4 Eylül 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29465

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Maliye Bakanlığından:

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

Canik Başarı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Fatih Üniversitesi Rektörlüğünden:

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mersin PTT Başmüdürlüğünden:

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Maliye Bakanlığından:

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI DUYURUSU

Genel yönetim kapsamındaki (düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç) kamu idarelerinin merkez teşkilatlarının strateji geliştirme birimlerinde Genel İdare Hizmetleri sınıfının 6 - 9 uncu kadro dereceleri ile pozisyonlarında çalıştırılmak üzere özel yarışma sınavı ile 241 mali hizmetler uzman yardımcısı alınacaktır. Özel yarışma sınavı; Maliye Bakanlığı tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) yaptırılacak yazılı sınav ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınavdan oluşmaktadır. Yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonlara ait idarelerin listesi ile mali hizmetler uzmanlığı mesleğinin nitelikleri, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin ayrıntılı bilgiler http://kontrol.bumko.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

I - SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavına katılabilmek için;

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2 - En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışı öğretim kurumlarından mezun olmak,

3 - 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1980 tarihinde ve bu tarihten sonra doğanlar),

4 - ÖSYM tarafından 2014 veya 2015 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) KPSSP49 puan türünden yetmiş beş (75) ve üzerinde puan almış olmak,

5 - Sınav ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırmış olmak,

6 - Sınava başvuru işlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamlamış olmak,

şartları aranır.

II - SINAV BAŞVURUSU

Sınava ön başvurular, 10 - 16 Eylül 2015 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM aracılığıyla alınacaktır. Atama yapılacak 241 kadro/pozisyonun yirmi katı aday yukarıda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanacak, sıralamadaki en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da listeye dahil edilerek nihai başvuru yapacak adaylar belirlenecektir. Ön başvuru sonuçları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden duyurulacaktır.

Ön başvuru sonucu sıralamaya giren adayların nihai başvuruları 29 Eylül - 7 Ekim 2015 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM aracılığıyla alınacaktır.

Sınava ön başvuru ve nihai başvuru, sınavın uygulanmasına ilişkin bilgiler, ön başvuru ücreti, sınav ücreti ve bu ücretlerin yatırılmasına ilişkin hususlar başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin internet adresinde duyurulacaktır.

III - SINAV TARİHİ, YERİ VE BAŞLAMA SAATİ

Sınav ÖSYM tarafından 07 Kasım 2015 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav 09.30’da başlayacaktır.

IV - SINAV ŞEKLİ

Sınavda adaylara, çoktan seçmeli İktisat, Maliye, Hukuk ve Muhasebe testleri uygulanacaktır. Testlerin konuları aşağıda belirtilen şekilde olacaktır:

a) İktisat:

1) Makro İktisat ve Mikro İktisat,

2) Uluslararası İktisat,

3) Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.

b) Maliye:

1) Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları),

2) Maliye Politikası,

3) Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.

c) Hukuk:

1) Anayasa Hukuku,

2) İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı),

3) Ceza Hukuku (Genel Hükümler),

4) Borçlar Hukuku (Genel hükümler),

5) Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç),

6) İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler).

ç) Muhasebe:

1) Genel Muhasebe,

2) Mali Analiz ve Raporlama.

V - YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sırasında yalnız doğru cevaplar göz önünde bulundurulacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Yazılı sınav sonuçları, (b) ve (c) konu grupları için yüzde 30’ar, (a) ve (ç) konu grupları için yüzde 20’şer oranında ağırlıklandırılarak yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilir.

Yazılı sınav sonucunda yetmiş (70) puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katı (964) aday Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılacaktır. 964 üncü adayla aynı puanı alanlar da sözlü sınava çağrılacaktır.

Yazılı sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin internet sayfasından T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

VI - SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınavın yeri, günü ve saati ile sınava katılacakların listesi yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra Bakanlık ilan panolarında asılmak ve http://kontrol.bumko.gov.tr internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için elli (50) puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar (10) puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz (100) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş (70) olması şarttır.

Sözlü sınavda başarılı olanlar, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle Bakanlık ilan panolarında asılmak ve http://kontrol.bumko.gov.tr internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

VII - SINAV SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ, TERCİH VE YERLEŞTİRME

Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adayların özel yarışma sınavı puanı, bu sınavlarda aldıkları puanların aritmetik ortalamasıdır.

ÖSYM, özel yarışma sınav puanı en yüksek olandan başlayarak adayların başarı sırasını tespit eder. Özel yarışma sınav puanının eşitliği halinde yazılı sınav puanı yüksek olan adaya, bunların da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

Yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre tercih yapmaya hak kazanan adaylar, tercihlerini http://kontrol.bumko.gov.tr internet adresinde yer alan Sınav Başvuru ve Tercih Kılavuzunda belirtildiği şekilde yaparlar.

Adaylar özel yarışma sınavındaki başarı sıraları ve yaptıkları tercihlere göre ÖSYM tarafından idarelere yerleştirilirler.

Yerleştirme yapılacak kamu idareleri, boş kadro/pozisyon sayıları, tercih ve yerleştirme işlemleri ve diğer hususlar hakkında ayrıntılı açıklamalara http://kontrol.bumko.gov.tr internet adresinde yer alan Sınav Başvuru ve Tercih Kılavuzundan ulaşılabilecektir.

VIII - SINAV VE YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav ve yerleştirme sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, Başvuru ve Tercih Kılavuzunda belirtilen süreler ve şartlar dahilinde yazılı sınav ve yerleştirme sonuçları için ÖSYM’ye, sözlü sınav için Bakanlığa yapılır.

İlan olunur.

İrtibat Tel: (0312) 415 24 77

8004/1-1


Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ

Aşağıda; başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 4128 sayılı Kanunla düzenlemeler yapılan 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ilgililerin “Başvurunun Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmüne amir olan Kararnamenin 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasına uygun olarak ilan edilmektedir.

Tescil edilecek coğrafi işaretler yine aynı Kararnamenin 20’nci maddesi gereğince; başkalarının aynı ürünleri üretimlerinin teknik özelliklerine uygunluğunun kontrolleri; aşağıda belirtilen komisyon tarafından hem üretim aşamasında hem de pazarlama aşamasında sürekli yapılacaktır.

COĞRAFİ İŞARET

Başvuru Tarihi                    :  24.04.2012

Başvuru No                         :  C2012/064

Başvuru Sahibi                    :  Gaziantep Ticaret Odası,

                                               S.S. Gaziantep Kadın Çevre Kültür ve Kalkınma Kooperatifi (KADKOOP-2006)

Başvuru Sahibinin Adresi   :  İstasyon Cad. Gaziantep, İncilipınar Mah. 16 Nolu Sok. Sarıgüllük 30 Nolu Sok. Fatih Sitesi A Blok Şehitkâmil 27060 Gaziantep

Coğrafi İşaretin Adı            :  Antep İşi

Ürünün Adı                         :  Nakış

Coğrafi İşaretin Türü           :  Mahreç İşareti

Coğrafi İşaretinin

Kaynaklandığı Alan             :  Gaziantep

Kullanım Biçimi                  :  Markalama

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

Antep İşi, Gaziantep yöresinde yerli halk tarafından uygulanan bir işleme türüdür. Antep İşi, kumaş ve iplik özelliklerine göre “Antik Antep İşi” ve “Renkli Antep İşi” olarak sınıflandırılır. “Antik Antep İşi” beyaz ya da krem rengi kumaş üzerine beyaz, sarı ve krem rengi ipek ve koton iplikler kullanılarak yapılan, “Renkli Antep İşi” ise değişik renkli iplikler kullanılarak, susma ve ajur modelleri ile süslemeler yapılan nakış çeşididir. İplik sayılarak ve çekilerek yapılmakta çeşitli tel çekme teknikleri ile yapılan ajurlar ile muşabak ve susmalardan oluşur. Ayrıca kumaşın ipliklerinin kesilmesi, çekilmesi ve kalan ipliklerin üzerinin koton ve ipek ipliklerle sarılmasıyla oluşur. Antep İşi’ni diğer nakışlardan ayıran temel özellikler; kumaş, iplik ve işleme ile birlikte desen açısından kendisini göstermektedir.

1 - Kumaş Özelliği: Antep İşi’nde desen kumaşa sayılarak geçirildiğinden temel olarak teli sayılabilen kumaşlar tercih edilir. Bunun yanı sıra çekilen teller daha sonra sayılarak desene dönüştürüldüğünden, kumaşın sık ve dayanıklı olması istenir. Geçmişte poplin, patiska ve kahke bezi (hasse) kullanılmıştır. Günümüzde kullanılan kumaşlar ise; havayan, krep demor, mongol, krep jorjet, el dokuması değişik ketenler, ipek kumaşlar, ham ipek, birman, kıl tela ve kutnudur.

2 - İplik ve İşleme Özellikleri: Antep İşi’nin bilinen diğer nakışlardan farkı, yapılmak istenen desen için kumaştan önce tel çekilmesi, daha sonra iğne ve iplikle çekilen bu tellerin farklı iğne teknikleri ile sarılarak şekillendirilmesidir. Antep İşi’nin diğer bir özelliği ise sökülemez olmasıdır. Tel çekilerek yapılan desenlerin yanı sıra ipek sarma nakışlarla da (susma) zenginleştirilen bir nakıştır. Bugün renkli ipliklerle daha farklı desen çalışmaları yapılmaktadır. Geçmişte el dokuması kumaş üzerine ham ipek kendi doğal rengi ile kullanılmıştır. Günümüzde ise işleme tekniği bozulmadan sim, renkli iplikler ve yardımcı nakış iğneleri kullanılarak da renkli nakışlar üretilmektedir. Bunun için parlak, sağlam, çok kalın olmayan pürüzsüz iplikler kullanılır. Tek renk iplik kullanıldığı gibi renkli ipliklerle de işleme yapılır. Nakışta kullanılan iğne tekniğine göre ipek, ibrişim, floş, koton ipek kullanılır.

3 - Desen Özelliği: Antep İşi nakışta kullanılan iğne teknikleri standart olmasına karşın, söz konusu iğne teknikleri ile çok farklı ve özgün desenler oluşturmak mümkündür. Doğadan alınan desenlerin yanında geometrik motifler ile hayvan ve insan figürlerinin konu olduğu bir desen özelliğine sahip olan bu nakış, file işi hariç desen çizilmeden, hesapla doğrudan kumaştan tel çekilerek hazırlanabilir. File işinde kumaştan çekilen en ve boy iplikleri diğer tekniklerden farklı olarak eşit boşluklar oluşturmalıdır. Küçük kare şeklinde boşlukların etrafında kalan iplikler sarılarak file veya filtre olarak adlandırılan şekiller oluşturulur. Bu filenin üzerine mercimek ajuru denilen bir iğne tekniği ile desen verilir. Tek yönlü tel çekiminin yapılması ile işlenen ajurlarda ve en boy iplik sayılarının eşit olmadığı tel çekme işlerinde kullanılan iğne teknikleri kalan ve bırakılan iplik sayılarının durumuna göre farklı model ve motiflerin oluşmasına neden olmaktadır.

Nakış işleyen kişinin kendi yaratıcılığı ile bu temel motifleri kullanarak değişik modeller üretmesi mümkündür. Bu nedenle özgün, tekrarı pek mümkün olmayan modeller ortaya çıkmaktadır. Desen oluşturmak için geometrik şekiller (kare, yıldız, dikdörtgen, üçgen vb.), halı kilim motifleri, tabiat figürleri, desen kitapları, müzelerde yer alan eserler, yapılmış örnekler, kanaviçe, goblen, danteller, eskiden yapılmış geleneksel giysi ve örtüler gibi kaynaklardan faydalanılmaktadır.

Üretim Metodu:

Antep İşi herhangi bir teknolojik araç kullanılmadan, aşağıda belirtilen araç ve gereçlerle tamamen el marifeti ile yapılmaktadır. Nakış işleme ve kenar temizliği yapıldıktan sonra dikkatlice ütülenerek üretim tamamlanmaktadır.

Antep İşi işlenirken her iki elde kullanılır. Elin biri kumaşın üstünde, diğeri altında çalışır. Kumaş gergefe antika iplikleri iç tarafa gelecek şekilde yerleştirilmiştir. İşleniş yönü verev, yani çapraz olmalı ve iplikler ucu kıvrık nakış makası ile kesilmelidir. Öncelikle iğneye iplik takılır, iğnenin ucu aşağıya bakacak şekilde başparmak ve işaret parmağı arasında tutulur. Diğer el kasnak veya gergefin altında iğnenin batırılacağı yerin altında tutulur. Yapılacak nakışın cinsine göre desenin bulunduğu alana iğnenin ucu batırılıp, iğnenin arka tarafından bir sonraki adımın yapılacağı yerden çıkarılır. Seçilen ipliklerin kalınlıkları kullanılacak iğne tekniği ve kumaşın dokusuna göre uygulanan motiflere göre değişmektedir. Motiflerin alt işleme hazırlıklarında ve kenar çitimelerinde (file fişi ve bölmelerin yapıldığı işlemelerde, antika ve ajur kenarlarının çitinmesinde) ince iplikler, üst motiflerin yapılmasında kalın iplik ve ibrişimler kullanılır. Renkli Antep İşi’nde de iplik seçiminde aynı özelliklere dikkat edilir. Antik Antep İşi’nden farkı kullanılan ipliklerin renkli olmasıdır.

Antep İşi’nin işlemesinin ardından kumaş ve işlemenin cinsine göre, ürünün estetiği ile sağlamlığını artırmak amacıyla kenar temizleme teknikleri uygulanır. Kenar temizleme tekniklerinden “Antik Antep İşi” için; köşe yapımı, tek yönlü ya da iki yönlü antika adı verilen bir nakış işlemesi, baskı dikişi, çitime (rişliyo), baskı, antika nakışı birlikte kullanılarak yapılabildiği gibi, bu kenara iğne oyası da yapılabilmektedir. İğne oyasında genellikle dut yaprağı, metelik ve yarım metelik adı verilen modeller tercih edilmektedir. “Renkli Antep İşi” için ise; saçak, makrome, tığ oyası, firkete ve mekik kullanılmaktadır.

Antep İşi çekilen ve bırakılan iplik sayılarına, yönüne ve işlenişlerine göre sekiz gruba ayrılmaktadır. Bunlar; kesilen iplik sayısı ile bırakılan iplik sayısı eşit olan ajurlar (mercimek), kesilen iplik sayısı az bırakılan iplik sayısı fazla olan ajurlar (ciğerdeldi, camelyan), kesilen iplik sayısı fazla bırakılan iplik sayısı az olan ajurlar (örümcek, kartopu), fantezi ajurlar (kesilen ve bırakılan iplik sayısı uygulanacak ajura göre değişir), çiti ve badem ajurlar, kumaşın en ve/veya boyundan tek yönlü tel çekilmesi sonucu oluşturulan ajurlar, susma ve muşabaktan oluşmaktadır.

1 - Mercimek Ajuru: İpliklerin eşit sayıda kesilip bırakılarak yapıldığı bir ajur çeşididir. Mercimek ajuru, filtre sarılırken aynı anda yapılabildiği gibi filtre sarılıp tamamlandıktan sonra da yapılabilir. Sadece mercimek ajuru ile motif oluşturulup uygulama yapılabildiği gibi diğer ajurlar ve yardımcı tekniklerle beraber kullanılarak çeşitli uygulamalar yapılabilir.

2 - Ciğerdeldi: Bu ajur çeşidinde bırakılan iplik sayısı kesilen iplik sayısından daha fazladır. Filtre sarılırken aynı anda verev olarak ciğerdeldi ajuru yapılır, geniş zeminlerde uygulanır. Sadece ciğerdeldi ajuruyla ürün oluşturulabildiği gibi diğer ajurlarla beraber de kullanılabilir.

3 - Cemelyan: Cemelyan ajurunda bırakılan iplik sayısı kesilen iplik sayısından daha fazladır. Yapılış özelliği ciğerdeldi ajurunda olduğu gibi verev olarak filtre ile aynı anda uygulanır. Geniş alanlarda uygulanır.

4 - Örümcek: Bu ajur tekniğinde kesilen iplik sayısı bırakılan iplik sayısından daha fazladır, desen özelliğine göre antika sayısı belirlenir. İplik kesildikten sonra filtre sarılır ve atkı ipleri atılır. Tek başına motif oluşturulabildiği gibi bazı desenlerde diğer ajurlarla beraber kullanılır.

5 - Kartopu: Kartopu ajurunda da kesilen iplik sayısı bırakılan iplik sayısından fazladır, desen özelliğine göre antika özelliği belirlenir. Filtre sarıldıktan sonra atkı iplikleri atılır ve kartopu ajuru çalışılır. Örümcek ajuruyla benzer bir tekniktir.

6 - Çitime: Çitime ajur tekniğinde kesilen iplik sayısı bırakılan iplik sayısından daha fazladır. Filtre sarıldıktan sonra atkı iplerinin atılması ve atılan ipliklerin üzerinin sarılmasıyla oluşur. Geniş zeminlerde ve geometrik desenlerde uygulanır. Çitime ajuru çoğunlukla badem ajuru ile birlikte kullanılır.

7 - Badem: Bu teknikte kesilen iplik sayısı bırakılan iplik sayısından daha çok olup, filtre sarıldıktan sonra atkı iplikleri atılır ve ipliklerin üzerinin sarılmasıyla badem ajuru oluşur. Çitime ajuruyla beraber kullanıldığı gibi tek başına da kullanılabilir. Geniş zeminlerde ve geometrik desenlerde uygulanır.

8 - Susma ve Muşabak: Kumaştan tel çekilmeden, desene göre kumaşın ipliklerinin sayılarak sarılması ile oluşturulan tekniklerdir. Muşabak, verev iğne tekniğiyle işlenen, tersi ve yüzü aynı kafes biçiminde görünen bir iğne tekniğidir.

Antep İşi Yapılmasında Kullanılan Araç ve Gereçler:

1 - Tel çekmede kullanılan araç ve gereçler: Yorgan iğnesi, tıraş bıçağı, nakış makası, mezura cetvel.

2 - Desen hazırlığında kullanılan araç ve gereçler: Kurşun kalem, kalemtraş, makas, silgi, kareli kağıt ve önceden yapılmış nakışların fotokopileri, goblen, dantel ve kanaviçe modeller, doğadan esinlenen insan, hayvan ve bitki figürleri.

3 - İşlemede kullanılan araç gereçler: Dikiş ve nakış makasları, dikiş iğnesi, Antep İşi iğnesi (file işinde, iğne tekniğinin özelliği nedeni ile yaklaşık 2 cm büyüklüğünde küçük ve ince dikiş iğnesi kullanılırken, diğer tekniklerde boyu yaklaşık 2 cm olan fakat file işinde kullanılandan daha kalın nakış iğneleri tercih edilir), vidalı ve vidasız kasnak (tel çekilme işlemi kasnak ile yapılır, kasnak iç içe geçen iki tahta çemberden meydana gelir ve kumaş bu iki çember arasına yerleştirilerek gergin hale getirilir), gergef ve gergef bezleri, kumaşlar ve iplikler.

4 - Ütülemede kullanılan araç gereçler: Ütü, ütü masası, ütü bezi.

Denetleme:

Oluşturulan Denetim Komisyonunda;

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi,

Gaziantep Üniversitesi,

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü kurumlarının belirleyeceği kişiler yer almaktadır.

Yılda en az iki kez, tüketici şikâyetleri üzerine her zaman aşağıda belirtilen hususlarda denetim yapılacaktır:

- Kullanılan kumaşın beyaz olması.

- Beyaz, sarı, krem rengi iplik kullanımı.

- Çeşitli ajur ve/veya susmaların bulunması.

- Teli sayılabilen kumaş kullanılması.

- Kumaşın sıklığı ve dayanıklılığı.

- En ve boy ipliklerinin eşit dokunması.

- İplikler kesilip çekilmek suretiyle nakışın gerçekleştirilmesi.

- Kumaşın sökülüp sökülmediği.

- İpek sarma nakışlarla da zenginleştirilmiş olması.

- Ham ipeğin kendi doğal rengi ile kullanılması.

- Yardımcı nakış iğnelerinin kullanılması.

- İpek, ibrişim, floş, koton iplik kullanımı.

- Doğru markalama yapılması.

8016/1-1


Canik Başarı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen daimi statüde profesör alınacaktır.

Adayların, başvurduğu bölümü ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, noterden veya resmi kurumlarca onaylatılmış öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi), EK-3 özgeçmiş (YÖK formatlı), bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen dosyaları (6 altı takım) ekleyerek Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen veya posta yolu ile Rektörlük Makamına yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.basari.edu.tr adresinden duyurular sayfasından ulaşılabilinir.

 

Fakülte

Bölümü

Unvan

Adet

Nitelikleri

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü

Profesör

1

Turizm alanında doktora yapmış olmak

İşletme Bölümü

Profesör

1

Ekonomi alanında doktora yapmış olmak

8064/1-1


Fatih Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara doçent ve profesör öğretim üyeleri alınacaktır.

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen doçentlik kadrosuna başvuran adayların 4 (dört) takım dosya, profesörlük kadrosuna başvuran adayların 6 (Altı) takım dosya ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.  Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.fatih.edu.tr adresinden haber ve duyurular sayfasında ulaşabilirsiniz.

 

Fakülte

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvan

Adet

Fen Edebiyat Fak.

Psikoloji

Uygulamalı Psikoloji

Profesör

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

8065/1-1


Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini (http://www.ibu.edu.tr/index.php/tr/akademik linkinden temin edilebilir.) sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi,  fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

 

Birim

Anabilim /Anasanat Dalı

Ünvan

Derece

Adet

Açıklama

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

2

1

Uluslararası geçerliliğe sahip İleri Yaşam Desteği Eğitmen Sertifikasına sahip olmak. Transözofagial ekokardiyografi üzerine yurtdışı deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yardımcı

Doçent

5

1

Semptomsuz menapozda ve menapoz sonrasında endometrium örneklemesi ve endokrinolojik karakteristikler konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Yardımcı

Doçent

4

1

Subklinik ve Tip 2 diyabetli hastalarda serum Visfatin düzeyleri ve trombosit hacminin koroner arter hastalığı risk faktörleri ile ilişkisi üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Yardımcı

Doçent

5

1

Karaciğer tümörlerinde C kollu bilgisayarlı tomografi ile perfüzyon konusunda çalışmış olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Yazılımı

Yardımcı

Doçent

4

1

Yazılımsal metotlarla moleküler yapıların simülasyonu konusunda çalışmış olmak.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği

Yardımcı

Doçent

5

1

Kanatlı etlerinin teknolojik ve biyokimyasal özellikleri konusunda çalışmış olmak. Kanatlı sektöründe en az üç yıl deneyimli olmak.

Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu

İnşaat Teknolojisi

Yardımcı

Doçent

4

1

Toprak dolgu barajların gövde dolgularının zeminlerinin minerolojik özelliklerinin mühendislik davranışlarına etkileri konusunda çalışmış olmak.

8068/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İbrahim EKİNCİ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4555, Oda Sicil No:6067) tarafından, 2 (iki) yıl üst üste olumsuz sicil alması sebebiyle denetçi belgesinin iptaline dair işlemin iptali talebiyle, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Danıştay 6. Dairenin 16.04.2015 tarihli ve E.2011/6184-K.2015/2399 sayılı kararı ile Ankara 7. İdare Mahkemesince verilen 13.01.2011 tarihli ve E.2010/1025-K.2011/58 sayılı “davanın reddi” kararının bozulmasına hükmedildiğinden, 29.04.2010 tarihli ve 27566 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen İbrahim EKİNCİ’nin denetçi belgesinin iptal edilmesi işleminin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 27.08.2015 tarihli ve 24010 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8039/1-1


Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

DUYURU

Üniversitemiz fakülte bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 Sayılı Kanunun 23. 25. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim üyeleri alınacaktır.

- Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserlerini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noter tasdikli Doçentlik belgesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği Doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 18.09.2015 günü saat: 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

- Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doçentlik Belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün 18.09.2015 günü saat: 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doktora belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerini ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 18.09.2015 günü saat: 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

BAŞVURU ADRESİ:

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü Acıbadem Zeamet Sok. No: 21 34722 - Kadıköy/İstanbul Tel: 444 79 97/www.dogus.edu.tr

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ve Meslek Yüksekokulu Acıbadem Zeamet Sok. No: 21   34722 - Kadıköy/İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr

 

Fakülte

Bölüm/Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklama

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık Bölümü

1

İç Mimar/Mimar

Yrd. Doç. Dr.

Mimarlık Bölümü

1

Mimarlık

Prof. Dr./

Doç. Dr.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

1

İmalat ve Servis Sistemleri Simülasyonu - Endüstri Mühendisliği Mezunu Olmak.

Yrd. Doç. Dr.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

1

Yönetim ve Organizasyon

Prof. Dr./

Doç. Dr.

Meslek Yüksek Okulu

Turizm ve Otel İşletmeciliği

1

Turizm ve Otelcilik

Yrd. Doç. Dr.

8052/1-1


İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. İlana başvuracakların ana sanat ve anabilim dallarını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) Öğretim Üyeliğine başvuran adayların bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesörlük için 6 takım, Doçentlik ve Yardımcı Doçentlik için 4 takım) dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuruların Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 18.09.2015 tarihine kadar İstanbul Gelişim Üniversitesi ilgili Müdürlük/Dekanlıklara şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

Kadro detayları www.gelisim.edu.tr adresimizde bulunmaktadır.

Adres: Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sok.

No: 1 Avcılar/İstanbul -- Tel: 0 212 422 70 00

 

İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

ALANI

KADRO SAYISI

ÜNVAN

Psikoloji

Klinik psikoloji alanında doktorasını yapmış olmak ya da doçentliğini almış olmak.

1

Yrd. Doç. - Doçent - Profesör

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

İlgili alanda doktorasını ya da doçentliğini almış olmak.

1

Yrd. Doç. - Doçent - Profesör

Uluslararası Ticaret

Hukuk Fakültesi mezunu veya Hukuk alanında doktorasını ya da doçentliğini almış olmak.

1

Yrd. Doç. - Doçent - Profesör

Ekonomi ve Finans

İktisat alanında doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

Doçent - Profesör

İşletme

İlgili alanda doktorasını ya da doçentliğini almış olmak.

1

Yrd. Doç. - Doçent - Profesör

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

ALANI

KADRO SAYISI

ÜNVAN

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

1

Yrd. Doç. - Doçent - Profesör

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Elektrik, Elektronik veya Kontrol Mühendisliği alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

1

Yrd. Doç. - Doçent - Profesör

İnşaat Mühendisliği Bölümü

İnşaat Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

1

Yrd. Doç. - Doçent - Profesör

Mimarlık Bölümü

Mimarlık alanında çalışmalar yapmış olmak.

1

Yrd. Doç. - Doçent - Profesör

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ALANI

KADRO SAYISI

ÜNVAN

İletişim Tasarımı Bölümü

İletişim Tasarımı alanında çalışmalar yapmış olmak.

1

Yrd. Doç. - Doçent - Profesör

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

Moda ve Tekstil alanında çalışmalar yapmış olmak.

1

Yrd. Doç. - Doçent - Profesör

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında çalışmalar yapmış olmak.

1

Yrd. Doç. - Doçent - Profesör

Grafik Tasarım Bölümü

Grafik Tasarım alanında çalışmalar yapmış olmak.

1

Yrd. Doç. - Doçent - Profesör

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

ALANI

KADRO SAYISI

ÜNVAN

Gastronomi

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

2

Yrd. Doç. - Doçent - Profesör

Restorasyon - Konservasyon

Mimarlık alanında ya da ilgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

1

Yrd. Doç. - Doçent - Profesör

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak

2

Doçent - Profesör

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak

2

Doçent - Profesör

Medya İletişim Sistemleri

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

1

Yrd. Doç. - Doçent - Profesör

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

ALANI

KADRO SAYISI

ÜNVAN

Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü

Egzersiz ve Spor Bilimleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

1

Yrd. Doç. - Doçent - Profesör

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Antrenörlük Eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

1

Yrd. Doç. - Doçent - Profesör

Rekreasyon Bölümü

Rekreasyon alanında çalışmalar yapmış olmak.

1

Yrd. Doç. - Doçent - Profesör

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ALANI

KADRO SAYISI

ÜNVAN

Ağız ve Diş Sağlığı

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

2

Yrd. Doç. - Doçent - Profesör

8053/1-1


 


Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

İLAN TARİHİ                       : 04.09.2015

SON BAŞVURU TARİHİ    : 18.09.2015

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Yabancı dille eğitim yapılan birimlere başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 7. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen özellikleri taşıması ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir. Ön değerlendirmeden geçen adaylara seminer ders uygulaması yaptırılacak olup, başarılı olarak değerlendirilmiş olmak gerekmektedir.

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Doçentlik Belgesi

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 6 adet CD (veya aynı sayıda taşınabilir bellek).

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş ve Yayın listesi

3 - 2 adet vesikalık fotoğraf

4 - Nüfus cüzdanı örneği

5 - Doçentlik belgesi

6 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi / dökümü

7 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD (veya aynı sayıda taşınabilir bellek).

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi )

7 - Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

8 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD (veya aynı sayıda taşınabilir bellek).

NOTLAR

1- Aynı alanda yapılan başvurularda tercih edilme sırası profesör, doçent ve yardımcı doçent şeklinde olacaktır.

2- Adayların Üniversitemiz Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlanda belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

3- İlanımıza www.thk.edu.tr adresinden de ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü

Personel Müdürlüğü

Türkkuşu Kampüsü

Bahçekapı Mah. Okul Sok. No:11 06790 Etimesgut/ANKARA

Tel: 444 84 58  Faks: (0312) 342 84 60

 

Fakülte /

Yüksekokul

Bölüm

Adet

Unvan

Uzmanlık Alanı

Açıklama

Hava Ulaştırma Fakültesi

Pilotaj

(İngilizce)

2

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Havacılık ve Uzay Bilimleri

* Üniversitelerin Uçak, Makina, Uzay veya Havacılık ve Uzay Mühendislikleri bölümlerinin birinden lisans derecesine sahip olmak,

* Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak,

* Uçuş performansı ve uçak aerodinamiği konularında yayınları bulunmak,

* Sivil havacılıkta uçak bakım ve pilotaj eğitimi alanlarında deneyim sahibi olmak.

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Havacılık ve Uzay Bilimleri

Havacılık veya havacılık ve uzay mühendisliği bölümlerinin birinden lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak,

* Uluslararası Havacılık dergilerde yayınları bulunmak,

* Uçak motor bakımı konularında deneyimli olmak.

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Meteoroloji

* Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden herhangi birini meteoroloji alanından almış olmak,

* Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Uçuş Eğitimi Teorik Bilgi Öğretmeni Yetkilendirme Talimatı kapsamında 050 dersi için yetkilendirilebilecek yeterliliğe sahip olmak.

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Meteoroloji

* Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden en az birini meteoroloji alanından almış olmak.

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

İnsan Performansı ve Limitleri

* Tıp fakültesi mezunu olmak veya Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Uçuş Eğitimi Teorik Bilgi Öğretmeni Yetkilendirme Talimatı kapsamında 040 dersi için yetkilendirilmiş olmak.

İşletme Fakültesi

Havacılık İşletmeciliği

(İngilizce)

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Havacılık Hukuku

* Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

* Tercihen havacılık hukuku konusunda bilimsel yayınları bulunmak,

* Yükseköğretim kurumlarında ders vermiş olmak,

* Tercihen havacılık sektöründe çalışma tecrübesine sahip olmak.

2

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Havacılık İşletmeciliği

* Havacılık işletmeciliği alanında bilimsel yayınları bulunmak veya havacılık sektöründe çalışma tecrübesine sahip olmak,

* Yükseköğretim kurumlarında lisans veya lisansüstü seviyede İngilizce ders vermiş olmak.

Uluslararası Ticaret ve Finans

(İngilizce)

2

Prof. Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Uluslararası Ticaret

* Uluslararası ticaret uygulamaları alanlarında çalışmış olmak veya yayınları bulunmak,

* Yabancı dilde eğitim verilen yükseköğretim kurumlarından lisans veya lisansüstü eğitim almış olmak,

* Tercihen Yabancı dilde eğitim verilen bir yükseköğretim kurumunda lisans veya lisansüstü düzeyinde ders vermiş olmak,

2

Prof. Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Finans

* Tercihen bankacılık, finans veya sigortacılık alanında lisans veya lisansüstü eğitim görmüş olmak

* Yabancı dilde eğitim verilen bir yükseköğretim kurumunda lisans veya lisansüstü düzeyinde ders vermiş olmak,

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Uçak Mühendisliği

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Uçuş Mekaniği

* Uçak, Uzay, Havacılık ve Uzay, Makine veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarının birinden doktora derecesine sahip olmak,

* Uçuş mekaniği konusunda Web of Science’da taranan dergilerde yayımlanmış çalışmaları bulunmak.

Uçak Mühendisliği

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Yapısal Analiz

* Uçak, Uzay, Havacılık ve Uzay veya Makine Mühendisliği alanlarının birinden lisans, yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak,

* İlgili konuda Web of Science’da taranan dergilerde yayımlanmış çalışmaları bulunmak.

Uçak Mühendisliği

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Yanma

* Uçak, Uzay, Havacılık ve Uzay veya Makine Mühendisliği alanlarının birinden lisans, yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak,

* Yanma konusunda Web of Science’da taranan dergilerde yayımlanmış çalışmaları bulunmak.

Uzay Mühendisliği

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Malzeme

• Uçak, Uzay, Havacılık ve Uzay, Metalurji veya Makine Mühendisliği alanlarının birinden lisans, yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak,

• Havacılık malzemeleri konularında Web of Science’da taranan dergilerde yayımlanmış çalışmaları bulunmak.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Uzay Mühendisliği

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Kontrol Sistemleri

• Uçak, Uzay, Havacılık ve Uzay,  Elektrik-Elektronik, Mekatronik veya Makine Mühendisliği alanlarının birinden lisans, yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak,

• Araçların yapısal dinamiği, yapısal kontrolü, yönelim ve manevra kontrolü konularında akademik çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Mekatronik  Mühendisliği

(İngilizce)

2

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Dijital Kontrol, Gömülü Sistemler

* Mekatronik veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarının birinden lisans, yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak,

* Mekatronik enstrümantasyon/ gömülü sistemler/ digital kontrol alanlarından en az birinde uzmanlığını yapmış ve öğretme becerisine sahip olmak,

* Sensörler, eyleyiciler, mikrokontroller, FPGAs ve PLCs hakkında ders verecek düzeyde bilgi sahibi olmak,

* Biyomekatronik konusunda çalışmaları olmak tercih sebebidir.

Mekatronik  Mühendisliği

(İngilizce)

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Dinamik Sistemler

* Makine veya Mekatronik Mühendisliği alanlarının birinden  lisans, yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak,

* Dalga yayılımı, katı mekaniği veya hesaplamalı fizik konularında bilimsel çalışmalar yapmak.

Makine Mühendisliği (İngilizce)

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Malzeme Bilimleri

* Kompozit ve havacılık malzemeleri alanlarında lisans veya lisansüstü eğitim almış olmak,

* Proje ve sektörde çalışma tecrübesine sahip olmak.

Endüstri Mühendisliği

(İngilizce)

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

İstatistik,

Stokastik Süreçler,

Karar Teorisi

* Matematik, İstatistik,  Endüstri Mühendisliği veya Uygulamalı Matematik alanlarının birinden lisans, yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak,

* İstatistik, Stokastik Süreçler veya Karar Teorisi alanlarında akademik çalışmaları bulunmak

Endüstri Mühendisliği

(İngilizce)

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Benzetim

* Endüstri Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak,

* Benzetim alanında uzmanlığı olmak,

* SCI'da endekslenmiş asgari bir adet yayını bulunmak,

* Yabancı dilde eğitim verilen yükseköğrenim kurumlarında ders verme tecrübesi olmak ve hâlihazırda bu yönde İngilizce yeterliliği bulunmak.

Endüstri Mühendisliği

(İngilizce)

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Ergonomi

* Endüstri Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak,

* Ergonomi ve üretim planlama derslerini verebilecek nitelikte olmak,

* SCI'da endekslenmiş asgari bir adet yayını bulunmak,

* Yabancı dilde eğitim verilen yükseköğrenim kurumlarında ders verme tecrübesi olmak ve hâlihazırda bu yönde İngilizce yeterliliği bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Yazılım

* Bilgisayar Mühendisliğinden doktora derecesine sahip olmak,

* Paralel ve dağıtık sistemler.

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Donanım

* Yükseköğretim kurumlarında mikroişlemciler, sayısal sistem tasarımı, gömülü sistemler ve bilgisayar mimarisi konularında dersler vermiş olmak,

* Bilgisayar mimarisi ve donanımı konularında akademik çalışmaları bulunmak.

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Bilgisayar Ağları

*  Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanlarının birinden doktora derecesine sahip olmak,

*  Bilgisayar ağları konusunda akademik çalışmaları bulunmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

(İngilizce)

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Kontrol Teorisi

* Robotik konusunda akademik çalışmaları bulunmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

(İngilizce)

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Dijital Tasarım

* Hücresel yapıların hesap yetenekleri üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

(İngilizce)

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Dijital Tasarım

* Gömülü sistemler konusunda akademik çalışmaları bulunmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

(İngilizce)

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Haberleşme Sistemleri

* Kablosuz haberleşme sistemleri konusunda akademik çalışmaları bulunmak.

Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

2

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr

Sivil Havacılık Yönetimi

* Sivil Havacılık alanında lisans veya lisansüstü diploma derecesine sahip olmak,

* Havalimanı yönetimi kapsamındaki operasyonlar, planlama, tasarım ve kaynak konularında bilimsel yayınları bulunmak,

* Yabancı dilde eğitim verilen yükseköğretim kurumlarında havacılık alanında ders verme tecrübesine sahip olmak,

* Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden onaylı Havaalanları İçin Emniyet Yönetim Sistemi eğitim sertifikasına sahip olmak,

* Tercihen alanında çalışma tecrübesine sahip olmak.

Havacılıkta Yer Hizmetleri

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr

Yönetim ve organizasyon

* İşletme veya dengi programlardan lisans ve lisansüstü eğitim almış olmak,

* Yükseköğretim kurumlarında ders vermiş olmak,

* Yükseköğretim kurumlarında en az 3 yıl yöneticilik tecrübesine sahip olmak.

Uçak Teknolojisi

2

Prof.Dr.

Doç. Dr.

Fizik

* Üniversitelerin Fizik veya Fizik Mühendisliği bölümünden lisans ve lisansüstü derecesine sahip olmak.

İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu

Uçak Teknolojisi

2

Prof.Dr.

Doç. Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Gövde, Motor veya Aviyonik

* Uçak, Makina veya Mekatronik mühendisliklerinin birinden lisans veya lisansüstü mezun olmak,

* Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden B1 ehliyeti ve tip eğitimi almış almak.

8063/1-1