5 Eylül 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29466

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

TSE Aydın Temsilciliğinden:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

 Milli Savunma Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Gaziantep Üniversitesinden:

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinden:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile ünvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İsteklilerin, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda başvurularını 5 - 19 Eylül 2015 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATܒye göre atama yapılacaktır.

Ataması yapılanlar, eğitim - öğretim ve araştırma faaliyetleri hariç olmak üzere, 10 (on) yıl süre ile kurum dışında, gelir getirici herhangi bir mesleki faaliyette bulunmayacaklarını kabul etmiş olurlar.

Adayların Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve YÖK tarafından onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html adresinden ulaşılabilir) uymaları gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanına başvurmak için asgari şart olup, kadroya atanma hakkı doğurmaz.

Başvuranların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

Sahip olunan kadro unvanının altındaki kadrolara başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan edilen kadrolara başvuruda bulunacak adaylar;

- Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Doçentler için 14. ve Profesörler için 17. maddelerinde istenenleri,

- http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html web adresinden temin ederek dolduracakları özgeçmiş ve akademik etkinlik formlarını,

- Profesör ve doçent kadrolarına başvuracak olanlar ayrıca yayın dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri ile kontrol çizelgesi, kriterlerden geçtiğine dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi ekleyip; Profesörler 6, Doçentler 4 nüsha olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını, bu amaca uygun bir kutu içerisinde dilekçe ekinde teslim edeceklerdir.

- Adaylar ilaveten, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını CD formatında teslim edeceklerdir.

 

FAKÜLTE, ENSTİTÜ VE KONSERVATUVAR

ANABİLİM/ANASANAT DALLARI

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Almanca Mütercim-Tercümanlık

Profesör(1)

1

Alman Dili ve Edebiyatı

Doçent(1)

1

Türk Dili ve Edebiyatı

Doçent

1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Toplum Beslenmesi

Doçent(2)

1

TIP FAKÜLTESİ

 

 

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör (Türkçe)(1)(3)

1

Fizyoloji

Doçent (İngilizce)(1)(4)

1

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

 

Profesör(5)

1

 

AÇIKLAMALAR

1 - Üniversitemizde yabancı dilde eğitim yapan birimlerin kadrolarına başvuran adayların ilgili “Yabancı Dilde Ders Verme Komisyonu” tarafından yapılacak olan yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir.

2 - Beslenme ve Diyetetik alanında lisans mezunu olmak ve Toplum Beslenmesi alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

3 - Aritmi Cerrahisi ve Robotik Cerrahi alanında eğitim almış olmak, robotik cerrahi alanında uluslararası yayını olmak ve kalp akciğer transplantasyonu konusunda en az 1 yıl yurtdışı deneyimi olmak

4 - Tıp Fakültesi mezunu olmak ve fizyoloji uzmanı olmak.

5 - Doçentlik unvanını Yeni ve Yakınçağ Tarihi alanından almış olmak.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

27.02.2014 tarih ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanı ile denetim faaliyetleri üç defa geçici olarak durdurulan ve 789 nolu yapı denetim izin belgesi iptal edilen Milenyum Yapı Denetim Ltd.Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada Ankara 3. İdare Mahkemesinin 29.04.2015 tarihli ve E.2014/1454-K.2015/711 sayılı kararı ile Milenyum Yapı Denetim Ltd.Şti. hakkında tesis edilen geçici faaliyet durdurma işlemlerinden bir tanesinin iptal edilmesine hükmedildiğinden, bu işleme istinaden 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesi doğrultusunda Milenyum Yapı Denetim Ltd.Şti. hakkında uygulanan 789 nolu yapı denetim izin belgesinin iptali işleminin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 27.08.2015 tarihli ve 24013 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8057/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

TEBLİGAT METNİ

Baytem Geri Dönüşüm Madeni Yağlar Metal Hurda Plastik İnşaat Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 15.05.2015 tarih ve 40540 sayılı madeni yağ lisansı başvurusu, dosyadaki eksikliklerin bildirim tarihinden itibaren on iş günü içerisinde Kurumumuza gönderilmemesi nedeniyle Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 7 nci maddesi gereği 13/08/2015 tarihli ve 41208 sayılı yazımız ile başvuru sahibine iade edilmiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8086/1-1

—————

Kurul’un 09/07/2015 tarihli ve 5687-4 sayılı Kararı ile, 19/12/2012 tarih ve BAY/939-82/31904 numaralı bayilik lisansı sahibi Baymar Tarım Gıda İnşaat Nakliye Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin istasyonda gizli tank bulundurmasının 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine; istasyondan 02/10/2014 tarihinde alınan numunelere ilişkin Ege Üniversitesi Petrol Analiz Akaryakıt Laboratuvarının 2014/E-14100901 numaralı analiz raporuna göre, akaryakıt istasyonunda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Baymar Tarım Gıda İnşaat Nakliye Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 30/07/2015 tarihli ve DDB.339/42-42 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8087/1/1-1

—————

Kurul’un 11/06/2015 tarihli ve 5638/5 sayılı kararı ile 23.01.2013 tarihli ve BAY/939-82/32040 sayılı bayilik lisansı sahibi Filizler Akaryakıt Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’nin, 02.09.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere 02.09.2013 tarih ve 0193286 sıra nolu Kadooğlu Petrolcülük Taşımacılık Ticaret Sanayi İthalat Ve İhracat Anonim Şirketi tarafından Varlık Mahallesi İstanbul Caddesi No:172 (Pafta:-, Ada:4202, Parsel:1) Yenimahalle Ankara adresinde faaliyet gösteren 26.11.2010 tarihli ve BAY/939-82/28628 sayılı bayilik lisansı sahibi Akköprü Petrol Akaryakıt Ürünleri Taşımacılık Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi adına fatura edilmiş akaryakıtı almak ve istasyonunda faturasız ve irsaliyesiz akaryakıt bulundurmak suretiyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Filizler Akaryakıt Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 10.08.2015 tarihli ve DDB.439/6-6 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8087/2/1-1

—————

Kurul’un 11/06/2015 tarihli ve 5638/7 sayılı kararı ile 16.05.2013 tarihli ve BAY/939-82/32632 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Güzpet Akaryakıt İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 13.09.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere 11 adet belge karşılığında bayilik lisansı kapsamında aldığı akaryakıtı Sakpet Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne ikmal etmek suretiyle lisansın verdiği haklar dışında yeniden satış amaçlı akaryakıt sattığı, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yanında Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülüklerinin sayıldığı 38 inci maddesinin (g) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Güzpet Akaryakıt İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 10.08.2015 tarihli ve DDB.439/8-8 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8087/3/1-1

—————

Kurul’un 11/06/2015 tarihli ve 5638/4 sayılı kararı ile 09.07.2013 tarihli ve BAY/939-82/32923 sayılı bayilik lisansı sahibi Sakpet Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin, 02.09.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere 02.09.2013 tarih ve 0193286 sıra nolu Kadooğlu Petrolcülük Taşımacılık Ticaret Sanayi İthalat Ve İhracat Anonim Şirketi tarafından Varlık Mahallesi İstanbul Caddesi No:172 (Pafta:-, Ada:4202, Parsel:1) Yenimahalle Ankara adresinde faaliyet gösteren 26.11.2010 tarihli ve BAY/939-82/28628 sayılı bayilik lisansı sahibi Akköprü Petrol Akaryakıt Ürünleri Taşımacılık Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi adına fatura edilmiş akaryakıtı almak ve 13.09.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, otomasyon sistemi, dağıtıcısı tarafından gönderilen faturalar ve istasyonunun ödeme kaydedici cihaz mali hafıza raporlarından anlaşıldığı üzere istasyonunda menşei belli olmayan akaryakıt bulundurması ve Yeni Mahalle (181) D-100 Karayolu Caddesi N:386-A (Pafta:3 Ada:- Parsel:1194) Düzce adresinde faaliyet gösteren 16.05.2013 tarihli ve BAY/939-82/32632 sayılı bayilik lisansı sahibi Güzpet Akaryakıt İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi adına fatura edilmiş akaryakıtı almak suretiyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği, 02.09.2013 ve 13.09.2013 tarihlerinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sistemine müdahale etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul Kararının “İstasyon Otomasyon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı 5 inci maddesinin (14) üncü bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Sakpet Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 10.08.2015 tarihli ve DDB.439/5-5 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8087/4/1-1

—————

Kurul’un 11/06/2015 tarihli ve 5638-21 sayılı Kararı ile, 06/07/2011 tarihli ve BAY/939-82/29709 numaralı (29/07/2013 tarihli 26335 sayılı kararla sonlandırılan) bayilik lisansı sahibi Vospet Petrol Ürünleri Nakliyat Gıda Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansın verdiği hakların dışında faaliyette bulunarak yeniden satış maksadıyla Ünata Akaryakıt Dağıtım ve Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt satışı yapmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Vospet Petrol Ürünleri Nakliyat Gıda Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 30/06/2015 tarihli ve DDB.339/17-17 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8087/5/1-1


İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacaktır.

1 - İlanda belirtilen Profesör kadrosu için başvurular Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren on beş gün içerisinde Rektörlük Genel Sekreterliği Yazı İşleri Müdürlüğü'ne yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2 - Başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları ve Üniversitemiz Senatosu'nun kabul ettiği Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltme İlkeleri Yönergesi'nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları http:ticaret.edu.tr/tr/Sayfa/Universitemiz/Mevzuat/UniversitemizMevzuati/Yonergeler/Ogretim ElemaniKadrolarinaBasvurmaAtamaVeYukseltmeIlkeleriYonergesi) taşımaları, Profesör adaylarının dilekçesine özgeçmişi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 6 nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Genel Sekreterliği Yazı İşleri Müdürlüğü'ne (Sütlüce Mahallesi İmrahor Caddesi No: 90 Beyoğlu/İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir.

Not: İlanlarda belirtilen özel kriterler adaylar tarafından belgelenmelidir.

 

FAKÜLTE/MYO

BÖL./ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Uluslararası Lojistik

 

 

 

İşletme ve Yönetim Birimlerinde çalışmalar yapmış olmak.

Prof. Dr.

1

8045/1-1


TSE Aydın Temsilciliğinden:

AĞUSTOS 2015 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

 

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

YUSUF ÖYÜŞ-AYBEY YEMEK VE DÜĞÜN SALONU

TS 13075

TS8985

09-HYB-630

11.08.2015

Talimata Aykırılık

BÜTAR TURİZM TİC. LTD. ŞTİ

TS 11939

09-HYB-49

20.08.2015

Firma İsteği

UYSAL PETROL TURİZM TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939

09-HYB-754

20.08.2015

Firma İsteği

TEKŞENLER PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT OTOMOTİV GIDA TURİZM NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939

09-HYB-613

18.08.2015

Talimata Aykırılık

UTİMTAŞ ULA TURİZM İNŞ. MAD. TİC.VE SAN. A.Ş.

TS 11939

09-HYB-69

18.08.2015

Talimata Aykırılık

ERHAN DURGUT-ERHAN ELEKTRONİK

TS 12498

TS 10956

TS 12426

TS 12845

TS 10079

TS 12713

TS 12850

09-HYB-209

13.07.2015

Firma İsteği

8040/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Meclisinin 08.05.2015 gün ve 97 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2015 gün ve 1686 sayılı kararı ile onaylanan" Pursaklar 95325 ada 1 nolu parsele yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

8074/1-1


 

Açıklama: YASAK_Sayfa_01

Açıklama: YASAK_Sayfa_02


 

Açıklama: YASAK_Sayfa_03


 

Açıklama: YASAK_Sayfa_04


 

Açıklama: YASAK_Sayfa_05


 

Açıklama: YASAK_Sayfa_06

Açıklama: YASAK_Sayfa_07


 

Açıklama: YASAK_Sayfa_08


 

Açıklama: YASAK_Sayfa_09

Açıklama: YASAK_Sayfa_10


 

Açıklama: YASAK_Sayfa_11


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

a) Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmişleri, doçentlik belgesi, hizmet belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı (Profesörlük takdim çalışmasının da belirtildiği) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

b) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR:

1 - Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

2 - Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4 - Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Dairesi Başkanlığı'ndan gönderim kutusu temin edebilirler.

5 - Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD/PROGRAM

UNVAN

DER.

AÇIKLAMA

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

Çal.Eko.ve End.İliş.

Çal.Eko.ve End.İliş.

Profesör

1

Göç Araştırmaları ve Kadın İstihdamı konularında çalışmaları bulunmak.

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi

Profesör

1

Kamu Yönetiminde yeniden yalanma ve kıyı yönetimi üzerine yayınları olmak.

Su Ürünleri Fak.

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Doçent

1

Su Ürünleri yetiştiriciliği alanında Doçent ünva almış olmak. Balıklarda gamet  kalitesi, sperma dondurulma ve üreme biyolojisi konusunda yayınları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

roloji

Doçent

1

Deneysel epilepsi üzerine çalışma bulunmak, Uyku hekimliği sertifika olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Doçent

1

Tıbbi Biyoloji alanında Doçent ünva almış olmak. Alzheimer hastalığına presinaptik proteinlerin genetik etkisi üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Biyoloji

Biyoloji

Doçent

1

Siyanobakteriyal biyoteknoloji ve nitrojenaz enzim aktivitesi üzerine çalışmaları olmak.

8069/1-1


Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SANAYİ VE TEKNOLOJİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatı birimlerinde münhal bulunan ve aşağıdaki tabloda bölümü/fakültesi, kadro sayısı, sınıfı, unvanı ve derecesi belirtilen toplam 30 (otuz) Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere sözlü sınavla personel alınacaktır.

 

SIRA

NO

BÖLÜMÜ/FAKÜLTE

KADRO SAYISI

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

1

İstatistik

5

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

2

Maliye

2

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

3

İşletme

2

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

4

Hukuk Fakültesi

4

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

5

İnşaat Müh.

2

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

6

Elektrik, Elektronik ve Elektrik- Elektronik Müh.

3

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

7

Elektronik ve Haberleşme Müh.

1

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

8

Makine Müh.

3

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

9

Harita Müh.

1

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

10

Endüstri Müh.

3

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

11

Çevre Müh.

1

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

12

Bilgisayar Müh.

1

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

13

Yazılım Müh.

1

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

14

Gıda Müh.

1

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

TOPLAM

30

 

 

A) SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’ inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2 - Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren ve yukarıdaki tabloda fakülte veya bölümleri belirtilen ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

3 - ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 05-06 Temmuz 2014 veya 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında mühendislik bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P7, istatistik bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P25, hukuk fakültesi mezunu adaylar için (KPSS) P21, maliye ve işletme mezunu adaylar için ise (KPSS) P65 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

4 - 01 Ocak 2015 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1980 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olanlar)

B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR:

1 - Başvurular, 17/09/2015 günü saat 23.59’a kadar Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.

2 - Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan “Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Bakanlığa elden, e-mail veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3 - Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilir.

C) SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:

1 - Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.

2 - Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri, tarihi ve saati; sınav tarihinden en az 20 (yirmi) gün önce Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) ve duyuru panosunda ilan edilecektir.

3 - Sınava başvuran ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan ilanda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlanarak alım yapılacak bölümler itibariyle ayrı ayrı yapılacak sıralama sonucunda atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dâhil) sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

4 - Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

5 - Sınav konuları;

Mühendislik grubu:

a) Asıl alan; temel mühendislik ve mezun olunan mühendislik bölümü konuları,

b) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk Bilgileri,

Hukuk grubu:

a) Asıl alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Kabahatler Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Şahsın Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku,

b) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi.

İşletme, İktisat ve Maliye grubu:

a) Asıl alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı, Uluslararası İktisat, Kalkınma - Büyüme, Türkiye Ekonomisi, İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, İletişim Kuramları,

b) İkincil alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku,

İstatistik grubu:

a) Asıl alan; Mezun olunan bölüm konuları,

b) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk Bilgileri.

6 - Sözlü sınavda adaylar Sınav Komisyon üyeleri tarafından;

a) Yukarıda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ile (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

7 - Sözlü sınav puanı, adayın giriş sınavı başarı puanı olarak belirlenecek ve nihai başarı sıralaması, alım yapılan bölümlere göre ayrı ayrı yapılacaktır. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday ve kadro sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenerek, giriş sınavını asil ve yedek olarak kazanan adaylar, Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) ve duyuru panosunda ilan edilir. Ayrıca, asil adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara yazılı bildirim yapılacaktır.

8 - Adayların, Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmaları başarı sıralamasına göre yapılacaktır. Yedek adayların hakları sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren üç ay için geçerli olacaktır. Bu süre içerisinde atama yapılan kadrolarda boşalma olması halinde sınavı yedek olarak kazanan adaylar başarı sırasına göre atanacaklardır.

İlan olunur.

8118/1-1