7 Eylül 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29468

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI, YENİMAHALLE EK HİZMET BİNASI VE TESİSLERİ İLE İŞLETME, İRTİBAT BÜRO VE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİNALARI TEMİZLİĞİ, DEPOLARDAKİ YÜKLEME-BOŞALTMAVE NİTELİKLİ PERSONELHİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından:


TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN YIKILMIŞ BİNANIN YERİNE ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDELİ İLE YENİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanlığından:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


ARSALAR KARŞILIĞINDA DAİRE YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR KİRALANCAKTIR

İzmit Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI, YENİMAHALLE EK HİZMET BİNASI VE TESİSLERİ İLE İŞLETME, İRTİBAT BÜRO VE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİNALARI TEMİZLİĞİ, DEPOLARDAKİ YÜKLEME-BOŞALTMAVE NİTELİKLİ PERSONELHİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından:

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Hizmet Binası, Yenimahalle Ek Hizmet Binası ve Tesisleri ile İşletme, İrtibat Büro ve Bölge Müdürlüğü Binaları Temizliği, Depolardaki Yükleme-Boşaltma ve Nitelikli Personel hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                          :  2015/104951

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  İNÖNÜ BULVARI NO: 18 06041 YÜCETEPE ÇANKAYA / ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası              :  3124103028 - 3124103146

c) Elektronik Posta Adresi                  :  serdar.caglar@dmo.gov.tr

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği

    İnternet Adresi                                :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                 :  Çalışacak işçilerden 77 kişi temizlik, 2 kişi engelli temizlik, 31 kişi yükleme boşaltma, 3 kişi kaloriferci, 42 kişi nitelikli personel olmak üzere toplam 155 kişilik personel hizmet alım işi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı Yer                                :  Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (A Blok, B Blok, C Blok ) Hizmet Binası, Genel Müdürlük Ek Tesisleri (Sağlık Merkezi) Yenimahalle Ek Hizmet Binası (Laboratuvar, Kreş, Misafirhane) ve Tesisleri ile ekli listede belirtilen(Ek.1) İşletme, İrtibat Büro ve Bölge Müdürlüğü Binaları ve Bu Binaların Bulunduğu Yerlerdeki Yol ve Sirkülasyon Sahası

c) Süresi                                              :  İşe Başlama Tarihi 01.01.2016, işin bitiş tarihi 31.12.2017

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                :  Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İnönü Bulvarı No:18 06041 Yücetepe / ANKARA

b) Tarihi ve Saati                                 :  08.10.2015 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %20’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel sektörde tek sözleşme kapsamında ihale konusu iş ile ilgili olarak yapılan temizlik hizmetleri ile bina ve çevresinin temizlik işleri veya yükleme boşaltma işleri veya yemek hazırlanması veya yemek servisi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 140 TRY (Türk Lirası) karşılığı Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İnönü Bulvarı No:18 06041 Yücetepe /ANKARA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İnönü Bulvarı No:18 06041 Yücetepe/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

8099/1-1


TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN YIKILMIŞ BİNANIN YERİNE ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDELİ İLE YENİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanlığından:

Samsun İli, İlkadım İlçesi, 19 Mayıs Mahallesi, İsmetpaşa Cad. F36b22b4b Pafta,7798 Ada, 11 Parselde Kayıtlı 173,00 m² Yüzölçümlü Taşınmaz Üzerinde Bulunan Yıkılmış Binanın Yerine Anahtar Teslim Götürü Bedeli İle Yeni Bina İnşaatı Yaptırılacaktır.

1 - Samsun İli, İlkadım İlçesi, 19 Mayıs Mahallesi, İsmetpaşa Cad. F36B22B4B Pafta, 7798 Ada, 11 Parselde kayıtlı 173,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan yıkılmış binanın yerine anahtar teslim götürü bedeli ile yeni bina inşaatı yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “19 Mayıs Mahallesi Ağabali Caddesi No:1/6 İlkadım/SAMSUN” adresinden 300,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/İhale İlanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 01.10.2015 günü saat 10:30’a kadar “19 Mayıs Mahallesi Ağabali Caddesi No:1/6 İlkadım/SAMSUN” adresindeki Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanlığına vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu Teklif ve Teminat Mektubu zarfı “19 Mayıs Mahallesi Ağabali Caddesi No:1/6 İlkadım/SAMSUN” adresinde 05.10.2015 günü saat 14:30’da açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

8075/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 368,34 TL ile en çok 1.033.090,00 TL arasında değişen; 15/09/2015 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 36,83 TL, en çok 100.000,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Kullanılmış Kamyon Lastiği, Seyreltik Sodyum Hipoklarit, Giyim Eşyası ,Setemol Disperse Ws (Tekstil İpliklerinde kullanılan Kimyasal), Spiral Welded Pıpes (Spiral Kaynaklı Borular), Su Filtre Etme Makinesi, Wooden Door (Ahşap Kapı), Pamuk, Granit, Muhtelif Araç Parçaları,  .....  vb. cinsi 42 grup eşya; açık artırma suretiyle, Mersin - Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 16/09/2015 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

8107/1-1


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No: 111   45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat)    Fax: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a)-Niteliği, Türü ve Miktarı    :

 

İhalenin - Niteliği - Türü

İ. K No

Dosya No

İhale Tarih - Saati

Teslim

Süresi

1-

2. Kalem Emniyetli Tip Ayakkabı ve Emniyetli Tip Bot Alımı

117337

2015-1787

30.09.2015 - 14.00

90 Gün

2-

2. Adet TERMOGRAVİMETRİK Analiz Cihazı Alımı

117340

2015-1788

30.09.2015 - 15.00

60 Gün

3-

3. Kalem Polipropilen Branda Alımı

117349

2015-1789

30.09.2015 - 16.00

30 Gün

4-

3. Milyon Adet Polipropilen Kömür Torbası Alımı

117839

2015-1792

30.09.2015 - 15.30

30 Gün

 

b)-Teslim yeri                         :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c)-Teslim tarihleri                   :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa adresinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 - Müessesemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup,(ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

8103/1-1


ARSALAR KARŞILIĞINDA DAİRE YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Evliya Çelebi Mahallesinde tapunun 83 pafta, 623 ada; 171, 174 (park ve yol ile tevhid ve terk edilmesi neticesinde oluşacak parsel numarası dikkate alınacaktır), 126 nolu parsellerinde kayıtlı toplam 2.742,80 m2 yüzölçümlü arsalar karşılığında İlimiz Yıldırım Beyazıt (Yenidoğan) Mahallesi 2993 ada, 12 parselde kayıtlı 6.621,09 m2 yüzölçümlü alana 2 blok halinde 20 daire yapım işi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

Karşılık Olarak Verilecek Arsalar:

 

Adres

Pafta, Ada, Parsel

m2

Kütahya Merkez Evliya Çelebi Mah.

83 - 623 - 126

748,00

Kütahya Merkez Evliya Çelebi Mah.

83 - 623 - 171

415,00

Kütahya Merkez Evliya Çelebi Mah.

83 - 623 - 174

1.579,80

 

Dairelerin Yapılacağı Arsa:

 

Adres

Pafta, Ada, Parsel

m2

Kütahya Merkez Yıldırım Beyazıt (Yenidoğan) Mh.

18.O.IV- 2993- 12

6.621,09

 

2 - Şartname ve diğer evraklar İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir.

3 - İhaleye girecek olanlar ihale dosyasını 250 TL ücret karşılığında alabileceklerdir. İhaleye girenlerin ihale dosyasını almaları ve ücretini yatırmaları zorunludur.

4 - İhale 17/09/2015 Perşembe günü saat 14:00’dan itibaren Kütahya İl Özel İdaresi Hizmet Binasındaki İl Encümen toplantı salonunda ihale komisyonu (İl Encümeni) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü uygulanmak suretiyle yapılacaktır.

5 - Muhammen bedel İdaremize kalacak 2 blok halinde 20 dairenin üzerine 43.719,00 TL’dir. KDV ile işbu ihale ve bağlı sözleşmesinden doğacak tüm vergi, resim, harçlar ve diğer ödemeler (karar pulu, noter onay ücreti vb.) yüklenici tarafından karşılanacaktır.

6 - Geçici teminat İdaremiz adına 212.622,00 TL‘lik banka teminat mektubu (kesin ve süresiz) olarak verilecek veya nakit olarak idaremizin banka hesabına yatırılacaktır.

7 - İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler:

A) Gerçek Kişiler;

a) Tebligata esas Kanuni ikametgâh belgesi,

b) Nüfus Cüzdan Fotokopisi ve Vatandaşlık Numarası,

c) Girilecek ihale işi adına hitaben İl Özel İdaresinin ilgili banka hesabına yatırılacak geçici teminat mektubu veya geçici teminat bedelinin nakit olarak ödendiğine dair makbuz,

d) Vekaleten katılıyor ise noter tarafından düzenlenmiş vekaletname,

e) Noter tasdikli imza sirküleri,

f) 2886 sayılı Kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı, vergi borcu olmadığına veya yapılandırıldığına dair vergi dairelerinden temin edecekleri belge,

g) Her sayfası imzalanmış şartname,

h) Şartname bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu.

B) İsteklilerin Tüzel Kişilik Olması Halinde;

a) İdare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından şirketin sicile kayıtlı olduğu ve halen faaliyette bulunduğuna dair ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış bir belgeyi ibraz etmesi,(Ticaret Sicil Belgesi)

b) Vekaletname ve imza sirküleri (Noter tasdikli)

c) Girilecek ihale işi adına hitaben İl Özel İdaresinin ilgili banka hesabına yatırılacak geçici teminat mektubu veya geçici teminat bedelinin nakit olarak ödendiğine dair makbuz,

d) 2886 sayılı Kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı, vergi borcu olmadığına veya yapılandırıldığına dair vergi dairelerinden temin edecekleri belge,

e) Her sayfası imzalanmış şartname,

f) Şartname bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu.

C) Ortaklık Olması Halinde;

a) Ticari ortaklarda, ihaleye girdikleri takdirde ortaklığın hangi mahiyette olduğunu belirten belgelerin ibrazı ile ortaklığı temsilen giren temsilcinin temsil yetkisine haiz noter tasdikli vekaletnamesi, imza sirküsü ile birlikte ortaklığı temsil yetkisini veren yönetim kurulu kararını ibraz etmesi. Vekaletname ve imza sirküleri (Noter tasdikli)

b) Girilecek ihale işi adına hitaben İl Özel İdaresinin ilgili banka hesabına yatırılacak geçici teminat mektubu veya geçici teminat bedelinin nakit olarak ödendiğine dair makbuz,

c) 2886 sayılı Kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı, vergi borcu olmadığına veya yapılandırıldığına dair vergi dairelerinden temin edecekleri belge,

d) Her sayfası imzalanmış şartname,

e) Şartname bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu.

8 - İhaleye katılamayacak olanlar:

2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye girenin üzerinde ihale kalmış olsa dahi ihale bozularak geçici teminatı İdarenin hesabına gelir kaydedilir.

9 - Geçici Teminat bedeli:

a) Tedavüldeki Türk parası ile Kütahya İl Özel İdaresinin T.C. Ziraat Bankası Kütahya Şubesindeki TR08 0001 0001 7935 0642 8650 14 Iban numaralı hesabına nakit olarak,

b) 2886 sayılı Kanunun 26. ve 27. maddelerine uygun olarak düzenlenmiş süresiz ve limit içi banka teminat mektubu olarak yatırılabilir.

10 - İhale Komisyonu gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale Komisyonunca uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi feshetmesi halinde, iştirakçi İdareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

İlan olunur.

8102/1-1


TAŞINMAZLAR KİRALANCAKTIR

İzmit Belediye Başkanlığından:

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46 maddeleri doğrultusunda Açık Teklif Usulü ile kiralanacaktır.

 

SIRA NO

KİRAYA VERİLECEK YERİN ADRES VE MEVKİİ

ALANI (M2)

KULLANIM AMACI

AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

ŞARTNAME BEDELİ

KİRA MÜDDETİ

İHALE TARİHİ SAATİ VE USULÜ

1

ÖMERAĞA MAHALLESİ ABDURRAHMAN YÜKSEL CADDESİ BELSA PLAZA İŞ MERKEZİ TAPUDA 278 ADA 52 PARSEL 1-2, 3-4, 5-6 VE 7. BLOKLARIN 1 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİ

19393

KAPALI OTOPARK

143.000.00 TL (KDV DAHİL)

154.440,00 TL

1.000,00 TL

3 YIL

21.09.2015

Saat 11:00

Açık Teklif Usulü

2

KARABAŞ MAHALLESİ HAFIZ SELİM EFENDİ SOKAK 1044 ADA 111 NOLU PARSELİN KUZEYİ

529

LİFTLİ OTOMATİK AÇIK OTOPARK

3.500.00 TL

(KDV DAHİL)

3.780,00 TL

350,00 TL

3 YIL

21.09.2015

Saat 11:05

Açık Teklif Usulü

3

ÖMERAĞA MAH.PERTEVPAŞA CADDESİ 281 ADA 75 PARSEL DOĞUSU

45

KAFETERYA

2,025.00 TL

(KDV DAHİL)

2.187,00 TL

200,00 TL

3 YIL

21.09.2015

Saat 11:10

Açık Teklif Usulü

4

ÖMERAĞA MAH.PERTEVPAŞA CADDESİ 281 ADA 75 PARSEL DOĞUSU

63

KAFETERYA

2,475.00 TL

(KDV DAHİL)

2.673,00 TL

250,00 TL

3 YIL

21.09.2015

Saat 11:15

Açık Teklif Usulü

5

ÖMERAĞA MAH.PERTEVPAŞA CADDESİ 281 ADA 75 PARSEL DOĞUSU

41

KAFETERYA

1,665.00 TL

(KDV DAHİL)

1.799.00 TL

180,00 TL

3 YIL

21.09.2015

Saat 11:20

Açık Teklif Usulü

6

ÖMERAĞA MAH.PERTEVPAŞA CADDESİ 281 ADA 75 PARSEL DOĞUSU

74

KAFETERYA

4,800.00 TL

(KDV DAHİL)

5.184,00 TL

500,00 TL

3 YIL

21.09.2015

Saat 11:25

Açık Teklif Usulü

7

TEPEKÖY MAHALLESİ 17 AĞUSTOS BULVARI NO: 68 (4 NOLU BÜFE)

30

BÜFE

1.200.00 TL

(KDV DAHİL)

1.296,00 TL

130,00 TL

3 YIL

21.09.2015

Saat 11:30

Açık Teklif Usulü

8

ÖMERAĞA MAHALLESİ İSTİKLAL CAD. TEKEL GEÇİDİ SOKAK NO:2 TAPUDA 279 ADA 29 PARSEL

16

TAKSİ DURAĞI

347.00 TL

(KDV DAHİL)

375,00 TL

40,00 TL

3 YIL

21.09.2015

Saat 11:35

Açık Teklif Usulü

9

MALTA MAHALLESİ YURDUM CADDESİ NO: 34

145

DERNEK LOKALİ

70.00 TL

(KDV DAHİL)

76,00 TL

20,00 TL

3 YIL

21.09.2015

Saat 11:40

Açık Teklif Usulü

10

KARAABDÜLBAKİ MAHALLESİ 185 PARSEL

10760

TARIM

35,00 TL

38,00 TL

20,00 TL

3 YIL

21.09.2015

Saat 11:45

Açık Teklif Usulü

11

ÖMERAĞA MAHALLESİ İNÖNÜ CADDESİ NO: 176 ÖNÜ YOL BOŞLUĞU

5

GAZETE SATIŞ YERİ

400,00 TL

(KDV DAHİL)

432,00 TL

50,00 TL

3 YIL

21.09.2015

Saat 11:50

Açık Teklif Usulü

 

İHALE GÜNÜ VE YERİ: İhale 21.09.2015 Pazartesi günü yukarıda belirtilen saatlerde Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No: 9 Belsa Plaza adresindeki Belediyemiz Hizmet Binası 2. katındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

GERÇEK KİŞİLERDEN: 1 - Noter tasdikli imza beyannamesi, 2 - Nüfus kayıt örneği, 3 - İkametgah belgesi, 4 - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 5 - İhale şartname bedeline ait makbuz, 6 - Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname

TÜZEL KİŞİLERDEN: 1 - Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2 - Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli), 3 - Kanuni adreslerini belirten adres beyanı, 4 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi(2015 yılına ait), 5 - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 6 - İhale şartname bedeline ait makbuz, 7 - Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 8- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

* Her işyerine ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimi'nden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce 18.09.2015 Cuma Günü 16:00'ya kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Birimine ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesi gereğince ilan olunur.

8088/1-1