8 Eylül 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29469

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1 - İlanda yer alan Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.

2 - Profesör ve Doçentler 2547 Sayılı Kanunun 36. maddesinin (a) bendinin 1. fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.

3 - Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartlar ile kadro derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak zorundadır.

4 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5 - İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

6 - İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına UAKBİS sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır.

(Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://personel.uludag.edu.tr adresinde yayınlanmıştır.)

 

BİRİM

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNV.

K.D.

AD.

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Biyoistatistik A.D.

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları A.D.

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.D.

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyoloji A.D.

Profesör

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

Elektromanyetik Alanlar ve Mikro Dalga Tekniği

Doçent

1

1

Elektromanyetik saçılma ve kırınım konusunda çalışmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Geoteknik A.D.

Profesör

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

Mekanik A.D. (İnşaat Müh.)

Profesör

1

1

Malzeme - Hasar Mekaniği Uzmanı olmak.

Mühendislik Fakültesi

Tekstil Bilimleri A.D.

Doçent

1

1

Polimer Bilimi alanında doktora yapmış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Yapı Bilgisi A.D.

Profesör

1

1

Mimarlık alanında proje yönetimi ve organizasyonu, afet yönetimi ve zarar azaltma, kullanıcı memnuniyeti için nitelikli yapı üretimi konularında bilimsel çalışmalar yapıyor olmak.

Mimarlık Fakültesi

Yapı Bilgisi A.D.

Doçent

1

1

İnşaat Mühendisliği alanında lisansı bulunmak; mimarlık alanında taşıyıcı sistemler ile kagir ve ahşap yapıların statik ve dinamik analizleri konularında bilimsel çalışmalar yapıyor olmak.

Ziraat Fakültesi

Fitopatoloji

Profesör

1

1

Tahıllarda Fungal Hastalıklar Konusunda çalışmaları olmak.

Ziraat Fakültesi

Gıda Teknolojisi A.D.

Doçent

1

1

Mikrobiyel Proses konusunda yurtdışında doktorasını yapmış olmak; mikrobiyel Prosesler ve Fermentasyon Teknolojisi konularında lisansüstü çalışmalar yürütmek.

Ziraat Fakültesi

Tarımsal Enerji Sistemleri A.D.

Profesör

1

1

Tarımsal Ürünlerin Farklı Kurutma Sistemleri ile Kurutulması üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarımsal Enerji Sistemleri A.D.

Doçent

1

1

Tarımsal Ürünlerin Farklı Kurutma Sistemleri ile Kurutulması üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Analitik Kimya A.D.

Profesör

1

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Cebir ve Sayılar Teorisi A.D.

Doçent

1

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Nükleer Fizik A.D.

Doçent

1

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Organik Kimya A.D.

Doçent

1

1

 

Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi A.D.

Doçent

1

1

 

Eğitim Fakültesi

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi A.D.

Doçent

1

1

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalında Doçent olmak.

Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Dan. A.D.

Profesör

1

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında Doçent olmak.

Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilgiler Eğitimi A.D.

Profesör

1

1

Coğrafya Eğitiminde Doçent Olmak.

Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilgiler Eğitimi A.D.

Profesör

1

1

Coğrafya Eğitiminde Doçent Olmak.

8131/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Öğretmen Melahat Hüdai Gürbüz İlköğretim Okulu Vakfı

VAKFEDENLER: Hüdai Gürbüz, Cahide Toptaner, Caner Toptaner

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 25. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20/07/2015 tarihinde kesinleşen, 17/03/2015 tarihli ve E:2013/1320, K:2015/107 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: İstanbul Anadolu yakasında iyi kira geliri getirebilecek bir gayrimenkul iktisap edilerek bu gayrimenkulden elde edilecek kira geliri, vakıf malvarlığı ve diğer vakıf gelirleri ile İstanbul ili, Çekmeköy İlçesinde bulunan Öğretmen Melahat Hüdai Gürbüz İlköğretim Okulu’nda öğrenim gören ekonomik yönden yoksul öğrencilerin iaşe ve nakit para ihtiyaçları hariç olmak kaydıyla kırtasiye ve kıyafet ihtiyacı başta olmak üzere önemli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000-TL nakit.

YÖNETİM KURULU: Cenk Toptaner, Cahide Toptaner, Caner Toptaner

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Vakfın borçlarının tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Milli Eğitim Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8119/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

43052 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli plan Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8120/1-1

—————

Biriketçiler Sitesi Uygulama İmar Planı, Umum Hurdacılar İşyeri Yapı Kooperatifi Islah İmar Planı, Umum Hurdacılar Yapı Kooperatifi Kuzey Kesimi Uygulama İmar Planı ve Yakacık Köyü Güneyi İmar Planı Plan Notlarının değişikliğine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8121/1-1

—————

5924 ada 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8122/1-1


Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

6 Eylül 2015 tarih ve 29467 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; Akedemik kadro ilanımızın Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi bölümü sehven eksik yayımlanmış olup, aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

 

MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Derece

Adedi

Açıklama

Yöneylem Araştırması

Doçent

1

2

Endüstri Mühendisliği veya Yöneylem Araştırması alanında Doktora yapmış olmak; Endüstri Mühendisliği alanında Doçent unvanına sahip olmak; bilimsel araştırma yapabilecek ve ders verebilecek düzeyde Fransızca bilmek

8110/1-1


 


 

 


 


 


Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

Duyuru Başlama Tarihi : 08.09.2015       

Son Başvuru Tarihi : 02.10.2015             

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

FAKÜLTE/ ENSTİTÜ/ YÜKSEKOKUL

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/BİLİM DALI/PROGRAM

UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR

KADRO SAYISI

KADRO UNVANI

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinilk Bilimler Bölümü

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Alanında Doktora yapmış olmak.

1

Doç.Dr.

Alanında Doktora yapmış olmak.

1

Yrd.Doç.Dr.

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Alanında Doktora yapmış olmak.

1

Yrd.Doç.Dr.

Protetik Diş Tedavisi

Alanında Doktora yapmış olmak.

1

Doç.Dr.

Alanında Doktora yapmış olmak.

2

Yrd.Doç.Dr.

Restoratif Diş Tedavisi

Alanında Doktora yapmış olmak.

1

Prof.Dr.

Ortodonti

Alanında Doktora yapmış olmak.

1

Yrd.Doç.Dr.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi Bölümü

Farmasötik Teknoloji

Eczacılık Fakültesi Lisans mezunu olmak, Farmasötik Teknoloji alanında Doktora yapmış olmak.

1

Prof.Dr.

Eczacılık Fakültesi Lisans mezunu olmak, Farmasötik Teknoloji alanında Doktora yapmış olmak.

1

Doç.Dr.

Eczacılık Fakültesi Lisans mezunu olmak, Farmasötik Teknoloji alanında Doktora yapmış olmak.

1

Yrd.Doç.Dr.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon/Fizyoterapi Rehabilitasyon bölümü Fakülte/Yüksekokul Lisans mezunu olmak, Protez Ortez Biomekani alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak, Protez Ortez Biomekani alanında Tezli Doktora yapmış olmak.

1

Yrd.Doç.Dr.

Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik bölümü Lisans mezunu olmak, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında Yüksek Lisans yapmış olmak, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında Doktora yapmış olmak.

1

Prof.Dr.

Hemşirelik bölümü Lisans mezunu olmak, Hemşirelik Esasları alanında Yüksek Lisans yapmış olmak,  Hemşirelik Anabilimdalında Doktora yapmış olmak.

1

Yrd.Doç.Dr.

Hemşirelik bölümü Lisans mezunu olmak, İç Hastalıkları Hemşireliği alanında Yüksek Lisans yapmış olmak, İç Hastalıkları Hemşireliği alanında Doktora yapmış olmak.

1

Yrd.Doç.Dr.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi Bölümü

İktisat Fakültesi Lisans mezunu olmak, Yüksek lisans: İşletme alanında master yapmış olmak, İşletme alanında Doktora yapmış olmak, Doçentliğini İşletme alanında yapmış olmak.

1

Prof.Dr.

Sağlık Yönetimi bölümü Lisans mezunu olmak, Uluslararası Kalite Yönetimi bölümünde Yüksek Lisans yapmış olmak. Finans ve Bankacılık bölümünde Doktora yapmış olmak.

1

Yrd.Doç.Dr.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimler Bölümü

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yandal Uzmanlığını Jinekolojik Onkoloji alanında yapmış olmak.

1

Prof.Dr.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı

Yandal Uzmanlığını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Nöroloji alanında yapmış olmak.

1

Prof.Dr.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı

Çocuk Kardiyolojisi uzmanı olmak, 
Pediatrik kardiyolojisi yeterlilik belgesi sahibi olmak.

1

Doç.Dr.

Kardiyoloji

Kardiyoloji Uzmanı olmak, 3 boyutlu Eko Kardiyografik deneyimine sahip olmak.

1

Yrd.Doç.Dr.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Anestezi

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı olmak.

1

Yrd.Doç.Dr.

Optisyenlik

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Göz Hastalıkları Uzmanı olmak.

1

Yrd.Doç.Dr.

Ortopedik Protez ve Ortez

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olmak.

2

Yrd.Doç.Dr.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Radyoloji Uzmanı olmak.

1

Yrd.Doç.Dr.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Biyoloji alanında doktora yapmış olmak.

1

Yrd.Doç.Dr.

 

Üniversitemizin yukarıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir.

- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir.

8157/1-1