5 Eylül 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29466

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KUZEY MARMARA (İSTANBUL) BÖLGE KAN MERKEZİ HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU (CHİLLER SİSTEMİ) SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


22 KALEM TIBBİ CİHAZ VE MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PASAPORT VE GÜVENLİ BELGE DAİRE BAŞKANLIĞI İHTİYACI MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DİLETTA 600İ PASAPORT YAZICISINA AİT SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


FOURİER TRANSFORM INFRARED SPEKTROMETRE SATIN ALINACAKTIR

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


İHALEYE DAVET (İD)

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB):


INVITATION FOR BIDS (IFB)


KİRA KARŞILIĞI TERMAL OTEL YAPIMI VE 29 YILLIĞINA İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kütahya Belediye Başkanlığından:


Contract Awarded by QCBS (AF-CEB-CB1.6)


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALAR İHALE EDİLECEKTİR

Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Körfez Belediye Başkanlığından:


6 KALEM MAL SATIN ALINACAKTIR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KUZEY MARMARA (İSTANBUL) BÖLGE KAN MERKEZİ HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU (CHİLLER SİSTEMİ) SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuz Kuzey Marmara (İstanbul) Bölge Kan Merkezi’ nin ihtiyacı olan “Hava Soğutmalı Su Soğutma Grubu (Chiller Sistemi)” alımı, İdari ve Teknik Şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No:1 06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden ve “Cevizli Mah. E-5 Yan Yol No:43 Kartal/İSTANBUL” adresindeki Kuzey Marmara (İstanbul) Bölge Kan Merkezi’ nden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve Teknik Şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecek olup, 0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.

5 - Firmalar tekliflerini en geç 01.10.2015günü saat10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 01.10.2015 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

8115/1-1


22 KALEM TIBBİ CİHAZ VE MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ihtiyacı 22 kalem Tıbbi Cihaz ve Malzeme, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilmiş olan şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 18.09.2015 günü, en geç saat: 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

8117/1-1


İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PASAPORT VE GÜVENLİ BELGE DAİRE BAŞKANLIĞI İHTİYACI MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DİLETTA 600İ PASAPORT YAZICISINA AİT SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Pasaport ve Güvenli Belge Daire Başkanlığı ihtiyacı ekli listede ayrıntısı belirtilen muhtelif cins ve miktar Diletta 600i Pasaport Yazıcısına ait Sarf Malzemesi, teknik şartnamesine ve marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 15.09.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8098/1-1


FOURİER TRANSFORM INFRARED SPEKTROMETRE SATIN ALINACAKTIR

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

“Fourier Transform Infrared Spektrometre Alımı (2015)”, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 2003/6554 Sayılı Kararnamenin 20. Maddenin f bendi gereğince pazarlık usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                       :  2015/116189

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  İTÜ Rektörlüğü Ayazağa Yerleşkesi Maslak / İstanbul

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0212 285 6949-0212 285 6724

c) Elektronik Posta Adresi               :  kulh@itu.edu.tr

2 - Ön Yeterlik Konusu Malın:

a) Niteliği, Türü ve Konusu             :  Fourier Transform Infrared Spektrometre Alımı

b) Miktarı:1 Adet

c) Teslim Edileceği Yer                    :  İTÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Maslak / İstanbul adresinde, Prof. Dr. Nilgün KIZILCAN’a teslim edilecektir.

d) Süresi                                          :  6 (Altı) Hafta

3 - Ön Yeterlik Değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı Yer                             :  İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Maslak/İstanbul

b) Tarihi ve Saati                              :  14.09.2015 Pazartesi, 11.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler

4.1. İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklif başvurusu kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.4. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Teklif Mektubu,

4.1.6. İdari şartnamenin 7 inci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.7. Cihazlara ait katalog veya dokümanlar,

4.1.8. Teknik şartnameye cevaplar,

4.1.9. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhale dokümanı 50.- TL bedelle satın alınabilir.

6.2. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - İhale zarfı, ihale tarihi ve saatine kadar İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Maslak/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

8044/1-1


İHALEYE DAVET (İD)

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB):

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)

“EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI SÖZLEŞME

PAKETİ” (AF-CEB-WB04-YAPIM-07)

1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB) ve İslam Kalkınma Bankası’ndan (IDB) İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır.

2 - Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitimyapılarının anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım işleri için Dünya Bankasının satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Uluslararası Rekabetçi İhale – Küçük İşler (International CompetitiveBidding – ICB Smaller Works) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir.

İnşaat Sözleşme Paketi – (AF-CEB-WB04-YAPIM-07)

İstanbul İlinde 7 adet okulun yeniden yapım işi anahtar teslimi götürü bedel olarak gerçekleştirilecektir.

 

AF-CEB-WB04-YAPIM-07

S. No

İli

İlçesi

Yapının Adı - Adresi

1

İstanbul

Kağıthane

Harmantepe İlkokulu Harmantepe Mah. Abdi İpekçi Cad. No:5 Kağıthane/İSTANBUL

2

İstanbul

Fatih

Ahmet Rasim Anadolu Lisesi Atikali Mah. Nişanca Cad. No:48-50 Fatih / İSTANBUL

3

İstanbul

Sultanbeyli

Gediktaş Anadolu İHL ve İHO – Lise Binası Ahmet Yesevi Mah. Biberlik Cad. Altınova Sok. No:3 Sultanbeyli / İSTANBUL

3

İstanbul

Sultanbeyli

Gediktaş Anadolu İHL ve İHO – Ortaokul Binası Ahmet Yesevi Mah. Biberlik Cad. Altınova Sok. No:3 Sultanbeyli / İSTANBUL

3

İstanbul

Sultanbeyli

Gediktaş Anadolu İHL ve İHO – Genel Saha Ahmet Yesevi Mah. Biberlik Cad. Altınova Sok. No:3 Sultanbeyli / İSTANBUL

4

İstanbul

Bahçelievler

Kocasinan Şehit Samet Kırbaş EML – A ve B Blok Kocasinan Merkez Mah. Kızılelma Cad. No: 16 Bahçelievler/ İST.

4

İstanbul

Bahçelievler

Kocasinan Şehit Samet Kırbaş EML – C Blok Kocasinan Merkez Mah. Kızılelma Cad. No: 16 Bahçelievler/ İST.

4

İstanbul

Bahçelievler

Kocasinan Şehit Samet Kırbaş EML – Genel Saha Kocasinan Merkez Mah. Kızılelma Cad. No: 16 Bahçelievler/ İST.

5

İstanbul

Üsküdar

Altunizade Hafize Özal İlkokulu Altunizade Mah. Okul sok. No:5 Üsküdar / İSTANBUL

6

İstanbul

Kadıköy

Kazım İşmen Anadolu LisesiKoşuyolu Mahmut Yaseri Sok. No:50/2 Kadıköy/ İSTANBUL

7

İstanbul

Kağıthane

Fındıklı İlkokulu Talatpaşa Mah. Yolüstü Sok. No:4 Kağıthane / İSTANBUL

 

3 - İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir.

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2012-2013-2014), Yeminli Mali Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne katsayıları kullanılmak sureti ile 2015 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 120.000.000,00 TL olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler bulunması durumunda beyan ettiği son 3 yılın inşaat cirosu toplamından; ihalesini kazandığı ve / veya yükleniminde olan işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin sözleşme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından düşülür. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz.

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2010-2014) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre ana yüklenici, ortak girişim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve işin yapıldığı Kurum ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette ve karmaşıklıkta olmak üzere tek bir Sözleşme Paketi kapsamında en az 70.000 m2 yeni bina inşaatı(alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) işini/işlerini şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır.

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 27.500.000,00 TL olması, Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler bulunması durumunda; Teklif  Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği sözleşme paketi ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit  kredi olanaklarına sahip olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde yürütmesi durumunda ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır.

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az %25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir.

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır.

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu davalarla ilgili bilgiler,

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet belgelerinde istenen diğer belgeler.

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 500.- TL veya 200 Euro karşılığında aynı adresten satın alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: TL için IBAN-NO:  TR31  0001  5001  5800  7286  1036  53 veya Euro için IBAN-NO:  TR91 0001 5001 5804 8000 3946 63numaralı hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (AF-CEB-WB04-YAPIM-07) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB  sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve teklif para birimi cinsinden veya konvertibl başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 2.100.000,00 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 13 Ekim 2015 günü saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir.

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve saatte aşağıdaki adreste açılacaktır

7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti

İstanbul Valiliği

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)

Mimar Kemalettin Mah. Tiyatro Caddesi No:8 34126

Beyazıt/İSTANBUL/TÜRKİYE

Tel        :  +(90) (212) 518 55 00 

Fax       :  +(90) (212) 518 55 05

E-mail  :  info@ipkb.gov.tr

Web     :  www.ipkb.gov.tr

8014/1/1-1


INVITATION FOR BIDS (IFB)

REPUBLIC OF TURKEY

Governorship of Istanbul

Istanbul Project Coordination Unit

İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP)

“CONTRACT PACKAGE FOR RECONSTRUCTION WORK OF EDUCATIONAL BUILDINGS”

(AF-CEB-WB04-WORKS-07)

1 - The Government of Turkey has received a loan from the the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), European Investment Bank (EIB), Council of Europe Development Bank (CEB) and Islamic Development Bank (IDB), and intends to use this loan for reconstruction of Public Buildings covering Hospitals, Schools and Administrative Buildings in Istanbul.

2 - Republic of Turkey, Governorship of Istanbul, Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) now invites the Bidders to submit sealed bids under International Competitive Bidding – Smaller Works (ICB) in accordance with the World Bank procurement guidelines for the Reconstruction Work of Educational Buildings in lump sum bases under the scope of contract package given below.

Construction Contract Id. No – (AF-CEB-WB04-WORKS-07)

Lump Sum Turnkey Reconstruction works of the following 7 Educational Buildings shall be realized in Istanbul

 

AF-CEB-WB04-WORKS-07

No

City

District

Name- Address of the Building

1

İstanbul

Kağıthane

Harmantepe Primary School Harmantepe Mah. Abdi İpekçi Cad. No:5 Kağıthane/İSTANBUL

2

İstanbul

Fatih

Ahmet Rasim Anatolian High School Atikali Mah. Nişanca Cad. No:48-50 Fatih / İSTANBUL

3

İstanbul

Sultanbeyli

Gediktaş Anadolu Religious High School & Secondary School – High School Ahmet Yesevi Mah. Biberlik Cad. Altınova Sok. No:3 Sultanbeyli / İSTANBUL

3

İstanbul

Sultanbeyli

Gediktaş Anadolu Religious High School & Secondary School – Secondary School Ahmet Yesevi Mah. Biberlik Cad. Altınova Sok. No:3 Sultanbeyli / İSTANBUL

3

İstanbul

Sultanbeyli

Gediktaş Anadolu Religious High School & Secondary School – General Site Ahmet Yesevi Mah. Biberlik Cad. Altınova Sok. No:3 Sultanbeyli / İSTANBUL

4

İstanbul

Bahçelievler

Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Vocational School –A&B Block  Kocasinan Merkez Mah. Kızılelma Cad. No: 16 Bahçelievler/ İSTANBUL

4

İstanbul

Bahçelievler

Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Vocational School – C Block Kocasinan Merkez Mah. Kızılelma Cad. No: 16 Bahçelievler/ İSTANBUL

4

İstanbul

Bahçelievler

Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Vocational School – General Site Kocasinan Merkez Mah. Kızılelma Cad. No: 16 Bahçelievler/ İSTANBUL

5

İstanbul

Üsküdar

Altunizade Hafize Özal Primary School Altunizade Mah. Okul sok. No:5 Üsküdar / İSTANBUL

6

İstanbul

Kadıköy

Kazım İşmen Anatolian High School Koşuyolu Mahmut Yaseri Sok. No:50/2 Kadıköy/İSTANBUL

7

İstanbul

Kağıthane

Fındıklı Primary School Talatpaşa Mah. Yolüstü Sok. No:4 Kağıthane/İSTANBUL

 

3 - Minimum qualification criteria valid for contract package are given below:

I. Minimum average annual turnover in construction work of  120.000.000,00 TL, calculated as the average of total certified payments certified by Certified (Sworn-in) Public Accountant and received for construction works in progress or completed, within the last 3 (three) years (2012, 2013 and 2014), for which the annual turnovers for corresponding years should be brought to 2015 basis by using Ministry of Environment and Urban Planning certificate coefficients. If, the Bidder has been awarded or has an on-going contract for a construction contract with IPCU for which the provisional acceptance has not yet been issued, the sum of such contract prices must be subtracted from the sum of the-last-three-years-annual turnover in construction work. As a result of this reduction, if the average annual turnover amount for the last three years has become less than the requested minimum average annual turnover amount above, the Bidder cannot be qualified. In case the Bidder performing such contract (s) within the structure of a joint venture for IPCU, the financial value of said contract should be taken as the proportionate amount of the partnership share of the Bidder in such Joint Venture. As a result of this reduction, if the average annual turnover amount for the last three years has become less than the requested minimum average annual turnover amount above, the Bidder cannot be qualified.

II. Successful experience performed in accordance with the contract and technical specifications for public or private sector either in Turkey or abroad as a prime contractor, or a joint venture partner or subcontractor, within last 5 (five) years (2010-2014) of having satisfactorily completed works of similar nature and complexity as follows; Construction of a new building with a total closed construction area of 70.000 m2 (calculated as sum of closed construction area) under one contract. Successful completion of the works should be evidenced by the work completion certificates (for a natural person, or a legal entity other than a public authority or organizations in public capacity) taken from relevant institution or organization. If the construction area is located within the municipal borders or adjacent area, the certificates must be approved by the relevant municipality otherwise certificates must be approved by the relevant Provincial Directorate of Environment and Urban Planning.  Works completion certificates taken up to the bid submission date will also be accepted. Work status certificates will not be accepted.

III. The Bidder must demonstrate and prove at a minimum 27.500.000,00 TL available cash credit line in a bank. In case the Bidder has been awarded or has an on-going contract for a construction contract with IPCU for which the provisional acceptance has not yet been issued, the Bidder must have a line of cash credit in the total sum of requested lines of bank cash credit at the bidding time of such contracts plus the requested amount as minimum financial requirement by this Bid. In case the Bidder performing such contract (s) within the structure of a joint venture for IPCU, the financial value of said contract should be taken as the proportionate amount of the partnership share of the Bidder in such Joint Venture

IV. In the form of Joint Ventures, The Bidder shall submit The Joint Venture Declaration and meet the qualification criteria as well as other documentation and conditions given by the Invitation for Bids.  For a Joint Venture to be qualified; Leading Partner (Partner in Charge) shall meet at least 50% of the minimum criteria specified in Items I, II, and III specified above, while the each of the other partners shall meet at least 25 % of the minimum criteria specified in Item I, II, and III above. However, all partners must satisfy collectively %100 of each qualification criteria.

V. The Bidder shall provide required number of key personnel with appropriate experience and all necessary equipments for the satisfactory completion of the Works.

VI. The Bidder shall provide accurate information on any current or past litigation or arbitration resulting from contracts completed, terminated, or under execution by him over the past 5 (five) years.

VII.  In the form of Joint Ventures, The Joint Venture Declaration and other documentation given by the Invitation for Bids

4 - Interested Bidders may obtain further information and review the bidding documents at the address of IPCU given below between the working hours of 09:00-17:00. The Bidders may purchase the bidding documents regarding to this package at the same address by a written application and upon payment of a non-refundable fee of 500 Turkish Liras or 200 Euros. Interested bidders shall deposit aforementioned non-refundable fee to the IPCU’s account: for TL IBAN-NO:  TR31  0001  5001  5800  7286  1036  53 and for Euro IBAN-NO:  TR91 0001 5001 5804 8000 3946 63 at Vakıfbank, Mercan Branch/İstanbul/Turkey together with the Contract Identification No of AF-CEB-WB04-WORKS-07.  The purchasing application shall be made by a letter for which a sample is given at the web site of IPCU and the payment shall not be refunded for any reason.

5 - Bids shall be valid for a period of 90 calendar days after Bid opening and accompanied by a Bank security of 2.100.000,00 TL or equivalent minimum in bid price currency or another convertible currency for tender package and shall be delivered to the address given below on or before October 13,  2015 at 14:00 hrs. local time. Electronic bids are not allowed.   

6 - Bids will be opened at the same time and hours given above in the presence of the representative of the bidders who wish to attend.

7 - Late bids will be rejected and returned unopened to the bidders.

Republic of Turkey

Governorship of Istanbul

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU)

Mimar Kemalettin Mah.Tiyatro Caddesi No:8 34126

Beyazıt/Istanbul/Turkey

Phone   : +(90) (212) 518 55 00 

Fax       : +(90) (212) 518 55 05

E-mail  : info@ipkb.gov.tr

Web     : www.ipkb.gov.tr

8014/2/1-1


KİRA KARŞILIĞI TERMAL OTEL YAPIMI VE 29 YILLIĞINA İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kütahya Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, ilimiz, merkez, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 43 Pafta, 1746 Ada da kayıtlı bulunan ve yürürlükte olan imar planında Ticari Tesisler, Otel Tesisleri, Turizm Tesisleri olarak ayrılan alanda; Kira Karşılığı Termal Otel yapımı ve -29- yıllığına işletilmesi işi, ekli şartnamede belirtilen hususlar dahilinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ihaleye konulmuştur.

2 -

a) İhale Tarihi / Günü / Saati         :  17 Eylül 2015 / Perşembe / 14:00

b) İhalenin Yapılacağı Yer            :  Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

c) İhale Muhammen Bedeli           :  10.000,00.-TL (K.D.V. Hariç)

(İnşaat süresince -36 ay - aylık kira bedeli: 3.000,00.- TL. olarak sabit kalacak olup;

Tesisin projelerine göre yapımının tamamlanmasından sonra, ihalede belirlenen kira bedeli aylık olarak -1- yıl boyunca geçerli olacak, diğer yılların kira bedeli ÜFE -bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı- oranında arttırılacaktır.)

d) İhale Geçici Teminat Bedeli      :  104.400,00.- TL

e) İhale Özel Teminat Bedeli         :  50.000,00.- TL

3 - İhaleye katılacaklardan istenen belgeler (İhaleye girebilme şartları):

a) Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

b) Tebligat için yazılı olarak adres göstermesi,

c)   2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,

d) Vergi borcu olmadığına dair Vergi dairelerinden son üç (3) ay içinde alınmış belge,

e) Prim borcu bulunmadığına dair S.G.K.'dan son üç (3) ay içinde alınmış belge,

f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

g) İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,

h) Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü, (2013, 2014 veya 2015 yılı)

i) Bir başkası adına iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamelerini,

j) Geçici Teminatını ve Özel Teminatını yatırdığına dair makbuz veya Teminat Mektubu (süresiz) aslı,

4 - İhalenin Yöntemi:

a) İstekliler 17 Eylül 2015 tarihinde saat 13:55’e kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine ulaşmış olmak şartıyla 37 madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini teslim edecekler. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi ENCÜMEN huzurunda hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir. Saat ayarında PTT veya TRT idarelerinin saat ayarı esas alınır.

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisine (Belediye Hizmet Binası 3.Kat) müracaatları ilan olunur.

8042/1-1


Contract Awarded by QCBS (AF-CEB-CB1.6)

Name of Project                                               :  Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) TURKEY

Project ID                                                        :  1833 (2014)

Contract description                                         :  Consultancy Services for Construction Supervision Of Strengthening Of Public Buildings (AF-CEB-CB1.6)

Scope of contract                                             :  The Contract covers Consultancy Services for Construction Supervision Of Strengthening Of Public Buildings

Duration                                                          :  The duration of completion of Consultants’ Services is 960 days

Publication Reference                                      :  2014/S 247-437351

Publication Date of the Procurement Notice    :  December 23, 2014

Contract signature date                                    :  August 27, 2015

Contract price                                                  :  4,700,000.00 USD - (Exclusive of VAT inclusive of other local taxes)

Name of the winning Consultant                     :  TimA Mühendislik Müşavirlik Proje ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Turkey)

Awarded Bidder

Name & Address of awarded bidder

TimA Mühendislik Müşavirlik Proje ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Turkey)

Technical Score   :  69,26

Financial Score    :  20,00

Final Score          :  89,26

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (USD)

4,700,000.00

Name of evaluated bidder(s):

1 - Consulgal Consultores de Engenharia e Gestao, S.A. (Portugal) & Dolsar Engineering Inc. Co. (Turkey)

Technical Score   :  63,14

Financial Score    :  13,34

Final Score          :  76,48

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (EURO&TL)

EURO 5,983,902.02 and TL 989,000.

Name of evaluated bidder(s):

2 - Euroestudios S.L. (Spain) & TUMAS Turkish Engineering Consulting and Contracting Co.(Turkey) J.V

Technical Score   :  61,23

Financial Score    :  19,60

Final Score          :  80,83

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (USD)

4,796,000.00

Name of evaluated bidder(s):

3 - Prota Engineering, Design and Consultancy Services Incorporation (Turkey)

Technical Score   :  64,47

Financial Score    :  18,87

Final Score          :  83,35

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (USD)

4,980,150.00

Rejected Bidder(s)

Name of rejected bidder(s):

-

Bid price at bid opening:

-

Reason(s) for rejection:

-

8013/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALAR İHALE EDİLECEKTİR

Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan ve aşağıda bilgileri belirtilen İlimiz Hudutlarındaki 7 adet Jeotermal Kaynak Arama ruhsatlı saha 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleleri ayrı ayrı olarak Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğünde yapılacaktır.

1 - İhale Konusu İşler; Aşağıda ilçesi, Mahalle/Mevkii, alanı, koordinatları ve muhammen bedeli ve geçici teminatları belirtilen jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları ihale edilerek Konya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa göre 3 yıllık ruhsatlandırma işlemi yapılacaktır.

1.1 - Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Sahalar:

 

Ruhsat No

İli, İlçesi, Mevkii

Alan (hektar)

Pafta No

Koordinatları

Muh. Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi ve Saati

AR:42-2013/109

Konya, Meram İnlice

1.432,42

M28a4, M28d1

422000-4179508, 422500-4179511, 422500-4170000, 417500-4170000, 417500-4171008, 418642-4170970, 418581-4172499, 422000-4172500, 422000-4179500

26.963,55

808,91

22.09.2015

14:00

AR:42-2013/110

Konya, Meram Erenkaya

4970,00

M28a3, M28b4, M28c1,M28d2

427000-4176000, 427000-4185000,435000-4180000, 435000-4178000, 432700-4176000, 428700-4176000

89.339,23

2.680,18

22.09.2015

14:00

AR:42-2013/111

Konya, Meram Sağlık

866,32

M28a3, M28a4

 422817-4184193, 422761-4186505, 422754-4187612, 4 427000-4185000, 427000-4184300

26.963,55

808,91

22.09.2015

14:00

AR:42-2013/113

Konya, Meram Yatağan

1.754,94

M28a3, M28a4

427000-4184300, 427000-4180000,422919-4180000, 422919-4179998, 422817-4184193

31.546,27

946,39

22.09.2015

14:00

AR:42-2013/114

Konya, Meram Kayalı

4.904,26

M28a3, M28a4, M28d1,

M28d2

422931-4179513, 422919-4180000,427000-4180000, 427000-4176000, 428700-4176000, 427000-4171000, 427000-4170000, 422500-4170000, 422500-4179511

88.157,51

2.644,73

22.09.2015

14:00

AR:42-2013/115

Konya, Meram Hasanşeyh

2.055,58

M28a4, M28d1

414785-4180000, 414199-4171334,412000-4175000, 412000-4180000, 417500-4171008, 417500-4170000, 415000-4170000, 414331-4171115

36.950,49

1.108,51

22.09.2015

14:00

AR: 98

Konya, Selçuklu

238,41

M28b2, M29a1

Polg.1(456273-4202181, 456138-4201107, 457387-4201113, 457307-4200178, 454450-4200126), Polg.2(453200-4202390, 454000-4202450, 453180-4202128),Polg.3( 456000-4204000, 455000-4204000, 455000-4204500, 456000-4204500, 456000-4204010)

26.963,55

808,91

22.09.2015

14:00

 

2 - İhaleye iştirak edeceklerin;

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

2.1 - İhaleye katılacak istekliler ihale dokümanını satın almak zorundadır. Şartname ve Eklerini Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı binası Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 72 Selçuklu / KONYA adresinden 250 TL karşılığı temin edebilirler.

3 - İhaleye Katılma Belgeleri.

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri komisyona sunacaklardır.

3.1 - Başvuru mektubu (Teklif sahibinin adını, soyadını, unvanını, tebligata esas adresini, telefon ve faks numarasını, e-mail adresini içeren yetkili kişilerce imzalanmış belge)

3.2 - İhale Şartnamesi ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

3.3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, İli ve vergi numarasını gösterir levha, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

3.4 - Kayıtlı olduğu vergi dairesinden alacağı ve ihale tarihinden itibaren en çok 1 ay öncesine ait vergi borcu bulunmadığına dair belge.

3.5 - Sosyal Güvenlik Birimlerinden birine ait ihale tarihinden itibaren en çok 1 ay öncesine ait prim borcu olmadığına dair belge

3.6 - Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar.

3.7 - Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, İsteklinin ortak girişim olması halinde; Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

3.8 - Yurtdışından yapılacak olan başvurularda istenen belgelerin tümü T.C Başkonsolosluklarınca veya T.C Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir.

3.9 - Gerçek Kişiler İçin;

3.8.1 - Yıl içinde alınmış yerleşim yeri belgesi

3.8.2 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

3.8.3 - T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti

3.9 - Tüzel kişi olması halinde;

3.9.1 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler ile Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri aslı;

4 - İhaleye katılmak isteyenler ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

5 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - İhale Şartnamesi, Konya Valiliği Konya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı binası Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 72 Selçuklu / KONYA adresinde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.

7 - Başkanlık ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

8015/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Körfez Belediye Başkanlığından:

 

Sıra No

İlçe/Mah.

Ada / Parsel

Alanı (m2)

Arsa Payı

Niteliği

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

KÖRFEZ/İLİMTEPE

1806/2

3.097,00

TAM

BOŞ ARSA

1.858.200,00

55.746,00

16/09/2015

15:00

 

Belediyemize ait aşağıda belirtilen parseller 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif (Arttırma) Usulü ile satılacaktır. İhale Belediye Encümeni toplantı odasında 16/09/2015 Çarşamba günü saat 15:00’da yapılacaktır. İhaleye iştirak edecek taliplilerin geçici teminatlarını ihale günü saat 14:00’a kadar yatırmaları gerekmekte olup, ihale şartnamesi 500 TL karşılığında, mesai saatleri içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

İsteklilerde aranacak belgeler:

a) İkametgah belgesi (resimli)

b) Nüfus cüzdanı sureti (resimli)

c) Geçici teminatını yatırdığına dair makbuz

d) Şirketler, Ticaret odası belgesi, İmza sirküleri, Yetki belgesini ibraz etmek zorundadır.

e) İhaleye vekaleten katılınılıyorsa vekaletname (noterden)

f) İstenen belgelerin aslı veya noterden onaylı suretleri kabul edilecektir.

g) Belediye Gelir Şefliği’nden borcu yoktur yazısı

Posta ve telgraf ile müracaatlar kabul edilmez.

İhaleye iştirak edecek taliplilerin geçici teminatlarını ihale günü saat 14:00’a kadar yatırmaları gerekmekte olup, ihale şartnamesi 500 TL karşılığında, mesai saatleri içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp dosyalarını en geç ihale günü saat 14:00’e kadar

İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ibraz edecektir.

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

8113/1-1


6 KALEM MAL SATIN ALINACAKTIR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen projeler için gerekli olan 6 kalem mal alımı işinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi ve Uzay Bilimleri Binası Beyazıt / İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası           :  Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019

c) Elektronik Posta Adresi               :  satinalma@istanbul.edu.tr

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği

    İnternet Adresi (varsa)                 :  -

2 - İhale Konusu Malın                    : 

 

a)

Niteliği, türü

Miktarı

İhale tarihi

İhale saati

1-)

Renkli Doppler Ultrasonografi İhale kayıt no: 2015/115712

1

Adet

15/09/2015

10:00

2-)

3 Kalem Mal Alımı İhale kayıt no: 2015/115753

 

 

15/09/2015

10:45

1

HLA-SEQUENCİNG KİT DRB1

200

Adet

 

 

2

HLA-SEQUENCİNG KİT QB1

200

Adet

 

 

3

HLA-SEQUENCİNG KİT DPB1

200

Adet

 

 

3-)

6 Kalem Mal Alımı İhale kayıt no: 2015/115770

 

 

15/09/2015

11:30

1

Online Hemodiafiltrasyon Cihazı

1

Adet

 

 

2

Diyalizör Sentetik 0,6 M2

25

Adet

 

 

3

Diyalizör Sentetik 1,0 M2

25

Adet

 

 

4

Diyalizör Sentetik 1,4 M2

250

Adet

 

 

5

Hemodiyaliz Seti Online Pediatrik

200

Adet

 

 

6

Diyaliz Cihazı için Sıvı Filtresi

4

Adet

 

 

4-)

7 Kalem Mal Alımı İhale kayıt no: 2015/115791

 

 

15/09/2015

12:15

1

miRNA mikroarray slaytı

6

Adet

 

 

2

miRNA işaretleme kiti

3

Adet

 

 

3

miRNA kontrol çözeltisi

1

Adet

 

 

4

Yıkama çözeltisi

1

Adet

 

 

5

Gasket slayd

2

Adet

 

 

6

Small RNA kiti

1

Adet

 

 

7

miRNA izolasyon kiti

3

Adet

 

 

5-)

Kuyruklu Konser Piyanosu İhale kayıt no:2015/115807

1

Adet

15/09/2015

13:00

6-)

90 Tonluk 1500 Metre Delme Kapasiteli Sondaj Makinası

İhale kayıt no:2015/118584

1

Adet

15/09/2015

13:45

 

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri:

b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içinde teslimat İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi‘ne yapılacaktır.

b-c-2) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içinde teslimat İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi‘ne yapılacaktır.

b-c-3) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içinde teslimat İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi‘ne yapılacaktır.

b-c-4) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içinde teslimat İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi‘ne yapılacaktır.

b-c-5) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içinde teslimat İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı‘na yapılacaktır.

b-c-6) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 20/12/2015 tarihi mesai bitimine kadar teslimat İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi‘ne yapılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer: İ.Ü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İstekliler T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmelği (93/42/EEC MDD), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) ve Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD) kapsamındaki teklif ettikleri Ürünlere ait T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası(TITUBB)’ndan onaylandığını belirtir belgeleri ve T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası(TITUBB)’ndan onaylı FİRMA BAYİ veya ANA BAYİ veya TEDARİKÇİ koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. Eğer teklif edilen ürün yukarıda belirtilen direktifler kapsamında değilse istekli teklif ettiği ürünlerin “T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmelği (93/42/EEC MDD), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) ve Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD)” kapsamında olmadığına dair yazılı beyanlarını teklif zarfında sunmalıdır. (sadece 1. ve 3. sıra nolu ihale için istenmektedir.)

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

4.3.1.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan ürün değerlendirme dışı bırakılır.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler:

4.3.2.1. İstekli firma veya yetkili satıcısı olduğu firma adına düzenlenmiş ; TSE “Hizmet Yeterlilik Belgesi ( sadece 1. sıra nolu ihale için istenmektedir.)

4.3.2.2. İstekli firma ISO 9001 kalite belgesine sahip olacaktır.(Sadece 5. sıra nolu ihale için istenmektedir.)

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Astronomi ve Uzay Bilimleri Binası Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 100,00 - Türk Lirası karşılığı İ.Ü. Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. (Her iş için ayrı ayrı ihale doküman bedeli yatırılmalıdır.)

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Astronomi ve Uzay Bilimleri Binası Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - 2,3 ve 4 sıra nolu ihalelerdeki mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - 1,5 ve 6 sıra nolu ihaleye iştirak edecek istekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

11 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir.

8106/1-1