12 Eylül 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29473

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

PEKERLER İNŞ. ENERJİ TAŞIMA TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ - SANCAK ŞUBESİ ŞİRKETİ İLE İLGİLİ İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI HAKKINDA İLAN

09.02.2015 tarih ve 29262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Pekerler İnş. Enerji Taşıma Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti - Sancak Şubesi'nin ve ortağı Serdar PEKER'in 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58'inci maddesi gereğince 1 (Bir) yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklama kararına karşı, yasaklama kararının yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle, Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine Ankara 17. İdare Mahkemesi'nde 2015/201, 2015/835, 2015/819, 2015/791 Esas sayılı dosyaları ile açılan davalarda, Mahkemesince verilen 15.07.2015 tarihli karar ile "...dava konusu işlemin... yürütülmesinin durdurulmasına..." karar verilmiş; Milli Eğitim Bakanlığının 08.09.2015 tarih ve 8951834 sayılı olurları ile yasaklama kararı iptal edilmiştir. İlgililere duyurulur.

8263/1/1-1

—————

PEKİNTAŞ YAPI SAN. VE TİC. LTD. ŞİRKETİ İLE İLGİLİ İHALELERE

KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ YÜRÜTÜLMESİNİN

DURDURULMASI HAKKINDA İLAN

09.02.2015 tarih ve 29262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Pekintaş Yapı San. ve Tic. Ltd. Şirketi'nin ve ortağı Mehmet ÖZBEK'in 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58'inci maddesi gereğince 1 (Bir) yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklama kararına karşı, yasaklama kararının yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle, Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine Ankara 17. İdare Mahkemesi'nde 2015/201, 2015/835, 2015/819, 2015/791 Esas sayılı dosyaları ile açılan davalarda, Mahkemesince verilen 15.07.2015 tarihli karar ile "...dava konusu işlemin... yürütülmesinin durdurulmasına..." karar verilmiş; Milli Eğitim Bakanlığının 08.09.2015 tarih ve 8951834 sayılı olurları ile yasaklama kararı iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8263/2/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

1/1000 ölçekli Susuz Mahallesi Revizyon İmar Planı Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8258/1-1

—————

61387 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8259/1-1

—————

Turgut Özal Mahallesi 43057 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8260/1-1


Sağlık Bakanlığından:

Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Dr. Abdurrahman YURTASLAN Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 12/01/2012 tarihinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapılan "Cami Altı Kafeterya-Kiralama" ihalesi sonucunda, taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümleri çerçevesinde idarenin ihtarına rağmen yerine getirmeyen ve bu nedenle sözleşmesi feshedilerek kesin teminatı gelir kaydedilen;

İbrahim ALTUĞ (Adres: Cemal Gürsel Cad. No:89/B Cebeci-Çankaya/ANKARA, T.C. Kimlik No: 16181810208)'a;

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84 üncü maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süreyle, Bakanlığımız ve Bakanlığımıza bağlı kurumların ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmiş olup, 13.01.2015 tarihli ve 29235 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84 üncü maddesi gereğince verilen ve 13.01.2015 tarihli ve 29235 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 (bir) yıl süreyle Bakanlığımız ve Bakanlığımıza bağlı kurumların ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı; Ankara 12. İdare Mahkemesinin 29/06/2015 tarihli ve E:2015/212 sayılı: "Dava konusu işlemin; ... YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI" yönündeki kararma istinaden, Bakanlık Makamı'nın 26/08/2015 tarihli Oluru ile kaldırılmıştır.

Duyurulur.

8292/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Ahlat Nur İlim Eğitim ve Kültür Vakfı

VAKFEDENLER: Oğuz Canevi, Abdurrahman Pirhasanoğlu, Süleyman Aydoğdu, Behzat Şeker, Faysal Doğan, Sedat Akçınar, Fahrettin Aydoğan, Harun Koçak, Mehmet Bektaş, Mehmet Salih Kardoğan, Yakup Erhan Akarsu, İsmail Hakkı Arslan, Nazım Akçınar, Maşşallah Akarçay, Yunus Bildirici, Nevzat Karabudak, Salih Akçınar, Ömer Nacaroğlu, Cemal Kaptan, Refa Gökbulak, Bilal Koçak, Tamer Doğanay, Osman Akçınar, Feyzullah Balcı, Abdülkadir Aydoğdu, Mehmet Zeki Karabulak, Servet Yamlı, Osman Doğan, Mahmut Akbaş, Rafet Akgün, Ali Bahar.

VAKFIN İKAMETGAHI: Bitlis

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ahlat Asliye Hukuk Mahkemesinin 23/07/2015 tarihinde kesinleşen 05/05/2015 tarih ve E:2015/51, K:2015/145 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Milli, ahlaki, dini, tarihi esaslara bağlı kalarak ilmin ve ilmi çalışmanın yaygınlaşması ve fertlerin bu esaslara göre yetişip şahsiyet kazanmasını sağlamak, bir taraftan müspet fen ilimleriyle teçhiz, diğer taraftan ilim, kültür ve manevi değerlere sahip olarak yetiştirmek, muhtaçlara her türlü yardımda bulunmak, imkanlar sağlamak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Bitlis İli, Ahlat İlçesi, Erkizan Mahallesi, Mohranç Mevkii, 101 ada, 78 parselde kayıtlı olan K-9 nolu bloğun 4 nolu bağımsız bölümü, 3.000 TL (Üç Bin TL) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Süleyman Aydoğdu, Oğuz Canevi, Abdurrahman Pirhasanoğlu.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde tasfiyeden artan mal ve hakları ve varlığı Van İlim ve Kültür Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8251/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 31.08.2015                  Karar No: 6890

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI          :  Kitsan Kılıç İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd.

● MERKEZİ ve

• TEBLİGAT ADRESİ       :  Köklüçeşme Mahallesi 537/7 Sokak No: 8   Gebze / KOCAELİ

● MÜRACAAT TARİHİ   :  20.11.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  30.728 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  Şanlıurfa

• PAFTA NUMARASI      :  N41-b2,b3

KARAR:

Kitsan Kılıç İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’nin Şanlıurfa ilinde 30.728 hektarlık N41-b2,b3 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

8244/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 31.08.2015                  Karar No: 6891

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI          :  Kitsan Kılıç İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd.

● MERKEZİ ve

• TEBLİGAT ADRESİ       :  Köklüçeşme Mahallesi 537/7 Sokak No: 8   Gebze / KOCAELİ

● MÜRACAAT TARİHİ   :  20.11.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  40.330 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  Edirne

• PAFTA NUMARASI      :  F16-C

KARAR:

Kitsan Kılıç İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’nin Edirne İlinde 40.330 hektarlık F16-C paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

8245/1-1


Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Profesör alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen şartları taşımaları

Gerekmektedir.

PROFESÖRLÜK kadrosuna başvuracak adayların;

1 - 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde belirtilmiş olan Profesör olarak atanma şartlarını sağlamaları,

2 - Başvuru dilekçelerine ek olarak; (i) yükseltilerek atanacakların doçentlik unvanı aldıktan sonra en az beş yıl açık bulunan başvurulan profesörlük alanında çalıştığını gösteren belge, (ii) daha önce başka bir üniversite veya ileri teknoloji enstitüsünde en az iki yıl hizmet eden profesörlerin bu süreyi gösteren belge ile birlikte özgeçmişleri,

3 - Birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri bilimsel yayınlarını, Turgut Özal Üniversitesi Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esasları Yönergesi ekinde yer alan Akademik Faaliyetler Puanlama Tablosunu kullanarak bilimsel çalışma ve yayınlarından elde ettikleri puanlarını gösterir bir tabloyu, doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim - öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ya da tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini, üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerine katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 (altı) takım dosya ile birlikte Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KADRO İLANI

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı /Programı

Unvanı

Adet

Açıklama

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Profesör

1

Evlilik ve Aile Terapistliği

Sertifikasına sahip bulunmak.

Fizik Tedavi ve

Rehabilitasyon

Profesör

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında uzman olmak. Romatoloji Bilim Dalı'nda yandal uzmanlığı yapmış olmak.

Radyoloji

Profesör

1

Türk Nöroradyoloji Diplomasına Sahip Olmak.

Cerrahi Tıp

Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Profesör

1

Doktorasını Uluslararası İlişkiler alanında yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda yapmış olmak.

İktisat

İktisat Politikası

Profesör

1

Kamu Maliyesi, Maliye Politikası ve Kamu Ekonomisi alanlarında Çalışmalar yapmış olmak.

 

Adres: Ayvalı Mah. Gazze Cad. No: 7 Etlik   Keçiören/ANKARA

8196/1-1


Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesine, 2547 Sayılı Kanun ve 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri gereğince devamlı statüde 1 (bir) adet Profesör alınacaktır.

Profesörlük kadrosuna başvuracak adayların; Dede Korkut Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram/KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğüne, başvurdukları uzmanlık alanını belirten bir dilekçe, ekinde öğrenim durumlarını gösterir belgeleri (onaylı sureti), özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneğini, bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları, varsa yabancı dil bilgisini gösterir belgeyi, kongre ve konferans tebliğlerini, H faktörü değerini, eğitim - öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora veya yüksek lisans tez çalışmalarını, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan faaliyetlerini ve eserlerini; doçentlik belgelerinin onaylı suretini ve “başlıca araştırma eseri”nin açıkça belirtildiği yayın listesini kapsayan 6 kopya dosyayı vermeleri gerekmektedir.

NOTLAR:

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Süre bitiminden sonra yapılan başvurular kayda alınmayacaktır.

2 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3 - Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir.

4 - Yabancı Ülkelerden alınan diploma/belgelerin Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.

5 - Erkek adayların askerlik hükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir.

6 - 0 (332) 2235488 veya 444 4883 numaralı telefonlardan ilan ile ilgili ayrıca bilgi alınabilir.

7 - İlan metnine aynı zamanda www.gidatarim.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Fakülte

Uzmanlık Alanı

Kadro

Adet

Açıklama

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Profesör

1

Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında doçentlik unvanını almış olmak, İngilizce dilinde ders verme yeterliliğine sahip olmak, yenilikçilik ve tedarik zinciri yönetimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

8266/1-1


 

Açıklama: YSK_Sayfa_01

Açıklama: YSK_Sayfa_02


 

Açıklama: YSK_Sayfa_03

Açıklama: YSK_Sayfa_04

Açıklama: YSK_Sayfa_05

Açıklama: YSK_Sayfa_06

Açıklama: YSK_Sayfa_07

Açıklama: YSK_Sayfa_08

Açıklama: YSK_Sayfa_09

Açıklama: YSK_Sayfa_10

Açıklama: YSK_Sayfa_11

Açıklama: YSK_Sayfa_12


 

Açıklama: YSK_Sayfa_13

Açıklama: YSK_Sayfa_14Açıklama: YSK_Sayfa_15Açıklama: YSK_Sayfa_16Açıklama: YSK_Sayfa_17Açıklama: YSK_Sayfa_18Açıklama: YSK_Sayfa_19Açıklama: YSK_Sayfa_20Açıklama: YSK_Sayfa_21Açıklama: YSK_Sayfa_22Açıklama: YSK_Sayfa_23Açıklama: YSK_Sayfa_24Açıklama: YSK_Sayfa_25Açıklama: YSK_Sayfa_26Açıklama: YSK_Sayfa_27Açıklama: YSK_Sayfa_28Açıklama: YSK_Sayfa_29Açıklama: YSK_Sayfa_30Açıklama: YSK_Sayfa_31Açıklama: YSK_Sayfa_32Açıklama: YSK_Sayfa_33Açıklama: YSK_Sayfa_34Açıklama: YSK_Sayfa_35Açıklama: YSK_Sayfa_36Açıklama: YSK_Sayfa_37Açıklama: YSK_Sayfa_38Açıklama: YSK_Sayfa_39

 


 

Açıklama: YSK_Sayfa_40

Açıklama: YSK_Sayfa_41


 

Açıklama: YSK_Sayfa_42


 

Açıklama: YSK_Sayfa_43