6 Eylül 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29467

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


14 KALEM REDÜKTÖRLÜ MOTOR SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: Rize


15 BAŞ SAFKAN ARAP ELİT TAY SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


UZAKTAN TAKİP VE ERKEN UYARI SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


14 KALEM REDÜKTÖRLÜ MOTOR SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:Rize

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 14 Kalem Redüktörlü Motor %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE adresinden 75,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 18.09.2015 tarihi saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

7839/1-1


15 BAŞ SAFKAN ARAP ELİT TAY SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İşletmemiz yetiştirmesi 15 baş Safkan Arap elit tay açık arttırma usulü ile tek tek satılacaktır.

2 - İhale, 13.10.2015 Salı günü saat: 12.00’de İSTANBUL VELİEFENDİ HİPODROMU’NDA Alım - Satım ve İhale Komisyonumuz huzurunda yapılacaktır.

3 - Tay başına geçici teminat 15.000,00 TL’dir.

4 - İhaleye ilişkin şartname, TİGEM - Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA ve işletmemizde görülebilir.

5 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. İhale TİGEM Alım - Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlan olunur.

7982/1-1


UZAKTAN TAKİP VE ERKEN UYARI SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüz ocak sahasında kullanılmak üzere Uzaktan Takip ve Erken Uyarı Sistemi (5 ana kalem) temini işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/115949

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü

                                                     Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel: 0 286 416 20 01 - Faks: 0 286-4163700

c) Elektronik Posta Adresi         :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                        :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  İşletme Müdürlüğümüz ocak sahasında kullanılmak üzere Uzaktan Takip ve Erken Uyarı Sistemi (5 ana kalem) temini işi.

b) Teslim yeri                            :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                            :  Açık İhale

b) Yapılacağı yer                       :  ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                        :  29.09.2015 - 15. 00

d) Dosya No                              :  2015-14/KÇLİ - ERKEN UYARI SİSTEMİ

4 - İhaleye ait dökümanlar;

Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 29.09.2015, saat 15.00’a kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

8066/1-1


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden:

KARAR NO                          :  4/99

İDARENİN ADI                   :  TCDD ANKARA 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN ADI                               :  Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Bahçekapı Mahallesi, 67 parsel, 4781 parsel, 4782 parsel, 2115 Ada 27 parsellerinin satışı

İHALE TARİHİ VE SAATİ :  18.02.2015 günü, 14:30 (67 Parsel), 15:00 (4781 Parsel), 15:30 (4782), 16:00 (2115 Ada 27 Parsel) saatinde

İHALE USULÜ                     :  4046 sayılı Kanun 18. madde’nin (C) bendinin (c) alt bendi

Mülkiyeti Teşekkülümüze ait Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Bahçekapı Mahallesi’nde kain 4 adet taşınmaz 5335 Sayılı Kanunun 32. maddesi (Değişik 5793/43.) kapsamında satışı.

Yönetim Kurulumuzun 26/09/2014 tarihli ve 15/157 sayılı kararı ile satışı uygun görülen ve Genel Müdürlük İhale Komisyonunca taşınmazların satışı teminen ihale ilanı ve ihale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihaleler sonucunda;

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Bahçekapı Mahallesi 67 parselde kayıtlı toplam 95.250,00 m2’lik taşınmazın; 31.500.000,00 TL bedelle en yüksek teklif veren Elitbay İnş. Danış. Oto İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. - Silahtaroğlu Yol Yapı ve Mad. A.Ş.ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, söz konusu satışa yönelik sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilerek, 31.300.000,00 TL bedelle ikinci en yüksek teklifi veren Yeni Çağdaş İhtiyaç ve Gıda Mad. İnş. Tic. Ltd. Şti.ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, söz konusu satışa yönelik sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihale iptal edilmesine,

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Bahçekapı Mahallesi 4781 parselde kayıtlı toplam 174.158,00 m2’lik taşınmazın; 51.500.000,00 TL bedelle en yüksek teklif veren Elitbay İnş. Danış. Oto İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. - Silahtaroğlu Yol Yapı ve Mad. A.Ş.ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, söz konusu satışa yönelik sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, 37.000.000,00 TL bedelle Hasan ÇATKAYA, Belbeton Elemanları A.Ş., Fatih ÇATKAYA Nuray TAYLAN Ortak Girişim Grubunun teklifinin de Teşekkülümüzce belirlenen muhammen bedelin altında kaldığından, Teşekkülümüzce belirlenen muhammen bedelin üzerinde bulunan Elitbay İnş. Danış. Oto İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. - Silahtaroğlu Yol Yapı ve Mad. A.Ş.nin teminatının İdare lehine irat kaydedilerek İhalenin iptal edilmesine,

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Bahçekapı Mahallesi 4782 parselde kayıtlı toplam 118.250,00 m2’lik taşınmazın; 35.200.000,00 TL bedelle en yüksek teklif veren Elitbay İnş. Danış. Oto İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. - Silahtaroğlu Yol Yapı ve Mad. A.Ş.ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, söz konusu satışa yönelik sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, 30.000.000,00 TL bedelle Ünallar Metal İnş. San. Tic. Ltd. Şti ile 30.100.000,00 TL bedelle AKT İnş. Turz. Spor Tes. Güv. Petrol San. ve Tic Ltd Şti.nin tekliflerinin de Teşekkülümüzce belirlenen muhammen bedelin altında kaldığından, Teşekkülümüzce belirlenen muhammen bedelin üzerinde bulunan Elitbay İnş. Danış. Oto İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. - Silahtaroğlu Yol Yapı ve Mad. A.Ş.nin teminatının İdare lehine irat kaydedilerek İhalenin iptal edilmesine,

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Bahçekapı Mahallesi 2115 Ada 27 parselde kayıtlı toplam 108.959,00 m2’lik taşınmazın; 32.950.000,00 TL bedelle en yüksek teklif veren Yeni Çağdaş İhtiyaç ve Gıda Mad. İnş. Tic. Ltd. Şti.ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, söz konusu satışa yönelik sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilerek, 32.910.000,00 TL bedelle ikinci en yüksek teklifi veren Elitbay İnş. Danış. Oto İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. - Silahtaroğlu Yol Yapı ve Mad. A.Ş.ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, söz konusu satışa yönelik sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilerek, 32.900.000,00 TL bedelle üçüncü en yüksek teklifi veren Besice Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, söz konusu satışa yönelik sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilerek, 32.650.000,00 TL bedelle dördüncü en yüksek teklifi veren AKT İnş. Turz. Spor Tes. Güv. Petrol San. ve Tic Ltd Şti.ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, söz konusu satışa yönelik sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine, Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 07.08.2015 Tarih ve 4/99 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Bahçekapı Mahallesi’nde Teşekkülümüz mülkiyetinde bulunan 174.158,00 m² miktarlı 4781 parsel, 95.250,00 m² miktarlı 67 parsel, 118.250,00 m² miktarlı 4782 parsel ile ilgili olarak 18.02.2015 tarihinde yapılan ihale sonucunda ihale üzerinde kalan Elitbay İnş. Danış. Oto İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. (Yeni Unvan: Yedigöze İnş. Danış. Oto İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.) iş ortaklığından Silahtaroğlu Yol Yapı ve Mad. A.Ş. kurmuş oldukları iş ortaklığının söz konusu parseller için kendilerine ait %25 oranındaki pay yüzdesinin tamamını Elitbay İnş. Danış. Oto İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. (Yeni Unvan: Yedigöze İnş. Danış. Oto İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.)'ne devretmek istediğini, söz konusu iş ortaklığından Elitbay İnş. Danış. Oto İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. (Yeni Unvan: Yedigöze İnş. Danış. Oto İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.) ile idari şartnamenin 7. ve 8. maddelerine istinaden Silahtaroğlu Yol Yapı ve Mad. A.Ş.’nin %25 oranındaki pay yüzdesini devir almak istediklerini bildirmişler, konu taleple ilgili Bölge Müdürlüğümüzce yapılan incelemede; Hukuk Müşavirlikleri 22. maddesine göre; Ortak Girişim Grubu olarak ihaleye katılan ancak ortaklarından Silahtaroğlu Yol Yapı ve Mad. A.Ş.’nin %25 oranındaki pay yüzdesinin peşin olarak ödenmek kaydıyla diğer ortak Elitbay İnş. Danış. Oto İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. (Yeni unvan: Yedigöze İnş. Danış. Oto İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.) devir talebi uygun görülmüştür.

8072/1-1