12 Eylül 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29473

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


3 KISIM 16 KALEM TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


3 KALEM TIBBİ CİHAZ VE 8 SET CERRAHİ ALET SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


BOBİN OTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:


KIRMATAŞ SATIN ALINACAKTIR

T.K.İ. Kurumu E.L.İ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


AF-CEB-WB6-GÜÇL-ONAR-01 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-01 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-02 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-03 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-04 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-05 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-06 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-07 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-08 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Sultangazi Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3 KISIM 16 KALEM TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul Deniz İkmal Grup Komutanlığı ihtiyacı “3 Kısım 16 Kalem Tıbbi Malzeme”, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 29/09/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

8267/1-1


3 KALEM TIBBİ CİHAZ VE 8 SET CERRAHİ ALET SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ihtiyacı "3 Kalem Tıbbi Cihaz ve 8 Set Cerrahi Alet”, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 30/09/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

8268/1-1


BOBİN OTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Otokopi Kağıdı teknik ve ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan "Açık Teklif Usulü" ile satın alınacaktır.

 

Cinsi

Ebadı

Miktarı

Neye Gore Alınacağı

Son Teklif Verme Tarihi

Bobin Otokopi Kağıdı CB (beyaz)

480 mm.

1.000.000

m2

Teknik Şartname

29.09.2015

Bobin Otokopi Kağıdı CF (beyaz)

480 mm.

1.000.000

m2

Teknik Şartname

29.09.2015

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Basım İşletme Müdürlüğü Satınalma Şefliğinde ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya İşletmenin banka hesaplarından birisine yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 29/09/2015 günü, saat 14.00' e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri Gebze/KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu Otokopi Kağıtların tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi tekliflerde; kabul edilmeyecek olup, Bobin Kağıtlarda Bölünmeyen ambalajlamadan kaynaklanan ±%5 tolerans kabul edilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibarı ile en az 6 ay geçerli GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir. Teminatın; Banka teminat mektubu olması halinde , teminat mektubunda "...4734 ve 4735 sayılı kanun ibaresi yerine, ilgili kanunun ve şartname hükümlerinin yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu ..." ibaresi yer alacaktır..

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, İşletme satın alma konusu alımı işini ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8253/1-1


KIRMATAŞ SATIN ALINACAKTIR

T.K.İ. Kurumu E.L.İ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletmemiz açık ocak sahasında kullanılmak üzere 8.000 ton 15 - 25 mm KIRMATAŞ alım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2015/120071

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  T.K.İ. Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel: 0 286 - 4162001       Faks: 0 286 - 4163700

c) Elektronik Posta Adresi      :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet Adresi                   :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  İşletmemiz açık ocak sahasında kullanılmak üzere 8.000 ton 15 - 25 mm KIRMATAŞ alımı

b) Teslim Yeri                        :  Ç.L.İ. Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                         :  Açık İhale

b) Yapılacağı Yer                   :  Ç.L.İ. Satınalma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve Saati                     :  30.09.2015 - 15.00

d) Dosya No                           :  2015 - 15/KÇLİ - KIRMATAŞ

4 - İhaleye ait dökümanlar;

- Çan’da:Ç.L.İ. Satınalma Şube Müdürlüğü   ÇAN/ÇANAKKALE

adreslerinde görülebilir ve KDV dahil 50,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Posta yoluyla istenmesi halinde ihale dokümanı satış bedeli 60,-TL dir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 30.09.2015, saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

8242/1-1


AF-CEB-WB6-GÜÇL-ONAR-01 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                   :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum  Hazırlık Projesi(İSMEP)/TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                :  AF-CEB-WB6-GÜÇL-ONAR-01

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  Yurt ve Sosyal Hizmet Binaları Güçlendirme ve Onarım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                      :  İstanbul İlinde 2 adet Yurt Binası Güçlendirme ve Onarım İnşaatı İşi

Projenin Süresi                          :  170 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                :  04 Eylül 2015

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Niyazi Bayramoğlu

5.625.000,00 TL

5.625.000,00 TL

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

1 - Niyazi Bayramoğlu

5.625.000,00 TL

5.625.000,00 TL

2 - Medos İnşaat Müh. Elek. Telekomünikasyon Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.

6.394.000,00 TL

6.394.000,00 TL

3 - Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti.

6.590.000,00 TL

6.590.000,00 TL

4 - Turyapı Grup İnş. Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.

6.660.000,00 TL

6.660.000,00 TL

5 - Mustafa Ekşi İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.

6.998.000,00 TL

6.998.000,00 TL

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

-

-

-

8254/1-1


AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-01 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                   :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)/TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                :  AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-01

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  Eğitim Yapıları Güçlendirme ve Onarım İnşaatı Sözleşme  Paketi

Projenin Kapsamı                      :  İstanbul İlinde 8 adet Eğitim Yapısı Güçlendirme ve Onarım İnşaatı İşi

Projenin Süresi                          :  170 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                :  04 Eylül 2015

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Nil Yapı Malzemeleri ve İnş. Tic. A.Ş.

3.313.036,40 TL

3.313.036,40 TL

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

1 - Nil Yapı Malzemeleri ve İnş. Tic. A.Ş.

3.313.036,40 TL

3.313.036,40 TL

2 - Medos İnşaat Müh. Elek. Telekomünikasyon Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.

3.790.000,00 TL

3.790.000,00 TL

3 - Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti.

3.889.000,00 TL

3.889.000,00 TL

4 - B.S Mimarlık Dekorasyon ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

3.945.000,00 TL

3.945.000,00 TL

5 - Turyapı Grup İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

4.160.000,00 TL

4.160.000,00 TL

6 - Mustafa Ekşi İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.

4.598.000,00 TL

4.598.000,00 TL

7 - Niyazi Bayramoğlu

4.839.000,00 TL

4.839.000,00 TL

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

-

-

-

8255/1/1-1


AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-02 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                   :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi(İSMEP) /TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                :  AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-02

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  Eğitim Yapıları Güçlendirme ve Onarım İnşaatı Sözleşme  Paketi

Projenin Kapsamı                      :  İstanbul İlinde 7 adet Eğitim Yapısı Güçlendirme ve Onarım İnşaatı İşi

Projenin Süresi                          :  170 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                :  04 Eylül 2015

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

B.S Mimarlık Dekorasyon ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

7.380.000,00 TL

7.380.000,00 TL

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

1 - B.S Mimarlık Dekorasyon ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

7.380.000,00 TL

7.380.000,00 TL

2 - Turyapı Grup İnş. Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.

7.430.000,00 TL

7.430.000,00 TL

3 - Medos İnşaat Müh. Elek. Telekomünikasyon Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.

7.595.000,00 TL

7.595.000,00 TL

4 - Mustafa Ekşi İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.

7.995.000,00 TL

7.995.000,00 TL

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

-

-

-

8255/2/1-1


AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-03 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                   :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)/TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                :  AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-03

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  Eğitim Yapıları Güçlendirme ve Onarım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                      :  İstanbul İlinde 5 adet Eğitim Yapısı Güçlendirme ve Onarım İnşaatı İşi

Projenin Süresi                          :  170 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                :  04 Eylül 2015

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Turyapı Grup İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

6.390.000,00 TL

6.390.000,00 TL

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

1 - Turyapı Grup İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

6.390.000,00 TL

6.390.000,00 TL

2 - Tigris Mühendislik Müşavirlik-Elektrik Elektronik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. &Medos İnşaat Mühendislik Elektrik Telekomünikasyon Mad. San. Tic. Ltd. Şti. O.G.

7.562.000,00 TL

7.562.000,00 TL

3 - B.S Mimarlık Dekorasyon ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

7.575.000,00 TL

7.575.000,00 TL

4 - Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti.

7.980.000,00 TL

7.980.000,00 TL

5 - Niyazi Bayramoğlu

8.650.000,00 TL

8.650.000,00 TL

6 - Nil Yapı Malzemeleri ve İnş. Tic. A.Ş.

9.392.365,00 TL

9.392.365,00 TL

7 - Adfen İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

10.000.000,00 TL

10.000.000,00 TL

8 - Mustafa Ekşi İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.

11.998.000,00 TL

11.998.000,00 TL

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

-

-

-

8255/3/1-1


AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-04 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                   :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)/TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                :  AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-04

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  Eğitim Yapıları Güçlendirme ve Onarım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                      :  İstanbul İlinde 6 adet Eğitim Yapısı Güçlendirme ve Onarım İnşaatı İşi

Projenin Süresi                          :  170 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                :  04 Eylül 2015

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Adfen İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

7.400.000,00 TL

7.400.000,00 TL

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

1 - Adfen İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

7.400.000,00 TL

7.400.000,00 TL

2 - Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti.

7.400.000,00 TL

7.400.000,00 TL

3 - Niyazi Bayramoğlu

7.700.000,00 TL

7.700.000,00 TL

4 - B.S Mimarlık Dekorasyon ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

7.836.000,00 TL

7.836.000,00 TL

5 - Tigris Mühendislik Müşavirlik-Elektrik Elektronik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. & Medos İnşaat Müh. Elek. Telekomünikasyon Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. O.G.

7.916.000,00 TL

7.916.000,00 TL

6 - Turyapı Grup İnşaat Taah. San. ve Tic. L.td. Şti.

8.150.000,00 TL

8.150.000,00 TL

7 - Mustafa Ekşi İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.

8.698.000,00 TL

8.698.000,00 TL

8 - Bahaş İnş. San. ve Tic. A.Ş.

9.000.000,00 TL

9.000.000,00 TL

9 - Nil Yapı Malzemeleri ve İnş. Tic. A.Ş.

9.768.960,00 TL

9.768.960,00 TL

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti.

7.400.000,00 TL

Kamu İhale Kurumu (KİK) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Madde 64 gereği teklif geçersiz sayılmıştır.

8255/4/1-1


AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-05 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                   :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)/TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                :  AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-05

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  Eğitim Yapıları Güçlendirme ve Onarım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                      :  İstanbul İlinde 4 adet Eğitim Yapısı Güçlendirme ve Onarım İnşaatı İşi

Projenin Süresi                          :  170 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                :  04 Eylül 2015

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Niyazi Bayramoğlu

9.185.000,00 TL

9.185.000,00 TL

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

1 - Niyazi Bayramoğlu

9.185.000,00 TL

9.185.000,00 TL

2 - Tigris Mühendislik Müşavirlik-Elektrik Elektronik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. & Medos İnşaat Müh. Elek. Telekomünikasyon Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. O.G.

9.669.000,00 TL

9.669.000,00 TL

3 - Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti.&En-Sa Yapı ve İnş. Tur. Nak. Gıda San. A.Ş. O.G.

9.935.000,00 TL

9.935.000,00 TL

4 - Doğan Mühendislik & Adfen İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. O.G.

9.970.000,00 TL

9.970.000,00 TL

5 - B.S Mimarlık Dekorasyon ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

10.240.000,00 TL

10.240.000,00 TL

6 - Mustafa Ekşi İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.

10.298.000,00 TL

10.298.000,00 TL

7 - Mescioğlu İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

10.350.000,00 TL

10.350.000,00 TL

8 - Nil Yapı Malzemeleri ve İnş. Tic. A.Ş.

12.915.000,00 TL

12.915.000,00 TL

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

-

-

-

8255/5/1-1


AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-06 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                   :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)/TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                :  AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-06

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  Eğitim Yapıları Güçlendirme ve Onarım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                      :  İstanbul İlinde 6 adet Eğitim Yapısı Güçlendirme ve Onarım İnşaatı İşi

Projenin Süresi                          :  170 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                :  04 Eylül 2015

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Adfen İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Doğan Müh. Elek. San. ve Tic. Ltd. Şti. O.G.

7.380.000,00 TL

7.380.000,00 TL

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

1 - Adfen İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Doğan Müh. Elek. San. ve Tic. Ltd. Şti. O.G.

7.380.000,00 TL

7.380.000,00 TL

2 - Mescioğlu İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

7.700.000,00 TL

7.700.000,00 TL

3 - Niyazi Bayramoğlu

7.795.000,00 TL

7.795.000,00 TL

4 - Nil Yapı Malzemeleri ve İnş. Tic. A.Ş.

8.278.010,00 TL

8.278.010,00 TL

5 - B.S Mimarlık Dekorasyon ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

8.440.000,00 TL

8.440.000,00 TL

6 - Tigris Mühendislik Müşavirlik-Elektrik Elektronik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. & Medos İnşaat Müh. Elek. Telekomünikasyon Mad. San. Ve Tic. Ltd. Şti. O.G.

8.785.000,00 TL

8.785.000,00 TL

7 - Kahraman İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.

8.900.000,00 TL

8.900.000,00 TL

8 - Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti.&En-Sa Yapı ve İnş. Tur. Nak. Gıda San. A.Ş. O.G.

8.910.000,00 TL

8.910.000,00 TL

9 - Mustafa Ekşi İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.

9.498.000,00 TL

9.498.000,00 TL

10 - Doğcan İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş.

9.590.000,00 TL

9.590.000,00 TL

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

-

-

-

8255/6/1-1


AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-07 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                   :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)/TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                :  AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-07

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  Eğitim Yapıları Güçlendirme ve Onarım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                      :  İstanbul İlinde 5 adet Eğitim Yapısı Güçlendirme ve Onarım İnşaatı İşi

Projenin Süresi                          :  170 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                :  04 Eylül 2015

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Niyazi Bayramoğlu

8.485.000,00 TL

8.485.000,00 TL

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

1 - Niyazi Bayramoğlu

8.485.000,00 TL

8.485.000,00 TL

2 - Adfen İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Doğan Müh. Elek. San. ve Tic. Ltd. Şti. O.G.

8.490.000,00 TL

8.490.000,00 TL

3 - Nil Yapı Malzemeleri ve İnş. Tic. A.Ş.

8.700.000,00 TL

8.700.000,00 TL

4 - May İnşaat Taah. Müş. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şit.

8.780.000,00 TL

8.780.000,00 TL

5 - Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti.&En-Sa Yapı ve İnş. Tur. Nak. Gıda San. A.Ş. O.G.

8.990.000,00 TL

8.990.000,00 TL

6 - Mescioğlu İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

9.350.000,00 TL

9.350.000,00 TL

7 - Tigris Mühendislik Müşavirlik-Elektrik Elektronik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. & Medos İnşaat Müh. Elek. Telekomünikasyon Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. O.G.

9.492.000,00 TL

9.492.000,00 TL

8 - Mustafa Ekşi İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.

9.885.000,00 TL

9.885.000,00 TL

9 - Kahraman İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.

11.290.000,00 TL

11.290.000,00 TL

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

-

-

-

8255/7/1-1


AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-08 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                   :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)/TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                :  AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-08

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  Eğitim Yapıları Güçlendirme ve Onarım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                      :  İstanbul İlinde 5 adet Eğtim Yapısı Güçlendirme ve Onarım İnşaatı İşi

Projenin Süresi                          :  170 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                :  04 Eylül 2015

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Nil Yapı Malzemeleri ve İnş. Tic. A.Ş.

7.469.979,05 TL

7.469.979,05 TL

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

1 - Mescioğlu İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

6.998.000,00 TL

6.998.000,00 TL

2 - Nil Yapı Malzemeleri ve İnş. Tic. A.Ş.

7.469.979,05 TL

7.469.979,05 TL

3 - Turyapı Grup İnş. Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.

7.840.000,00 TL

7.840.000,00 TL

4 - Niyazi Bayramoğlu

8.375.000,00 TL

8.375.000,00 TL

5 - Tigris Mühendislik Müşavirlik-Elektrik Elektronik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. & Medos İnşaat Müh. Elek. Telekomünikasyon Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. O.G.

8.495.000,00 TL

8.495.000,00 TL

6 - Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti.&En-Sa Yapı ve İnş. Tur. Nak. Gıda San. A.Ş. O.G.

8.590.000,00 TL

8.590.000,00 TL

7 - Kahraman İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.

8.860.000,00 TL

8.860.000,00 TL

8 - Mustafa Ekşi İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.

8.898.000,00 TL

8.898.000,00 TL

9 - Bahaş İnşaat San ve Tic.

9.750.000,00 TL

9.750.000,00 TL

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

Mescioğlu İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

6.998.000,00 TL

İhale Dokumanı Teklif Sahiplerine Talimatlar Bölümü 4.5(a) Maddesi gereği teklif geçersiz sayılmıştır.

8255/8/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden:

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ   : ALADAĞ               İHALE TARİHİ     : 30.09.2015

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ      : BOLU                      İHALE YERİ         : KARACASU

 

Deposu

Emvalin Cinsi

Miktarı

Muh Bedl.

%3   Teminatı

AÇIKLAMA

Durumu

M3.DM3.

(TL)

(TL)

Muhtelif

1.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

Global

145,000

410,00

1.788,00

2015 Üretimi

Muhtelif

2.SUB.Kl.Kt.Çs.Tom.

Global

70,000

380,00

801,00

2015 Üretimi

Muhtelif

2.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

Global

400,000

350,00

4.213,00

2015 Üretimi

Sarıalan

2.SNB.İn.Kt.Çs.Tom.

Global

90,000

290,00

786,00

2015 Üretimi

Sarıalan

3.SUB.Kl.Kt.Çs.Tom.

Global

15,000

300,00

136,00

2015 Üretimi

Muhtelif

3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

Global

1.395,000

260,00

10.927,00

2015 Üretimi

Muhtelif

3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom.

Global

1.190,000

230,00

8.251,00

2015 Üretimi

Ortakıraç

3.SKB.Kl.Kt.Çs.Tom.

Global

40,000

230,00

278,00

2015 Üretimi

Ortakıraç

3.SKB.Kl.Kt.Çs.Tom.

İndirimli

26,495

200,00

159,00

2015 Üretimi

Belkaraağaç

2SNB.Kl.Kt.Çk.Tom.

Global

25,000

340,00

256,00

2015 Üretimi

Belkaraağaç

3.SUB.Kl.Kt.Çk.Tom.

Global

25,000

290,00

218,00

2015 Üretimi

Belkaraağaç

3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom.

Global

75,000

250,00

564,00

2015 Üretimi

Belkaraağaç

3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom.

Global

10,000

220,00

67,00

2015 Üretimi

Belkaraağaç

3.SNB.Çk.Tom.

Global

40,000

230,00

278,00

2015 Üretimi

Muhtelif

2.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom.

Global

190,000

350,00

2.000,00

2015 Üretimi

Ortakıraç

2.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom.

İndirimli

162,510

280,00

1.366,00

2015 Üretimi

Muhtelif

2.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

Global

150,000

330,00

1.490,00

2015 Üretimi

Ortakıraç

2.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

İndirimli

49,492

270,00

402,00

2015 Üretimi

Muhtelif

3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom.

Global

1.130,000

310,00

10.527,00

2015 Üretimi

Muhtelif

3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom.

İndirimli

74,932

270,00

608,00

2015 Üretimi

Muhtelif

3.SUB.İn.Kt.Gök.Tom.

Global

75,000

230,00

519,00

2015 Üretimi

Muhtelif

3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

Global

3.200,522

260,00

25.049,00

2015 Üretimi

Muhtelif

3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom.

Global

1.965,000

210,00

12.434,00

2015 Üretimi

Muhtelif

3.SNB.Gök.Tom.

Global

1.220,000

220,00

8.083,00

2015 Üretimi

Muhtelif

2.S.Çs.Maden Direk

Global

110,000

200,00

664,00

2015 Üretimi

Sultanköy

2.S.Gök.Maden Direk

Global

25,000

190,00

143,00

2015 Üretimi

Muhtelif

Çam Kağıtlık Od.

Global

1.075,000

160,00

5.209,00

2015 Üretimi

Muhtelif

Gök. Kağıtlık Od.

Global

2.295,000

160,00

11.097,00

2015 Üretimi

TOPLAM

 

15.268,951

 

108.313,00

 

 

1 - İşletme Müdürlüğümüzün Satış Depolarında mevcut yukarıda cins ve miktarı yazılı orman emvalleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre açık artırmalı ihaleye çıkarılmış olup, İbreli ve yapraklı tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odunlarının vadeli açık arttırmalı satışlarında mal bedelinin % 40’ı ile vergi , fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır.

2 - İbreli ve yapraklı kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık arttırmalı satışlarında mal bedelinin % 30'u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır.

3 - Her türlü endüstriyel odun ve yakacak odunun vadeli olarak yapılacak açık artırmalı satışlarında, yıllık % 7,2 vade faizi karşılığı 7 aya kadar vadeli, olmak üzere, limit dâhili süresiz Banka Teminat Mektubu alınmak suretiyle satış işlemi gerçekleştirilecektir. Vade süresi dolan teminat mektupları İşletme Müdürlüklerince 30 gün, Orman Bölge Müdürlüklerince 30 gün olmak üzere toplam 60 gün uzatılabilecektir. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen süre için, aylık % 1,2 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.

4 - Endüstriyel odun ve yakacak odunun açık artırmalı yapılacak vadeli satışlarında 3 ayı geçmeyecek şekilde vade talep edilmesi halinde vade faizi uygulanmayacaktır.

5 - Açık arttırmalı satış 30/09/2015 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14.00’de Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda Toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcıların muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi muhammen bedel üzerinden satın almayı kabul etmiş sayılırlar.

6 - Teminatlar Saat 13.45’e kadar İşletme Müdürlüğümüz muhasebesinde alınacak olup, bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

7 - Satış Ek no: 8  nolu model özel şartnamelerdeki şart ve esaslar dâhilinde yapılacak olup, alıcıların son sene vizeli Ticaret ve Sanayi odası belgesini, Kapasite Belgelerini, vekiller vekâletname ve yetki belgeleri ile birlikte kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. Bu belgeleri ibraz edemeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır.

8 - İstif numarası "Ş" ile başlayan emvaller harici, tüm emvallerimiz FSC %100 sertifikalıdır.

9 - Taliplilerin belirtilen gün ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur.

TEL: 0374 262 96 60–61 FAX: 0374 262 96 10   

http www.boluobm.ogm.gov.tr

8231/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Sultangazi Belediye Başkanlığından:

 

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN SATILACAK TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

MAHALLE

ADA

PARSEL

CİNSİ

ALANI M2

İMARI

BELEDİYE PAYI

TAHMİNİ BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE GÜN VE SAATİ

İŞGAL DURUMU

ESKİ HABİPLER

1906

8

ARSA

704

BLOK NİZAM 4 KATLI T4 TİCARET

TAM

2.041.600,00 TL

61.248,00 TL

08.10.2015 - 11:00

TEK KATLI İŞYERİ

 

1 - Yukarıda özellikleri belirtilen Sultangazi Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. İhale, İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 1. Kat Encümen Odasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü yöntemiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 250,00 (ikiyüzelli) TL olup Sultangazi Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden (İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 2. Kat) temin edilebilir.

2 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

3 - İhaleye katılacaklardan istenen belgeler:

A - Gerçek kişi olması halinde;

1 - T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti,

2 - İkametgâh belgesi,

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

4 - Katılımcı tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanmış şartname ve şartnamenin satın alındığına ilişkin makbuz aslı,

5 - Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge aslı,

6 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

8 - Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir),

B - Tüzel kişi olması halinde; 

1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya ilgili Makamdan)  kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna ilişkin belge,

2 - Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirküleri (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),

3 - Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti, 

4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzun aslı,

5 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6 - Kamu Tüzel Kişileri söz konusu olduğunda, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belge,

7 - Katılımcı tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanmış şartname ve şartnamenin satın alındığına ilişkin makbuz aslı,

8 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

9 - Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir),

C - Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

4 - Geçici teminat: Tahmin edilen bedel üzerinden % 3 (yüzde üç) oranında hesap edilerek alınacaktır.

5 - Kesin teminat: İhale bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı) oranında hesap edilerek alınacaktır.

6 - Tekliflerin Hazırlanması: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır.

Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

7 - Teklifler ilânda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

8 - İşbu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.

8212/1-1