3 Eylül 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29464

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


6 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ÇOK FONKSİYONLU YAZICI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI IP TABANLI GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


ARSA BEDELİ KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Ilgın Belediyesi Başkanlığından:


YAZILIM SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Torbalı Belediyesi Başkanlığından:


ATIK YAĞ SATIŞI YAPILACAKTIR

TEİAŞ 9. Bölge Müdürlüğünden:


ATIK YAĞ SATIŞI YAPILACAKTIR

TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


80.000 M3 BALAST YÜKLENECEKTİR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


İHALE İPTAL İLANI

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ihtiyacı 6 kalem Tıbbi Cihaz, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satınalınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilmiş olan şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 17.09.2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

8037/1-1


ÇOK FONKSİYONLU YAZICI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhtiyacı Çok Fonksiyonlu Yazıcı ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 14.09.2015 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgelerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8036/1-1


ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI IP TABANLI GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ihtiyacı ekli listede ayrıntısı belirtilen IP Tabanlı Güvenlik Kamera Sistemi teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 14.09.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8035/1-1


DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından aşağıda belirtilen varlıklar bir bütün halinde 4046 sayılı özelleştirme uygulamaları hakkında kanun hükümleri çerçevesinde “satış” yöntemi uygulanmak suretiyle özelleştirilecektir.

 

İHALE KONUSU VARLIKLAR

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ

- Kastamonu İnebolu Limanının işletme hakkına da sahip olan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ)’nin sermayesinde bulunan % 100 oranındaki ÖİB hissesinin “blok satış” yöntemiyle

- Atıl durumda bulunan Hopa Termik Santralinin de bulunduğu taşınmazlar ve üzerindeki varlıkların “varlık satış” yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilmesi

15.000.000.-

10.000.-

09.10.2015, 17:00

 

1 - İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görülmesi halinde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla “Açık Artırma” suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - İhale konusu varlıkların tamamı için tek teklif verilecektir. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremez.

3 - İhale konusu varlıklar için, ihale şartnamesinde belirtilen hususlar da dikkate alınarak hazırlanacak teklifler, yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar kapalı zarf içerisinde İdarenin aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdareye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 - İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler ve özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer alabilirler. İhalelere katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesi’nin imzalanması, ihale hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanı’nın satın alınması zorunludur. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterli olmakla birlikte, Ortak Girişim Grubunun her bir üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir.

5 - İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alacak tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubunun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nı İdare’den “Alındı Belgesi” karşılığında temin edebilmeleri için;

- İdare’nin aşağıdaki adresinden ya da www.oib.gov.tr web adresinden temin edilebilecek Gizlilik Taahhütnamesi’ni imzalayarak (tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubu üyelerini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanacak) İdare’ye teslim etmeleri,

- İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olarak 10.000.- (onbin) TL’nin İdare’nin;

• T. HALK BANKASI A.Ş. ANKARA KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL,

• T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri TL,

• T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MERKEZ ŞUBESİ nezdindeki TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL

hesaplarından birisine yatırıldığına dair banka dekontunu (dekontun üstünde, ADÜAŞ ve Hopa Taşınmazları İhale Şartnamesi - Tanıtım Dokümanı Bedeli”, ifadesi ile ihaleye katılacak olan tüzel kişinin ve/veya Ortak Girişim Grubunun veya Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin isminin açıkça belirtilerek) İdare’ye teslim etmeleri gerekmektedir. Her ne surette olursa olsun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

6 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve son teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbest olup bu husus teklif verme sürelerinin sona ermesinden önce duyurulur.

7 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim ve harç ve KDV’den muaftır.

8 - İhale konusu varlıkların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

9 - İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ziya Gökalp Caddesi No: 80 06600 Kurtuluş / ANKARA

Tel: 90 312 585 82 70 ve Faks: 90 312 585 83 54

8043/1-1


ARSA BEDELİ KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Ilgın Belediyesi Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Ilgın Belediyesi’ne ait olan, Tapu sicilinin Konya ili, Ilgın ilçesi 2828D pafta, 126 ada 21, 22, 23, 24, 52 ve 959 ada 53 no’lu taşınmazlarda bulunan toplam 10662 m2 arsa üzerine yapılacak konut inşaatı kat karşılığı olarak (şerefiye olarak müteahhitle eşit şartlarda belirlenmiş daire ve dükkanların en az % 22’si idareye verilecek şekilde) 13.907.512,80- TL muhammen bedelle, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile Belediye encümeninin kararı doğrultusunda yapılacaktır.

2 - İşin Muhammen Bedeli: 13.907.512,80-TL (On üç milyon dokuz yüz yedi bin beş yüz on iki lira seksen kuruş)’tur.

3 - İhale 16.09.2015 tarihinde Çarşamba günü, saat: 14.00’de Ilgın Belediyesi Meclis Salonu’nda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4 - İhale Şartnamesi ile işin yapılacağı yer, ihale dosyası ve diğer evraklar Belediye Destek Hizmetler Müdürlüğü’nden (Ilgın Belediye Başkanlığı-Ilgın/KONYA) mesai saatleri içerisinde görülebilir ve 500,00-TL bedeli karşılığında satın alınabilir.

5 - İhaleye katılmaya yeterli olduklarının tespiti için 16.09.2015 Çarşamba günü, Saat:14:00’a kadar aşağıdaki belgeleri Ilgın Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne vereceklerdir. Bu belgeler:

a) 2014 yılına ait gelir ve kurumlar vergi borcu olmadığına dair ilgili Vergi dairesinden alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti,

b) Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçe,

c) Kanuni ikametgâh belgesi ile birlikte tebligat için adres beyanı,

d) Ticaret veya Sanayi Odası’na kayıtlı olduğuna dair belge ibraz etmek,

1 - İştirakçi Tüzel kişilik olması halinde; tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Tüzel kişiliğinin halen siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2 - Gerçek kişi olması halinde; bağlı olduğu Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir yılı içerisinde alınmış belge,

3 - Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) deki maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belge,

e) İsteklilerin Ortak Girişim olması halinde, bu şartnameye girişim beyannamesi vermesi ayrıca ihaleyi alan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesinin noter onaylı sureti vermesi,

f) İmza sirküleri vermesi,

1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

2 - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin noter tasdikli imza sirküleri,

3 - Ortak girişim kuruluşu olması halinde, ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin noterden alacağı imza sirküleri,

g) İdari Şartnamenin 36.Maddesinde belirtilen nitelikte teknik personel taahhütnamesi,

h) İş yerini gördüğüne dair idareden alınmış yer görme belgesi,

i) Şartname ve eklerinin itirazsız onayladıkları bir sureti,

j) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekaletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri,

k) İş bitirme belgesi: İsteklinin yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde en az muhammen bedelin %20’si kadar gerçekleştirdiği ihale konusu işler veya benzer işler. Her türlü bina yapım işi benzer iş olarak kabul edilecektir. İş ortaklarında, ortaklardan birinin istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması yeterli olacaktır.

l - Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,

m) Muhammen bedelin %3’ü olan 417.226,00-TL tutarındaki Geçici teminata ait makbuzu, banka teminat mektubu veya Hazine bonosu. Banka geçici teminat mektupları süresiz ve limit içi olacaktır, 2886 sayılı yasanın 26 ve 27 maddelerindeki şartları taşıyacaktır.

n) Teklif mektubu; Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklifin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerine kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler geçersiz sayılarak hiç teklif yapılmamış sayılacaktır.

o) İhaleye katılabilmek için Belediyemiz birimlerine borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı alınacaktır.

6 - İhaleye katılacak olanlar, tekliflerini en geç 16.09.2015 tarihinde, saat 14:00’e kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

7 - Teklifler aşağıdaki belgeleri ve şartları ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir:

a) İç zarf (Teklif mektubunu içerir.)

b) İlanın 5. Maddesinde ihaleye katılabilmek için istenen belgeler

c) İlgili ihaleye ait teknik, idari şartname ve sözleşme taslağının onaylı sureti.

İhaleye katılabilmek için şartnamedeki hükümlere uygun olarak hazırlanacak olan gerekli belgeler, iç zarfa konulacak teklif mektubu ile birlikte dış zarfın içerisine konulacaktır.

İç zarf kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin, adı, soyadı, ticaret unvanı ve kanuni tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazacaktır. Zarfın yapıştırılacak yeri istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir. Bütün belgeler, dış zarfın içine konulduktan sonra zarf kapatılıp, üzerinde isteklinin adı, soyadı, açık adresi ile teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır.

8 - Her türlü vergi, resim, harçlar, KDV v.s. yükümlülükler, ilan bedelleri, sözleşme giderlerinin tamamı ile ruhsat harçları işi alan tarafından ödenecektir.

9 - İsteklilere ihale saatinden önce, ihaleye katılma yeterlilik belgesi verilmeyecek. İhale esnasında teklifler açılmadan önce yeterlilik hususu Encümen tarafından açıklanacak, yeterli bulunmayanların teklifleri iade edilecektir.

10 - Faks ve posta yoluyla yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

11 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

12 - İhtilafların çözümü için Ilgın Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

İlanen duyurulur.

7959/1-1


YAZILIM SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 1 Adet (Komple) NX CAD/CAM yazılımı alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası/

İhale Kayıt Numaraları                        :  2015/114440

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Kurupelit - Atakum / SAMSUN

b) Telefon ve Faks Numarası              :  Tel: 0 (362) 312 19 19 / 7091 - 7093

                                                               Faks: 0 (362) 457 60 21

c) Elektronik Posta Adresi                  :  pyo@omu.edu.tr

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği

    İnternet Adresi (varsa)                    :  - - -

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                 :  NX CAD/CAM Yazılımı, 1 Adet (Komple)

b) Teslim Yeri/Yerleri                         :  Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ve SAMPA Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

c) Teslim Tarihi                                   :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 45 (kırkbeş) takvim günü

3 - Yeterlik Değerlendirmesinin/İhalenin

a) Verileceği/Yapılacağı Yer               :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN

b) Tarihi ve Saati/

    Tarih ve Saatleri                              :  Tarih: 15/09/2015 Saat: 14,00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu kapsamında sunmaları gerekir.

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Yeterlik başvurusu yapmaya / Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.4. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

4.1.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla)

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’ de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet çıktısı olarak sunulabilir; tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.)

4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.)

4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler:

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 50,00- Türk Lirası karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil her bir ihale için ayrı ayrı 60,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR870001001479097123705001 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.”

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale dokümanı satın alındığına dair belge;)

8 - Başvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum / SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır.) geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz konusu ihale, 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

8006/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Torbalı Belediyesi Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU: Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan Ayrancılar Mahallesi tapunun L18C.01A.4A pafta 783 ada 1 numaralı parselinde kayıtlı 19.713,08 M2 yüzölçümlü taşınmazın satışı

İhale kapsamında satışı yapılacak taşınmaz malla ilgili tapu ve imar bilgileri aşağıda verilmiştir

 

İli

İlçesi

Mahallesi ve Mevkii

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü

İzmir

Torbalı

Ayrancılar

L18C.01A.4A

783

1

19.713,08 m²

 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda E=1.00 Hmax=24.50 m

2 - İHALE USULÜ: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ SAATTE VE TARİHTE YAPILACAĞI: İhale, 15/09/2015 Salı günü saat 14:30 da Torbalı Belediyesi Encümenince; Encümen Toplantı Salonunda Tepeköy Mahallesi Atatürk Meydanı No:1 Torbalı/İZMİR adresinde Encümen huzurunda yapılacaktır. İsteklilerin, Şartnamede belirtilen hükümler çerçevesinde verecekleri tekliflerini 15/09/2015 Salı günü saat 12.00’ye kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

4 - ŞARTNAMENİN TEMİNİ: İstekliler Bahse konu satış ile ilgili ihale dokümanları, Torbalı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlünde bedelsiz olarak görülebilir ve bedelsiz olarak şartnameyi alabilirler.

5 - MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:

Satılacak olan taşınmazın muhammen bedeli 4.504.438,80 TL’ dır. (KDV kanununun 17/4- r maddesince KDV vergisinden muaftır ) Geçici teminat miktarı %3 (yüzde üç) olup 135.133,16 (yüz otuz beş bin yüz otuz üç TL on altı KR)’dır.

İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatlarını teklif zarflarının içinde sunmak zorundadır. Kesin teminat bedeli ise kesinleşen ihale bedelinin %6’sıdır.

6 - İSTENİLEN BELGELER: İstenilen belgeler 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak hazırlanarak 15/09/2015 Salı günü saat 12:00’ye kadar Torbalı Belediyesi Torbalı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüne teslim edilecektir.

- Gerçek Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) İkametgah belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı,

c) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı,

- Tüzel Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2015 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

c) 2015 yılı içinde Ticaret Odasından alınmış yetki belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti

d) Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti

e) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve 2015 yılı içinde alınmış noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı.

- Ortak Girişim;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2015 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin aslı,

c) 2015 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı,

d) Ortak girişimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.

İlan olunur.

7885/1-1


ATIK YAĞ SATIŞI YAPILACAKTIR

TEİAŞ 9. Bölge Müdürlüğünden:

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre yağ satışı yapılacaktır. Satış ihalesine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Satış Kayıt Numarası              :  2015/1

1 - İdarenin;

a) Adresi                                 :  Yazır Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 199 Selçuklu/KONYA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 332 265 0960 - O 332 265 0972

c) Elektronik posta adresi       :  9grupmd@teias.gov.tr

2 - İhale konusu satış işinin;

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  I. Kategori Atık Trafo Yağı.

 

SIRA NO

MAMÜL

MIKTARI

BULUNDUGU YER

ATIK KODU

1

I. Kategori Atık Yağ

Yaklaşık

17.000 kg

Bölge Müdürlüğümüze bağlı Konya-3 TM

13.03.06

 

b) Teslim edileceği yer            :  Bölge Müdürlüğümüz Konya-3 Trafo Merkezi/KONYA

c) İşe başlama tarihi                :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 (Üç) iş günü içinde sözleşme bedelinin (KDV dahil) Bölge Müdürlüğümüz hesabına yatırılmasına müteakip teslimata başlanacaktır.

ç) İşin süresi                           :  15 (onbeş) iş günüdür.

3 - Satış İhalenin:

a) Yapılacağı yer                     :  TEİAŞ 9. Bölge Müdürlüğü - Toplantı Salonu Oda No: 106- Yazır Mah. Yeni İstanbul Cad. No:199 Selçuklu KONYA

b) Tarihi ve saati                     :  10.09.2015 - Saat:10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4. 1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin görevlilerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun Geçici Teminat Mektubu,

d) Teklif İsteme Şartnamesinin 10. maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından Teklif İsteme Şartnamesi 10. maddesinin (a). (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.3. Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3. Üstekiler, Şekli ve içeriği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu alıma uygun olarak düzenlenmiş İzin Lisansına sahip olmaları gerekmektedir. Teklif ekinde aslı veya Noter onaylı sureti veya "Aslı İdarece Görülmüştür" ibareli suretin sunulması zorunludur. Satışa konu olan malzemelerle ilgili lisans belgelerinde atık kodlarını taşımayan ve/veya atık listesini sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

a) Tehlikeli Atık Bertaraf Lisansı

b) Tehlikeli Atık Geri Kazanım Lisansı

c) Tehlikeli Atık Ara Depolama Lisansı

İsteklilerin (a, b, c) bendindeki belgelerden birini sunmaları yeterlidir. İş ortaklıklarında ortaklardan her biri ( a, b, c ) bendindeki belgelerden birini sunmak zorundadır.

Lisansların geçerlilik süreleri ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olması zorunludur.

5 - Satış, açık arttırma sonucunda, en yüksek fiyatla teklifle bulunan istekliye bırakılacaktır.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7.2 - İhale dokümanı, TEİAŞ 9. Bölge Müdürlüğü (Satınalma ve Ticaret Şefliği) Yazır Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 199 Selçuklu/KONYA adresinde görülebilir ve 50,00.- TL. (Elli Türk Lirası) bedeli Ziraat Bankası A.Ş. Nalçacı Şb- TR74 0001000912377120446047 nolu hesap numarasına yatırılarak satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 65,00 TL. doküman bedelini Ziraat Bankası A.Ş. Nalçacı Şb- TR74 0001000912377120446047 nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler. ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin belirtildiği talep başvurularını, idarenin yukarıda yer alan faks numarasına ihale tarihinden en az (5) beş gün önce göndermek zorundadır. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

8 - Teklif, ihale tarihinde saat 10:30'a kadar TEİAŞ Bölge Müdürlüğü Muhaberat Servisi- Yazır Mah. Yeni İstanbul Cd. No: 199 Selçuklu/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler, tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Satış sonrası istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. Geçici Teminat Mektubunun süresi 09/12/2015 tarihinden önce olmayacak şekilde verilmelidir.

11 - Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12 - İhale konusu malzemelerin teslimatı, nakledilmesi, bertarafı, geri dönüşümü. ara depolama tesisine teslim edilmesi işleriyle ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan ve ihale tarihi itibariyle yürürlükte olan mevzuat uygulanacaktır. Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) ve İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, ihtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.

7904/1-1


ATIK YAĞ SATIŞI YAPILACAKTIR

TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğünden:

Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Atık Yağları; Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) ve İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği” hükümlerine göre satışı yapılacaktır. Satış ihalesine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Satış Kayıt Numarası                 :  2015/01

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Samsun - Ordu karayolu 9. km Tekkeköy/SAMSUN

b) Telefon ve Faks Numarası    :  362 266 8 140 - 362 266 52 49

c) Elektronik posta adresi          :  10grup.satinalma@teias.gov.tr

2 - İhale konusu satış işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  1. Kategori Atık Güç Trafosu (İzolasyon) Yağı.

 

S. NO

MAMÜL

MİKTARI

BULUNDUĞU YER

ATIK KODU

1

1. Kategori Atık Yağ

(Yaklaşık)

56.000 Kg.

10. Bölge Müdürlüğü Trafo Merkezleri

13.03.06

 

3 - Satış İhalesinin

a) Yapılacağı Yer                       :  TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğü - İhale Toplantı Salonu - Samsun - Ordu karayolu 9. km Tekkeköy/SAMSUN

b) Tarihi ve Saati                       :  15.09.2015 - 10:30

c) Doküman Satış Yeri              :  TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğü - Satın Alma ve Ticaret Şefliği Samsun - Ordu karayolu 9. km Tekkeköy/SAMSUN

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

c) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların, Müdürlüğümüz Muhasebe servisine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Adres, telefon ve faks beyanı

4.1. İstekliler, Şekli ve içeriği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu işe uygun olarak düzenlenmiş Atık Madeni Yağ Geri Kazanım Lisansı - Belgesine sahip olmaları gerekmektedir. İstekliler, belgelerin aslını ya da Noter onaylı sureti veya aslı idarece görülmüştür ibareli suretini teklif ekinde sunması zorunludur. Satışa konu olan malzemelerle ilgili lisans belgelerinde atık kodlarını taşımayan ve/veya atık listesini sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Lisansların geçerlilik süreleri ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olması zorunludur.

5 - Satış, açık satış usulü sonucunda, en yüksek fiyatla teklifte bulunan istekliye bırakılacaktır. Komisyon gerekli gördüğünde açık artırmaya gidebilir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğü (Satın Alma ve Ticaret Şefliği) Samsun - Ordu karayolu 9. km Tekkeköy/SAMSUN adresinde görülebilir ve 300,00 TL (Üç yüz Türk Lirası) karşılığı alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dâhil 310,00 TL (Türk Lirası) doküman bedelini VAKIFBANK SAMSUN MERKEZ ŞB: IBAN NO: TR42 0001 5001 5800 7287 0664 71 nolu banka hesabı yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

8 - Teklif mektupları en geç 15.09.2015 Salı günü saat: 10:30’a kadar TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğü (Muhaberat Servisi) Samsun - Ordu karayolu 9. km Tekkeköy/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminatın banka mektubu olarak verilmesi halinde, mektubunun süresi 14.12.2015 tarihinden önce olmayacak şekilde verilmelidir.

7984/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 31,27 TL ile en çok 229.760,16 TL arasında değişen; 28/09/2015 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00 TL., en çok 22.980,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve  güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 49 grup eşya (cep telefonu ve aparatları, kürk halı, kol saati, gözlük, muhtelif tekstil ürünleri, hırdavat eşyaları, yemek takımı, züccaciye ürünleri, playstation 4, kamera, çay ve şeker vb.); açık artırma usulü ile, Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD yanı Gümrük Kompleksi adresindeki ihale salonunda 29/09/2015 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0432) (2234026-46) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

7968/1-1


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar 4046 sayılı özelleştirme uygulamaları hakkında kanun hükümleri çerçevesinde, “satış” yöntemi uygulanmak suretiyle özelleştirilecektir.

 

SIRA

SATIŞA KONU TAŞINMAZLAR

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ

1

İstanbul ili, Esenler ilçesi, Atışalanı Mahallesi, 742 ada, 55 parselde (50,28 m2) kayıtlı taşınmaz.

5.000.-

500.-

06.10.2015, 10:00

2

İzmir ili, Gaziemir ilçesi, Sakarya Mahallesi, 1477 ada 18 parselde (363,00 m2) kayıtlı taşınmaz.

25.000.-

1.000.-

07.10.2015, 10:00

3

İzmir ili, Menemen ilçesi, Ulucak köyü 60352 ada, 1 parselde kayıtlı 3.045 m2 hisseli taşınmazda Türkiye Elektrik Kurumu’na isabet eden 50/2400 oranındaki hisse (63,44 m2)

1.500.-

200.-

08.10.2015, 10:00

4

Antalya ili, Alanya ilçesi, Kargıcak köyü, 516 ada 1 parselde (13.616,00 m2) kayıtlı taşınmaz.

50.000.-

1.000.-

12.10.2015, 10:00

 

1 - İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görülmesi halinde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla “Açık Artırma” suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - Satışa konu taşınmazlardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için de teklif verilebilir. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremez ve birden fazla teklif verilmesi halinde bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez.

3 - Satışa konu taşınmazlar için, ihale şartnamelerinde belirtilen hususlar da dikkate alınarak hazırlanacak teklifler, yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar kapalı zarf içerisinde ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra ADÜAŞ’a verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 - İhalelere katılabilmek için İhale Şartnamelerinin satın alınması zorunludur. İhale Şartnameleri; T.Halk Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi nezdinde bulunan ADÜAŞ Genel Müdürlüğünün TR820001200939600010260124 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlar, birden fazla teklif verilmesi halinde her biri için ayrı ayrı yatırılarak ve “Satışa Konu Taşınmazın İsmi, İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.

5 - İhaleler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ADÜAŞ ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

6 - ADÜAŞ teklif verme sürelerini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbest olup bu husus teklif verme sürelerinin sona ermesinden önce duyurulur.

7 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim ve harç ve KDV’den muaftır.

8 - Yabancılara taşınmaz satışı doğrudan yabancı yatırımlar mevzuatı ve tapu kanunu ile diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

9 - İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet Mah. İnkılap Sok. No: 4  D: 4 - 6   Kızılay Çankaya - ANKARA

Tel: (312) 286 62 46   Faks: (312) 286 62 48   www.aduas.gov.tr

8012/1-1


80.000 M3 BALAST YÜKLENECEKTİR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/113022

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:

Yıldırımkemal, Kocatepe, Ekinova, Büyükçobanlar ve idarenin uygun göreceği diğer istasyonlarda bulunan balast figüre sahasından balast (Fb.) vagonlarına yüklenmesi (Teknik Şartnameye göre) işidir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale gün ve saati olan 15/09/2015 günü saat 14:30'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu - Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3 'ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7983/1-1


İHALE İPTAL İLANI

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

09.09.2015 günü Saat: 14:00’te ihalesi yapılacağı duyurulan “Metrobüs Hattında Çalışan 100 Adet İETT Otobüsünün Dış Yüzeyinin Reklam Alanı Olarak Kiraya verilmesi işi” ihalesi iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7999/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

İlçesi

Mah.

Pafta

Ada

Parsel

m²’si

Hisse

Vasfı

İmar Durumu

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminat

Ödeme

Şekli

İhale

Saati

Selçuklu

Yazır

26M1

29409

3

4.894,37

Tam

Arsa

Ticaret Alanı

E: 1.20 Hmax: 10.50

MaxTaks:0.40

Kat adeti: 3

3.950.000,00 TL

118.500,00TL

Tamamı peşin

15:00

 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnamesi dahilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.

2 - İhale, 15.09.2015 Salı günü Belediyemiz Encümeni tarafından, Belediye Sarayı 6. kattaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3 - Gayrimenkulün toplam yüzölçümü olan, 4.894,37m²’nin 2.446,87 m²’lik kısmına tekabül eden satış bedeline KDV uygulanacak olup, 2.447,50 m²’lik kısmına tekabül eden satış bedeli KDV’den muaf tutulacaktır.

4 - Tek katlı ve en fazla iki bağımsız bölümlü projeler hariç, konut alanlarında imar planında belirtilmedikçe brüt 75 m²’den küçük konut projelendirilemez.

5 - Gayrimenkulün muhammen bedeli, geçici teminatı, ödeme şekli ve ihale saati yukarıda belirtilmiştir.

6 - İsteklilerin, 15.09.2015 günü en geç saat 14.00’e kadar teklif zarfını Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

5.1 Dilekçe,

5.2 Tebligat için adres beyanı,

5.3 Gerçek kişi olması halinde:

5.3.1 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik numaralı),

5.3.2 İmza beyannamesi,

5.4 Tüzel kişi olması halinde:

5.4.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

5.4.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

5.4.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

5.5 İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

5.6 Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

5.7 İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

5.8 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

5.9 Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ. Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

8 - Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

İlan olunur.

7954/1-1