1 Eylül 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29462

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


AR-GE PROJE ÇAĞRISI

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden:


DE 24000 TİPİ LOKOMOTİF MAKİNİST KABİNİ ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


ERTELEME İLANI

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ ARAÇLAR SATILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Alpaslan-1 HES İşletme Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

ÇAYKUR Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI İHTİYACI 15.000 ADET TERMAL CTP OFSET BASKI KALIBI (KİMYASALSIZ) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR ÇOK FONKSİYONLU YAZICI VE KARTLI SİSTEM YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Kadıköy Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİYLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

TTA Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:


TOPLAM 24 KALEMDEN OLUŞAN 7 GRUP DEKLASE MALZEME SATILACAKTIR

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğünden:


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AR-GE PROJE ÇAĞRISI

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden:

• TİCARİ UNVANI           :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ                        :  Ankara

• MÜRACAT ADRESİ      :  Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 10   06100 Çankaya (Evrak Kayıt)

• EN SON BAŞVURU

TARİH ve SAATİ              :  07.09.2015 - 17:30

• KONU                              :  Kuyu Başı Malzemeleri Ar - Ge Projesi

Bu Çağrının amacı; Türkiye Petrolleri’nin arama ve üretim faaliyetlerinde kullandığı ve Türkiye'de imalatı bulunmayan, yurtdışından temin edilen malzemelerin tasarım ve imalatına yönelik özel sektör firmaları ile birlikte Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirmektir. Çağrı detayları aşağıdaki şekildedir. Bu projeye talip olan firmaların son başvuru tarih ve saatinden önce Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

Çağrı Adı                                      :  Kuyu Başı Malzemeleri (Wellhead Equipment)

Çağrı Amacı                                 :  Petrol ve doğal gaz sondajlarında kullanılmak üzere, uluslararası standartlara uygun teknik gereksinimleri sağlayan ve uluslararası arenada kalite, işlevsellik, fiyat vb. açılardan rekabet edebilir yerli Kuyu Başı Malzemeleri tasarımı, analizi ve imalatının gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Hedeflenen Çıktılar                       :  • Uzun ömürlü, ilgili API standartlarına uygun ve emniyetli şekilde çalışacak, mevcut patent haklarını ihlal etmeyecek Kuyu Başı Malzemeleri tasarımı ve imalatı.

                                                         • Kuyu Başı Malzemeleri için API sertifikalarının alınması.

Firmanın/ Firmaların

sahip olması gereken

teknik altyapı                                :  • Bağımsız bir Ar-Ge birimi

                                                         • Minimum 3 Ar-Ge tasarım mühendisi, 1 teknik ressam.

                                                         • Üretimden bağımsız ayrı bir “Kalite Kontrol Departmanı” ve 1 kalite kontrol mühendisi.

                                                         • Ölçüm laboratuvarı (CMM ölçüm cihazı bulunmalı)

                                                         • Ansys, Catia, Inventor vb. tasarım ve analiz programlarından birinin lisansı ve deneyimli personel.

                                                         • Ultrasonik ve Manyetik tahribatsız muayene ekipmanı ve 2. seviye sertifikalı personeli

                                                         • Kendi imalat sahasında CNC imalat tezgâhları bulunmalıdır.

Firmanın / Firmaların

sahip olması gereken

sertifikalar ve standartlar               :  • API 6D

                                                         • API Q1 (ya da ISO 9001) kalite sertifikası

İmal edilecek prototip sayısı         :  3 set

İmalata başlamadan önce

bilgisayar ortamında

yapılması gereken analizler           :  Kuyu Başı İdari ve Teknik Dokümanında belirtilmiştir.

Testler ve kontroller

(Firma/Firmalar gerekli

test düzeneklerini imal

etmekle yükümlüdür)                    :  Kuyu Başı İdari ve Teknik Dokümanında belirtilmiştir.

İmalatı tamamlanan prototipin

Alması gereken sertifikalar ve

uyması gereken standartlar           :  API 6A

Proje süresi (Prototip

imalatı, Testler ve

Sertifikalandırma dahil)                :  12 ay tasarım ve prototip imalatı + 12 ay saha testleri (Toplam 2 yıl)

7978/1-1


DE 24000 TİPİ LOKOMOTİF MAKİNİST KABİNİ ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2015/112511

1- İdarenin

a) Adresi                                 :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 15 adet DE 24000 tipi lokomotif makinist kabini teknik şartnameye göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  16.09.2015 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 16.09.2015 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7846/1-1


ERTELEME İLANI

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN 16PA4-V-185 DİZEL MOTORLARININ

PERİYODİK BAKIM VE ONARIMLARINDA KULLANILMAK

ÜZERE 800 ADET PİSTON SATIN ALINACAKTIR

İhale Kayıt No: 2015/91301

01/09/2015 tarih saat 14:30’da teklifleri alınacağı ilan edilen 800 adet piston alımına ait ihale tarihi, İdari Şartnamenin 14.3 maddesine istinaden 15/09/2015 tarih saat 14:30’a ertelenmiştir.

7955/1-1


EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ ARAÇLAR SATILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Alpaslan-1 HES İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüzde bulunan Ekonomik ömrünü doldurmuş araçların satış ihale işi, EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Taşıt -İş makineleri değerlendirme ve satış yönetmenliğine göre pazarlık ve açık artırma usulü ile satış yapılacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Sunay Mah. Erzurum Cad. No: 7   49000 Merkez/MUŞ

b) Telefon ve Faks numarası     :  (0436)212 02 69 - (0436) 212 01 71

c) Elektronik posta Adresi         :  alpaslan-1hes@euas.gov.tr

2 - İhale Konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  İşletme Müdürlüğümüzde Ekonomik ömrünü doldurmuş araçların satışı, 1 Adet Otomobil, 1 Adet Otomobil (Arazi Taşıtı), 1 Adet Minibüs

b) Yapılacağı yer                       :  EÜAŞ Alpaslan-1 HES İşletme Müdürlüğü Merkez/MUŞ

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  EÜAŞ Alpaslan-1 HES İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu Merkez/MUŞ

b) Tarihi ve saati                        :  15.09.2015 saat: 10:00

4 - İhale dokümanı                     :  İstekli satışa sunulan araçları EÜAŞ Alpaslan-1 HES'te yerinde inceleyerek görebilir. Araçları görmese dahi teklif vermekle görmüş sayılır ve hiçbir itirazda bulunamaz. İhale dokümanı ve eklerini İdareden 100 TL karşılığında temin edebilir.

5 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için Adres Beyanı ve/veya ikametgah adresi, ayrıca irtibat için telefon (ve varsa faks) numarası,

b) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi, gerçek kişi (şahıs) ise vergi numarası,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; tüzel kişi ise imza sirküleri, gerçek kişi ise imza beyannamesi,

d) Teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirtilen geçici teminat,

f) Vekaleten ihaleye katılımda, noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi,

g) Şartname aldığını gösteren belge,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi,

ı) İş bu teklif isteme şartnamesi ve eklerinin görülüp, okunduğunu teyiden her sayfası imza edilerek onaylanmış Teklif İsteme Şartnamesi ve ekleri, verilmesi zorunludur.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (a), (b), (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Diğer gerekli belgelerin pilot ortakça verilmesi yeterlidir.

6 - Teklifler 15.09.2015 tarihinde saat 10.00'a kadar Alpaslan-1 HES İşletme Müdürlüğü: Sunay Mah. Erzurum Cad. No: 7 P.K. 49000 Merkez/MUŞ adresine verilebileceği gibi, iadeli haahütlü vasıtasıyla da gönderilebilir.

7847/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

ÇAYKUR Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğünden:

Tahmil-tahliye hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 uncu maddesi (g) fıkrası gereğince, Tahmil- Tahliye hizmet alımı istisna kapsamında değerlendirilmesinden dolayı, söz konusu hizmet alımı satın alma ve ihale yönetmeliğimizin 9 maddesi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2015/114868

1 - İdarenin                                         :  ÇAYKUR Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü

a) Adresi                                             :  Yeni Doğan Mah. İnönü Cad. 2 A Elmadağ/Ankara

b) Telefon ve faks numarası                :  0312 863 1196-0312 863 5213

c) Elektronik posta adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      : 

2 - İhale konusu hizmetin                    :  Tahmil-Tahliye hizmet alımı

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  10.000 Ton çayın Tahmil-Tahliye işi (işçi sayısı 15)

b) Teslim [yeri/yerleri]                        :  Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü

c) Teslim [tarihi/tarihleri]                    :  4 Ay

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                                 :  11.09.2015 Cuma günü saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Ticaret odası ve sanayi odası kayıtlı belgeler, Noter onaylı yetki belgesi veya imza sirküleri, İhale dışı bırakılmadığına dair yazılı taahhütname, teknik şartnamede istenen diğer belgeler

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.l. Teklif mektubu birim fiyat TL/TON, İhale tutarının %3 tutarında geçici teminat 45 gün süreli, SGK ve Vergi borcu olmadığına dair belgeler.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgesi

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu ve özel sektörde yapmış olduğu tahmil-tahliye işleri.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğünden satın alınabilir.

8 - Teklifler, 11.09.2015 Salı günü saat 14.00'e kadar Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar TL/TON üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalem miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 takvim günüdür.

7969/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Bilişim Malzemesi ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnameleri, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 07/09/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7891/1-1


MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI İHTİYACI 15.000 ADET TERMAL CTP OFSET BASKI KALIBI (KİMYASALSIZ) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı ihtiyacı 15.000 adet Termal CTP Ofset Baskı Kalıbı(Kimyasalsız) teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (100,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 07.09.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7892/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR ÇOK FONKSİYONLU YAZICI VE KARTLI SİSTEM YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı muhtelif cins ve miktar çok fonksiyonlu yazıcı ve kartlı sistem yazılımı kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 09/09/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7893/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Kadıköy Belediye Başkanlığından:

Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mahallesi 286 pafta, 2372 ada, 6 parsel sayılı, 346,00 m² sahalı taşınmaz (imar durumu dosyasındadır) ile Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mahallesi 286 pafta, 2372 ada, 12 parsel sayılı, 204,00 m² sahalı taşınmazlar (imar durumu dosyasındadır) Kat Karşılığı İnşaat yaptırılarak değerlendirilecek ve yapılacak inşaat % 60 Kadıköy Belediyesine % 40 yüklenici firmaya kalacak şekilde bölüştürülecektir. 5.603.000,00.- TL Muhammen Bedel üzerinden Kadıköy Belediyesine kalacak 1.245,00 m² net daire alanının kabulü ve bu alanın sabit kalması koşuluyla teklifler 378.000,00. TL- bedel üzerinden artırma yapılacak şekilde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre 01.09.2015 Salı günü saat:14:00’de yapılacak ihale, ihale şartnamelerinde yapılması gereken değişiklikler nedeniyle iptal edilmiştir.

Söz konusu taşınmazların 5.603.000,00.- TL Muhammen Bedel üzerinden Kat Karşılığı İnşaat yaptırılarak değerlendirilmesi ve mevcut İmar Durumu şartlarına göre yapılacak inşaatın % 60 Kadıköy Belediyesine, % 40 yüklenici firmaya kalacak şekilde bölüştürülmesi esasına göre Emsal Kullanım Alanının kabulü ve tekliflerin 378.000,00. TL- bedel üzerinden artırma yapılacak şekilde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesine göre 17.09.2015 Perşembe günü saat:14:00’de yeniden ihaleye çıkarılmasına karar verilmiştir. Geçici teminat 168.090,00.-TL, dosya satış bedeli 1.000,00.TL’dir.

Yukarıda muhammen bedeli ile teminat miktarı yazılı olan taşınmaz mal kat karşılığı inşaat yaptırılması ve yapılacak inşaatın %60 Kadıköy Belediyesine %40 yüklenici firmaya kalacak şekilde bölüştürülmesi işinin ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif (artırma) usulü ile 17/09/2015 Perşembe günü, saat 14:00’de Fahrettin Kerim Gökay Caddesindeki No: 2 Kadıköy - İstanbul adresinde bulunan Kadıköy Belediyesi Encümeni toplantı salonunda, Kadıköy Belediye Encümenince yapılacaktır. Şartnamelerdeki kayıtlar uyarınca ihale edilecek olan kat karşılığı inşaat yaptırılması işine ait şartnamelere ilişkin dosyalar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye girmek için şartnamelere havi dosya Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ihale saatine kadar 1.000,00.-TL bedel karşılığında alınabilir.

İsteklilerin;

a) Kanuni ikametgah, (onaylı)

b) Nüfus sureti, (onaylı)

c) Şirket adına gireceklerin noter tasdikli imza sirküleri ile şirketin ticari siciline kayıtlı ve halen faaliyet de olduğuna dair ihale ilanının yayını tarihinden sonra alınmış belge,

d) Vekaleten iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamesi ile imza beyannamesi,

e) Yabancı tebaanın 10 seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicilinde kayıtlı bulunduğunu tespitine ilişkin belgeler,

f) Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması ( Türkiye’de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş olacaktır),

g) İsteklilerin ortak girişim olarak talipli olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,

h) Muhammen bedelin %3’ü tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, (teminat mektupları 2886 sayılı Yasa kapsamında işin adına ve limit dahilinde alınacaktır.)

ı) Dosya bedeli tahsilat makbuzu ile birlikte hazırlayacakları kapalı teklif mektubuna havi kapalı teklif zarflarını ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Şefliğine vermeleri gerekmektedir.

- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7884/1-1


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİYLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

TTA Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TTA Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

SIRA

NO

İHALE KONUSU

GEÇİCİ TEMİNAT

TUTARI (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ (TL)

SON TEKLİF

VERME TARİHİ

1

Afyon ili, Sandıklı ilçesi, Karadirek köyü, 3789 no.lu parseldeki 792,00 m2 yüzölçümlü Sosyal Tesis Alanı imarlı taşınmaz

1.000

100

07/10/2015

2

Aydın ili, Kuyucak ilçesi, Çiftlik (Başaran) Mahallesi, 123 ada, 2 no.lu parseldeki 445,50 m² yüzölçümlü Resmi Kurum Alanı imarlı taşınmaz

1.000

100

07/10/2015

3

Denizli ili, Çivril ilçesi, Gürpınar Mahallesi, 311 ada;

- 13 no.lu parseldeki 28,28 m2 ve

- 14 no.lu parseldeki 25,91 m2

Yüzölçümlü Ticaret Alanı imarlı kargir dükkanlar

4.000

250

07/10/2015

4

Hatay ili, Reyhanlı ilçesi, Bayır Mahallesi, 7442 no.lu parseldeki 1.982,55 m² yüzölçümlü Resmi Kurum Alanı imarlı taşınmaz

40.000

500

07/10/2015

5

Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Güvenevler Mahallesi, 5534 ada, 8 no.lu parseldeki 9.000,00 m2 yüzölçümlü Merkezi İş Alanı, Turistik ve Kültürel Tesis, Eğlence, Otel, Sağlık, Konut, Alışveriş-Merkezi, Kapalı Otopark imarlı taşınmaz

500.000

1.000

07/10/2015

6

Manisa ili, Demirci ilçesi, Akıncılar Mahallesi, 2111 ada;

- 5 no.lu parseldeki 249,81 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmazın 1800/2400,

- 7 no.lu parseldeki 315,11 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmazın 3240/2400,

- 10 no.lu parseldeki 387,89 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmazın 1800/2400,

- 11 no.lu parseldeki 320,82 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmazın 1800/2400 ve

- 12 no.lu parseldeki 307,56 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmazın 1330/2400

oranındaki hisseleri

8.000

200

07/10/2015

7

Aydın ili, Koçarlı ilçesi, Yeniköy Mahallesi, 47 no.lu parseldeki 979,00 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

2.000

250

21/10/2015

8

Giresun ili, Eynesil ilçesi, Gümüşçay Mahallesi, 165 ada, 8 no.lu parseldeki 700,25 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

10.000

300

21/10/2015

9

Kastamonu ili, Tosya ilçesi, İbniselim Mahallesi, 1079 ada, 11 no.lu parseldeki 3.652,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

1.000

250

21/10/2015

10

Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Güvenevler Mahallesi, 5534 ada, 1 no.lu parseldeki 19.691,69 m2 yüzölçümlü Merkezi İş Alanı, Turistik ve Kültürel Tesis, Eğlence, Otel, Sağlık, Konut, Alışveriş-Merkezi, Kapalı Otopark imarlı taşınmaz

1.500.000

2.000

21/10/2015

11

Tunceli ili, Çemişgezek ilçesi, Meydan Mescit Mahallesi, 207 ada, 4 no.lu parseldeki 257,56 m² yüzölçümlü Resmi Kurum Alanı imarlı taşınmaz ve üzerindeki 3 katlı betonarme bina

15.000

500

21/10/2015

12

Yozgat ili, Çekerek ilçesi, Bazlambaç Köyü, 126 ada, 6 no.lu parseldeki 539,39 m² yüzölçümlü Ticaret Alanı imarlı taşınmazının üzerindeki;

- 2315/27400 arsa paylı, zemin kat 3 bağımsız bölüm no.lu ve

- 1035/27400 arsa paylı, zemin kat 4 bağımsız bölüm no.lu

dükkanlar

500

150

21/10/2015

13

Yozgat ili, Sorgun ilçesi, Doğankent Mahallesi, 2866 no.lu parseldeki 674,71 m² yüzölçümlü Ticaret Alanı imarlı taşınmazın üzerindeki;

- 2/168 arsa paylı, 1. kat 33 bağımsız bölüm no.lu ve

- 1/168 arsa paylı, 1. kat 34 bağımsız bölüm no.lu

dükkanlar

1.500

150

21/10/2015

14

Adana ili, Yüreğir ilçesi, Karşıyaka Mahallesi, 9584 ada, 7 no.lu parseldeki 3.857,90 m² yüzölçümlü Ticaret Alanı imarlı taşınmaz

100.000

500

04/11/2015

15

Afyon ili, Sandıklı ilçesi, Ballık köyü, 4100 no.lu parseldeki 869,00 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

1.500

100

04/11/2015

16

Aydın ili, Koçarlı ilçesi, Bıyıklı Mahallesi, 1662 no.lu parseldeki 396,00 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

4.000

150

04/11/2015

17

Çorum ili, Sungurlu ilçesi, Kuzuluk Mahallesi, 796 ada, 1 no.lu parseldeki 5.387,13 m² yüzölçümlü arsa üzerindeki 124/5387 arsa paylı, A Blok, zemin kat, 1 bağımsız bölüm no.lu mesken

3.000

250

04/11/2015

18

Çorum ili, Sungurlu ilçesi, Kuzuluk Mahallesi, 796 ada, 1 no.lu parseldeki 5.387,13 m² yüzölçümlü arsa üzerindeki 124/5387 arsa paylı, A Blok, zemin kat, 2 bağımsız bölüm no.lu mesken

3.000

250

04/11/2015

19

Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Güvenevler Mahallesi, 5534 ada, 2 no.lu parseldeki 13.842,58 m2 yüzölçümlü Merkezi İş Alanı, Turistik ve Kültürel Tesis, Eğlence, Otel, Sağlık, Konut, Alışveriş-Merkezi, Kapalı Otopark imarlı taşınmaz

1.000.000

1.500

04/11/2015

 

1 - İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3 - İhaleye katılabilmek için taşınmazlar için ayrı ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin Kuruluşun aşağıdaki adresine son teklif verme günü saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4 - İhalelere katılmak için “İhale Şartnamesi”nin satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi; Kuruluş’un; T.C. Ziraat Bankası Gazi Mahallesi Şubesi/ANKARA nezdindeki TR21 0001 0008 9802 3640 5768 41 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak ve “İhalesine girilecek taşınmazın İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, Kuruluşun aşağıda bildirilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.

5 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, Kuruluş, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

6 - Özelleştirme işlemleri; KDV ile her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

7 - İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

tta GAYRİMENKUL A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Serpmeleri No: 4

(06370) A.O.Ç. Etimesgut/ANKARA

Tel: (312) 211 08 37-211 22 91 Faks: (312) 211 08 86

www.ttagayrimenkul.gov.tr

 

7974/1-1


TOPLAM 24 KALEMDEN OLUŞAN 7 GRUP DEKLASE MALZEME SATILACAKTIR

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğünden:

1 - İhalenin Konusu;

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü’ne ait Toplam 24 kalemden oluşan 7 grup deklase malzemenin mevcut haliyle muhammen bedelleri üzerinden Kapalı Zarf Açık İhale Usulü ve açık artırma yolu açık olacak şekilde satılacaktır.

2 - İhalenin yapılacağı yer, iletişim ve ihale tarihi

a) Adı                                        :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü

b) Adresi                                   :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü 43700 Emet/KÜTAHYA

c) Telefon Numarası                  :  0 274 461 3400

d) Faks Numarası                      :  0 274 461 3403

e) Elektronik Posta Adresi         :  emet-ticaret@etimaden.gov.tr

f) İlgili kişinin adı/soyadı/

  unvanı/elektronik posta adresi :  Mustafa Yasin COŞKUN-Satınalma İşlemleri Sorumlusu 0 274 461 3400/6171 mycoskun@etimaden.gov.tr

g) Son teklif verme tarihi/saati   :  17/09/2015 (Perşembe) - 14.00

3 - İhaleye Katılabilme Şartları:

İstekliler;

3.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde örneğe uygun olarak hazırlanacak teklif mektubu,

3.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks ve elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

3.3. Teklif Sahibinin,

a) Gerçek kişi olması halinde,  noter tasdikli imza beyannamesini,

b) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin; noter tasdikli imza sirkülerini,

3.4. Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgesini,

3.5. İstekli adına vekâleten iştirak edilirse, İstekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesini,

3.6. Deklase Malzeme Görme Belgesini,

3.7. Satış ihalesi yapılacak Deklase Malzemeye ait teklif edilen fiyatın en az % 3 oranında geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya ihale tarihinden itibaren en az 120 gün geçerlilik süreli banka teminat mektubunu,

3.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesini,

3.9. İsteklinin bütün sayfalarını imzaladığı son sayfası kaşelenmiş ve imzalanmış idari şartnamesini, teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

Teklif zarfının üzerine; İsteklinin adı soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğuna dair “TOPLAM 24 KALEMDEN OLUŞAN 7 GRUP DEKLASE MALZEME SATIŞI” yazılarak zarfın yapıştırılan yerleri istekli tarafından imzalanıp kaşelenecektir.

3.10. İstekliler, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, şartnameye uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini posta yoluyla da gönderebilirler.

3.11. Teklif sahibi İstekli, komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir

4 - Şartnamelerin Temin Yeri;

Deklase Malzeme satışına ait şartname ve ekleri aşağıdaki adreslerden ücretsiz olarak temin edilebilir.

4.1. Eti Maden İşletmeleri Genel Emet Bor İşletme Müdürlüğü Satınalma ve Malzeme Yönetim Birimi 43700 Emet/KÜTAHYA

4.2. İhale dokümanının görülebileceği ve temin edileceği internet adresi www.etimaden.gov.tr

5 - Diğer;

5.1. Deklase Malzemelerin tamamına veya her bir grup için kısmi teklif verilmesi mümkün olup, bu durumda teklifte bulunulan grubun muhammen bedelinin altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.2. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp deklase malzemelerin satışını yapıp yapmamakta, dilediğine satmakta, ihaleyi hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. İhalenin yapılmaması veya yapıldıktan sonra vazgeçilmesi nedeniyle teklif sahipleri masraf, kar mahrumiyeti ve bunun gibi hangi adla olursa olsun bir hak ve tazminat talep edemezler.

6 - Deklase Malzemelere Ait Bilgiler;

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMET BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE AİT SATILACAK DEKLASE MALZEMELERİN LİSTESİ

 

MALZEME CİNSİ

MİKTAR

MUHAMMEN BEDEL (TL)

TEMİNAT %10

1

LAND ROVER 110-70

KAPTIKAÇTI YEDEKLERİ

              1  (Ad.)

15,00

2

HITACHI EKSKAVATÖR

750 YEDEKLERİ

            16  (Ad.)

4.065,00

3

LASTİKLER

              4  (Ad.)

3.000,00

4

PİK MALZEME

       4.100  (Kg.)

3.690,00

5

KİMYEVİ (İNORGANİK)

MADDE

     16.800  (Kg.)

5.040,00

6

YAĞLAR

       2.775  (Kg.)

6.937,50

7

AMBALAJ MALZEMELERİ

   137.500  (Ad.)

41.250,00

GENEL TOPLAM

63.997,50

7888/1-1


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

Kurumumuz 2886 Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp gayrimenkul satış ihalesini yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Satış ihalesi ile ilgili verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi mahiyetindedir.

İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın İhale dokümanını, İdarenin adresinde bedelsiz olarak görebilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen Şartname satın alma bedeli; tahsilata yetkili bankalara “Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapma” talebiyle müracaatta bulunarak, “Beyana dayalı Tahsilat” menüsünden TCKN veya Vergi Numarası ile 1008 kodundan yatırılarak, Kurumun İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığının Adakale Sok. No. 30 Kızılay/ANKARA adresinden alınması zorunludur.

Teminat olarak, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanununda belirtilen tedavüldeki Türk parası, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları, Resmi Gazete ’de belirlenen günlük bedelleri üzerinden Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetlerin yerine geçen belgeler kabul edilir. Başka teminatlar kabul edilmez.

Teklif ve belgeler, İhale günü, İhale saatine kadar ihalenin yapılacağı Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı, Adakale Sok. No: 30 Kızılay/ANKARA adresine teslim edilecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenler Kuruma ait 0312 585 61 43 / 585 61 45 no.lu telefonlardan bilgi alabilirler.

İhale Komisyonuna bizzat müracaat edilerek ihaleye iştirak edilir. Posta ve başka yöntemlerle ihaleye iştirak edip ihaleye katılmayan teklif sahibinin teklifi son ve kesin teklif olarak kabul edilir. İhale gün ve saatinden sonra İdareye ulaşan teklif ve belgeler değerlendirmeye alınmaz.

 

MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

İL

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

Y.ÖLÇÜMÜ

(m²)

NİTELİĞİ

GÜNÜ

SAATİ

ŞARTNAME

BEDELİ

(TL)

MUHAMMEN

BEDEL (TL)

(KDV HARİÇ)

TEMİNAT

TUTARI

(TL)

Çankırı

Merkez

Cumhuriyet

247

3

4.627,81

(22/30 hissesi SGK; 8/30 hissesi Hazine adına kayıtlıdır. Ana binada kat mülkiyeti tesis edilmiş, diğer muhdesatlar tescil edilmemiştir)

On Dükkanlı Kargir Sinema Binası ve Dört Katlı Kargir İş Hanı

29/09/2015

09:00

100,00

32.103.350,00

1.605.168,00

Karabük

Safranbolu

Bağlarbaşı

621

48

8.067,39

Arsa

29/09/2015

10:00

100,00

1.785.000,00

89.250,00

Isparta

Merkez

Karaağaç

3418

5

1.460,64

Arsa

29/09/2015

11:00

100,00

1.445.000,00

72.250,00

Uşak

Merkez

Kurtuluş

115

4

214,00

(Her biri 639/4000 Arsa Paylı

1-2-3-4 nolu Bağ. Bölümler ile

44/4000 A. Pay. 5 nolu Bağ. Böl.)

Bodrumu Bulunan Altı Katlı Kargir Apartman

29/09/2015

14:00

100,00

1.250.000,00

62.500,00

Bingöl

Merkez

Karşıyaka

730

27

2.685,94

Kargir Bina ve Arsası

29/09/2015

15:00

100,00

2.420.000,00

121.000,00

Batman

Merkez

İluh Köyü

863

1

1.006,00

Lojman ve Arsası

29/09/2015

16:00

100,00

1.750.000,00

87.500,00

Kayseri

Talas

Harman

882

1

7.882,68

Arsa

30/09/2015

09:00

100,00

3.490.000,00

174.500,00

Kayseri

Yeşilhisar

Kılcan

695

2

995,80

Arsa

30/09/2015

10:00

100,00

45.000,00

2.250,00

Kayseri

Yeşilhisar

Kılcan

695

3

1.008,98

Arsa

30/09/2015

11:00

100,00

40.000,00

2.000,00

Adana

Seyhan

Kurtuluş

2613

1

3.174,00

Kargir Evli Bağ

30/09/2015

14:00

100,00

14.283.000,00

714.150,00

Adana

Seyhan

Kurtuluş

1853

544

1.812,00

Kargir Evli Bağ

30/09/2015

15:00

100,00

5.435.000,00

271.750,00

Adana

Ceyhan

Hacı İbrahim

687

1

2.790,00

(Taşınmaz üzerindeki 379000/930000 Arsa Paylı lojman binası satış kapsamındadır)

Avlulu Kargir 3 Katlı Dispanser 5 Katlı Lojman Binası

30/09/2015

16:00

100,00

1.070.000,00

53.500,00

7800/1-1