8 Eylül 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29469

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


BASKILI ROLL EKMEK POŞETLERİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


2 KALEM PERDE SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


AĞ VE BİLİŞİM GÜVENLİĞİ ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


YÜKSEK BAŞARIMLI HESAPLAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğünden:


AF-CEB-WB4-YAPIM-01 İŞİ İÇİN ULUSLARARASI REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


AF-CEB-WB4-YAPIM-02 İŞİ İÇİN ULUSLARARASI REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


AF-CEB-WB4-YAPIM-03 İŞİ İÇİN ULUSLARARASI REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


AF-CEB-WB4-YAPIM-04 İŞİ İÇİN ULUSLARARASI REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


AF-CEB-WB4-YAPIM-05 İŞİ İÇİN ULUSLARARASI REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BASKILI ROLL EKMEK POŞETLERİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 3.000 kg Baskılı Normal Roll Ekmek Poşeti ve 3.000 kg Baskılı Köy Roll Ekmek Poşeti alımları kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 17.09.2015 Perşembe günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 17.09.2015 Perşembe günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES      : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                     Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy / ANKARA

                     Tel : 397 33 65 – 66  Faks : 397 33 71 – 74

8173/1-1


2 KALEM PERDE SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Genelkurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı ihtiyacı 2 kalem perde, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 17/09/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

8180/1-1


AĞ VE BİLİŞİM GÜVENLİĞİ ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı İç Ticaret Müdürlüğü ihtiyacı ağ ve bilişim güvenliği altyapısının iyileştirilmesi projesi alımı teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 15.09.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat: 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8129/1-1


YÜKSEK BAŞARIMLI HESAPLAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Makine İkmal ve İnşaat Daire Başkanlığı ihtiyacı Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemi ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 16/09/2015 günü, saat: 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8130/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğünden:

154 kV. GÖYNÜK, BOLU II, KAYNAŞLI, HENDEK, ARSLANBEY İletim Trafo Merkezinin bakım ve güvenlik hizmetleri hariç, işletme ile ilgili hizmetlerin Teknik Şartname ve Sözleşme hükümleri doğrultusunda hizmet alımı yolu ile yapılması işi TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğin 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2015/115649

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğü Maltepe Mahallesi Orhangazi Cad. No: 74   54100 Sakarya

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 264 2751040 - 0 264 2753828

c) Elektronik Posta Adresi         :  5grupmd@teias.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  5 adet 154 kV Trafo Merkezinin 3 yıl (36 ay) süreyle hizmet alımı yoluyla işletilmesi.

b) Yapılacağı Yer                      :  154Kv GÖYNÜK, BOLU II, KAYNAŞLI, HENDEK, ARSLANBEY Trafo Merkezleri

c) İşin Süresi                             :  36 ay

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğü/Sakarya

b) Tarihi ve Saati                       :  18.09.2015     14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından bu Şartnamenin 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.”

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,

(Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.)

4.3.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3.3. İş hacmini gösteren belgeler

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.4. MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BELGELER VE BU BELGELERİN TAŞIMASI GEREKEN KRİTERLER:

4.4.1. İstekliler aşağıdaki bilgi ve belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.4.2. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler.

4.4.3. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren belgeler.

4.4.4. “İşletme Elemanları Puan tablosu” (Ek - 8)

İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosuna” göre çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Mesul Mühendis, Trafo işletme Mesul teknisyeni, Trafo işletme teknisyeni) elemanların puanlarının Toplamının Trafo Merkezi bazında asgari 64 (Altmış Dört)  puanı sağlaması şarttır. Aksi halde İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Mesul Mühendisin puanı Trafo Merkezinin puan hesabında aynen kullanılır. Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği eleman puanları “İşletme Elemanları Puan tablosuna yazacaktır. (Ek - 8)

İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununa tabi personelin sayısı

 

İŞLETME TEKNİSYENLERİ

PERSONEL SAYISI

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ

3 Trafo Merkezli bir grup için

12

12  x  45 = 540

4 Trafo Merkezli bir grup için

16

16  x  45 = 720

5 Trafo Merkezli bir grup için

20

20  x  45 = 900

6 Trafo Merkezli bir grup için

24

24  x  45 = 1080

Grup Mühendisi

1 (*)

  1  x  45 = 45

 

(*) Her bir trafo merkezi için bir Mesul Mühendis istihdam edilecektir. Mesul Mühendisler Sözleşme ve Teknik şartnamede yer alan görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

4.4.5. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler:

İstekliler teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iş deneyim belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmayacaktır. İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini ortaya koyan; Kamu Sektöründen alınmış İş Bitirme Belgesi, İş Denetleme ve İş yönetme belgeleridir.

4.4.6. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 - 2008 “ Gerilim seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi.

4.5. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

a) Benzer iş olarak; ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen, gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik santralının işletilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya,

b) İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen, gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik santralı veya İletim trafo merkezinin anahtar teslimi olarak tesis edilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200,00 (İkiyüz) Türk Lirası karşılığı Teiaş 5. Bölge Müdürlüğü Maltepe Mahallesi Orhangazi Cad. No: 74   54100 Sakarya adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Teiaş 5. Bölge Müdürlüğü Maltepe Mahallesi Orhangazi Cad. No: 74   54100 Sakarya Evrak Kayıt servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

8091/1-1


AF-CEB-WB4-YAPIM-01 İŞİ İÇİN ULUSLARARASI REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                   :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) / TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                :  AF-CEB-WB4-YAPIM-01

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  Eğitim Yapıları Yeniden Yapım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                      :  İstanbul İlinde 7 adet Eğitim Yapısının Yeniden Yapım İşi

Projenin Süresi                          :  360 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                :  27 Ağustos 2015

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı

KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı

KDV Hariç (TL)

Doğcan İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. & May İnşaat Taah. Müş. Müh. San. Tic. Ltd. Şti.

54.270.000,00 TL

54.270.000,00 TL

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan

Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

1

İntim İnşaat Tic. Müş. Ltd. Şti. & Altındağ İnşaat Taah. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti.*

49.911.590,00 TL

49.911.590,00 TL

2

Doğcan İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. & May İnşaat Taah. Müş. Müh. San. Tic. Ltd. Şti.

54.270.000,00 TL

54.270.000,00 TL

3

BS Mimarlık Dekorasyon İnş. Tic. Ltd. Şti. & Güngör Tarım İnşaat A.Ş.**

55.300.000,00 TL

55.300.000,00 TL

4

Zeksan İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.*

57.190.000,00 TL

57.190.000,00 TL

5

Ali Acar İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.*

57.228.000,00 TL

57.228.000,00 TL

6

Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti.&En-Sa Yapı ve İnş. Tur. Nak. Gıda San. A.Ş.*

58.832.000,00 TL

58.832.000,00 TL

7

Mustafa Ekşi İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.*

60.830.000,00 TL

60.830.000,00 TL

8

Ray Mühendislik Müşavirlik İnşaat San.ve Tic. A.Ş.

63.240.000,00 TL

63.240.000,00 TL

9

Dost İnşaat ve Proje Yönetimi A.Ş.*

63.997.485,26 TL

63.997.485,26 TL

10

Yapı ve Yapı İnşaat Taah. San. Tic. A.Ş.*

69.900.000,00 TL

69.900.000,00 TL

11

Sarıdağlar İnşaat ve Ticaret A.Ş.*

71.170.000,00 TL

71.170.000,00 TL

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

* Reddedilen Teklifler

-

İhale Dokümanları, Bölüm I. Teklif Sahiplerine Talimatlar Madde 15 gereğince teklifleri geçersiz sayılmıştır.

** BS Mimarlık Dekorasyon İnş. Tic. Ltd. Şti. & Güngör Tarım İnşaat A.Ş.

55.300.000,00 TL

İhale Dokümanları bölüm V. Teklif Bilgileri madde (16.2) gereğince teklifi geçersiz sayılmıştır.

 

—————

Contracts Awarded by ICB Number: AF-CEB-WB4-WORKS -01

Name of Project (include project country)    :  İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) TURKEY

Project ID                                                     :  AF-CEB-WB4-WORKS-01

Bid/Contract Description                              :  Contract Package for Reconstruction Work of Educational Buildings

Scope of Contract                                         :  Lump Sum Turnkey Reconstruction works of the following 7 Educational Buildings shall be realized in İstanbul

Duration                                                       :  360 Days

Contract Signature Date                                :  August 27, 2015

Awarded Bidder

Name & Address of awarded bidder:

Doğcan İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. (TURKEY) & May İnşaat Taah. Müş. Müh. San. Tic. Ltd. Şti.(TURKEY)JV.

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

54.270.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

54.270.000,00

Name of evaluated bidder(s):

1 - İntim İnşaat Tic. Müş. Ltd. Şti. & Altındağ İnşaat Taah. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. JV. (TURKEY)*

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

49.911.590,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

49.911.590,00

Name of evaluated bidder(s):

2 - Doğcan İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. (TURKEY) & May İnşaat Taah. Müş. Müh. San. Tic. Ltd. Şti.(TURKEY)JV.

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

54.270.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

54.270.000,00

Name of evaluated bidder(s):

3 - BS Mimarlık Dekorasyon İnş. Tic. Ltd. Şti. & Güngör Tarım İnşaat A.Ş.(TURKEY)**

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

55.300.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

55.300.000,00

Name of evaluated bidder(s):

4 - Zeksan İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.(TURKEY)*

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

57.190.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

57.190.000,00 

Name of evaluated bidder(s):

5 - Ali Acar İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.(TURKEY)*

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

57.228.000,00 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

57.228.000,00

Name of evaluated bidder(s):

6 - Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti.&En-Sa Yapı ve İnş. Tur. Nak. Gıda San. A.Ş.JV.(TURKEY)*

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

58.832.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

58.832.000,00

Name of evaluated bidder(s):

7 - Mustafa Ekşi İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.(TURKEY)*

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

60.830.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

60.830.000,00

Name of evaluated bidder(s):

8 - Ray Mühendislik Müşavirlik İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.(TURKEY)*

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

63.240.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

63.240.000,00

Name of evaluated bidder(s):

9 - Dost İnşaat ve Proje Yönetimi A.Ş.(TURKEY)*

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

63.997.485,26

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

63.997.485,26

Name of evaluated bidder(s):

10 - Yapı ve Yapı İnşaat Taah. San. Tic. A.Ş.(TURKEY)*

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

69.900.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

69.900.000,00

Name of evaluated bidder(s):

11 - Sarıdağlar İnşaat ve Ticaret A.Ş.(TURKEY)*

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

71.170.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

71.170.000,00

Rejected Bidder(s):

Name of rejected bidder(s): *

Bid price at bid opening: -

(Excluding VAT) (TL)

Reason(s) for rejection: Proposals are rejected according to the Clause 15 of Section I “Instruction to Bidders” of the bidding document.

Name of rejected bidder(s):

BS Mimarlık Dekorasyon İnş. Tic. Ltd. Şti. & Güngör Tarım İnşaat A.Ş.(TURKEY)**

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

55.300.000,00

Reason(s) for rejection: The proposal is rejected according to the Clause 16.2 of Section V “Bidding Data” of the bidding document.

8096/1-1


AF-CEB-WB4-YAPIM-02 İŞİ İÇİN ULUSLARARASI REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                   :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) / TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                :  AF-CEB-WB4-YAPIM-02

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  Eğitim Yapıları Yeniden Yapım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                      :  İstanbul İlinde 6 adet Eğitim Yapısının Yeniden Yapım İşi

Projenin Süresi                          :  300 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                :  27 Ağustos 2015

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı

KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı

KDV Hariç (TL)

Nur-Soy İnşaat Uluslararası Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. & Mescioğlu İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

43.990.000,00 TL

43.990.000,00 TL

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan

Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

1

Nur-Soy İnşaat Uluslararası Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. & Mescioğlu İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

43.990.000,00 TL

43.990.000,00 TL

2

Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti.&En-Sa Yapı ve İnş. Tur. Nak. Gıda San. A.Ş.

47.777.000,00 TL

47.777.000,00 TL

3

Ali Acar İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.*

48.528.000,00 TL

48.528.000,00 TL

4

Doğcan İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. & May İnşaat Taah. Müş. Müh. San. Tic. Ltd. Şti.*

48.690.000,00 TL

48.690.000,00 TL

5

Yapı ve Yapı İnşaat Taah. San. Tic. A.Ş.*

48.900.000,00 TL

48.900.000,00 TL

6

Zeksan İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.*

49.500.000,00 TL

49.500.000,00 TL

7

Atlas İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.*

50.333.000,00 TL

50.333.000,00 TL

8

BS Mimarlık Dekorasyon İnş. Tic. Ltd. Şti. & Güngör Tarım İnşaat A.Ş.**

50.445.000,00 TL

50.445.000,00 TL

9

Altındağ İnşaat Taah. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti.& İntim İnşaat Tic. Müş. Ltd. Şti.*

51.492.695,00 TL

51.492.695,00 TL

10

Ray Mühendislik Müşavirlik İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.

52.420.000,00 TL

52.420.000,00 TL

11

Nuhoğlu İnşaat San. ve Tic. A.Ş.*

55.914.000,00 TL

55.914.000,00 TL

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

* Reddedilen Teklifler

-

İhale Dokümanları, Bölüm I. Teklif Sahiplerine Talimatlar Madde 15 gereğince teklifleri geçersiz sayılmıştır.

** BS Mimarlık Dekorasyon İnş. Tic. Ltd. Şti. & Güngör Tarım İnşaat A.Ş.

50.445.000,00 TL

İhale Dokümanları bölüm V. Teklif Bilgileri madde (16.2) gereğince teklifi geçersiz sayılmıştır.

 

—————

Contracts Awarded by ICB Number: AF-CEB-WB4-WORKS -02

Name of Project (include project country)    :  İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) TURKEY

Project ID                                                     :  AF-CEB-WB4-WORKS-02

Bid/Contract Description                              :  Contract Package for Reconstruction Work of Educational Buildings

Scope of Contract                                         :  Lump Sum Turnkey Reconstruction works of the following 6 Educational Buildings shall be realized in İstanbul

Duration                                                       :  300 Days

Contract Signature Date                                :  August 27, 2015

Awarded Bidder

Name & Address of awarded bidder:

Nur-Soy İnşaat Uluslararası Nakliyat San. ve Tic. A.Ş.(TURKEY) & Mescioğlu İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.(TURKEY) JV.

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

43.990.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

43.990.000,00

Name of evaluated bidder(s):

1 - Nur-Soy İnşaat Uluslararası Nakliyat San. ve Tic. A.Ş.(TURKEY) & Mescioğlu İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.(TURKEY) JV.

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

43.990.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

43.990.000,00

Name of evaluated bidder(s):

2 - Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti. (TURKEY) & En-Sa Yapı ve İnş. Tur. Nak. Gıda San. A.Ş. (TURKEY) JV.

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

47.777.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

47.777.000,00

Name of evaluated bidder(s):

3 - Ali Acar İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.(TURKEY)*

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

48.528.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

48.528.000,00

Name of evaluated bidder(s):

4 - Doğcan İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. & May İnşaat Taah. Müş. Müh. San. Tic. Ltd. Şti.(TURKEY) JV.*

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

48.690.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

48.690.000,00

Name of evaluated bidder(s):

5 - Yapı ve Yapı İnşaat Taah. San. Tic. A.Ş.(TURKEY)*

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

48.900.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

48.900.000,00

Name of evaluated bidder(s):

6 - Zeksan İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. (TURKEY)*

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

49.500.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

49.500.000,00

Name of evaluated bidder(s):

7 - Atlas İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (TURKEY)*

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

50.333.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

50.333.000,00

Name of evaluated bidder(s):

8 - BS Mimarlık Dekorasyon İnş. Tic. Ltd. Şti. & Güngör Tarım İnşaat A.Ş. (TURKEY) JV.**

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

50.445.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

50.445.000,00

Name of evaluated bidder(s):

9 - Altındağ İnşaat Taah. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti.& İntim İnşaat Tic. Müş. Ltd. Şti. (TURKEY) JV.*

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

51.492.695,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

51.492.695,00

Name of evaluated bidder(s):

10 - Ray Mühendislik Müşavirlik İnşaat San. ve Tic. A.Ş.(TURKEY)*

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

52.420.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

52.420.000,00

Name of evaluated bidder(s):

11 - Nuhoğlu İnşaat San. ve Tic. A.Ş. (TURKEY)*

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

55.914.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

55.914.000,00

Rejected Bidder(s):

Name of rejected bidder(s): *

Bid price at bid opening: -

(Excluding VAT) (TL)

Reason(s) for rejection: Proposals are rejected according to the Clause 15 of Section I “Instruction to Bidders” of the bidding document.

Name of rejected bidder(s):

BS Mimarlık Dekorasyon İnş. Tic. Ltd. Şti. & Güngör Tarım İnşaat A.Ş. (TURKEY)**

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

50.445.000,00

Reason(s) for rejection: The proposal is rejected according to the Clause 16.2 of Section V “Bidding Data” of the bidding document.

8095/1-1


AF-CEB-WB4-YAPIM-03 İŞİ İÇİN ULUSLARARASI REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                   :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) / TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                :  AF-CEB-WB4-YAPIM-03

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  Eğitim Yapıları Yeniden Yapım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                      :  İstanbul İlinde 3 adet Eğitim Yapısının Yeniden Yapım İşi

Projenin Süresi                          :  300 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                :  27 Ağustos 2015

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı

KDV Hariç (TL)

Aksu İnşaat A.Ş.

17.477.000,00 TL

17.477.000,00 TL

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan

Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

1

Tigris Mühendislik Müşavirlik-Elektrik Elektronik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.**

16.620.000,00 TL

16.620.000,00 TL

2

Aksu İnşaat A.Ş.

17.477.000,00 TL

17.477.000,00 TL

3

Yapı ve Yapı İnşaat Taah. San. Tic. A.Ş.

17.480.000,00 TL

17.480.000,00 TL

4

Doğan Müh. & Adfen İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.*

17.930.000,00 TL

17.930.000,00 TL

5

Niyazi Bayramoğlu*

18.400.000,00 TL

18.400.000,00 TL

6

Ray Mühendislik Müşavirlik İnşaat San. ve Tic. A.Ş.*

19.470.000,00 TL

19.470.000,00 TL

7

BS Mimarlık Dekorasyon İnş. Tic. Ltd. Şti.*

19.850.000,00 TL

19.850.000,00 TL

8

Bahaş İnş. San. ve Tic. A.Ş. & Nas İnşaat San. Tic. A.Ş.*

20.500.000,00 TL

20.500.000,00 TL

9

Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti.&En-Sa Yapı ve İnş. Tur. Nak. Gıda San. A.Ş.

21.000.000,00 TL

21.000.000,00 TL

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

* Reddedilen Teklifler

-

İhale Dokümanları, Bölüm I. Teklif Sahiplerine Talimatlar Madde 15 gereğince teklifleri geçersiz sayılmıştır.

** Tigris Mühendislik Müşavirlik-Elektrik Elektronik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

16.620.000,00 TL

İhale Dokümanları, Teklif Sahiplerine Talimatlar Bölümü Madde 4. 5(e)’deki şartları sağlamaması sebebiyle teklifi geçersiz sayılmıştır.

 

—————

Contracts Awarded by ICB Number: AF-CEB-WB4-WORKS -03

Name of Project (include project country)    :  İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) TURKEY

Project ID                                                     :  AF-CEB-WB4-WORKS-03

Bid/Contract Description                              :  Contract Package for Reconstruction Work of Educational Buildings

Scope of Contract                                         :  Lump Sum Turnkey Reconstruction works of the following 3 Educational Buildings shall be realized in İstanbul

Duration                                                       :  300 Days

Contract Signature Date                                :  August 27, 2015

Awarded Bidder

Name & Address of awarded bidder:

Aksu İnşaat A.Ş. (TURKEY)

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

17.477.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

17.477.000,00

Name of evaluated bidder(s):

1 - Tigris Mühendislik Müşavirlik-Elektrik Elektronik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. (TURKEY)**

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

16.620.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

16.620.000,00

Name of evaluated bidder(s):

2 - Aksu İnşaat A.Ş. (TURKEY)

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

17.477.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

17.477.000,00

Name of evaluated bidder(s):

3 - Yapı ve Yapı İnşaat Taah. San. Tic. A.Ş.(TURKEY)

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

17.480.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

17.480.000,00

Name of evaluated bidder(s):

4 - Doğan Müh. & Adfen İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. (TURKEY)*

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

17.930.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

17.930.000,00

Name of evaluated bidder(s):

5 - Niyazi Bayramoğlu (TURKEY)*

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

18.400.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

18.400.000,00

Name of evaluated bidder(s):

6 - Ray Mühendislik Müşavirlik İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.(TURKEY)*

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

19.470.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

19.470.000,00

Name of evaluated bidder(s):

7 - BS Mimarlık Dekorasyon İnş. Tic. Ltd. Şti. (TURKEY)*

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

19.850.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

19.850.000,00

Name of evaluated bidder(s):

8 - Bahaş İnş. San. ve Tic. A.Ş. & Nas İnşaat San. Tic. A.Ş.(TURKEY)*

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

20.500.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

20.500.000,00

Name of evaluated bidder(s):

9 - Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti.&En-Sa Yapı ve İnş. Tur. Nak. Gıda San. A.Ş. (TURKEY)JV.*

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

21.000.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

21.000.000,00

Rejected Bidder(s):

Name of rejected bidder(s): *

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

Reason(s) for rejection: Proposals are rejected according to the Clause 15 of Section I “Instruction to Bidders” of the bidding document.

Name of rejected bidder(s):

Tigris Mühendislik Müşavirlik-Elektrik Elektronik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.(TURKEY)**

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

16.620.000,00

Reason(s) for rejection: The proposal has been rejected because the company is not satisfied with requirements specified in the clause 4.5 (e ) of the section “Instructions to Bidders” of the bidding documents

8094/1-1


AF-CEB-WB4-YAPIM-04 İŞİ İÇİN ULUSLARARASI REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                   :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) / TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                :  AF-CEB-WB4-YAPIM-04

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  Eğitim Yapıları Yeniden Yapım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                      :  İstanbul İlinde 6 adet Eğitim Yapısının Yeniden Yapım İşi

Projenin Süresi                          :  360 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                :  27 Ağustos 2015

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı

KDV Hariç (TL)

BS Mimarlık Dekorasyon İnş. Tic. Ltd. Şti. & Güngör Tarım İnşaat San ve Tic. A.Ş.

40.720.000,00 TL

40.720.000,00 TL

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan

Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

1

BS Mimarlık Dekorasyon İnş. Tic. Ltd. Şti. & Güngör Tarım İnşaat San ve Tic. A.Ş.

40.720.000,00 TL

40.720.000,00 TL

2

Doğcan İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. & May İnşaat Taah. Müş. Müh. San. Tic. Ltd. Şti.*

41.173.000,00 TL

41.173.000,00 TL

3

Zeksan İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.*

43.250.000,00 TL

43.250.000,00 TL

4

Yapı ve Yapı İnşaat Taah. San. Tic. A.Ş.

44.740.000,00 TL

44.740.000,00 TL

5

Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti.&En-Sa Yapı ve İnş. Tur. Nak. Gıda San. A.Ş.

44.870.000,00 TL

44.870.000,00 TL

6

Ray Mühendislik Müşavirlik İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

46.320.000,00 TL

46.320.000,00 TL

7

Tigris Mühendislik Müşavirlik-Elektrik Elektronik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. & Medos İnşaat Müh. Elek. Telekomünikasyon Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.**

48.040.000,00 TL

48.040.000,00 TL

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

* Reddedilen Teklifler

-

İhale Dokümanları, Bölüm I. Teklif Sahiplerine Talimatlar Madde 15 gereğince teklifleri geçersiz sayılmıştır.

** Tigris Mühendislik Müşavirlik-Elektrik Elektronik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. & Medos İnşaat Müh. Elek. Telekomünikasyon Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.

48.040.000,00 TL

İhale Dokümanları bölüm V. Teklif Bilgileri madde (16.2) gereğince teklifi geçersiz sayılmıştır.

 

—————

Contracts Awarded by ICB Number: AF-CEB-WB4-WORKS-04

Name of Project (include project country)    :  İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) TURKEY

Project ID                                                     :  AF-CEB-WB4-WORKS-04

Bid/Contract Description                              :  Contract Package for Reconstruction Work of Educational Buildings

Scope of Contract                                         :  Lump Sum Turnkey Reconstruction works of the following 6 Educational Buildings shall be realized in İstanbul

Duration                                                       :  300 Days

Contract Signature Date                                :  August 27, 2015

Awarded Bidder

Name & Address of awarded bidder:

BS Mimarlık Dekorasyon İnş. Tic. Ltd. Şti. &  Güngör Tarım İnşaat San ve Tic. A.Ş. (TURKEY) JV.

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

40.720.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

40.720.000,00

Name of evaluated bidder(s):

1 - BS Mimarlık Dekorasyon İnş. Tic. Ltd. Şti. &  Güngör Tarım İnşaat San ve Tic. A.Ş. (TURKEY) JV.

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

40.720.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

40.720.000,00

Name of evaluated bidder(s):

2 - Doğcan İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. (TURKEY) & May İnşaat Taah. Müş. Müh. San. Tic. Ltd. Şti. (TURKEY) JV.*

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

41.173.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

41.173.000,00

Name of evaluated bidder(s):

3 - Zeksan İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. (TURKEY)*

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

43.250.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

43.250.000,00

Name of evaluated bidder(s):

4 - Yapı ve Yapı İnşaat Taah. San. Tic. A.Ş. (TURKEY)

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

44.740.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

44.740.000,00

Name of evaluated bidder(s):

5 - Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti.&En-Sa Yapı ve İnş. Tur. Nak. Gıda San. A.Ş. (TURKEY) JV.

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

44.870.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

44.870.000,00

Name of evaluated bidder(s):

6 - Ray Mühendislik Müşavirlik İnşaat San. ve Tic. A.Ş. (TURKEY)

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

46.320.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

46.320.000,00

Name of evaluated bidder(s):

7 - Tigris Mühendislik Müşavirlik-Elektrik Elektronik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. &Medos İnşaat Müh. Elek. Telekomünikasyon Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.(TURKEY)**

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

48.040.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

48.040.000,00

Rejected Bidder(s):

Name of rejected bidder(s): *

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

Reason(s) for rejection: Proposals are rejected according to the Clause 15 of Section I “Instruction to Bidders” of the bidding document.

Name of rejected bidder(s):

Tigris Mühendislik Müşavirlik-Elektrik Elektronik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. & Medos İnşaat Müh. Elek. Telekomünikasyon Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. (TURKEY) JV.**

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

48.040.000,00

Reason(s) for rejection: The proposal is rejected according to the Clause 16.2 of Section V “Bidding Data” of the bidding document.

8093/1-1


AF-CEB-WB4-YAPIM-05 İŞİ İÇİN ULUSLARARASI REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                      :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) / TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                   :  AF-CEB-WB4-YAPIM-05

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı        :  Eğitim Yapıları Yeniden Yapım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                         :  İstanbul İlinde 4 adet Eğitim Yapısının Yeniden Yapım İşi

Projenin Süresi                             :  300 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                   :  27 Ağustos 2015

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı

KDV Hariç (TL)

Yapı ve Yapı İnşaat Taah. San. Tic. A.Ş.

13.579.000,00 TL

13.579.000,00 TL

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan

Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

1

Aksu İnşaat A.Ş.***

13.333.000,00 TL

13.333.000,00 TL

2

Yapı ve Yapı İnşaat Taah. San. Tic. A.Ş.

13.579.000,00 TL

13.579.000,00 TL

3

Kahraman İnşaat Tic. Ltd. Şti.

13.760.000,00 TL

13.760.000,00 TL

4

Adfen İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Doğan Mühendislik*

13.890.000,00 TL

13.890.000,00 TL

5

Ray Mühendislik Müşavirlik İnşaat&Turyapı Grup İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.**

14.350.000,00 TL

14.350.000,00 TL

6

BS Mimarlık Dekorasyon İnş. Tic. Ltd. Şti.*

14.600.000,00 TL

14.600.000,00 TL

7

Doğcan İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş.

14.794.000,00 TL

14.794.000,00 TL

8

Zeksan İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.*

15.012.000,00 TL

15.012.000,00 TL

9

Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti.&En-Sa Yapı ve İnş. Tur. Nak. Gıda San. A.Ş.

15.860.000,00 TL

15.860.000,00 TL

10

Tigris Mühendislik Müşavirlik-Elektrik Elektronik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.*

18.700.000,00 TL

18.700.000,00 TL

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

* Reddedilen Teklifler

-

İhale Dokümanları, Bölüm I. Teklif Sahiplerine Talimatlar Madde 15 gereğince teklifleri geçersiz sayılmıştır.

** Ray Mühendislik Müşavirlik İnşaat & Turyapı Grup İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

14.350.000,00 TL

İhale Dokümanları bölüm V. Teklif Bilgileri madde (16.2) gereğince teklifi geçersiz sayılmıştır.

Aksu İnşaat A.Ş.***

13.333.000,00 TL

İhale Dokümanları, Teklif Sahiplerine Talimatlar Bölümü Madde 4.5(e)’deki şartları sağlamaması sebebiyle teklifi geçersiz sayılmıştır.

—————

Contracts Awarded by ICB Number: AF-CEB-WB4-WORKS-05

Name of Project (include project country)    :  İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) TURKEY

Project ID                                                     :  AF-CEB-WB4-WORKS-05

Bid/Contract Description                              :  Contract Package for Reconstruction Work of Educational Buildings

Scope of Contract                                         :  Lump Sum Turnkey Reconstruction works of the following 4 Educational Buildings shall be realized in İstanbul

Duration                                                       :  300 Days

Contract Signature Date                                :  August 27, 2015

Awarded Bidder

Name & Address of awarded bidder:

Yapı ve Yapı İnşaat Taah. San. Tic. A.Ş. (TURKEY)

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

13.579.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

13.579.000,00

Name of evaluated bidder(s):

1 - Aksu İnşaat A.Ş. (TURKEY)***

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

13.333.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

13.333.000,00

Name of evaluated bidder(s):

2 - Yapı ve Yapı İnşaat Taah. San. Tic. A.Ş. (TURKEY)

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

13.579.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

13.579.000,00

Name of evaluated bidder(s):

3 - Kahraman İnşaat Tic. Ltd. Şti. (TURKEY)

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

13.760.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

13.760.000,00

Name of evaluated bidder(s):

4 - Adfen İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Doğan Mühendislik (TURKEY)*

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

13.890.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

13.890.000,00

Name of evaluated bidder(s):

5 - Ray Mühendislik Müşavirlik İnşaat&Turyapı Grup İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.(TURKEY) JV.**

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

14.350.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

14.350.000,00

Name of evaluated bidder(s):

6 - BS Mimarlık Dekorasyon İnş. Tic. Ltd. Şti. (TURKEY)*

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

14.600.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

14.600.000,00

Name of evaluated bidder(s):

7 - Doğcan İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. (TURKEY)

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

14.794.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

14.794.000,00

Name of evaluated bidder(s):

8 - Zeksan İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. (TURKEY)*

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

15.012.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

15.012.000,00

Name of evaluated bidder(s):

9 - Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti.&En-Sa Yapı ve İnş. Tur. Nak. Gıda San. A.Ş. (TURKEY)JV.

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

15.860.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

15.860.000,00

Name of evaluated bidder(s):

10 - Tigris Mühendislik Müşavirlik-Elektrik Elektronik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. (TURKEY)*

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

18.700.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

18.700.000,00

Rejected Bidder(s):

Name of rejected bidder(s): *

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

Reason(s) for rejection: Proposals are rejected according to the Clause 15 of Section I “Instruction to Bidders” of the bidding document.

Name of rejected bidder(s):

Ray Mühendislik Müşavirlik İnşaat&Turyapı Grup İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.(TURKEY)**

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

14.350.000,00

Reason(s) for rejection: The proposal  is rejected according to the Clause 16.2 of Section V “Bidding Data” of the bidding document.

Name of rejected bidder(s):

Aksu İnşaat A.Ş. (TURKEY)***

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

13.333.000,00

Reason(s) for rejection: The proposal has been rejected because the company is not satisfied with requirements specified in the clause 4.5 (e ) of the section “Instructions to Bidders” of the bidding documents

8092/1-1