14 Eylül 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29475

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TRAFO, KOMPANZASYON PANOLARI, KUMANDA PANOLARI, KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI VE JENERATÖRLERİN BAKIMININ YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından:


KUYU LOG SİSTEMLERİ SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


21 KALEM KONVEYÖR BANT (TRANSPORT KAYIŞI) GRUBU MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: Rize


RULMAN GRUBU MALZEMESI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: Rize


2X160 KVA UPS CİHAZI (KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI ) ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

DHMİ Samsun Çarşamba Havalimanı Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:


PASTALIK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TRAFO, KOMPANZASYON PANOLARI, KUMANDA PANOLARI, KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI VE JENERATÖRLERİN BAKIMININ YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız ve Satış Mağazalarında bulunan Trafo, Kompanzasyon Panoları, Kumanda Panoları, Kesintisiz Güç Kaynağı ve Jeneratörlerin periyodik bakımı, teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Teklifler en geç 21.09.2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

3 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                   Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 - 74

8333/1-1


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından:

Aksaray OSB Yönetim Kurulu tarafından yapılacak olan, Aksaray OSB İlave Alanına ait (135 ha) yol, içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi, anahtar teslimi olacak şekilde kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                 :  Recep Tayyip ERDOĞAN Blv. No: 4 OSB   AKSARAY Tel: 0 382 266 22 88

2 - İhale Konusu Yapım İşinin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Aksaray OSB İlave Alanına ait (135 ha) yol, içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi

b) Yapılacağı Yer                   :  AKSARAY

c) İşe Başlama Tarihi              :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin Süresi                          :  Sözleşmeden itibaren 210 gün.

e) Keşif Bedeli                        :  Anahtar teslimi teklif bedeli

f) Geçici Teminatı                   :  Teklif bedelinin %4’ü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Aksaray Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Adres: Recep Tayyip ERDOĞAN Blv. No: 4 Organize Sanayi Bölgesi AKSARAY

b) Tarihi ve Saati                    :  29/09/2015 - Saat: 14:00

4 - İhale dosyası idareden ücretsiz olarak görülebilecektir.

5 - İhaleye katılabilme şartları, istenilen belgeler ve projeler için ihale dosyası idareden 400 TL karşılığında satın alınabilecektir.

8331/1-1


KUYU LOG SİSTEMLERİ SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Kuyu Log Sistemleri Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2015/121367

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139 06800 Çankaya / Ankara

b) Telefon ve faks numarası   :  0312 201 20 41 - 0312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi       : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)         : 

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Mal Alımı, 11 Kalem

                                                  1 - 1 Adet 1800 metre 3/16" çapında, 4 iletkenli kablo kapasiteli otomatik sarımlı Vinç (kablo dahil),

                                               2 - 1900 metre 4 iletkenli, 3/16" çapında ve 175ºC sıcaklık dayanımlı kablo,

                                               3 - 2500 metre 7 iletkenli, 8/32" çapında ve 175ºC sıcaklık dayanımlı kablo,

                                               4 - 2500 metre 4 iletkenli, 7/32" çapında ve 175ºC sıcaklık dayanımlı kablo,

                                               5 - 4 Adet Dörtlü Kablo Başları 3/16 inç kablo için,

                                               6 - 2 Adet Dörtlü Kablo Başları 7/32 inç kablo için,

                                               7 - 4 Adet Yedili Kablo Başları 15/32 inç kablo için,

                                               8 - 2 Adet Yedili Kablo Başları 8/32 inç kablo için,

                                               9 - 20 Adet Dörtlü Adaptör (4 TO 1),

                                               10 - 10 Adet Yedili Adaptör (7 TO 1),

                                               11 - 2 Adet Inverter,

b) Teslim yeri/yerleri              :  a) Yerli İstekliler için; MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı Ambarı,

                                                  b) Yabancı istekliler için; CFR herhangi bir Türkiye Deniz Limanı,

c) Teslim tarihi/tarihleri           :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama talimatının (yabancı istekliler için akreditifin açıldığı tarihinin tebliğinden itibaren) tebliğinden itibaren;180 (yüz seksen) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  MTA Genel Müdürlüğü İhale Salonları

b) Tarihi ve saati                     :  14/10/2015 - 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde sunacaklardır.

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin imalatçı belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir;

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman

İstekliler Teknik Şartnamenin her bir maddesini sırasıyla evet-hayır şeklinde değil, ayrıntılı olarak Türkçe ve İngilizce cevaplandıracak ve verilen cevapları teklifleri ekinde sunacaklardır.

Ayrıca istekliler teklifleri ekinde Teknik Şartnamenin ilgili madde hükümlerinde yer alan bilgi belge ve dokümanları teklifleri ekinde sunacaklardır.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin imalatçı belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karşılığı aynı adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (213 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

8246/1-1


21 KALEM KONVEYÖR BANT (TRANSPORT KAYIŞI) GRUBU MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: Rize

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı 21 kalem Konveyör Bant (Transport Kayışı) Grubu Malzemeler %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE adresinden 75,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 01.10.2015 günü saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İstekliler, en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

7985/1-1


RULMAN GRUBU MALZEMESI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: Rize

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 46 Kalem Rulman Grubu Malzemesi, %20 artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, RİZE adresinden 80,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 30.09.2015 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İstekliler en az bir kalem malzemenin tümüne teklif vermek koşuluyla kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

7986/1-1


2X160 KVA UPS CİHAZI (KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI ) ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

DHMİ Samsun Çarşamba Havalimanı Müdürlüğünden:

2x160 KVA UPS Cihazı (Kesintisiz Güç Kaynağı) Alım İşi, DHMİ İhale Yönetmeliği 24/a maddesine göre ihale usulü ile ihale edilecektir

İhale Dosya Numarası            :  2015/118718

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Samsun / Çarşamba yolu Çınarlık Mevkii

b) Telefon ve faks numarası   :  0362 8448830 - 0362 8448846

c) Elektronik posta

    adresi (varsa)                      :  halis.duran@dhmi.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  2x160 KVA UPS cihazı (Kesintisiz Güç Kaynağı) ve Demontaj-Montaj (Kablo, montaj malzemeleri, kablolama ve montaj işleri ile teknik şartnamede yer alan tüm işler)

b) Teslim Yeri                        :  DHMİ Samsun Çarşamba Havalimanı Müdürlüğü

c) Teslim Tarihi                      :  İhale sonucunun kesinleşmesinden itibaren azami 45 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  DHMİ Samsun Çarşamba Havalimanı Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                     :  28.09.2015 / 14.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğinin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e)ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari Şartnamenin 7.2 inci maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dökümanının satın alındığına dair belge,

İsteklilerin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 - İstekliler teklif edilen bedelin %25 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler sunacaktır.

4.4 - Bu ihalede benzer iş olarak, UPS cihazı alım ve satım işi kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı DHMİ Samsun Çarşamba Havalimanı Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Şefliği adresinde görülebilir ve 100.TL (Yüz Türk Lirası) (KDV dahil) karşılığı DHMİ Samsun Çarşamba Havalimanı Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Şefliği’nden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 28.09.2015 günü, saat 14:00’e kadar DHMİ Samsun Çarşamba Havalimanı Müdürlüğü Evrak Kayıt ofisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90(doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir.

8256/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

 

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Üniversite Payı

İhale Tarihi

İhale Saati

Tahmin Edilen Bedeli - ¨

Geçici Teminat Bedeli - ¨

Samsun

Bafra

Hacınabi Mah.

212

2

1.994,40 m²

21 / 24

13 Ekim 2015

14:00

(K.D.V. Hariç) 1.755.902,76 ¨

52.677,08 ¨

 

1 - Samsun ili, Bafra ilçesi, Hacınabi mahallesinde bulunan 16 pafta, 212 ada ve 2 parselde bulunan 1.994,40 m2’lik taşınmazın; Üniversitemiz mülkiyetine ait 1.745,10 m2’ lik arsasının ve bu taşınmaz üzerinde kurulu bağımsız bölüm 2’de yer alan zemin depo, 1., 2., 3., ve 4. katlardan oluşan 5.400,00 m2 karkas binanın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 inci maddesinin (a) bendi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satışı gerçekleştirilecektir.

2 - Şartname, Rektörlüğümüz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

3 - Şartname satış bedeli 750,00 ¨ (Yediyüzelli ¨dir. Ancak posta yoluyla yapılacak satışlarda şartname bedeline ilave olarak 25.00 ¨ posta ücreti alınacaktır.

4 - İhale, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı toplantı salonunda (Kurupelit / SAMSUN) yapılacaktır.

5 - İhaleye katılabilmek için isteklilerin:

a) İhaleye katılacak gerçek kişilerin kimlik belgesi ile ikametgah belgesi, tüzel kişilerin ikametgah belgesi,

b) Tebligat adresi, telefon ve varsa faks numaraları ile elektronik posta adresleri,

c) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya süresiz banka teminat mektubu (süresiz banka teminat mektubu banka teyit yazısı ile ibraz edilmeli),

d) İhaleye katılacak gerçek kişilerin noter tasdikli imza beyannamesi, tüzel kişilerin, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

e) İhaleye katılacak olan istekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

f) İhaleye katılacak olan isteklinin, şartname satın aldığını gösterir İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından alınmış belge, vermesi gerekmektedir.

6 - İstekliler ihale saatine kadar istenilen belgelerle birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kurupelit / SAMSUN adresine müracaat etmeleri gerekir.

7 - Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun saat ayarı esas alınacaktır.

8 - Telefon, Telgraf, Faks, Teleteks ile yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.

9 - Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

7915/1-1


PASTALIK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 500 çuval pastalık un, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 21.09.2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü'ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                   Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 -74

8334/1-1