2 Eylül 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29463

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

10.07.2015 tarihli 29412 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak ilanen tebliğ edilen 11.05.2015 tarihli 1703 sayılı Para Cezası Kararına karşı Vigo Tekstil ve Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. firması tarafından yapılan itirazın reddine ilişkin Bölge Müdürlüğümüzün 07.08.2015 tarihli 32 sayılı Para Cezası Kararına konu 74.888,52-TL'nin 30 (otuz) gün içerisinde ödenmesi hususu; Müdürlüğümüzce anılan firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı Kanunun 31.maddesi ve Tebligat Tüzüğü'nün 46. ve 47. maddeleri ile 49. maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

7898/1-1

—————

24.06.2015 tarihli 29396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak ilanen tebliğ edilen 02.08.2012 tarihli 3035 ve 3036 sayılı Para Cezası Kararlarının süresi içerisinde ödenmemesi üzerine Müdürlüğümüzce 1680295699 vergi numaralı BGS Boğaziçi Giyim Sanayicileri Dış Tic. A.Ş. adına düzenlenen 28.08.2015 tarihli 10136138 sayılı Ödeme Emrine konu 113.030,14-TL Para Cezası Kararlarının 7 (yedi) gün içerisinde, söz konusu eşyaların gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulmadığının anlaşılması nedeniyle adı geçen firma adına düzenlenen 27.08.2015 tarihli 3179 sayılı Para Cezası Kararı muhteviyatı 56.515,06-TL ve ayrıca anılan beyannameler muhteviyatı eşyalara isabet eden 9.835,32-TL GV, 14.090,74-TL KDV, 32.589,00- TL ADV, 3.688,25-TL'lik KKDF ile bu vergilere tekabül eden gecikme zammı oranında faizinin ise 30 (otuz) gün içerisinde ödenmesi hususu; Müdürlüğümüzce anılan firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı Kanunun 31.maddesi ve Tebligat Tüzüğü'nün 46. ve 47. maddeleri ile 49. maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

7902/1-1


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 12.08.2015 tarihli toplantısında, Eskişehir ili nüfusuna kayıtlı 01.01.1986 doğumlu Mustafa Nihat oğlu Deniz AYDIN'ın Almanya'daki "Technische Universität Berlin" den aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 10.12.2014 tarihli kararına istinaden düzenlenen 094807 seri numaralı "Mimarlık" alanındaki "Lisans Diploma Denklik Belgesi"nin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

7894/1-1


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür. Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

Devlet hizmet yükümlüsü adaylar başvurularında yükümlülük süresini belgelendirecek olup, bu adayların başvuruları devlet hizmet yükümlülüğü süresi bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63. maddesi hükümleri dahilinde değerlendirilerek kabul veya reddedilecektir.

Öğretim üyesi atamalarında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanacaktır.

Adaylardan istenilen belgeler;

Bölüm, Anabilim Dalını ve sabıka kaydının bulunup bulunmadığını belirten http://www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ekinde bir adet fotoğraf, lisans diploması fotokopisi, doktora/uzmanlık diploması fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayın listesi, yabancı dil belgesi, profesör kadrosuna başvuracaklar, doçentlik belgesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını 6 takım, doçent kadrosuna başvuracaklar, doçentlik belgesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım olarak sunacaklardır.

 

Birimi

Unvanı

K/D

Adet

Niteliği

TIP FAKÜLTESİ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

1

Yoğun Bakım yan dal uzmanı olmak

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

1

Perinatoloji yan dal uzmanı olmak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk Endokrinolojisi yan dal uzmanı olmak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk Nörolojisi yan dal uzmanı olmak

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Yemler ve Hayvan Besleme

Profesör

1

1

Süt Sığırlarında ve Mısır Silajı konusunda çalışmaları olmak

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anorganik Kimya

Profesör

1

1

Teorik Kimya ve Nano Partiküller konusunda çalışmaları olmak

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Profesör

1

1

Türk Spor Kulüplerinde Renkler ve Basketbol Hakemleri konusunda çalışmış olmak

KAHRAMANMARAŞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Doçent

3

1

 

7961/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İzmir İli, Çiğli İlçesi, 21667 ada, 6 parsel üzerindeki 721458 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 93746-MERKEZ Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 57 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 2015/976 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, 03.07.2015 tarihli ve E.2015/976 sayılı karar ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 21.08.2015 tarihli ve 23322 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

7895/1-1

—————

21.08.2015 tarihli ve 29452 sayılı Resmi Gazete'de yer alan Reha GÜLER ile ilgili ilanda sehven yazılan “17.05.2015 tarihli ve 29003 sayılı Resmi Gazete” ifadesinin çıkarılarak “17.05.2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmi Gazete” ifadesinin eklenmesi, 21.08.2015 tarihli ve 23336 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

7896/1-1

—————

14.08.2014 tarihli 29088 sayılı, Resmi Gazete ilanı ile denetim faaliyetleri üç defa geçici olarak durdurulan ve 681 nolu yapı denetim izin belgesi iptal edilen Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada Ankara 3. idare Mahkemesinin E. 20I4/1878 sayılı "Yürütmenin Durdurulması Kararı" ile Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilen geçici faaliyet durdurma işlemlerinden bir tanesinin yürütmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, bu işleme istinaden 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesi doğrultusunda Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında uygulanan 681 nolu yapı denetim izin belgesinin iptali işleminin iptal edilmesi, ancak Aydemir Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin, mahkemenin yürütmenin durdurulması kararına konu olan geçici faaliyet durdurma cezaları dışında, 19.02.2015 tarih ve 29272 sayılı, 10.04.2015 tarih ve 29322 sayılı Resmi Gazete’lerde ilan edilen 5 (beş) adet geçici faaliyet durdurma cezası bulunduğundan, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesindeki "Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir." hükmü gereğince 681 nolu Yapı Denetim İzin Belgesi'nin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 21.08.2015 tarihli ve 23373 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7897/1-1

—————

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 33-1 pafta, 981 ada, 20 parsel üzerindeki 929092 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Şena Yapı Denetim Ltd. Şti. (Eski unvanı Şena Yapı Denetim Proje ve Müş. Ltd. Şti.)’ nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Onur BERK (Denetçi No: 20205, Oda Sicil No: 50932) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 27.07.2015 tarihli ve E. 2015/1319 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 11.03.2015 tarihli ve 29292 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Onur BERK hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 26.08.2015 tarihli ve 23820 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

7901/1-1


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                18.00/299

Toplantı Tarihi ve No    : 10/07/2015-136                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 10/07/2015-2528                                            ANKARA

Çankırı İli.Merkez,Yenice Köyü sınırları içerisinde 3300316 Erişim numaralı 2(a) Grubu Maden sahası kapsamında Gavurkale Mevkiinde Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen arkeolojik alanın tesciline ilişkin Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.03..2015 gün ve 2248 sayılı kararı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 15.06.2015 gün ve 252852-45762 sayılı yazısı, okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda,

Çankırı İli. Merkez, Yenice Köyü sınırları içerisinde 3300316 Erişim numaralı 2(a) Grubu Maden sahası kapsamında Gavurkale Mevkiinde Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen ve Gözetleme Noktası olarak kullanılan alanın ekli harita üzerinde sınırları ve koordinatları belirlendiği şekilde 3.Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine,

Bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 3.derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin koruma ve kullanma koşullarının Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

 

7874/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 23/7/2015 - 137                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 23/7/2015 - 2545                                            ANKARA

Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, İğmir Mahallesinde Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Kaya Yerleşimleri ile Saray Mahallesinde tespit edilen Bedestenin 2863 sayıla yasa kapsamında tesciline ilişkin Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.05.2014 gün ve 1522 sayılı kararı, Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 08.05.2015 gün ve 6278 sayılı yazısı, Ankara Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 12.06.2015 gün ve 160.99-531685 sayılı yazısı, Kızılcahamam Kaymakamlığı, Tapu Müdürlüğünün 17.06.2015 gün ve 576662 sayılı yazısı okundu ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda,

Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, İğmir Mahallesinde Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Kaya Yerleşimlerinin 2863 sayılı yasa kapsamında Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmesine ekli harita üzerinde koordinatları verilerek belirlenen sınırların Koruma alanı olarak belirlenmesine

Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, Saray Mahallesinde Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen bedestenin (dükkan) 2863 sayılı yasa kapsamında Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmesine ekli harita üzerinde koordinatları verilerek belirlenen sınırların Koruma alanı olarak belirlenmesine karar verildi.

 

7873/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 06.16/11

Toplantı Tarihi ve No    : 19/02/2015 - 116                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 19/02/2015 - 2145                                          ANKARA

Ankara ili, Nallıhan İlçesi, Akdere mahallesi, Hoşebe Mesire Alanı içinde yapılmak istenen Helikopter pisti çalışmaları esnasında ortaya çıkan kalıntıların bulunduğu alanın III. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi önerisine ilişkin Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 85167190-156.01 -12097 sayılı yazısı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 19.01.2014 gün ve 245444 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği Nallıhan Belediye Başkanlığının 29.12.2014 gün ve 2502 sayılı İLBANK A.Ş. Genel Müdürlüğünün 31.12.2014 gün ve 29200 sayılı- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 31.12.2014 gün ve 257700-72370 sayılı-Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının 06.01.2015 gün ve 27 sayılı- Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2015 gün ve 150 sayılı- Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığının 04.02.2015 gün ve 73116 sayılı kurum görüşleri yazısı okundu ,ekleri incelendi., yapılan görüşmeler sonunda,

Ankara ili, Nallıhan İlçesi, Akdere mahallesi, Hoşebe Mesire Alanı içinde yapılmak istenen Helikopter pisti çalışmaları esnasında ortaya çıkan kalıntıların bulunduğu alanın 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanununun 7.maddesi ile 13.03.2012 gün ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik”in 6.maddesi uyarınca, tespite konu alanla ilgili ve faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınmasına” ilişkin prosedürün tamamlanmış olması nedeniyle ,tescile önerilen mezarlık alanının III. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine,1/25000 ölçekli haritada gösterilen sit sınırlarının ve sit sınırlarına ait verilen koordinatlarının uygun olduğuna, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının III. maddesindeki arkeolojik sitler ve koruma kullanma koşullarının “Geçiş Dönem Yapılanma Koşulu” olarak belirlenmesine karar verildi.

 

7872/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                37.06/103

Toplantı Tarihi ve No    : 18/06/2015 - 133                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 18/06/2015 - 2457                                          ANKARA

Kastamonu ili, Cide ilçesi, Kalafat köyü, 128 ada 8 parselde tespit edilen arkeolojik alana ilişkin Kastamonu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 10.10.2014 gün ve 98750056/415/3008 sayılı yazısı- Müdürlüğümüzün 09.02.2015 gün ve 228 sayılı yazısı gereği kurum görüşlerinin iletildiği İLBANK A.Ş. Genel Müdürlüğünün 24.02.2015 gün ve 4828 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü 05.03.2015 gün ve 37638 sayılı, Kastamonu Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 02.03.2015 gün ve 2378 sayılı, Kastamonu Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.03.2015 gün ve 1175 sayılı, Kastamonu İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 18.03.2015 gün ve 3144 sayılı, Kastamonu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 04.05.2015 gün ve 98750056/415/1242 sayılı kurum görüşleri yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Kastamonu ili, Cide ilçesi, Kalafat köyü, 128 ada 8 parselde tespit edilen yamaç yerleşiminin III. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, 1/2000 ölçekli haritada verilen koordinatların sit sınırı olarak onaylanmasına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’nın 3. Maddesinde belirtilen hükümlerinin “Geçici Dönem yapılanma koşulu” olarak belirlenmesine karar verildi.

 

7871/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                05.03/354

Toplantı Tarihi ve No    : 04.08.2015-127                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 04.08.2015-2823                                            AMASYA

Amasya İli, Merzifon İlçesi, Ortaova Köyü Düzer Mevkii, tapuda 486, 487, 488, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 510 nolu parsellerde tespit edilen antik yerleşim alanının III.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi ve alandaki kaçak kazı olayına ilişkin, Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 02.04.2015 gün ve 112 sayılı, 08.05.2015 gün ve 1204 sayılı yazıları,  sit alanı önerisine ilişkin 18.06.2015 gün ve 1576 sayılı yazımız ile kurum görüşü sorduğumuz yazımıza cevaben, Karayolları 7.Bölge Müdürlüğünün 29.06.2015 gün ve 127450 sayılı, Samsun Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 23.06.2015 gün ve 4679 sayılı,  DSİ 7. Bölge Müdürlüğünün 23.07.2015 gün ve 480637 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 29.07.2015 gün ve 296 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Merzifon İlçesi, Ortaova Köyü Düzer Mevkii, tapuda 486, 487, 488, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 510 nolu parsellerde tespit edilen antik yerleşim alanı 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kaldığından, III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırının ekli 1/2000 ölçekli haritada işaretlendiği şekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, kaçak kazı çukurlarının müze denetiminde kapatılmasına ve kaçak kazı yapanlar hakkında yasal kovuşturma açılmasına, III. derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma-Kullanma şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin maddelerin geçerli olduğuna, karar verildi.

 

7870/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                57.00/669

Toplantı Tarihi ve No    : 03.08.2015-126                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 03.08.2015-2802                                            SAMSUN

Sinop İli, Merkez, Ada Mahallesi 439 ada, 12 parselde hafriyat çalışması sırasında açığa çıkan kalıntıların tescil değerlendirmesi ve yeni yapılanma talebinin değerlendirilmesine ilişkin, Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 09.06.2015 gün ve 1746 sayılı yazısı, sit alanı önerisine ilişkin 23.06.2015 gün ve 1617 sayılı yazımız ile kurum görüşü sorduğumuz yazımıza cevaben, Sinop İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 08.07.2015 gün ve 7425 sayılı, Samsun Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 01.07.2015 gün ve 4945 sayılı, DSİ 7. Bölge Müdürlüğünün 23.07.2015 gün ve 480637 sayılı, Karayolları 7.Bölge Müdürlüğünün 26.06.2015 gün ve 127177 sayılı yazıları. Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 31.07.2015 gün ve 299 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Sinop İli, Merkez, Ada Mahallesinde, hafriyat çalışması sırasında açığa çıkan  kalıntıların bulunduğu 439 ada 12 parselde bulunan kalıntıların 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kalması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline, kalıntıların yayılım gösterdiği 439 ada, 1,2,3,4,5,6 nolu parseller, 39 ada 2 parsel ve 440 adanın tamamının III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırının ekli krokide işaretlendiği şekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, III.derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma-Kullanma şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin maddelerin geçerli olduğuna, 439 ada 12 parseldeki yeni yapılanma talebinin, açığa çıkan kalıntılara zarar vermeden ve kalıntıları dışarıda bırakacak şekilde hazırlanacak mimari projenin kurulumuza sunulmasından sonra değerlendirilebileceğine, karar verildi.

                                                                                                                      7869/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 35.10/73

Toplantı Tarihi ve No    : 07.05.2015 - 213                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 07.05.2015 - 5127                                             İZMİR

İzmir ili, Kınık ilçesinde, Fatih Mahallesinde bulunan, Kurulumuzun İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 11.02.2015 tarihli ve 4811 sayılı kararı eki listede 1. sırada yer alan 71, 83, 65 numaralı parsellerin mahalle veya köy isimleri belirtilmediğinden şerh konulamadığına ilişkin Kınık Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 02.03.2015 tarihli ve 748 sayılı yazısı, 06.05.2015 tarih ve 414 sayı ile rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir ili, Kınık ilçesi, Fatih Mahallesinde bulunan, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.11.2005 tarihli ve 1524 sayılı kararı ile tescillenen su kemerlerine ilişkin olarak, kurul kararında 71, 83, 65 parseller olarak geçen kadastral bilginin iptaline, taşınmaz bilgilerinin; "329 ada 71 parselde kayıtlı Değirmen" ve "329 ada 71 parsel ve güneyindeki tapulama dışı alanda (kadastral yolda) kalan Su Kemerleri ile kuzeyindeki karayolu altında yer alan tonoz kalıntısı" olarak düzeltilmesine, Değirmen, Su Kemerleri ve Tonoz Kalıntısının koruma grubunun I. (birinci) Grup olarak belirlenmesine, Değirmen, Su Kemerlerinin ve Tonoz Kalıntısının korunma alanının kararımız eki 1/1000 ölçekli kadastral pafta üzerinde gösterildiği şekilde belirlenmesine, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.11.2005 tarihli ve 1524 sayılı karar eki tescil fişinin iptaline, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan kararımız eki tescil fişinin uygun olduğuna, kültür varlığı korunma alanındaki her türlü inşai ve fiziki müdahale öncesi Kurulumuzdan izin alınmasına, karar verildi.

 

7868/1-1