11 Eylül 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29472

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


WEB UYGULAMA GÜVENLİK DUVARI VE YÜK DENGELEME CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


30 KALEM MUHTELİF MİKTAR TEFRİŞAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KÖMÜR TORBASI ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:


800 ADET Ø 920 MM MONOBLOK GÖVDE SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


İMAL EDİLECEK RİLNSS TİPİ VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE 2 TİP POLYEMİD KAFESLİ RULMAN SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


KARTON ÇAY BARDAĞI ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TEKLİ SARMALI ŞEKER ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Karabük Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


ORGANİK HEMŞİN DEMLİK POŞET ÇAY AMBALAJLANIP PAKETLENEREK SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: Rize


HURDA BETON TRAVERS SATILACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


MAKİNE YEDEK PARÇA MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


TÜRK KIZILAYINA AİT TAŞINMAZLAR İÇİN GAYRİMENKUL SİGORTASI YAPTIRILACAKATIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


WEB UYGULAMA GÜVENLİK DUVARI VE YÜK DENGELEME CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Gazi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İhtiyacı Web Uygulama Güvenlik Duvarı ve Yük Dengeleme Cihazı ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 18/09/2015 günü, saat: 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat: 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgelerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8247/1-1


30 KALEM MUHTELİF MİKTAR TEFRİŞAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı (Beylerbeyi) ihtiyacı olan ve Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı Kışla Gazinosu Otel Binasında kullanılmak üzere 30 kalem muhtelif miktar tefrişat malzemesi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine ve idari şartnamesine uygun olarak, ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

 

Kısım No

Malzeme Grubu

Ürün Kalem Sayısı

İhale Doküman Bedeli

1

MOBİLYA GRUBU

25

100.-TL

2

MEFRUŞAT GRUBU

3

100.-TL

3

AYDINLATMA GRUBU

2

Muaf

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıda belirtilen şartname bedellerini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 30/09/2015 günü, en geç saat: 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen malzeme cinsi ve malzemeler teklif mektuplarında belirtilecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

8248/1-1


KÖMÜR TORBASI ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2015/120094

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

Adresi                                     :  Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara

Telefon ve Faks                      :  Tel (0 312) 540 10 00   Faks (0 312) 540 16 60

Elektronik Posta Adresi          :  tkisatinalma@tki.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın;

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Lamineli Polipropilen 18.000.000 Adet Kömür Torbası

b) Teslim Edileceği Yer          :  ELİ Müessese Müdürlüğü Cenkyeri Ambarı Soma/MANİSA

c) Teslim Tarihi                      :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 120 (yüzyirmi) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin Yapılacağı Yer     :  T.K.İ. Genel Müdürlüğü 2. Kat Toplantı Salonu/Ankara

4 - İhale Tarih ve Saati            :  06/10/2015   14:00

5 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini:

a) İhale dokümanı Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 11. Kat 1108 nolu odada bedelsiz olarak görülebilir ve bedeli karşılığı temin edilir.

b) İhale dokümanı bedeli KDV dâhil 100,-TL’dir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv Şefliğine verilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

8 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

9 - İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; “Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri” hariç 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabii değildir.

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

8193/1-1


800 ADET Ø 920 MM MONOBLOK GÖVDE SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/119815

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490  ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın

Adı ve Miktarı                           :  800 adet ø 920 mm monoblok gövde

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 07.10.2015 günü ve saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dahil) 200,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

8224/1-1


İMAL EDİLECEK RİLNSS TİPİ VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE 2 TİP POLYEMİD KAFESLİ RULMAN SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/120205

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490  ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın

Adı ve Miktarı                           :  1) 800 adet WJ 130x240 polyemid kafesli rulman

                                                     2) 800 adet WJP 130x240 polyemid kafesli rulman

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 08.10.2015 günü ve saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dahil) 100,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

8225/1-1


KARTON ÇAY BARDAĞI ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız Satış mağazalarında kullanılmak üzere 750.000 Adet Karton Çay Bardağı teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Numuneler Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünde görülebilir.

3 - Teklifler en geç 18.09.2015 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                   Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 - 74

8228/1-1


TEKLİ SARMALI ŞEKER ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız Satış mağazalarında kullanılmak üzere 5.000 Kg. tekli sarmalı şeker, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Numune, Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünde görülebilir.

3 - Tekliflerin en geç 18.09.2015 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                   Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 - 74

8229/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 55,00- TL ile en çok 31.430,37- TL arasında değişen; 16.09.2015 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,50- TL, en çok 3.143,03- TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Elektrik Anahtarlama Aparatı, Elektrik Devre Elemanı,  Elektrik Anahtarı, Transformatör, Cep Telefon Bataryası, Şarj Aleti, Hafıza Kartı, Kulaklık, Kişi Eşyası, Rulman, Çay, Usb Bellek, Hesap Makinası, Ara Kablo, Valf, Hilti, Kol Saati, Sigara Dolum Makinası, Sigara Sarma Makinası, Tabak cinsi muhtelif eşyalar vb. 23 grup eşya açık artırma suretiyle, Hançerli Mahallesi Sahil Yolu Cad. No:37 Liman İçi Toplantı Salonu İlkadım/SAMSUN adresindeki ihale salonunda 17.09.2015 tarihinde saat 09.30’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (362) (445 00 68) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00- TL bedel karşılığı Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

8230/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Karabük Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

İlimiz, Merkez, Yenişehir Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Hazineye ait, 1046 ada, 1 parsel numaralı, arsa vasıflı, 2.584,00 m2 yüzölçümlü, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E: 1,20 Hmax: 21,50 m. Konut Alanı olarak ayrılan taşınmaz üzerine idarede bulunan avan proje dikkate alınarak kat karşılığı inşaat yaptırılmak üzere (ihale aşamasında idarenin sunmuş olduğu avan projeye göre teklifler alınacak olup, inşaat süresince gerekli olan uygulama ve diğer tüm projeler yüklenici tarafından hazırlanarak idarenin onayına sunulacaktır.) 15/10/2015 tarihine isabet eden Perşembe günü saat 14.00’da Karabük Defterdarlığı Milli Emlak Müdürü Makam odasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulüyle ihalesi yapılacaktır.

- Taşınmazın tahmini bedeli 3.746,800.00.-TL olup, geçici teminat tutarı, 562.020,00-TL’dir.

- Kat karşılığı paylaşım oranı; hem kat karşılığı inşaata verilme oranı ile hem de elde edilecek bölümlerin değerleri toplamı üzerinden %40’dan aşağı olmamak üzere, %40 - %44 arası (44 dahil) tekliflerde, İdareye ayrı bir blok ve 12 daire 6 kat olacak, %45 - %50 arası (50 dahil) tekliflerde İdareye ayrı bir blok ve 14 daire 7 kat olacaktır. %50 üzeri teklifte bulunacak isteklilerden 1.000.00-TL (bin)’den aşağı olmamak üzere pey sürme şeklinde artırım yapılarak teklif alınacaktır.

- İmar planı vb. nedenlerle projede öngörülen miktardan fazla inşaat yapılması halinde ilave inşaattan da aynı oranda Hazineye pay verilecektir.

- Taşınmaz mal 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde kalmaktadır. İmar planında Konut Alanı olarak ayrılmış, E: 1,20 Hmax: 21,50 m.’dir.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN

1 - Kanuni ikametgah sahibi olmak,

2 - Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; yatıracakları geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını (Geçici Teminat Mektubunun süresiz, limit içi olması) ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslimi zorunludur.

4 - Teklif vermeyle ilgili olarak;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişinin yetkili olduğuna dair noter tasdikli belge ile noter tasdikli imza sirküleri,

c) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılacak kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

d) Son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair belge.

5 - İsteklilerin, taahhütlerini zamanında ve gereğince yerine getirip getirmeyeceklerinin belirlenebilmesi için,

a) Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumunu gösterir belgeler,

b) İsteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayımlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri yoksa bunlara eşdeğer belgeleri,

c) İsteklinin iş hacmini gösteren, yapım işleri için son 5 (Beş) yıl içinde yurt içinde ve dışında kamu veya özel sektörde en az 1.000.000,00.-TL. değerinde 3/B grup iş gerçekleştirdiği veya aynı miktarda iş denetlediği ve yahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen yapım işlerine ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren yetkili merciler tarafından onaylanmış belgeleri ve özel sektörde B3 grup bitirmiş olduğu işlere ilişkin tek sözleşme bedeli en az 3.750.000,00 TL değerinde iş bitirme belgesi (özel sektörde yapılan işler değerlendirme; yükleniciliğini yapmış olduğu işin belgeler evraklar (kat karşılığı sözleşme, yapım sözleşmesi) ve o işe ait iskan belgesi SSK. borcu yok, vergi borcu yok belgeleri ile birlikte sunulacak. İşin bedeli SSK. da hesaplanmış bedel üzerinden değerlendirilecek.)

6 - İSO 9001 - 2008 Kalite Kalite Yönetim Sistemi Belgesi,

7 - İSO 14001 - 2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi,

İdareden veya www.karabükdefterdarligi.gov.tr web adresinden temin edilecek İnşaat Yapım Taahhüt Formunun ekleri ile birlikte verilmesi,‎ gerekmektedir.

Şartname ve ekleri ücretsiz olarak Milli Emlak Müdürlüğünde görülebileceği gibi www.karabükdefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Ancak; ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, bedeli 100,00.-TL’dir.

Posta ile yapılan başvurularda gecikmeler kabul edilmez.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

8185/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 7,50- TL. ile en çok 212.607,49- TL. arasında değişen; 29/09/2015 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5.- TL., en çok 21.265.- TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede belirtilen muh. cep telefonları ve aksamları, muh. elektronik eşya, akaryakıt deposu, ortopedik yürüteç, santrafüj, oto yedek parçası, muh. kol saati, muh. terlik - ayakkabı, madeni yağ, muh. boya, araç lastiği, makaron, muh. bayan çorabı, dekoratif vazo, tül baskı makinesi, muh. battaniye, plastik şişe vb. olarak satışa sunulan 142 grup cinsi eşya; açık artırma suretiyle, Medya Mahallesi Mahabat Bulvarı No: 4 Kayapınar/DİYARBAKIR adresindeki İpekyolu Gümrük Kompleksi içerisinde bulunan Konferans Salonunda 30/09/2015 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (412) (257 43 79) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

8136/1-1


ORGANİK HEMŞİN DEMLİK POŞET ÇAY AMBALAJLANIP PAKETLENEREK SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: Rize

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 60.000 Kg. Organik Hemşin Demlik Poşet Çay Ambalajlanıp Paketlenerek %20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 28.09.2015 günü saat: 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

7916/1-1


HURDA BETON TRAVERS SATILACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                              :  2015/116036

1 - İdarenin:

a) Adresi                                       :  TCDD İzmir 3. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası       :  0 232 464 31 31 - 4108   /   0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi            :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin niteliği,

      türü ve miktarı adı                   :  TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında Bulunan Hurda Beton Traversin Kapalı Zarf Yöntemi İle Satışı Yapılması İşi.

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı Yer                          :  TCDD İzmir 3. Bölge Müdürlüğü

b) Tarih ve Saati                           :  30/09/2015 - 15:00

4 - Şartnameler TCDD İzmir 3.Bölge Müdürlüğü Alım Satım İhale Komisyonu Bürosundan KDV Dahil 50,00.- TL bedel mukabilinde temin edilebilir. İstenilen belgeler şartnamede belirtilmiştir. Bu ihalede birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen her bir kaleme için kısmi teklif verilebilir.

5 - Tekliflerle birlikte teklif edilen bedelin en az % 3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta, dilediğine vermekte serbesttir.

7 - Bu ihale ile ilgili olarak İdare, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir.

3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA BULUNAN

HURDA BETON TRAVERSLER

31 Yol Bakım Onarım Müdürlüğü Mıntıkası/Alsancak

 

Çobanisa

600

Adet

TESLİM SÜRESİ 20 İŞ GÜNÜ

Muradiye

60

Adet

Manisa

11

Adet

Biçerova

2.463

Adet

TOPLAM

3.134

Adet

 

32 Yol Bakım Onarım Müdürlüğü Mıntıkası/Aydın

 

Çamlık

80

Adet

TESLİM SÜRESİ 20 İŞ GÜNÜ

Ortaklar

2.368

Adet

Ortaklar – Söke Km 101

102

Adet

Köşk

2.000

Adet

Buharkent

800

Adet

Kuyucak

300

Adet

Horsunlu

300

Adet

TOPLAM

5.950

Adet

 

35 Yol Bakım Onarım Müdürlüğü Mıntıkası/Uşak

 

Uşak

30.000

Adet

TESLİM SÜRESİ 90 İŞ GÜNÜ

Oturak

30.000

Adet

Nohutova

14.000

Adet

Turgutlu

1.000

Adet

Banaz

30.000

Adet

TOPLAM

105.000

Adet

 

36 Yol Bakım Onarım Müdürlüğü Mıntıkası/Balıkesir

 

Balıkesir

2.000

Adet

TESLİM SÜRESİ 20 İŞ GÜNÜ

Sığırcı

1.600

Adet

Kapaklı

1.200

Adet

Akhisar

30

Adet

Soma

250

Adet

Kırkağaç

20

Adet

TOPLAM

5.100

Adet

 

GENEL TOPLAM

119.184

            Adet

 

NOT: 32 YBO Müdürlüğü Mıntıkasındaki Beton Traversler 46, 49 ve 60'lık Tipten Oluşur.

8134/1-1


MAKİNE YEDEK PARÇA MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE

1 - Teşekkülümüze ait işletmelerde kullanılacak 17 kalem Makine Yedek Parça malzemesi %20 artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100.00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı - Rize

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 01.10.2015 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç toplam tutarının en az %3’ü oranında geçici, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç toplam tutarının %6’sı kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satınalma Dairesi Başkanlığı - Rize’de yapılacaktır.

9 - İhale kalem bazında kısmi teklife açıktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Malzeme listesi

Sıra No

Malzeme Muhasebe No

Malzemenin cinsi ve Teknik Özellikleri

Birimi

Satın Alınacak Miktar

1

500.06.01.0005

KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф150 MM - BOY 40 MM

Ad

250

2

500.06.01.0015

KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф150 MM - BOY 65 MM

Ad

100

3

500.06.01.0025

KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф150 MM - BOY 85 MM

Ad

210

4

500.06.01.0016

KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф200 MM - BOY 65 MM

Ad

50

5

500.06.01.0027

KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф200 MM - BOY 85 MM

Ad

100

6

500.06.01.0040

KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф200 MM - BOY 202 MM

Ad

40

7

500.06.01.0070

DÜZ SARIMLI HELEZON FIRÇA 80 CM

Ad

100

8

500.06.01.0080

DÜZ SARIMLI HELEZON FIRÇA 200 CM

Ad

50

9

600.09.01.0001

KIVIRMA AYI

Ad

1200

10

500.06.02.0025

KIVIRMA KAZAN ÇEMBERİ

Ad

10

11

500.06.02.0005

KIVIRMA NİHAYETSİZ VİDA DİŞLİ VE KARŞILIK BRONZ DİŞLİ

TK

130

12

500.06.03.0004

ROTERVAN SARI (BRONZ) DİŞLİSİ

Ad

50

13

500.06.04.0006

ROTERVAN SONSUZ VİDA DİŞLİSİ

Ad

50

14

500.06.03.0010

ROTERVAN KANADI

Ad

400

15

500.06.03.0012

ROTERVAN ÇENESİ

Ad

750

16

500.06.04.0020

DELİKLİ FIRIN PALETİ (BÜYÜK BOY)KROM

Ad

4000

17

500.06.04.0054

LİF ALICI TAMBUR Ф 225 X 1500 MM

Ad

250

7857/1-1


TÜRK KIZILAYINA AİT TAŞINMAZLAR İÇİN GAYRİMENKUL SİGORTASI YAPTIRILACAKATIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı’na ait taşınmazlar için 1 yıl süre ile Gayrimenkul Sigortasının yaptırılması hizmeti kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/İhale İlanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 12.10.2015 tarih saat: 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 12.10.2015 tarih saat: 15:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

8250/1-1