECİK” adresinde faaliyette bulunmak üzere 07/10/2013 tarihli ve BAY/939-82/33300 lisans nolu bayilik lisansı alan ancak 05/03/2014 tarihinde lisansı sonlandırılan Yakpet Petrol Gıda Nakliye Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 29/01/2014 tarihinde tespit edilen dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırılık teşkil ettiği ve otomasyon verilerinin alış, satış ve stok hareketlerini göstermemesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının İstasyon Otomasyon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı beşinci maddesinin 14 üncü maddesine aykırı olduğu değerlendirildiğinden 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Yakpet Petrol Gıda Nakliye Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş olup konu hakkında hazırlanan 289/21-7 sayılı Soruşturma Raporunda Yakpet Petrol Gıda Nakliye Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Petrol Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırılık teşkil ettiği kanaatine ulaşılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8375/16/1-1

—————

Kurul’un 28/04/2015 tarihli ve 5584-17 sayılı Kararı ile; “Çeltikova Mevkii Ada: -, Pafta: 25L II C, Parsel: 2080 Vezirhan BİLECİK” adresinde faaliyette bulunmak üzere 07/10/2013 tarihli ve BAY/939-82/33300 lisans nolu bayilik lisansı alan ancak 05/03/2014 tarihinde lisansı sonlandırılan Yakpet Petrol Gıda Nakliye Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait tesiste 20/12/2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edilen 41 R 9487/41 R 3418 plakalı dorseden dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Petrol Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırılık teşkil ettiği ve söz konusu ait tesiste otomasyon verilerinin alış, satış ve stok hareketlerini göstermemesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının İstasyon Otomasyon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı beşinci maddesinin 14 üncü maddesine aykırı olduğu değerlendirildiğinden 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Yakpet Petrol Gıda Nakliye Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş olup konu hakkında hazırlanan 289/15-1 sayılı Soruşturma Raporunda Yakpet Petrol Gıda Nakliye Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Petrol Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırılık teşkil ettiği ve “Çeltikova Mevkii Ada: -, Pafta: 25L II C, Parsel: 2080 Vezirhan BİLECİK” adresinde faaliyette bulunmak üzere 07/10/2013 tarihli ve BAY/939-82/33300 lisans nolu bayilik lisansı alan ancak 05/03/2014 tarihinde lisansı sonlandırılan Yakpet Petrol Gıda Nakliye Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin otomasyon verilerinin alış, satış ve stok hareketlerini göstermemesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının İstasyon Otomasyon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı beşinci maddesinin 14 üncü maddesine aykırı olduğu kanaatine ulaşılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8375/17/1-1

—————

Kurul’un 28/04/2015 tarihli ve 5584/6 sayılı Kararı ile AÇİN OTOMOTİV SANAYİ VE PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.'nin Kurfallı Köyü- Bergama İzmir adresinde (09.10.2009 tarih ve BAY/939-82/26655 numaralı İstasyonlu Bayilik lisansı ile SAMANYOLU ENERJİ NAKLİYAT PETROL VE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Daha önce Limited Şirketi ) unvanlı dağıtıcının bayiliğini yapan AÇİN OTOMOTİV SANAYİ VE PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait akaryakıt istasyonunda) 29.08.2013 tarihinde yapılan denetime göre, anılan bayinin istasyonunda 3 numaralı yer altı tankının otomasyon sistemine bağlantısının olmamasının ve akaryakıt pompalarının bağlı olduğu (1,2 ve 4 nolu) adalarda yapılan kontrol neticesinde, yazar kasa ve otomasyon verilerinin aktarılmasını sağlayan ara birim diye tabir edilen ünitelerin mühürlerinin açılarak kapaklarının çıkartılarak manuel konuma getirilmesinin ve otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmamasının, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin 14 üncü fıkrasına aykırı olduğu, bağlı dağıtıcı dışında akaryakıt temin etmesinin Kanun’un 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile 2 nci fıkrasının (a) bendine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumun tespiti amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca firmanız nezdinde 28/04/2015 tarihli ve 5584/6 sayılı Kurul Kararıyla soruşturma açılmasına karar verilmiştir.(EK)

Bu kapsamda “Kurfallı Köyü- Bergama İzmir” 3 numaralı yer altı tankının otomasyon sistemine bağlantısının olmamasının ve akaryakıt pompalarının bağlı olduğu (1,2 ve 4 nolu) adalarda yapılan kontrol neticesinde, yazar kasa ve otomasyon verilerinin aktarılmasını sağlayan ara birim diye tabir edilen ünitelerin mühürlerinin açılarak kapaklarının çıkartılarak manuel konuma getirilmesinin ve otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmaması ve bağlı dağıtıcı dışında akaryakıt temin etmesi ile ilgili mevzuata aykırılığın, yukarıda anılan Kanunun 20 nci maddesi uyarınca onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma bildirilmesi gerekmekte olup aksi halde, yapılmakta olan piyasa faaliyetiniz geçici bir süre için durdurulacak veya firmanıza ait lisans doğrudan iptal edilecektir.

5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 28/04/2015 tarihli ve 5584/6 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 18/05/2015 tarihli ve DDB.58/2-2 sayılı Soruşturma Raporu ek yapılmış ancak, yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8375/18/1-1

—————

Kurul’un 21/05/2015 tarihli ve 5609/1 sayılı kararı ile "Fatih Mahallesi, Ankara Asfaltı Üzeri, No: 82 Bozkurt/DENİZLİ" adresinde faaliyet gösteren BAY/939-82/30873 sayılı bayilik lisansı sahibi Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi hakkında 30/04/2013 tarihinde yapılan denetimde, mezkur şirketin dağıtıcısı dışında akaryakıt satın aldığının tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca mezkur kişi hakkında 21/05/2015 tarihli ve 5609/1 sayılı Kurul Kararı ile soruşturma açılmasına karar verilmiş olup aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 02/07/2015 tarihli ve DDB.514/6-6 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8375/19/1-1

—————

Kurul’un 05.05.2015 tarihli ve 5594/4 sayılı Kararı ile AKARSU TEKNİK KİMYA MADENİ YAĞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.'nin Dökümcüler Sitesi 106/1 Sokak No:14 Işıkkent Bornova – İZMİR adresinde (17.11.2005 tarihli ve MYĞ/579-22/14944 sayılı Madeni Yağ Lisansı ile faaliyet gösteren) 11/02/2013 tarihinde yapılan denetimde tanker ve tanklardan alınan numunelerin analiz sonuçlarına göre, mevcut madeni yağ lisansı ile üretebileceği maddelerin dışında, farklı kimyasal özelliklere sahip maddeler üreterek madeni yağ lisansının kendisine verdiği hakların dışında faaliyet gösterdiği ve bu durumun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 ve 24 üncü maddelerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumuzun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca firmanız nezdinde 05.05.2015 tarihli ve 5594/4 sayılı Kurul Kararıyla soruşturma açılmasına karar verilmiştir.(EK)

Bu kapsamda Dökümcüler Sitesi 106/1 Sokak No:14 Işıkkent Bornova – İZMİR adresinde tanker ve tanklardan alınan numunelerin analiz sonuçlarına göre, mevcut madeni yağ lisansı ile üretebileceği maddelerin dışında, farklı kimyasal özelliklere sahip maddeler üreterek madeni yağ lisansının kendisine verdiği hakların dışında faaliyet göstermeniz ile ilgili mevzuata aykırılığın, yukarıda anılan Kanunun 20 nci maddesi uyarınca onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma bildirilmesi gerekmekte olup aksi halde, yapılmakta olan piyasa faaliyetiniz geçici bir süre için durdurulacak veya firmanıza ait lisans doğrudan iptal edilecektir.

5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 05.05.2015 tarihli ve 5594/4 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 29/05/2015 tarihli ve DDB.58/3-3 sayılı Soruşturma Raporu ek yapılmış ancak, yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8375/20/1-1

—————

Kurul’un 25/06/2015 tarihli ve 5661/11 sayılı Kararı ile AKARSU TEKNİK KİMYA MADENİ YAĞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.'nin Dökümcüler Sitesi 106/1 Sokak No:14 Işıkkent Bornova - İZMİR adresinde (17.11.2005 tarihli ve MYĞ/579-22/14944 sayılı Madeni Yağ Lisansı ile faaliyet gösteren) 27/02/2013 tarihinde yapılan denetimde tanker ve tanklardan alınan numunelerin analiz sonuçlarına göre, mevcut madeni yağ lisansı ile üretebileceği maddelerin dışında, farklı kimyasal özelliklere sahip maddeler üreterek madeni yağ lisansının kendisine verdiği hakların dışında faaliyet gösterdiği ve bu durumun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 ve 24 üncü maddelerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumuzun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca firmanız nezdinde 25/06/2015 tarihli ve 5661/11 sayılı Kurul Kararıyla soruşturma açılmasına karar verilmiştir.(EK)

Bu kapsamda Dökümcüler Sitesi 106/1 Sokak No: 14 Işıkkent Bornova - İZMİR adresinde tanker ve tanklardan alınan numunelerin analiz sonuçlarına göre, mevcut madeni yağ lisansı ile üretebileceği maddelerin dışında, farklı kimyasal özelliklere sahip maddeler üreterek madeni yağ lisansının kendisine verdiği hakların dışında faaliyet göstermeniz ile ilgili mevzuata aykırılığın, yukarıda anılan Kanunun 20 nci maddesi uyarınca onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma bildirilmesi gerekmekte olup aksi halde, yapılmakta olan piyasa faaliyetiniz geçici bir süre için durdurulacak veya firmanıza ait lisans doğrudan iptal edilecektir.

5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 25/06/2015 tarihli ve 5661/11 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 14/07/2015 tarihli ve DDB. 58/9-9 sayılı Soruşturma Raporu ek yapılmış ancak, yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı, hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8375/21/1-1

—————

Kurul’un 05/05/2015 tarihli ve 5594-33 sayılı Kararı ile BAŞAR TRANS PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT MERMER MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin, “Zeytinlik Mah. Yakut Sokak No.33/6 Bakırköy- İstanbul” adresinde 28.12.2011 tarih ve İHR/3601-1/30390 sayılı ihrakiye teslimi lisansı (İptal 30.10.2013) kapsamında, 29.06.2013 tarihli tespite göre ihrakiye teslimi lisansı kapsamında temin ettiği jet yakıtını amacı dışında kullanmak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarına ve 20 nci maddesinin 5 inci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin altıncı fıkrası ve 31 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket ettiğiniz anlaşıldığından, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumuzun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca firmanız nezdinde 05/05/2015 tarihli ve 5594-33 sayılı Kurul Kararıyla soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 20 nci maddesi uyarınca yazımız ekinde sunulmuştur.

5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 05/05/2015 tarihli ve 5594-33 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 09/06/2015 tarihli ve DDB.58/5-5 sayılı Soruşturma Raporu ekte sunulmuş ancak, yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8375/22/1-1

—————

Kurul’un 05/05/2015 tarihli ve 5594-35 sayılı Kararı ile BULKAN OTOMOTİV PETROL ÜR. NAK. İNŞ, SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 'nin Karacaoğlan Mah.6157/1 Sokak No-17/A Bornova İZMİR adresinde, 29/06/2013 tarihinde yapılan tespite göre, 2013 yılında muhtelif tarihlerde lisanssız olarak faturalandırmak suretiyle akaryakıt ikmal ederek lisanssız bayilik faaliyetinde bulunması ve anılan tüzel kişinin bu şekilde 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca yürüttüğü akaryakıt bayilik faaliyeti için bayilik lisansı almayarak, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen “Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması” fiilini işlediğiniz anlaşıldığından, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumuzun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca firmanız nezdinde 05/05/2015 tarihli ve 5594-35 sayılı Kurul Kararıyla soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 20 nci maddesi uyarınca yazımız ekinde sunulmuştur.

5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 05/05/2015 tarihli ve 5594-35 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 09/06/2015 tarihli ve DDB.58/5-5 sayılı Soruşturma Raporu ekte sunulmuş ancak belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8375/23/1-1

—————

Kurul’un 05/05/2015 tarihli ve 5594-32 sayılı Kararı ile GÜNTURAN PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'nin Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No:52 Zeytinalan-Urla-İzmir adresinde 28.04.2008 tarih ve BAY/939-82/24264sayılı (Sonlandırma 06.09.2013) bayilik lisansı kapsamında, 29/06/2013 tarihinde yapılan tespite göre, Sözleşmeli dağıtıcısı haricinde akaryakıt temin ederek, 5015 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası hükmü ile 2 inci fıkrasının (a) bendi hükmüne ve Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentleri hükümlerine,

- Teknik düzenlenmelere aykırı akaryakıt ikmal ederek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi hükmüne, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine, Aynı Yönetmeliğin 7 inci maddesinin (d) bendi hükümlerine,

- Yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ürün bulundurarak, 5015 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 inci maddesinin (f) bendi hükümlerine,

- Tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta katarak ve kontrolündeki tankerde bulundurarak, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendi hükümlerine,

İhrakiyeyi kullanıcılara satışı faaliyetini gerçekleştirerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına, Aynı Yönetmeliğin 44. Maddenin 6. Fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiğiniz anlaşıldığından, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunuzun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca firmanız nezdinde 05/05/2015 tarihli ve 5594-32 sayılı Kurul Kararıyla soruşturma açılmasına karar verilmiştir.(EK)

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 20 nci maddesi uyarınca yazımız ekinde sunulmuştur.

5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 05/05/2015 tarihli ve 5594-32 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 09/06/2015 tarihli ve DDB.58/5-5 sayılı Soruşturma Raporu ek yapılmış ancak, yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir..

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8375/24/1-1

—————

Kurul’un 05-05-2015 tarihli ve 5594/45 sayılı Kararı ile MARMARİS PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE GIDA TURİZM TEMİZLİK HİZMETLERİ İTHALAT VE İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.'nin Yavuz Sultan Selim Caddesi No:24 (Ada: - , Pafta:K.22.c.21.b , Parsel:1828) Omurca Beldesi Ulubey-Uşak adresinde Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran 2014 aylarında muhtelif faturalı satışları üzerinden yapılan tespitte “ İskele Mahallesi Urla - Çeşme Asfaltı No:224 (Pafta:38 Ada:9 Parsel:12) Urla/İZMİR” adresinde 25.10.2013 tarihli ve BAY/939-82/33347 nolu lisans ile faaliyet gösteren SNK PETROL ÜRÜNLERİ OTO YEDEK PARÇA İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne yeniden satış amacı ile akaryakıt satışı yapmak suretiyle, lisansı ile tanınan hakların dışına çıkıldığı anlaşıldığından, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumuzun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca firmanız nezdinde 05-05-2015 tarihli ve 5594/45 sayılı Kurul Kararıyla soruşturma açılmasına karar verilmiştir.(EK)

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 20 nci maddesi uyarınca yazımız ekinde sunulmuştur.

5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 05-05-2015 tarihli ve 5594/45 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 01/06/2015 tarihli ve DDB.58/4-4 sayılı Soruşturma Raporu ek yapılmış ancak, yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8375/25/1-1

—————

Kurul’un 05-05-2015 tarihli ve 5594/48 sayılı Kararı ile MARMARİS PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE GIDA TURİZM TEMİZLİK HİZMETLERİ İTHALAT VE İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.'nin Yavuz Sultan Selim Caddesi No:24 (Ada: - , Pafta:K.22.c.21.b , Parsel:1828) Omurca Beldesi Ulubey-Uşak adresinde 16.01.2014 tarihli ve 167281 nolu fatura ile SNK PETROL ÜRÜNLERİ OTO YEDEK PARÇA İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne LPG satışı yaparak, Lisanssız olarak faaliyette bulunduğu anlaşıldığından, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumuzun tespit edilmesi amacıyla, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma Ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 18 inci maddesi hükümleri uyarınca firmanız nezdinde 05-05-2015 tarihli ve 5594/48 sayılı Kurul Kararıyla soruşturma açılmasına karar verilmiştir.(EK)

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 20 nci maddesi uyarınca yazımız ekinde sunulmuştur.

5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 05-05-2015 tarihli ve 5594/48 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 01/06/2015 tarihli ve DDB.58/4-4 sayılı Soruşturma Raporu ek yapılmış ancak, yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8375/26/1-1

—————

Kurul’un 25/06/2015 tarihli ve 5661/10 sayılı Kararı ile MUSRA PETROL İNŞAAT TEKSTİL TURİZM NAKLİYAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.'nin Manisa Akhisar yolu üzeri Kayışlar Köyü Mevkii Saruhanlı-MANİSA adresinde, 03.10.2012 tarihli tespite göre, sahibi olduğu 45 KA 1894 plakalı tankerle araç depolarına akaryakıt ikmali yapmasının lisanssız bayilik faaliyeti olması ve anılan tüzel kişinin bu fiiliyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca yürüttüğü akaryakıt bayilik faaliyeti için bayilik lisansı almayarak, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen “Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması” fiilini işlediği anlaşıldığından, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumuzun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca firmanız nezdinde 25/06/2015 tarihli ve 5661/10 sayılı Kurul Kararıyla soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 20 nci maddesi uyarınca yazımız ekinde sunulmuştur.

5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 25/06/2015 tarihli ve 5661/10.sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 13/07/2015 tarihli ve DDB.58/ 8-8 sayılı Soruşturma Raporu ek yapılmış ancak, yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8375/27/1-1

—————

Kurul’un 25/06/2015 tarihli ve 5661/14 sayılı Kararı ile Mustafa ŞENER'in adresinde, 11/07/2012 tarihli tespite göre, araç depolarına akaryakıt ikmali yapılmasının lisanssız bayilik faaliyeti olması ve anılan gerçek kişinin bu şekilde 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca yürüttüğü akaryakıt bayilik faaliyeti için bayilik lisansı almayarak, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen “Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması” fiilini işlediğiniz anlaşıldığından ve bu durumun aynı zamanda Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı olduğu değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumuzun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca firmanız nezdinde 25/06/2015 tarihli ve 5661/14 Kurul Kararıyla soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 20 nci maddesi uyarınca yazımız ekinde sunulmuştur.

5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 25/06/2015 tarihli ve 5661/14 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 13/07/2015 tarihli ve DDB. 58/7-7 sayılı Soruşturma Raporu ek yapılmış ancak, yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8375/28/1-1

—————

Kurul’un 25/06/2015 tarihli ve 5661/8 sayılı Kararı ile ZEYDAL PETROL NAKLİYE TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.'nin Çaybaşı Mah. İzmir-Aydın Karayolu No:32 Torbalı, İZMİR adresinde (14.03.2011 tarih ve BAY/939-82/29143 sayılı bayilik lisansı (26.9.2012 tarihinde iptal) kapsamında faaliyet gösteren) 04/10/2012 tarihli denetimde tespit edildiği üzere dağıtıcısı olan Siyam Petrolcülük San. ve Tic. A.Ş. dışında farklı bir kişiden akaryakıt temin ederek, 5015 Sayılı Kanun’un 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile 2 nci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği; bunun yanında otomasyon sistemini sağlıklı çalıştırmaksızın faaliyetine devam ederek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul Kararının İstasyon Otomasyon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı 5 inci maddesinin, (14) üncü bendine aykırı hareket ettiğiniz değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumuzun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca firmanız nezdinde 25/06/2015 tarihli ve 5661/8 sayılı Kurul Kararlarıyla soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 20 nci maddesi uyarınca yazımız ekinde sunulmuştur.

5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 25/06/2015 tarihli ve 5661/8 sayılı Kurul Kararları kapsamında yapılan soruşturma sonucu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 13/07/2015 tarihli ve DDB.58/6-6 sayılı Soruşturma Raporu ek yapılmış ancak, yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8375/29/1-1


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

 

SIRA

NO

İŞLETMECİ ADI

İŞLETMENİN

VERGİ

KİMLİK

NUMARASI

İŞLETMENİN

BİLİNEN ADRESİ

İDARİ PARA CEZASININ

DAYANAĞI

BORÇ

TÜRÜ

BORÇ

DÖNEMİ

BORÇ

MİKTARI

(TL)

SON

ÖDEME

TARİHİ

1

ONNET TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM VE TİC. LTD. ŞTİ.

6430377532

Beykent İstanbul Cad. No:59 Mood City B/1 Blok D: 9 Beylikdüzü/İSTANBUL

31/12/2013 tarihli ve 2014/DK-YED/9 Sayılı Kurul Kararı

İdari Ücret

2013

1.963,95

31/01/2014

2

RF TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

7350609428

Barbaros Mah. Gürpınar Sok. No: 5/4 Yenisahra 34746 Ataşehir/İSTANBUL

31/12/2013 tarihli ve 2014/DK-YED/9 Sayılı Kurul Kararı

İdari Ücret

2013

25,72

31/01/2014

3

SEKTÖREL İLETİŞİM PLATFORMU LTD. ŞTİ.

7590473047

Yalı mah. Timurhan Sok. No: 7   34844 Maltepe/Dragos/İSTANBUL

31/12/2013 tarihli ve 2014/DK-YED/9 Sayılı Kurul Kararı

İdari Ücret

2013

30,26

31/01/2014

4

T.O.T. TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM HİZMETLERİ SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

8150471400

Eski Kuyumcular Mah. Yeşilyol Sokak No: 4/1 Merkez/BALIKESİR

31/12/2013 tarihli ve 2014/DK-YED/9 Sayılı Kurul Kararı

İdari Ücret

01/03/2012-31/12/2012

8.551,98

31/01/2014

5

TRENDİKOM TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ

8590378281

Cumhuriyet Cad. Sargın İş Merkezi B Blok No: 81 D: 8 K: 3 Üsküdar/İSTANBUL

31/12/2013 tarihli ve 2014/DK-YED/9 Sayılı Kurul Kararı

İdari Ücret

2013

Borç dönemi net satışların onbinde otuzbeş (0,0035)’ine tekabül eden miktar

31/01/2014

6

NETKOM TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM HİZMETLERİ PAZARLAMA VE SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

6310463927

Saraç İshak Mah. Türkeli Cad. No: 22/A Kumkapı Fatih/İSTANBUL

11/01/2013 tarihli ve 2013/DK-YED/36 Sayılı Kurul Kararı

İdari Ücret

2011

405,47

05/03/2013

7

NETKOM TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM HİZMETLERİ PAZARLAMA VE SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

6310463927

Saraç İshak mah. Türkeli Cad. No: 22/A Kumkapı Fatih/İSTANBUL

11/01/2013 tarihli ve 2013/DK-YED/36 Sayılı Kurul Kararı

İdari Ücret

2013

210,08

05/03/2013

8

NETONTELL TELEKOMÜNİKASYON TİC. LTD. ŞTİ.

6310577688

Kartaltepe Mah. İncirli Cad. İhsan Kalmaz Sk. No: 1/6 Bakırköy İSTANBUL

11/01/2013 tarihli ve 2013/DK-YED/36 Sayılı Kurul Kararı

İdari Ücret

2011

3.392,55

05/03/2013

9

ÖZEV GRUP BİLİŞİM VE İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

6900269401

Koşuyolu Mah. Katip Salih Sok. No: 48 Kadıköy İSTANBUL

11/01/2013 tarihli ve 2013/DK-YED/36 Sayılı Kurul Kararı

İdari Ücret

2011

50,51

05/03/2013

10

ÖZEV GRUP BİLİŞİM VE İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

6900269401

Koşuyolu Mah. Katip Salih Sok. No: 48 Kadıköy İSTANBUL

11/01/2013 tarihli ve 2013/DK-YED/36 Sayılı Kurul Kararı

İdari Ücret

2012

53,23

05/03/2013

11

SEMPATEL TELEKOMİNİKASYON VE İLETİŞİM SİST. HİZ. TİC. LTD.ŞTİ.

7610502164

Hacı Halil Mah. Adliye Cad. No: 32/5 Ekber Yılmaz İş Merkezi Gebze/KOCAELİ

11/01/2013 tarihli ve 2013/DK-YED/36 Sayılı Kurul Kararı

İdari Ücret

2012

28,76

05/03/2013

12

SEMPATEL TELEKOMİNİKASYON VE İLETİŞİM SİST. HİZ. TİC. LTD.ŞTİ.

7610502164

Hacı Halil Mah. Adliye Cad. No: 32/5 Ekber Yılmaz İş Merkezi Gebze/KOCAELİ

11/01/2013 tarihli ve 2013/DK-YED/36 Sayılı Kurul Kararı

İdari Ücret

2013

35

05/03/2013

13

SERVER GLOBAL BİLİŞİM HİZMETLERİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

7640276137

Cumhuriyet Bulvarı

No: 371-A/7 Alsancak Konak/İZMİR

11/01/2013 tarihli ve 2013/DK-YED/36 Sayılı Kurul Kararı

İdari Ücret

2011

237,66

05/03/2013

14

SERVER GLOBAL BİLİŞİM HİZMETLERİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

7640276137

Cumhuriyet Bulvarı

No: 371-A/7 Alsancak Konak/İZMİR

11/01/2013 tarihli ve 2013/DK-YED/36 Sayılı Kurul Kararı

İdari Ücret

2012

263,75

05/03/2013

15

TETRA TELSİZ VE HABERLEŞME SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

8410467546

Oruçreis Mah. Vadi Cad. İstanbul Ticaret Sarayı Kat:4 No: 283 Giyimkent Esenler/İSTANBUL

20/03/2013 tarihli ve 2013/DK-MİD/153 Sayılı Kurul Kararı

İdari Ücret

2011

5.362,24

30/04/2012

 

Elektronik Haberleşme Kanunu’nun (EHK) “Yetkilendirme Ücreti” başlıklı 11’inci maddesi ile 28/05/2009 tarihli ve 27241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin (Yetkilendirme Yönetmeliği) “İdari Ücret” başlıklı 16’ncı maddesinde yer alan hükümler uyarınca; yukarıda adı geçen işletmecilerin, borç dönemlerine ait net satışlarının %035 (onbindeotuzbeş)'ine tekabül eden idari ücret borcu bulunmakta olup, ödenmemiştir.

Bu itibarla; bahsi geçen idari ücret tutarları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Anıt Şubesi nezdindeki IBAN No: TR 16 0001 2009 4110 0005 0000 54 numaralı hesabına, son ödeme tarihi itibari ile gecikme zammı oranı kadar faizi ile birlikte yatırılması aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre vergi dairesi aracılığıyla tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 

SIRA

NO

İŞLETMECİ ADI

İŞLETMENİN

VERGİ KİMLİK

NUMARASI

İŞLETMENİN BİLİNEN ADRESİ

İDARİ PARA CEZASININ DAYANAĞI

BORÇ

TÜRÜ

BORÇ

MİKTARI

(TL)

1

T.O.T. TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM HİZMETLERİ SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

8150471400

Eski Kuyumcular Mah. Yeşilyol Sokak No: 4/1 Merkez/BALIKESİR

05/02/2014 tarihli ve 2014/DK-MİD/96 Sayılı Kurul Kararı

İdari Para Cezası

6.108,56

2

BİLPA PROGRAM BİLGİSAYAR ELEKTRONİK TELEKOMÜNİKASYON TİC. LTD. ŞTİ.

5400044925

Çınarlı Mah. Dr. Ali Menteşeoğlu Cad. Ünaldı İş Merkezi Zemin Kat No: 5 1060 Seyhan / ADANA

20/03/2013 tarihli ve 2013/DK-MİD/153 Sayılı Kurul Kararı

İdari Para Cezası

77,87

3

FIRSTFONE TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

3860441937

Tahılpazarı Mah. 468 Sk. Bekir Turgay İşmerkezi

No: 8/65 ANTALYA

20/03/2013 tarihli ve 2013/DK-MİD/153 Sayılı Kurul Kararı

İdari Para Cezası

49,5

4

NETKOM TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM HİZMETLERİ PAZARLAMA VE SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

6310463927

Saraç İshak mah. Türkeli Cad. No:  22/A Kumkapı Fatih/İSTANBUL

20/03/2013 tarihli ve 2013/DK-MİD/153 Sayılı Kurul Kararı

İdari Para Cezası

382,3

5

NETONTELL TELEKOMÜNİKASYON TİC. LTD. ŞTİ.

6310577688

Kartaltepe Mah. İncirli Cad. İhsan Kalmaz Sk. No: 1/6 Bakırköy İSTANBUL

20/03/2013 tarihli ve 2013/DK-MİD/153 Sayılı Kurul Kararı

İdari Para Cezası

2.423,25

6

ÖZEV GRUP BİLİŞİM VE İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

6900269401

Koşuyolu Mah. Katip Salih Sok. No: 48 Kadıköy İSTANBUL

20/03/2013 tarihli ve 2013/DK-MİD/153 Sayılı Kurul Kararı

İdari Para Cezası

36,08

 

Yukarıda yer alan işletmeler hakkında idari ücrete esas onaylı gelir tablosunun Kuruma gönderilmemesi nedeniyle Telekomünikasyon Kurumu Tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları ile diğer Müeyyide ve Tedbirler Hakkında Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yukarıdaki tabloda belirtilen Kurul Kararları ile idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17’nci maddesi ve ilgili mevzuatlar gereği; söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Anıt Şubesi nezdindeki IBAN No: TR 16 0001 2009 4110 0005 0000 54 no'lu hesabına yatırılabileceği ve söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde ¼ oranında indirimden yararlanılacağı veya biri peşin olmak üzere bir yıl içinde dört eşit taksitte ödenmesi başvurusunda bulunulabileceği, taksitle ödemenin kabulü halinde taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idari para cezasının kalan kısmının muaccel hale geleceği, bu idari para cezasına karşı 2577 sayılı İdari yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre Kararın yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde, Karar aleyhine iptal davası açılabileceği, dava açılması halinde ise yürütmenin durdurulması veya iptal kararı bulunmadığı sürece ve ayrıca tebliğ tarihini takip eden 30 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8381/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


T.C. Merkez Bankasından: