29 Ağustos 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29460

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ekonomi Bakanlığından:

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Sayıştay Başkanlığından:

Karpuzlu Kaymakamlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

TSE İzmir Belgelendirme Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ekonomi Bakanlığından:

YARIŞMA SINAVI İLE DIŞ TİCARET UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR

I. GENEL BİLGİLER

Dış Ticaret Uzmanları, Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen hizmetlerde sorumluluk alan kariyer memurlarıdır. Dış Ticaret Uzmanları, hizmetin gereği olarak Ekonomi Bakanlığı Merkez ve Yurt Dışı Teşkilatı kadrolarında görev yaparlar.  Bu kapsamda, Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Dış Ticaret Uzman Yardımcısı alınacaktır.

 

Alan

Sayı

İktisat

10

Uluslararası İlişkiler

8

Kamu Yönetimi

6

Hukuk

4

Endüstri Mühendisliği

8

Kimya Mühendisliği

2

Maden Mühendisliği

2

TOPLAM

40

 

Bakanlık, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayılarda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar eleman alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir. Bakanlık, başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan adayların, bu görevlerindeki olumsuz mütalaa ile disiplin cezalarını değerlendirme hakkını saklı tutar.

II. SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER

A. SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

Sınava katılabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

2) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakültelerinin yukarıda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

3) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak,

4) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 5-6 Temmuz 2014 veya 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS),

- İktisat alanı için KPSSP-22 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (200) kişi içerisinde bulunmak,

- Uluslararası İlişkiler alanı için KPSSP-88 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (160) kişi içerisinde bulunmak,

- Kamu Yönetimi alanı için KPSSP-30 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (120) kişi içerisinde bulunmak,

- Hukuk alanı için KPSSP-21 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (80) kişi içerisinde bulunmak,

- Endüstri Mühendisliği alanı için KPSSP-7 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (160) kişi içerisinde bulunmak,

- Kimya Mühendisliği alanı için KPSSP-7 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (40) kişi içerisinde bulunmak,

- Maden Mühendisliği alanı için KPSSP-7 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (40) kişi içerisinde bulunmak,

5) ÖSYM tarafından 2014-2015 yıllarında gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından (Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinden birinden) en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, (Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri ÖSYM’ce geçerliliği kabul edilen ve ÖSYM’nin denklik gösterdiği güncel tablolara göre yapılacaktır.)

6) Vakıflar Bankası Ekonomi Bakanlığı Bürosu (Şube Kodu: 709), TR590001500158007285014324 nolu TL hesabına sınav ücreti olarak 75 TL yatırmak,

gerekmektedir.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ve sınav yeri, 5 Ekim 2015 tarihinden itibaren Bakanlığın internet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) ilan edilecek olup kişilere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır. Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.

B. SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİHİ:

Sınav yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacaktır.

YAZILI SINAV

Yazılı (klasik) sınav: Alan bilgisi (İktisat, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Hukuk, Endüstri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği) şeklinde tek oturumlu yapılacak olup adaylar sınav başvurularında mezun oldukları alanı (bölümü) tercih edeceklerdir. Oturum 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

YAZILI SINAV KONULARI

Alan Bilgisi Sınavı:

- İktisat Alanı: Genel İktisat, Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Para-Banka

- Uluslararası İlişkiler Alanı: Genel İktisat, Siyasi Tarih, Uluslararası İlişkiler Kuramları, Uluslararası Hukuk, Uluslararası Örgütler, Avrupa Bütünleşmesi, Uluslararası İktisat

- Kamu Yönetimi Alanı: Genel İktisat, Türkiye’de Hükümet Sistemi, Yönetim-Siyaset İlişkisi, Cumhuriyet Dönemi Türk İdare Tarihi,  İdarenin Kuruluşu: Anayasal İlkeler ve Örgütlenme, Yeni Yönetim Yaklaşımları

- Hukuk Alanı: Genel İktisat, Medeni Hukuk (Genel Hükümler-Eşya Hukuku), Uluslararası Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler- Şirketler- Kıymetli Evrak), Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler) ve İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı)

- Endüstri Mühendisliği Alanı: Genel İktisat, Yöneylem Araştırması, Mühendislik Ekonomisi, Mühendislik İstatistiği ve Üretim Yönetimi ve Planlaması

- Kimya Mühendisliği Alanı: Genel İktisat, Termo Dinamik, Kütle Aktarımı, Isı Aktarımı ve Tasarım

- Maden Mühendisliği Alanı: Genel İktisat, Kaya Mekaniği, Maden İşleme Yöntemleri, Cevher Hazırlama ve Çıkarma, Havalandırma, Maden Ekonomisi,

Genel İktisat hariç, yukarıda alanlar itibarıyla belirtilen konu başlıkları, yazılı sınavın genel çerçevesini belirlemekte olup bu husus, her konu başlığından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.

Yazılı sınavda, iktisat alanından sınava giren adaylar, sadece İktisat konusundaki alan bilgisi sorularını, diğer alanlardan sınava giren adaylar ise sınava girdikleri alan bilgisi soruları ile Genel İktisat sorusunu cevaplandıracaklardır.

Yazılı sınavda, bölümler itibarıyla sorulan soruların ağırlıkları aşağıdaki şekilde olacaktır:

- İktisat alanından sınava giren adaylar için %100 alan bilgisi,

- Diğer alanlardan sınava giren adaylar için %80 alan bilgisi, %20 Genel İktisat.

Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için, yazılı puan ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması gerekmektedir.

YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav 18 Ekim 2015 Pazar günü 10.00 - 15.00 saatleri arasında Ankara’da yapılacaktır.

SÖZLÜ SINAV

Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan her bir alan için ayrılan kontenjan sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ancak başarı oranı, ilan edilen kadronun üç katının altında olursa yalnızca başarılı olanlar mülakata çağrılacaktır. Mülakata çağrılan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da sözlü sınava alınacaktır.

Sözlü sınav Ankara’da Bakanlık merkezinde yapılacaktır. Sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucu ile birlikte Bakanlığın internet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) ilan edilecek olup kişilere ayrıca özel bir duyuru ya da tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI:

Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, Yarışma Sınavı Kurulu tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (f) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalamasından oluşan sınav sonuç puanı, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlanarak kontenjan sayısı kadar aday işe alınacaktır. Bu nedenle sınav sonuç puanı 70 veya üzeri olan her aday sınavı kazanmış sayılmaz.

III. SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER:

Başvurular, 7 Eylül 2015 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayacak ve 18 Eylül 2015 Cuma günü mesai bitiminde (18.00) sona erecektir.

Başvurular “www.ekonomi.gov.tr” internet adresi üzerinden yapılacak olup, şahsen ve posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

GEREKLİ BELGELER

Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

a) T.C. Kimlik Numarası,

b) KPSS, YDS veya diğer yabancı dil sonuç puanı,

c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir.)

d) Vakıflar Bankası Ekonomi Bakanlığı Bürosu (Şube Kodu: 709) TR590001500158007285014324 nolu TL hesabına sınav ücreti olarak 75 TL yatırıldığına dair banka dekontu. (ATM veya başka bankalardan EFT yoluyla yapılacak ödemeler ile müracaat tarihleri dışında yapılacak ödemeler ve dekontlarında Ad Soyad - TC Kimlik Numaraları belirtilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.)

Başvuru yapacak adaylar vesikalık Fotoğraf, Diploma, Yabancı dil belgesi ve Banka Dekontunu taratarak (.JPG formatında) ilgili bölümlere eklemeleri gerekmektedir.

Eksik belge ve bilgi ile müracaatta bulunan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Başvuruları kabul edilip sınava girmeyenler ile şartları uymadığı halde başvuru yapanlar veya eksik belgelerle başvuru yapanlara sınav ücreti iade edilmeyecektir. Sınava katılmaya hak kazanamayan adayların sınav ücretleri 19-30 Ekim 2015 tarihleri arasında ilgili Bankaya bizzat müracaat etmeleri halinde iade edilecektir. Bu tarihten sonra müracaat edenlerin ücretleri geri ödenmeyecektir. Yazılı ve sözlü sınava gelen adaylar, yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport veya evlilik cüzdanı) bulunduracaklardır.

SINAVLARA İTİRAZ

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların yayımlanmasından itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde Personel Dairesi Başkanlığı’na yazılı olarak yapılacak olup, süresi dışında yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

NİHAİ SONUÇ

Nihai sınav sonucu Bakanlığın internet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) ilan edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İletişim bilgileri:

T.C. Ekonomi Bakanlığı

Personel Dairesi Başkanlığı

Tel: 0 312 204 75 33 - 204 79 02

7867/1-1


Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık bölümüne, Turizm Fakültesi Turizm işletmeciliği bölümüne 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler;

Atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği’nde” belirtilen şekilde, dilekçe ekinde özgeçmişini, Doçentlik belgesini, 4 adet fotoğraflarını, yayın listesini (Başlıca araştırma eseri belirtilecektir.), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları, 1 adet dosyahalinde hazırlayarak Rektörlüğümüz Genel Sekreterlik İnsan Kaynakları Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

Adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla veya eksik evrakla başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvurusu uygun görülen adaylar için sözlü mülakat sınavı yapılacaktır. Sözlü mülakat tarihleri Üniversitemiz resmi web sitesinde yayınlanacaktır.

İlgililerin Üniversitemizin Cikcilli Mah. Saraybeleni Cad. No: 7 Alanya, ANTALYA adresine başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır ve en fazla bir pozisyon için başvuru yapılacaktır. İlanımıza http://www.ahep.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İlan Tarihi                  : 29.08.2015

Son Başvuru Tarihi    : 12.09.2015

 

Bölümü

Unvanı

Adet

Özel Koşullar

Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Prof. Dr.

1

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Kimya Mühendisliği bölümünde tamamlamış, Gıda Bilimleri Programı üzerinde Doktora yapmış, yarı mamul gıda üretimi üzerine araştırmalarının bulunması.

Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü

Prof. Dr.

1

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini işletme bölümünde tamamlamış, endüstriyel satışta rol algıları, pazarlama yönetimi, tüketici davranışları, reklamcılık ile ilgili çalışmalarının bulunması.

7805/1-1


Adalet Bakanlığından:

Mudanya Sulh Hukuk Mahkemesinin 1987/157 Esas, 1988/192 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

7831/1-1

—————

Çorlu 2. İcra Müdürlüğünün 2014/968 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

7832/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2014 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde ve istekli oldukları her noterlik için ayrı dilekçe vermek suretiyle Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000’in altında olan belge sahiplerinin başvuru dilekçelerine 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sabıka kaydı, sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup olmadığına ilişkin belge, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve Cumhuriyet Başsavcılıklarından temin edilebilecek beyannameyi eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler ve ekleri başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde dikkate alınmaz.

Aynı Kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.

İlan olunur.

 

SIRA

NO

NOTERLİĞİN ADI

İLİ

2014 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ

1

AKSU NOTERLİĞİ

ISPARTA

  20.923,92.-TL.

2

ALTINEKİN NOTERLİĞİ

KONYA

  71.741,48.-TL.

3

ARAKLI NOTERLİĞİ

TRABZON

257.018,97.-TL.

4

BOLVADİN İKİNCİ NOTERLİĞİ

AFYONKARAHİSAR

251.269,77.-TL.

5

ÇEKEREK NOTERLİĞİ

YOZGAT

  92.872,01.-TL.

6

DÖRTDİVAN NOTERLİĞİ

BOLU

  46.902,76.-TL.

7

ERCİŞ BİRİNCİ NOTERLİĞİ

VAN

316.952,98.-TL

8

ERFELEK NOTERLİĞİ

SİNOP

  66.442,06.-TL

9

ERZİN NOTERLİĞİ

HATAY

237.303,59.-TL

10

GENÇ NOTERLİĞİ

BİNGÖL

  70.574,25.-TL.

11

GÜMÜŞHACIKÖY NOTERLİĞİ

AMASYA

185.094,48.-TL.

12

GÜMÜŞHANE BİRİNCİ NOTERLİĞİ

GÜMÜŞHANE

224.222,31.-TL.

13

KADIŞEHRİ NOTERLİĞİ

YOZGAT

  62.481,98.-TL.

14

KUMRU NOTERLİĞİ

ORDU

149.487,96.-TL.

15

KURUCAŞİLE NOTERLİĞİ

BARTIN

  35.651,83.-TL.

16

MUCUR NOTERLİĞİ

KIRŞEHİR

148.241,56.-TL.

17

ORTAKÖYNOTERLİĞİ

AKSARAY

213.465,52.-TL.

18

PERŞEMBE NOTERLİĞİ

ORDU

139.079,37.-TL.

19

SİNCİK NOTERLİĞİ

ADIYAMAN

  18.468,15.-TL.

20

SULTANHİSAR NOTERLİĞİ

AYDIN

112.036,14.-TL.

21

ŞARKIŞLA NOTERLİĞİ

SİVAS

302.209,57.-TL.

22

TİREBOLU NOTERLİĞİ

GİRESUN

247.902,66.-TL.

23

ZARA NOTERLİĞİ

SİVAS

190.202,00.-TL.

7811/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2014 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF noterlikler münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlân olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI

2014 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

1

ELBİSTAN İKİNCİ NOTERLİĞİ

667.978,34.-TL.

2

ERZİNCAN BİRİNCİ NOTERLİĞİ

528.265,10.-TL.

3

ERZİNCAN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

395.964,86.-TL.

4

HAKKARİ NOTERLİĞİ

385.757,10.-TL.

5

KADİRLİ BİRİNCİ NOTERLİĞİ

433.216,84.-TL.

6

KARASU NOTERLİĞİ 

543.465,49.-TL.

7

KIZILTEPE BİRİNCİ NOTERLİĞİ

633.130,60.-TL.

8

MALKARA NOTERLİĞİ

585.421,56.-TL.

9

NİĞDE İKİNCİ NOTERLİĞİ

367.225,04.-TL.

10

ORHANGAZİ BİRİNCİ NOTERLİĞİ

318.518,60.-TL.

11

SOMA BİRİNCİ NOTERLİĞİ

490.364,70.-TL.

12

SORGUN NOTERLİĞİ

708.041,21.-TL.

13

SUNGURLU NOTERLİĞİ

413.023,36.-TL.

14

TARSUS DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

502.410,42.-TL.

15

TAVAS NOTERLİĞİ

322.978,17.-TL.

16

TERME NOTERLİĞİ

681.906,55.-TL.

17

UŞAK DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

413.330,82.-TL.

18

YALOVA İKİNCİ NOTERLİĞİ

511.258,16.-TL.

7810/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2014 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN BU NOTERLİKLERE atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

 

SIRA

NO

NOTERLİĞİN ADI

2014 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

1

ALTINDAĞ İKİNCİ NOTERLİĞİ

1.004.900,05.-TL.

2

ALTINDAĞ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.116.908,10.-TL.

3

BAKIRKÖY ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.344.775,49.-TL.

4

BEŞİKTAŞ BEŞİNCİ NOTERLİĞİ

1.840.843,42.-TL.

5

BEYOĞLU YİRMİNCİ NOTERLİĞİ

1.155.311,58.-TL.

6

BURSA DOKUZUNCU NOTERLİĞİ

1.053.118,52.-TL.

7

ERZURUM ALTINCI NOTERLİĞİ

   470.966,89.-TL.

8

ESKİŞEHİR ALTINCI NOTERLİĞİ

   777.011,02.-TL.

9

GEBZE BİRİNCİ NOTERLİĞİ

1.129.386,50.-TL.

10

GEBZE SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ

   794.490,71.-TL.

11

GEBZE ONBEŞİNCİ NOTERLİĞİ

   868.471,02.-TL.

12

İSTANBUL ONDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

   763.719,48.-TL.

13

KADIKÖY YİRMİDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.538.372,64.-TL.

14

SİVAS ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.203.169,77.-TL.

15

ŞANLIURFA DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.413.066,88.-TL.

7809/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 13.08.2015     Karar No: 6880

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Hanedan Enerji Yatırımları San. Tic. A.Ş.

• MERKEZİ ve

 TEBLİGAT ADRESİ        :  Kızkulesi Sokak No: 40    06700 Gaziosmanpaşa/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  27.06.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  39.320

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER        :  Edirne

• PAFTA NUMARASI      :  AR/HND/F17-A

KARAR:

Hanedan Enerji Yatırımları San. Tic. A.Ş.’nin ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı %2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

7796/1-1

—————

Transatlantic Exploration Mediterranean Int. Pty. Ltdnin F18-b3 no.lu paftada bir adet arama ruhsatı iktisabı için 14.08.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 ncü maddesinin 1 nci fıkrası gereğince ilan olunur.

7795/1-1

—————

Transatlantic Exploration Mediterranean Int. Pty. Ltd. Şti.’nin F19-a4 numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 14.08.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

7793/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 20.08.2015     Karar No: 6885

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Petrogas Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

• MERKEZ ADRESİ          :  Nispetiye Cad. Akmerkez B Blok Kat: 6   34330 Etiler-Beşiktaş-İSTANBUL

• TEBLİGAT ADRESİ       :  Sheraton Ankara Otel ve Kongre Merkezi Boğaz Sokak No:10 Gaziosmanpaşa 06700 Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  30.06.2015

RUHSATIN:

• KONUSU                         :  İşletme ruhsatı

• KAPSADIĞI İLLER        :  Edirne

• KAPSADIĞI İLÇELER   :  Merkez, Havsa, Süloğlu

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  6.164 hektar

• PAFTA NUMARASI      :  ARİ/PPG/K/E17-c1-2

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

KÖŞE NO

ENLEM

BOYLAM

a

41º45’00’’00’’’

26º49’00’’00’’’

b

41º39’00’’00’’’

26º49’00’’00’’’

c

41º39’00’’00’’’

26º45’00’’00’’’

d

41º45’00’’00’’’

26º45’00’’00’’’

KARAR:

Petrogas Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 18.08.2015 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Petrogas Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 30.06.2015 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/PPG/K/E17-c1-2 pafta numaralı petrol işletme ruhsatının sahanın mevcut rezerv durumu ve bu rezervden üretilebileceği miktar dikkate alınarak 5 yıl süre ile verilmesine karar verilmiştir.

Bu kararın yayımı tarihinde Petrogas Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne bir adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

7794/1-1


Sayıştay Başkanlığından:

Adları aşağıda yazılı Kamu İdarelerinin hizalarında belirtilen yıla ilişkin hesap ve işlemlerinin denetimi sırasında,  denetçiler tarafından tespit edilen kamu zararına yol açan hususlar hakkında, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 48 inci maddesi gereğince yazılı savunmalarının alınması maksadıyla aranılan ve dairelerince gösterilen adreslerde bulunamayan ad ve soyadları ile memuriyet unvanı ve görevleri gösterilen sorumluların, konu ile ilgili sorgularını almak veya kendilerine tebligatın yapılabileceği açık adreslerini bildirmek üzere, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde bizzat veya yazı ile Başkanlığımıza başvurmaları gerektiği; aksi takdirde işbu ilanın tebligat yerine geçeceği ilan olunur.

 

MUHASEBE BİRİMİNİN ADI

HESABIN

YILI

ADI VE SOYADI

UNVANI

GÖREVİ

ÇORUM SUNGURLU BELEDİYESİ

2014

EKREM ŞAHİNBAZ

Memur

Gerçekleştirme Görevlisi

7792/1-1


Karpuzlu Kaymakamlığından:

Karar No       : 04

Karar Tarihi   : 08/07/2015

Müşteki         : Mehmet UYSAL

Sanık             : Fulya PEKMEZ

4483 sayılı Kanun gereğince, Kaymakamlığımızca “Soruşturma İzni Verilmemesine” ilişkin kararımız müştekinin adresi tespit edilemediğinden, karar kendisine tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Kanununun ilgili maddeleri gereği müştekiye ilanen tebliğ olunur.

7838/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul’un 19/03/2015 tarihli ve 5523-75 sayılı Kararı ile; MYG/2907-3/28691 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Adar Gres Petrol Madeni Yağ Kimyevi Maddeler Üretim Pazarlama İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ilgili lisans sahibinin lehine olması nedeniyle 28/03/2013 tarihindeki değişiklikten önceki ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince, 308.194, -TL. idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7837/1/1-1

—————

Kurul’un 19/03/2015 tarihli ve 5523-46 sayılı Kararı ile; MYĞ/521-17/12933 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Apet Anadolu Petrol ve Madeni Yağ Fabrikaları Sanayi Ticaret Ltd.Şti. hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ilgili lisans sahibinin lehine olması nedeniyle 28/03/2013 tarihindeki değişiklikten önceki ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince, 308.194, -TL. idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7837/2/1-1

—————

Kurul’un 19/03/2015 tarihli ve 5523-48 sayılı Kararı ile; MYG/2907-3/28691 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi MYG/2901-2/28662 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Ekin Madeni Yağ Sanayi Petrol Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ilgili lisans sahibinin lehine olması nedeniyle 28/03/2013 tarihindeki değişiklikten önceki ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince, 308.194, -TL. idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7837/3/1-1

—————

Kurul’un 19/03/2015 tarihli ve 5523-50 sayılı Kararı ile; MYG/3074-1/28996 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi General Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ilgili lisans sahibinin lehine olması nedeniyle 28/03/2013 tarihindeki değişiklikten önceki ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince, 308.194, -TL. idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7837/4/1-1

—————

Kurul’un 19/03/2015 tarihli ve 5523-51 sayılı Kararı ile; DAĞ/2819-5/28420 sayılı Dağıtıcı lisansı sahibi Get Oil Enerji Anonim Şirketi hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ilgili lisans sahibinin lehine olması nedeniyle 28/03/2013 tarihindeki değişiklikten önceki ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince, 308.194, -TL. idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7837/5/1-1

—————

Kurul’un 19/03/2015 tarihli ve 5523-53 sayılı Kararı ile; DAĞ/818-3/17730 sayılı Dağıtıcı lisansı sahibi Marpet Otomotiv Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ilgili lisans sahibinin lehine olması nedeniyle 28/03/2013 tarihindeki değişiklikten önceki ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince, 308.194, -TL. idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7837/6/1-1

—————

Kurul’un 19/03/2015 tarihli ve 5523-54 sayılı Kararı ile; MYĞ/529-192/13526 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Maysan Oto Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ilgili lisans sahibinin lehine olması nedeniyle 28/03/2013 tarihindeki değişiklikten önceki ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince, 308.194, -TL. idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7837/7/1-1

—————

Kurul’un 19/03/2015 tarihli ve 5523-56 sayılı Kararı ile; MYG/3056-3/28923 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Mirsoy Petrol Kimya ve Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ilgili lisans sahibinin lehine olması nedeniyle 28/03/2013 tarihindeki değişiklikten önceki ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince, 308.194, -TL. idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7837/8/1-1

—————

Kurul’un 19/03/2015 tarihli ve 5523-57 sayılı Kararı ile; MYĞ/2396-9/27080 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Mms Kimya İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ilgili lisans sahibinin lehine olması nedeniyle 28/03/2013 tarihindeki değişiklikten önceki ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince, 308.194, -TL. idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7837/9/1-1

—————

Kurul’un 19/03/2015 tarihli ve 5523-61 sayılı Kararı ile; MYĞ/2354-2/27012 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Opt Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat İthalat ve İhracat Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ilgili lisans sahibinin lehine olması nedeniyle 28/03/2013 tarihindeki değişiklikten önceki ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince, 308.194, -TL. idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7837/10/1-1

—————

Kurul’un 19/03/2015 tarihli ve 5523-62 sayılı Kararı ile; MYĞ/2522-3/27559 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Ortadoğu Madeni Yağları İthalat İhracat Nakliyat Alternatif Enerji ve Petrol Ürünleri İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ilgili lisans sahibinin lehine olması nedeniyle 28/03/2013 tarihindeki değişiklikten önceki ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince, 308.194, -TL. idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7837/11/1-1

—————

Kurul’un 19/03/2015 tarihli ve 5523-63 sayılı Kararı ile; MYG/3112-1/29122 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Özler Petro Kimya Madeni Yağlar İmalat İthalat İhracat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ilgili lisans sahibinin lehine olması nedeniyle 28/03/2013 tarihindeki değişiklikten önceki ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince, 308.194, -TL. idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7837/12/1-1

—————

Kurul’un 19/03/2015 tarihli ve 5523-64 sayılı Kararı ile; MYĞ/3266-2/29592 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Pakpet Kimya Gıda ve Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ilgili lisans sahibinin lehine olması nedeniyle 28/03/2013 tarihindeki değişiklikten önceki ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince, 308.194, -TL. idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7837/13/1-1

—————

Kurul’un 19/03/2015 tarihli ve 5523-65 sayılı Kararı ile; MYĞ/521-16/12932 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Petfer Madeni Yağ San. ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ilgili lisans sahibinin lehine olması nedeniyle 28/03/2013 tarihindeki değişiklikten önceki ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince, 308.194, -TL. idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7837/14/1-1

—————

Kurul’un 19/03/2015 tarihli ve 5523-66 sayılı Kararı ile; MYĞ/2214-2/26464 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Petroil Madeni Yağ Pazarlama İmalat İthalat İhracat Nakliye Danışmanlık ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ilgili lisans sahibinin lehine olması nedeniyle 28/03/2013 tarihindeki değişiklikten önceki ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince, 308.194, -TL. idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7837/15/1-1

—————

Kurul’un 19/03/2015 tarihli ve 5523-67 sayılı Kararı ile; MYĞ/565-43/14720 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Sarıkaya Petrol Ürünleri Madeni Yağlar Boya İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Tic Anonim Şirketi hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ilgili lisans sahibinin lehine olması nedeniyle 28/03/2013 tarihindeki değişiklikten önceki ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince, 308.194, -TL. idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7837/16/1-1

—————

Kurul’un 19/03/2015 tarihli ve 5523-68 sayılı Kararı ile; MYĞ/2552-2/27679 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Selçuklu Madeni Yağ Kimyasal Maddeler Paketleme Nakliye ve Plastik Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ilgili lisans sahibinin lehine olması nedeniyle 28/03/2013 tarihindeki değişiklikten önceki ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince, 308.194, -TL. idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7837/17/1-1

—————

Kurul’un 19/03/2015 tarihli ve 5523-70 sayılı Kararı ile; MYĞ/1181-8/21994 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Sistem Grup Otomotiv Prodüksiyon Reklam Ve Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ilgili lisans sahibinin lehine olması nedeniyle 28/03/2013 tarihindeki değişiklikten önceki ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince, 308.194, -TL. idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7837/18/1-1

—————

Kurul’un 19/03/2015 tarihli ve 5523-71 sayılı Kararı ile; İHR/3419-2/30014 sayılı İhrakiye teslim lisansı sahibi Tezer İnşaat İhrakiye Temizlik Gıda Madencilik Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti. hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ilgili lisans sahibinin lehine olması nedeniyle 28/03/2013 tarihindeki değişiklikten önceki ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince, 308.194, -TL. idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7837/19/1-1

—————

Kurul’un 19/03/2015 tarihli ve 5523-73 sayılı Kararı ile; MYG/2766-1/28283 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Yakapet Grup Petrol Madeni Yağ Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ilgili lisans sahibinin lehine olması nedeniyle 28/03/2013 tarihindeki değişiklikten önceki ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince, 308.194, -TL. idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7837/20/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Bartın İli, Merkez İlçesi, 107 ada, 13 parsel üzerindeki 949314 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 4030 Ticaret Sicil No ile Bartın Ticaret Odasına kayıtlı 1116 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bartın Demir Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 2015/590 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, 28.07.2015 tarihli ve E.2015/590 sayılı karar ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Bartın Demir Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 21.08.2015 tarihli ve 23294 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

7835/1-1

—————

Erzincan İli, Merkez İlçesi, Kavakyolu Beldesi, 318 ada, 8 parsel üzerindeki 801974 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 1478 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hakkani Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı veya yetkilisi Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi, Murat KORT tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 18.05.2015 tarih ve 2014/651-K.2015/852 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Makine Mühendisi, Murat KORT (Denetçi No: 18535, Oda Sicil No:56423) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 18.08.2015 tarih ve 22941 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7848/1/1-1

—————

Erzincan İli, Merkez İlçesi, Kavakyolu Beldesi, 318 ada, 8 parsel üzerindeki 801974 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 1478 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hakkani Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı veya yetkilisi Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi, Murat KORT tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 18.05.2015 tarih ve 2014/651-K.2015/852 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Hakkani Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 21.08.2015 tarih ve 23434 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7848/2/1-1

—————

İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Doğanbey-Payamlı Belediyesi, 27 pafta, 5263 parsel, Alaçatı Belediyesi, 27L4 pafta, 4292 ada, 5 parsel ve 29PLIII pafta, 4540 ada, 2 parsel, Gaziemir Belediyesi, P1A ada, 30C parsel, Konak Belediyesi, 527 pafta, 7530 ada, 7 parsel, Bornova Belediyesi, 29 L1-D pafta, 10932 ada, 9 nolu parseller üzerindeki inşaatların denetimini üstlenen 32 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Anadolu Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Mehmet Zeki ÖZGÜR (Denetçi No:182, Oda Sicil No:27455) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesi’nde görülen ve bozmadan sonra “davanın reddi” yönündeki 30.06.2010 tarihli ve E.2010/310-K.2010/953 sayılı kararına karşı davacı tarafın vaki temyiz talebi Danıştay 6. Dairenin 24.12.2013 tarihli ve E.2011/1943-K.2013/9164 sayılı kararı ile “temyiz talebinin kabulüne, zikredilen Mahkeme kararının bozulmasına” hükmedildiği ve Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin 2014/787 esasında yeniden görülen davada 22.05.2015 tarihli ve E.2014/787-K.2015/752 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 30.01.2007 tarih ve 26419 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mehmet Zeki ÖZGÜR (Denetçi No:182, Oda Sicil No:27455) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 21.08.2015 tarihli ve 23435 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7848/3/1-1

—————

İzmir İli, Çiğli İlçesi, 21667 ada, 6 parsel üzerindeki 721458 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Tayfun Ali ERTAYRAN (Denetçi No: 13288, Oda Sicil No: 4428) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 03.07.2015 tarihli ve E.2015/975 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Tayfun Ali ERTAYRAN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 20.08.2015 tarihli ve 23231 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

7836/1-1


TSE İzmir Belgelendirme Müdürlüğünden:

HAZİRAN 2015 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

 

FİRMA ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

OCP OLIMPIA OTO CAM PAZ. VE TİC.A.Ş. İZMİR ŞUBE

TS 13347

35-HYB-5492

23.06.2015

FİRMA İSTEĞİ

AÇL OTOMOTİV İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM İNSAN KAYNAKLARI TEKSTİL GIDA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12047

35-HYB-1953

23.06.2015

FİRMA İSTEĞİ

EGE BETA OTOMASYON SİSTEMLERİ İTHALAT İHRACAT İNŞAAT VE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

KRT:17

KRT:21

35-HYB-1871

17.06.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ÜNALLAR OTOMOTİV TİC. SAN. A.Ş.

TS 12047

35-HYB-951

23.06.2015

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

MELSA BİSİKLET MOTORSİKLET VE YEDEK PARÇALARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 11921-

TS 12512

35-HYB-207

17.06.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ATİK PETROL TİC. A.Ş.

TS 11939-

TS 12663

35-HYB-870

10.03.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

7844/1/1-1

—————

TEMMUZ 2015 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

 

FİRMA ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

AYES ELEKTRONİK İNŞ. GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 10079-

TS 10956-

TS 12134-

TS 12850

35-HYB-5468

06.07.2015

FİRMA İSTEĞİ

STEP BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 13242

35-HYB-5258

03.07.2015

FİRMA İSTEĞİ

ÇELİK OTO GAZ OZAN ÇELİK

TS 12664-1

35-HYB-4939

21.07.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ÖZDEN OTOMOTİV LPG 0SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK TAŞIMACILIK İNŞAAT TURİZM GIDA MADDELERİ TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.

TS 12664-1

35-HYB-5204

10.07.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

EGESAN GÜNEŞ ENERJİSİ YAPI MARKET İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12690

35-HYB-2537

29.07.2015

FİRMA İSTEĞİ

KM KISMET MOBİLYA TEKSTİL ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12487

35-HYB-1432

29.07.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

DEVİNİM TEKNOLOJİ VE TELEKOMÜNİKASYON ÜRÜNLERİ İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET A.Ş.

TS 12134-

TS 12426-

TS 13560

35-HYB-2167

23.07.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

KÜLAHÇIOĞLU MODA SAAT TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.

TS 13187

35-HYB-2377

30.07.2015

FİRMA İSTEĞİ

ME-SA TEKNİK-MEHMET SAATÇIOĞLU

TS 10079-

TS 10956-

TS 12850

35-HYB-5476

06.07.2015

FİRMA İSTEĞİ

7844/2/1-1


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

                                           TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

                                                   KORUMA BÖLGE KURULU

                                                                     KARAR

                                                                                                                              61.05/240

Toplantı Tarihi ve No    : 29.07.2015-126                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 29.07.2015-2443                                           TRABZON

7717/1/1-1

 

                                    —————

                                           TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

                                                   KORUMA BÖLGE KURULU

                                                                     KARAR

                                                                                                                              61.06/128

Toplantı Tarihi ve No    : 29.07.2015-126                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 29.07.2015-2444                                           TRABZON

7117/2/1-1

 

                                    —————

                                           TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

                                                   KORUMA BÖLGE KURULU

                                                                     KARAR

                                                                                                                                28.06/85

Toplantı Tarihi ve No    : 29.07.2015-126                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 29.07.2015-2457                                           TRABZON

 

7117/3/1-1

 

                                    —————

                                           TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

                                                   KORUMA BÖLGE KURULU

                                                                     KARAR

                                                                                                                                28.12/29

Toplantı Tarihi ve No    : 29.07.2015-126                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 29.07.2015-2459                                           TRABZON

7117/4/1-1

 

                                    —————

                                           TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

                                                   KORUMA BÖLGE KURULU

                                                                     KARAR

                                                                                                                                29.03/58

Toplantı Tarihi ve No    : 29.07.2015-126                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 29.07.2015-2467                                           TRABZON

7117/5/1-1

                                    —————

                                           TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

                                                   KORUMA BÖLGE KURULU

                                                                     KARAR

                                                                                                                                28.16/12

Toplantı Tarihi ve No    : 29.07.2015-126                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 29.07.2015-2464                                           TRABZON

7117/6/1-1

                                    —————

                                           TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

                                                   KORUMA BÖLGE KURULU

                                                                     KARAR

                                                                                                                              61.00/937

Toplantı Tarihi ve No    : 29.07.2015-126                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 29.07.2015-2470                                           TRABZON

 

7117/7/1-1

                                    —————

                                           TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

                                                   KORUMA BÖLGE KURULU

                                                                     KARAR

                                                                                                                              29.00/537

Toplantı Tarihi ve No    : 29.07.2015-126                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 29.07.2015-2471                                           TRABZON

 

7117/8/1-1

                                    —————

                                           TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

                                                   KORUMA BÖLGE KURULU

                                                                     KARAR

                                                                                                                              53.04/126

Toplantı Tarihi ve No    : 30.07.2015-127                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 30.07.2015-2479                                           TRABZON

 

7117/9/1-1

                                    —————

                                           TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

                                                   KORUMA BÖLGE KURULU

                                                                     KARAR

                                                                                                                                28.15/26

Toplantı Tarihi ve No    : 30.07.2015-127                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 30.07.2015-2480                                           TRABZON

 

 

7117/10/1-1


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Profesör ve Doçentlerin Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadrolarına posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1. 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 25. ve 26. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak,

2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması,

3. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri (Profesör kadroları için yedi, Doçent kadroları için beş nüsha) , Doçentlik Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.

4. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5. Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

6. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

 

BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

-

1

3

Türkiye'nin Afrika ve Balkan açılımları ile enerji diplomasisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

KAMU YÖNETİMİ

SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER

-

1

1

Neoliberal Sağlık ve Eğitimde Kimlik Politikaları alanlarında çalışma yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM PROG.VE ÖĞRETİMİ

-

1

1

Öğrenme stilleri, yansıtıcı düşünme ve açık sınıflar konularında çalışmalar yapmış olmak.

TÜRKÇE EĞİTİMİ

TÜRKÇE EĞİTİMİ

-

1

1

Sınavlar ve Türkçe ders kitaplarının karşılaştırılmasına yönelik çalışma yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

BİYOLOJİ

GENEL BİYOLOJİ

-

1

3

Alg sistematiği, kimyası ve kültürü konularında çalışmalar yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANASANATDALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

RESİM

RESİM

-

1

3

Türk resim sanatında Kadın ve Günlük Yaşam konularında çalışmalar yapmış olmak.

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

1

-

-

Uzaktan algılama ve arazi kullanımı ve değişimi konularında çalışma yapmış olmak.

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

-

1

3

Sürdürülebilir Gelişim ve Katılımcı Planlama konularında çalışma yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ

SİSMOLOJİ

-

1

1

Aktif kaynak sismolojisi ve ışın izleme konularında çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST.

-

1

3

Çocuk kardiyolojisi alanında yan dal uzmanı olmak, sporcu çocuklar üzerine çalışma yapmış olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

KARDİYOLOJİ

-

1

1

Atrial fibrilasyonda yeni nesil oral antikoagulan tedavisi ile ilgili çalışma yapmış omak.

TEMEL TIP BİLİMLERİ

TIBBİ BİYOKİMYA

-

1

1

Manyetik alanlar ve Oksidatif DNA hasarı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

ZOOTEKNİ

HAYVAN YETİŞTİRME

1

-

-

Küçükbaş hayvan yetiştirmede üreme davranışları ve özellikleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA

-

-

1

1

Su stresinin uzaktan algılama teknikleri ile belirlenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRET.

-

1

-

-

Su kaynaklarının kullanımı ve su kirliliği konusunda çalışmalar yapmış olmak.

7788/1-1