11 Eylül 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29472

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Antalya Gümrük Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Antalya Muratpaşa Belediyesinden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Antalya Gümrük Müdürlüğünden:

Mateko Turizm Dan. Org. Tem. ve Çevre Düz. İnş. Merm. Tic. Ltd. Şti. isimli firma adına Müdürlüğümüzden yurda girişi yapılan 10/04/2014 tarihli 01 tescil nolu DE/121334/14M sayılı ATA karnesi muhteviyatı eşyanın süresi içinde yurt dışı edilmediği anlaşıldığından, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 238/1 maddesinde belirtilen "geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlali halinde eşyanın gümrük vergilerinin iki katı para cezası verilir." hükmü çerçevesinde 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 238/1 maddesi uyarınca 15CK070100359 sayılı, 20/05/2015 tarihli 69.162,00-TL Para Cezası uygulanmış ve para cezası süresi içinde ödenmediğinden 04/08/2015 tarihli, 9627322 sayılı ödeme emri düzenlenip bilinen en son adresi olan Karşıyaka Mah. Sakarya Bulvarı No: 222 Kepez/ANTALYA adresine tebligat çıkarılmış ancak anılan adreslerde ilgili firma tanınmadığından tebligat yapılamamıştır.

Yukarıda mahiyeti ve miktarı gösterilen ödeme emri tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Gümrüğümüz adına Antalya Gümrük Saymanlık Müdürlüğüne ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 48 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8209/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

Bölge Müdürlüğümüzün 07.08.2013 tarihli 9276 sayılı yazıları ekinde alınan İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin 29.07.2013 tarihli 7796 sayılı yazısına istinaden 28.04.2006 tarihli 2006/D1-01107 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında Müdürlüğümüzce 1680295699 vergi numaralı BGS Boğaziçi Giyim Sanayicileri Dış Tic. A.Ş. adına onaylı 19.09.2006/IM028535 ve 19.09.2006/IM028541 tarih/sayılı Gümrük Giriş Beyannameleri muhteviyatı eşyalar için 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 45. maddesi uyarınca 02.09.2015 tarihli 119 sayılı Ek Tahakkuk Kararına konu 90.444,15 TL ile faizi ve ayrıca 4458 sayılı Gümrük Kanunun 238. maddesi uyarınca düzenlenen 01.09.2015 tarihli 3227 sayılı Para Cezası Kararına konu 555.354,38 TL’nin 30 (otuz) gün içerisinde ödenmesi hususu; Müdürlüğümüzce anılan firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı Kanunun 31. maddesi ve Tebligat Tüzüğü’nün 46. ve 47. maddeleri ile 49. maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

8210/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Vergi Müfettişleri Vakfı (VMV)

VAKFEDENLER: Meftun KARAÇELEBİ, Mustafa ÖZTORUN, Alpaslan Tolga GÜRSES, Bahtiyar AKDENİZ, Hasan SARI, İbrahim ÇOĞAL, Hasan Serdar ÖZDEMİR, Turan ÖZTÜRK, Selami AYDIN, Ali TEMİZKAN, Veysi Cumhur ENSARİOĞLU, Yaşar YILDIRIM, Okan AKYOL, Arslan ÇUHADAR, Aykut GÜLEÇ, Ali AKÇELİK, Bülent GÜNDÜZ, İsmail Hakan HAMURCU, Ümit YAZAR, Arslan COŞAR, Fatih ÖNER, Ali Ercan YILDIRIM, Serdar TEKİN, Şükrü Melih YEĞİN, Sinan ŞİMŞEK, Harun AKBEY, Lütfi KÖŞKER, Gökay YURTOĞULLARI, Ayşe YEĞİN, Çağdaş BOZKURT, Barış ÖZDEMİR, Funda KARATAŞ, Atakan AL, Bülent ÇAĞLAYAN, Sadettin ÇAKILI, Erkan YALÇIN, Levent KÜÇÜK, Kemal Serkan KESKİN, Zekeriya EMİR, Sema BALCI, Kamil Erdem ERYILMAZ, Şaban UÇAR, Fırat IŞIK, Nuri ERANIL

VAKFIN İKAMETGÂHI: Ankara

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01/09/2015 tarihinde kesinleşen 08/07/2015 tarihli ve E. 2015/321, K. 2015/284 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Maliye, ekonomi, muhasebe, hukuk, denetim dallarında inceleme ve araştırmalar yapmak ve bunların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak, bu konularda yayınlar hazırlamak, yapılan çalışmaları desteklemek ve özendirmek. Yukarıda belirtilen konularda yüksek eğitim kurumları ve bu alanlarda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası mesleki kuruluşlarla işbirliği yapmak. Vergi Müfettişlerinin mesleki etkinliklerini artırıcı her türlü faaliyet ve çalışmalarda bulunmak ve bunları desteklemek. Vergi denetiminin niteliğini artırılması yönünde çalışmalar yapmak, dünyadaki vergi denetim uygulamalarını araştırmak, bu konularda yapılan çalışmaları desteklemek. Vakıf üyeleri arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 57.000.-(elliyedibin) TL nakit.

YÖNETİM KURULU: Aykut GÜLEÇ, Çağdaş BOZKURT, Şükrü Melih YEĞİN, Fatih ÖNER, Veysi          Cumhur ENSARİOĞLU, Şaban UÇAR, Selami AYDIN, Sadettin ÇAKILI, Bahtiyar AKDENİZ, Hasan Serdar ÖZDEMİR, Alpaslan Tolga GÜRSES

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tüzel kişiliğinin sona ermesinden sonra tasfiyeden artan malvarlığı Vergi Müfettişleri Derneği’ne devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

8243/1-1


Antalya Muratpaşa Belediyesinden:

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇOK AMAÇLI GÖSTERİ MERKEZİ ATÖLYE VE SAHNESİ (OPERA VE TİYATRO İŞLİĞİ) MİMARİ FİKİR PROJE YARIŞMASI

Muratpaşa Belediyesi’nce kent kimliğine katkı sağlamak, kültürel etkinlikleri geliştirmek, çağdaş kentlerde olması gereken opera, tiyatro ve gösteri merkezi elde etmek, bu sanatların kent kültürü içinde yerleşmesini sağlamak düşüncesiyle yarışma şartnamesinde verilen 1/5000 ve 1/1000'lik imar paftalarında sınırları belirlenmiş alanda, Mimarlar Odası Antalya Şubesi koordinasyonunda Kamu İhale Kurumu Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal ve iki kademeli olarak, Muratpaşa Belediyesi Çok Amaçlı Gösteri Merkezi Atölye ve Sahnesi (Opera ve Tiyatro İşliği) Mimari Fikir Proje Yarışması açılmıştır.

Muratpaşa Belediyesi yönetimi kentin, turizm ve tarımın yanı sıra bir kültür ve sanat merkezi olmasını hedeflemektedir. Diğer yandan kültürel değerlerin korunması, geliştirilmesi, geleceğe aktarılması kadar yaşayan, yaşatılan ve yaşanacak kültür sanat etkinliklerinin, kent kimliğine ve kent halkının kimlikli bireyler olarak gelişmesine önemli katkılar koyacağının bilincindedir. Bu saptamalardan yola çıkarak, çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklere yönelik amatör ve profesyonel hazırlık çalışmalarının yapılabildiği, sınırlı altyapı gerektiren temsillerin gerçekleştirilebileceği bir kültür yapısının kente kazandırılması yarışmanın ana amacıdır.

YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI:

A - Jüri toplantılarında yer almamış olmak, jüri üyelerinin birinci dereceden yakını veya çalışanlarından olmamak

B - Şartname alarak adres varsa e-posta adresi bırakmış olmak

C - TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak

D - Yer görme jüri tarafından tavsiye edilmektedir.

JÜRİ ÜYELERİNİN VE RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ

Danışma Jüri Üyeleri

1 - Av. Ümit UYSAL               - Muratpaşa Belediye Başkanı

2 - Mehmet Osman AYDIN     - Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı

3 - Ömer DİNÇ - Mimar

4 - Evin ATİK - Müzikolog

5 - İbrahim KARAOĞLU         - Yazar-Sanat Eleştirmeni

Asıl Jüri Üyeleri

1 - Prof. Dr. Abdi GÜZER       - Y. Mimar (Jüri Başkanı)

2 - Prof. Dr. Alper ÜNLÜ        - Y. Mimar

3 - Emre AROLAT                   - Y. Mimar

4 - Haşim Ertuğ UÇAR             - Y. Mimar

5 - Mustafa BALCI                   - İnşaat Mühendisi

Yedek Jüri Üyeleri

1 - Nazmiye ÖZTÜRK              - Mimar

2 - A. Eşref ŞENELER             - Mimar

3 - İsmail Selçuk YILMAZ       - İnşaat Mühendisi

Raportörler

1 - Cem ALCAN                       - Mimar

2 - Metin GÜRGÜR                 - Mimar

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ:

Belirlenen yarışma niteliğine uygun olan ve jüri tarafından yeterli görülen sekiz (8) adet proje İkinci Kademe için değerlendirmeye alınacaktır. Bu kademede ödül olarak 8 x 5.000 TL = 40.000 TL, ikinci kademeye kalan yarışmacılara eşit olarak ödenecektir. İkinci Kademede ise; jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödül ve mansiyonlar ederleri ödenecektir.

ÖDÜLLER:

1. ÖDÜL                                         :  30.000 TL

2. ÖDÜL                                         :  20.000 TL

3. ÖDÜL                                         :  10.000 TL

MANSİYONLAR: 5 x 5.000 TL    :  25.000 TL

Birinci kademesi 30 Ekim 2015 Cuma günü ve İkinci kademesi 25 Aralık 2015 Cuma günü sona erecek olan yarışmanın dosyası, Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nden (Meltem mah. 3808 sok. No: 16 Antalya) veya Mimarlar Odası Ankara, İstanbul, İzmir Şubelerinden 100,00 TL karşılığı alınabilir. Ayrıca yarışma şartnamesi, TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi’nde ve tüm Şubelerinde görülebileceği gibi Mimarlar Odası Antalya Şubesi internet sayfasından da (www.antmimod.org.tr) görülebilir.

Antalya Muratpaşa Belediyesi Fener Mah. Tekelioğlu Cad. No: 63, Fener, Muratpaşa, Antalya

8223/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

85276 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümeninin 20.01.2015 tarih ve 142 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 26.02.2015 tarih ve 565 sayılı kararlarıyla onaylanmıştır.

3194 sayılı imar kanunun 19.maddesi gereğince 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır. Askı süresi 13.04.2015 tarihi mesai bitiminde sona ermiş ve 14.04.2015 tarihinde askıdan indirilmiştir. Bir aylık askı süresi içerisinde 85276'nolu parselasyon planına 25 adet yazılı itiraz gelmiştir.

Bir aylık askı süresi içerisinde 85276'nolu parselasyon planına 25 tane yazılı itiraz gelmiştir. Askı süresi içerisinde yapılan 25 adet itiraz dilekçesi Etimesgut Belediye Encümeninin 21.04.2015 tarih ve 573/917 sayılı, Ankara Büyükşehir Belediye Encümenin 21.05.2015 tarih ve 1346/3095 sayılı kararlarıyla değerlendirilmiştir.

3194 sayılı imar kanunun 19. maddesi gereğince 2. kez 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır. 2 Askı süresi 03.07.2015 tarihi mesai bitiminde sona ermiş ve 06.07.2015 tarihinde askıdan indirilmiştir. Plana itiraz gelmediğinden kesinlik kazanmıştır.

Gerekli kontroller ve tescil işlemi için 07.07.2015 tarih ve 2039-12185 sayılı yazımızla 85276'nolu parselasyon planı, Ankara Kadastro Müdürlüğü, Etimesgut Kadastro Birimine gönderilmiştir.

85276 Nolu parselasyon planının, Etimesgut Kadastro Birimince yapılan kontroller sonucunda tespit edilen eksiklikler Etimesgut Belediye Encümeninin 11.08.2015 tarih ve 855/1611 sayılı kararıyla uygun bulunmuş, Ankara Büyükşehir belediye Encümeninin 03.09.2015 tarih ve 2144 sayılı kararıyla onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunun 19.maddesi gereğince, Etimesgut Kadastro Birimince yapılan kontroller sonucunda tespit edilen eksiklikler yönelik 85276'nolu parselasyon planı üçüncü (3) kez 11.09.2015 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8201/1-1


Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre daimi statüde profesör ve doçent alınacaktır.

Adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir.

Adaylar, özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan profesörler 6 ve doçentler 4 takım dosyayı ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler:

1 - Başvuru dilekçesi

2 - Özgeçmiş (ÜAK formatında hazırlanmış)

3 - Bilimsel çalışma ve yayınlarından profesör kadrosu için 6 takım; doçent kadrosu başvuruları için 4 takım dosya

4 - Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi (onaylı)

5 - 2 adet fotoğraf

6 - Nüfus cüzdanı fotokopisi

* Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

NOT: Şahsen başvurularda istenen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı Kurumumuzca yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular ile postada oluşabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru için gerekli iletişim adresi aşağıdadır.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü

Hükümet Meydanı

Ulus –ANKARA

Tel: (312) 596 47 00 – 596 44 53

 

Birimi

Unvanı

Sayı

Derece

Aranan Nitelikler

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

Ekonomi

Profesör

1

1

Çalışma Ekonomisi ve Sosyal Güvenlik konularında çalışmaları bulunmak

Siyaset Bilimi

Profesör

1

1

Siyasal Hayat ve Kurumlar, Demokrasi Teorisi, Siyasal Hareketler konularında çalışmaları bulunmak

Siyaset Bilimi

Profesör

1

1

Türk Siyasal Hayatı, Milliyetçilik ve Din konularında çalışmaları bulunmak

Siyaset Bilimi

Profesör

1

1

Türkiye İngiltere İlişkileri, Türkiye Ermeni İlişkileri ve Demokratikleşme konularında çalışmaları bulunmak

Siyaset Bilimi

Doçent

1

1

Liderlik, Kadın Hareketleri ve Kültürlerarası Öğrenme konularında çalışmaları bulunmak

İşletme

Doçent

1

2

Stratejik Yönetim, Bilgi Yönetimi ve KOBİ’ler konularında çalışmaları bulunmak

Uluslararası İlişkiler

Doçent

1

1

Orta Doğu, AB, Demokratikleşme ve İnsan Hakları konularında çalışmaları bulunmak

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Psikoloji

Profesör

1

1

Bilişsel Çelişki, Manevi Bakım ve Danışmanlık konularında çalışmaları bulunmak

Türk Dili ve Edebiyatı

Profesör

1

1

18.yy. Eski Türk Edebiyatı konusunda çalışmaları bulunmak

Felsefe

Doçent

1

3

Orta Çağ Felsefesi, Osmanlı Düşünce Hayatı ve Kelam-Felsefe İlişkileri konularında çalışmaları bulunmak

Felsefe

Doçent

1

3

Tarih Felsefesi, Bilgi Felsefesi, Varoluşçuluk, Felsefi Perspektivizm konularında çalışmaları bulunmak

DİNİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Felsefe ve Din Bilimleri

Profesör

1

1

Din Felsefesi, Varoluşçu Teoloji ve Dini Sembolizm konularında çalışmaları bulunmak

Felsefe ve Din Bilimleri

Doçent

1

1

Dinler Tarihi, Erken ve Yakın Dönem Yahudi Tarihi konularında çalışmaları bulunmak

Felsefe ve Din Bilimleri

Doçent

1

2

İslam Felsefesi, Varlık, Bilgi ve Ahlak Felsefesi konularında çalışmaları bulunmak

HUKUK FAKÜLTESİ

Özel Hukuk Bölümü

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Doçent

1

1

AB Ticaret Hukuku konusunda çalışmaları bulunmak

8252/1-1


 

Açıklama: ysk_Sayfa_1Açıklama: ysk_Sayfa_2Açıklama: ysk_Sayfa_3


Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://personel.akdeniz.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir. Bu adresteki formun doldurularak başvuru dilekçesine eklenmesi.

Üniversitemizde görev yapan akademik Personelin atama işlemlerinde güncellenmiş AVES bilgilerinin bir çıktısının başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir. Profesörlük kadrosuna başvuru dosyasında başlıca araştırma eserinin belirtilmesi, Doktora ve Doçent unvanı Yurtdışında alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURU DOSYASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

PROFESÖRLER İÇİN

• 2547 Sayılı Yasanın 26.maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

Yönetmeliğinin 17. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

• Dilekçe (Adayların dilekçelerinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmesi)

• Özgeçmiş

• Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6’şar takım,

• Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

• Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

• 1 adet fotoğraf

• Nüfus Cüzdanı fotokopisi

DOÇENTLER İÇİN

• 2547 Sayılı Yasanın 25.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

• Dilekçe

• Özgeçmiş

• Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım

• Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

• Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

• 1 adet fotoğraf

• Nüfus Cüzdanı fotokopisi

 

BİRİMİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAM

UNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Nefroloji yandal uzmanı olmak. Organ nakli konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyasyon Onkolojisi

Profesör

1

1

Radyasyon Onkolojisi uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Profesör

1

1

Acil Tıp Uzmanı olmak. Sağlık Bakanlığı Onaylı Afetlerde Mobil Sağlık Ünitesi Kullanımı sertifikası olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarımsal Biyoteknoloji

Bitkisel Biyoteknoloji

Profesör

1

1

Bitkilerde Gen Transferi ve Genetik Haritalama konusunda akademik deneyimi olmak.

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Doçent

3

1

Yeni Türk Edebiyatı alanında doçentliğini almış olmak. Postmodernizm sahasında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Müh.

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Doçent

1

1

Nanopartikül üretimi ve tekstil uygulamaları, aktif karbon üretimi ve adsorpsiyon konulurında akademik deneyimi olmak.

Mühendislik Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Müh.

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Doçent

3

1

Yarı iletken nanofilm ve nanomalzeme sentezi konusunda akademik deneyimi ve patentleri olmak.

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Bilimi ve Teknolojisi

Doçent

1

1

 

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Profesör

1

1

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

Geleneksel Türk El Sanatları

Halı, Kilim, Eski Kumaş Des.

Doçent

1

1

Halı - Kilim Anasanat Dalı mezunu olmak, Alanında yurtdışı deneyimi olmak, Geleneksel Türk Sanatları alanında Doçent unvanı olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Mali Hukuk

Profesör

1

1

 

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Roma Hukuku

Doçent

1

1

 

Turizm Fakültesi

Rekreasyon Yönetimi

 

Doçent

1

1

Engelliler/Engellilerde Rekreasyon uygulamaları, Rekreatif tandem proje yönetimi ve goalball üzerine bilimsel deneyimi olmak.

Hemşirelik Fakültesi

Hemşirelik

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hem.

Doçent

1

1

 

Ayşe Sak Uygulamalı Bil. Y.O.

Bankacılık ve Sigortacılık

 

Doçent

1

1

Doçentliğini Muhasebe bilim alanında almış olmak. Muhasebe Eğitimi ve muhasebe etiği konularında akademik deneyimi olmak.

Manavgat MYO

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri

Turizm ve Otel İşl.

Profesör

1

1

Tarihi eserlerde korozyona neden olan siyah mikromantarlar ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

8186/1-1


İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.

İlanımız Üniversitemiz web sayfasının (www.inonu.edu.tr) duyurular kısmında mevcuttur.

İlan başvuru tarihi            : 11.09.2015

İlan son başvuru tarihi      : 28.09.2015

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER:

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına: doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek altı takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak göstereceklerdir.

DOÇENTLER:

1 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına; doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

NOT:

1 - Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adaylar sadece bir Anabilim Dalına müracaat edebilirler.

3 - Tıp Fakültesi için başvuracak adayların ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır.

İlan şartlarımızı taşıyan adayların 11.09.2015 - 28.09.2015 tarihlerinde; Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına bizzat başvurmaları gerekmektedir.

 

UNVANI

DER.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

AÇIKLAMA

PROFESÖR

1

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

TIBBİ PATOLOJİ

DOÇENT

1

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GÖZ HASTALIKLARI

Çocuk oftalmaloji ve şaşılık konusunda deneyimli olmak.

DOÇENT

1

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ÜROLOJİ

DOÇENT

1

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

GRAFİK TASARIMI

PROFESÖR

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSAT POLİTİKASI

Bio ekonomi ve iktisadi krizler alanında çalışmaları olmak.

DOÇENT

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK

Yabancı dil ile eğitim verilen bölümler için öngörülen yabancı dil şartını sağlamak.

PROFESÖR

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

TEMEL İŞLEMLER VE TERMODİNAMİK

Isı ve kütle transferi konusunda çalışmaları olmak.

PROFESÖR

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

MEKANİK

Kompozit malzemeler ve mekaniği üzerine çalışmaları olmak.

DOÇENT

1

BATTALGAZİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER

DOÇENT

1

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BAHÇE BİTLİLERİ

Meyve ağaçlarında doku kültürü alanında çalışmalar yapmış olmak.

8159/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 01.18/74

Toplantı Tarihi ve No    : 28.08.2015-157                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 28.08.2015-5446                                             ADANA

Adana İli, Sarıçam İlçesi, Avcılar Mahallesi, 832 parselde tespiti yapılan kaya mezarının tesciline ilişkin; Adana Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 03.06.2015 gün ve 2451 sayılı yazısı ve eki Adana Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 15.05.2015 günlü rapor, Karayolları Genel Müdürlüğü 5.Bölge Müdürlüğünün 21.07.2015 gün ve 144516 sayılı görüş yazısı, DSİ 6.Bölge Müdürlüğünün 28.07.2015 gün ve 489847 sayılı görüş yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 20.07.2015 gün ve 254437 sayılı görüş yazısı, Adana Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 22.07.2015 gün ve 6576 sayılı görüş yazısı okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Adana İli, Sarıçam İlçesi, Avcılar Mahallesi, 832 parselde tespiti yapılan kaya mezarının 2863 sayılı yasanın 6.maddesi gereği korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından tesciline, tespit ekibince önerilen kararımız eki haritada gösterilen koruma alanı sınırının uygun olduğuna karar verildi.

 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\8219-1.jpg

8219/1-1

—————

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                33.10/164

Toplantı Tarihi ve No    : 26.08.2015-155                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 26.08.2015-5386                                             ADANA

Mersin İli, Mezitli ilçesi, Soli-Pompeipolis Antik Kenti, 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde yer alan, özel mülkiyete ait, 933 ada, 3 parselde Müzesince yapılan sondaj kazılarında ortaya çıkan arkeolojik veriler doğrultusunda parselin sit derecesinin değiştirilmesi talebine ilişkin, Mersin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 03.08.2015 gün ve 5134 sayılı yazısı ve ekleri Mersin Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış olan 20.01.2015 günlü rapor ile Soli-Pompeipolis Antik Kenti Kazı Başkanı Prof.Dr. Remzi YAĞCI’nın 15.07.2015 günlü görüş yazısı, Kurulumuzun 27.05.2015 gün ve 5058 sayılı kararı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin İli, Mezitli ilçesi, Soli-Pompeipolis Antik Kenti, 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde yer alan, özel mülkiyete ait, 933 ada, 3 parselde Müzesince yapılan sondaj kazılarında pişmiş toprak mezar yatağı, iki adet lahit, Bizans Dönemine tarihlendiği düşünülen künk sıraları ve kesme kalker taşlardan yapılmış duvar sırası ile iskelet parçaları ve yoğun seramik parçaları tespit edildiği anlaşıldığından 3 parselin Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik uyarınca sit derecesinin 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak değiştirilmesine, tespit ekibince önerilen ve  kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırının uygun olduğuna karar verildi. 

 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\8218.jpg

8218/1-1

—————

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                01.07/458

Toplantı Tarihi ve No    : 28.08.2015-157                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 28.08.2015-5441                                             ADANA

Adana İli, Kozan İlçesi, Ferhatlı Mahallesi, 105 ada, 5 parselde tespiti yapılan kilisenin tesciline ilişkin; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 28.05.2015 günlü raporu, Karayolları Genel Müdürlüğü 5.Bölge Müdürlüğünün 20.07.2015 gün ve 143757 sayılı görüş yazısı, DSİ 6.Bölge Müdürlüğünün 30.07.2015 gün ve 494746 sayılı görüş yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 13.07.2015 gün ve 254299 sayılı görüş yazısı okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Adana İli, Kozan İlçesi, Ferhatlı Mahallesi, 105 ada, 5 parselde tespiti yapılan kilisenin 2863 sayılı yasanın 6.maddesi gereği korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından tesciline, tespit ekibince önerilen kararımız eki haritada gösterilen koruma alanı sınırının uygun olduğuna, yapı grubunun 1. grup olarak belirlenmesine, ayrıca yapının harap ve metruk olduğu dikkate alındığında can ve mal kaybına sebebiyet verilmemesi için gerekli emniyet tedbirlerinin belediyesince alınması/aldırılmasına, ivedilikle rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin hazırlanmasının istenmesine karar verildi.

 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\8217-1.jpg

8217/1-1

—————

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                10.03/198

Toplantı Tarihi ve No    :21/08/2015 - 215                                       TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        :21/08/2015 - 4766                                             BURSA

Balıkesir ili, Bandırma ilçesi, Sahilyenice mahallesindeki 105 ada-2 parselde Bandırma Müzesi Müdürlüğü uzmanları tarafından gerçekleştirilen tespit çalışmasına ilişkin Balıkesir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 05.06.2015 gün ve 2722 sayılı yazısı ve Müdürlüğün 15.07.2015 gün ve 3844 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonucunda;

Balıkesir ili, Bandırma ilçesi, Sahilyenice mahallesindeki 105 ada-2 parselde Bandırma Müzesi Müdürlüğü uzmanları tarafından gerçekleştirilen tespit çalışmasında 2863 sayılı Kanunun kapsamındaki kalıntı ve buluntular tespit edilen alanın 2863 sayılı Kanun ve K.T.V.K.T.K.’nun 05.11.1999/658 sayılı İlke Kararı doğrultusunda 1.derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine;

Bu alanda gerçekleştirilen kaçak kazılarla ilgili olarak başlatıldığı anlaşılan yasal soruşturmanın sonucundan Kurulumuza bilgi verilmesine, kaçak kazı çukurlarının Müze Müdürlüğünün denetiminde kapatılabileceğine karar verildi.

 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\8216.jpg

8216/1-1

—————

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 10.16.47

Toplantı Tarihi ve No    : 21.08.2015/ 215                                       TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 21.08.2015/ 4763                                             BURSA

Balıkesir ili, Susurluk ilçesi, Yahyaköy mahallesinde Balıkesir Müzesi Müdürlüğü uzmanları tarafından gerçekleştirilen tespit çalışmasına ilişkin Balıkesir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 17.06.2015 gün ve 2913 sayılı yazısı ve Müdürlüğün 30.06.2015 gün ve 3527 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonucunda;

Balıkesir ili, Susurluk ilçesi, Yahyaköy mahallesinde Balıkesir Müzesi Müdürlüğü uzmanları tarafından gerçekleştirilen tespit çalışması sonucunda köyün batısındaki Roma ve Bizans dönemlerine ait çatı kiremidi ve günlük kullanım kaplarına ait pişmiş toprak parçalarına rastlanılan alanın 3.derece Arkeolojik Sit olarak, daha batıdaki Roma ve Bizans dönemlerine ait çatı kiremidi ve günlük kullanım kaplarına ait pişmiş toprak parçalar ile temel ve duvar yapımında kullanılan moloz taşlar ve arkeolojik kalıntılara rastlanılan alanın 1.derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilerek sınırlarının önerildiği şekilde belirlenmesine 2863 sayılı Kanun ve K.T.V.K.T.K.’nun 05.11.1999/658 sayılı İlke Kararı doğrultusunda karar verildi.

 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\8215.jpg

8215/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 115-  26.08.2015                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 1727 -26.08.2015                                           KAYSERİ

Yozgat İli, Merkez, Topçu Köyünde bulunan I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli olan ve Kurulumuzun 15.01.2015 tarih, 1366 sayılı kararıyla sınırlarının sayısallaştırılması uygun bulunan ve 143 ada, 1-4-5-6-7 parsellerde kaldığı ifade edilerek I. derece arkeolojik sit alanı şerhi verilen Topçu Höyüğünün; 143 ada 5 nolu parselde olmayıp 4 parselde olduğu belirtilerek gerekli incelemelerin yapılması ve varsa maddi hatanın düzeltilmesi hususunda Hasan Maraş’ın 04.08.2015 tarihli başvurusu, Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 24.08.2015 tarih, 915 sayılı raporları okundu, raportörünün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Yozgat İli, Merkez, Topçu Köyünde bulunan 14.07.2005 tarih ve 303 sayılı Kurul karar ile I.derece arkeolojik sit alanı olarak ilan edilen ve Topçu Höyüğün sınırlarına yönelik 15.01.2015 tarih, 1366 sayılı kararımızla uygun görülen sayısallaştırma verilerinin iptal edilmesine, Höyüğün sınırlarının kararımız eki 1/2500 ölçekli haritada görüldüğü şekliyle 143 ada, 4 nolu parselin mülkiyet sınırları olarak belirlenmesinin uygun olduğuna,  Höyüğün nihai sınırlarının ancak burada ileride yapılacak olası bilimsel kazılar sonucu çıkacak veriler ışığında tekrar belirlenebileceğine, 15.01.2015 tarih, 1366 sayılı kararımız gereği verilen I.derece arkeolojik sit şerhinin, 143 ada, 1-5-6-7 numaralı parsellerden kaldırılarak, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 4 numaralı parsel üzerine bırakılması gerektiğine ayrıca Höyük’te Yüksek Kurulun 5.11.1999 tarih ve 658 sayılı İlke Kararının 1. Maddesinde I.derece Arkeolojik Sit alanlarına yönelik belirlenen Koruma ve Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna karar verildi.

 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\8214.jpg

8214/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                55.11/231

Toplantı Tarihi ve No    : 29.04.2015-116                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 29.04.2015-2557                                            SAMSUN

Samsun İli, Vezirköprü İlçesi, Gömlekhisar Mahallesi, özel mülkiyete ait, 1 pafta,103 ada, 42 parselde bulunan konutun tescil edilmesi istemine ilişkin Samsun Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.03.2015 gün ve 794 sayılı yazısı, konu ile ilgili Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 16.04.2015 gün ve 135 sayılı raporu okundu. Ekleri ve ilgili dosyası incelendi. Yapılan görüşmelerin sonucunda;

Samsun İli, Vezirköprü İlçesi, Gömlekhisar Mahallesi, özel mülkiyete ait, 1 pafta, 103 ada 42 parsel üzerinde bulunan zemin+1 katlı cumbalı konutun ve ambar ile bütünlük halindeki zemin + 1 katlı ikinci konutun korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, taşınmazların bölge kültürüne katkısı sebebiyle yapı koruma gruplarının II olarak belirlenmesine, korunma alanının ekli 1/1000 ölçekli kadastral haritada çizildiği şekli ile uygun olduğuna, korunma alanı içerisinde yapılacak inşai faaliyetler ve fiziki uygulamalar öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasının gerekli olduğuna karar verildi

 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\8213.jpg

8213/1-1

—————

İZMİR 1 NUMURALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Açıklama: Açıklama: C:\Users\elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\8211-1.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\8211-2.jpg

8211/1-1