27 Ağustos 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29458

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

T.C. Merkez Bankasından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Belediye Encümenimizin 11.06.2015 tarih ve 885/2011 sayılı, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 30.07.2015 tarih ve 1965/4483 sayılı kararları ile onaylanan 84327 nolu parselasyon planı Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

Mahallesi          Ada         Parsel

ERGAZİ       14700           2

ERGAZİ       15418           1

7769/1-1


Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

BURSA-İZNİK DERBENT MAHALLESİ DEĞİRMENKAYA KAYNAĞI KORUMA ALANI

1 - Bursa İli, İznik İlçesi, Derbent Mahallesi, Değirmenkaya kaynağının debisi 13,0 l/s ve yıllık emniyetli verim 400.000 m3/yıl olarak belirlenmiştir.

2 - Bursa İli, İznik İlçesi, Derbent Mahallesi, Değirmenkaya Kaynağı, tamamlanma aşamasında olan Derbent Göletinin tek beslenim kaynağıdır. Bu kaynak 2014-2050 yılları arasında Derbent mahallesine içme ve kullanma suyu temini programına alınmıştır.

3 - Ekteki haritada sınırları belirtilen “Mutlak Koruma Alanı” ve ilave tedbirler, 6200 ve 167 Sayılı Kanunlara istinaden oluşturulan ve 7 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı “Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” ile 10 Ekim 2012 tarih ve 28437 sayılı “İçmesuyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ” hükümlerine göre oluşturulmuştur.

4 - Ekteki haritada kırmızı çizgi ile çevrelenmiş olan ve fazla yayılım göstermeyen Bilecik kireçtaşı birimi, Değirmenkaya kaynağının rezervuar alanını oluşturmakta olup bu birimde, Mutlak koruma alanı dışındaki faaliyetler için ilave tedbirler gerekli görülerek oluşturulmuştur.

5 - Mutlak Koruma Alanı için uyulması gereken şartlar Çizelge l’de ve Mutlak Koruma Alanı Dışındaki Faaliyetler İçin İlave Tedbirler Çizelge 2’de verilmiştir.

6 - Bursa İli, İznik İlçesi, Derbent Mahallesi, Değirmenkaya Kaynağı Mutlak Koruma Alanı İlanı ve ilave tedbirler, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Onay'ı ve Resmi Gazete'de yayınlanmasını müteakip yürürlüğe girer.

Çizelge 1. Mutlak Korama alanına ait bilgiler ve korama alanında uyulması gereken kurallar

 

ADI

NO

AÇIKLAMA

MUTLAK

KORUMA

ALANI

1

Ekteki haritada mutlak korama sınırı, yarıçapı 100 m olarak belirtilen ve tam ortasında Bursa İli, İznik İlçesi, Derbent Mahallesi, Değirmenkaya kaynağının bulunduğu bölge “Mutlak Koruma Alanı” olarak tespit edilmiş olup, bu alanda hiçbir faaliyete izin verilmeyecektir. Değirmenkaya kaynağı merkez olmak üzere 100 m’lik yarıçap ile belirlenen kaynak çevresine uygun aralıklarla uyarı levhaları yerleştirilecek veya engelleyici mesnetler (duvar, tel) yerleştirilecektir.

2

“Mutlak Koruma Alanı” içerisinde su temin gayesi ile her türlü çap ve derinlikte su yapısının inşası yasaklanmıştır. Ancak, DSİ tarafından kaynak geliştirme çalışmaları yapmak üzere her türlü çap ve derinlikte sondaj kuyusu açılabilecek/açtırabilecektir.

3

Mutlak Koruma Alanı’nda yalnız yeraltısuyu işletme tesisinin bulunmasına ve çalışmasına müsaade edilir, başka hiçbir maksat için izin verilemez.

4

Çöp, moloz, çamur gibi atıkların, arıtılmış dahi olsalar atık suların Mutlak Koruma Alanı ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesi yasaktır.

5

Mutlak Koruma Alanı içerisinde, suların kirlenmesine neden olabilecek her türlü zirai ilaç, gübre, deterjan, kimyasal madde vb. kullanımı yasaktır.

6

Resmi Gazete’deki ilan tarihinden önce Mutlak Koruma Alanında DSİ tarafından verilen sulama ve diğer amaçlar için verilmiş kuyu belgesi var ise, Resmi Gazete ilanından sonra kuyu belgeleri iptal edilecektir.

7

Mutlak Koruma Alanı içerisinde, ilan tarihinden sonra herhangi bir yapılaşmaya izin verilmeyecektir.

 

Çizelge 2. Mutlak Koruma Alanı Dışındaki Faaliyetler İçin İlave Tedbirler

 

ADI

NO

AÇIKLAMA

MUTLAK

KORUMA

ALANI

DIŞINDAKİ

FAALİYETLER

İÇİN İLAVE

TEDBİRLER

1

Mutlak Koruma Alanı Dışındaki Faaliyetler İçin İlave Tedbirler, ekteki haritada kırmızı çizgi ile çevrelenen Bilecik kireçtaşı birimini kapsamaktadır.

2

Bu birimde, kentsel yapılaşma (rekreasyon tesisleri hariç), uçak pisti ve karayolu demiryolu vb. yol yapımı yasaktır.

3

Kentsel ve evsel atıkların (katı ve sıvı atıklar dâhil) depolanması, üretimi ve yok edilmesi ve mezarlık yeri seçilmesi yasaktır.

4

Madencilik faaliyetleri ile ilgili olarak işletme yapmak, zenginleştirme, gang veya atık malzemenin yıkanması, taş ve mermer ocağından malzeme alınması gibi faaliyetlerin yapılması yasaktır.

5

Endüstriyel fabrikalar, organize sanayi bölgeleri, nükleer aktiviteler, gübre, çöp ve pestisitler (depolama, yok etme), akaryakıt, LPG istasyonu vb. yakıt depolama ve iletme tesisleri, katı atık ve tehlikeli atık düzenli depolama tesisleri (atık barajları) gibi faaliyetlerin yapılması yasaktır.

6

“Bilecik Kireçtaşı” birimi içerisinde su temin gayesi ile her türlü çap ve derinlikte su yapısının inşası yasaklanmıştır. Ancak, DSİ tarafından kaynak geliştirme çalışmaları ve YAS araştırması amacı ile her türlü çap ve derinlikte sondaj kuyusu açılabilecek/açtırabilecektir.

7

Çöp, moloz, çamur, pasa gibi evsel, sanayi, madencilik vb. faaliyetlerin atıklarının “Bilecik Kireçtaşı” birimi ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesine izin verilemez. İlan tarihinden önce gerçekleştirilmiş olan mevcut kentsel yapılaşma alanlarında altyapı ve kanalizasyon eksikse tamamlanarak atık suların yeraltısuyuna sızmadan koruma alanı sınırları dışına çıkartılacaktır.

8

“Bilecik Kireçtaşı” birimi içerisinde ilan tarihinden sonra turistik tesis iskan, konut, endüstri depolama vb. kullanımlar amacıyla hiçbir surette yapılaşmaya izin verilemez.

9

“Bilecik Kireçtaşı” birimi içerisinde arıtılmış dahi olsa atık su deşarjına izin verilemez.

10

“Bilecik Kireçtaşı” birimi içerisinde suların kirlenmesine neden olabilecek her türlü deterjan, kimyasal madde vb. kullanımı yasaktır.

11

Bursa İli, İznik İlçesi, Derbent Mahallesi, Değirmenkaya kaynağı civarının topoğrafik, jeolojik ve hidrojeolojik koşulları dikkate alınarak belirlenen ve ekli haritada Bilecik Kireçtaşı olarak gösterilen Değirmenkaya Kaynağı beslenim sahasının sınırları içerisinde ilan tarihinden önce İlgili kuramlardan izin alan mermer ve taş ocağı işletmeciliği ruhsatına sahip işletmeler, ilgili kuramların kendilerine tanımış oldukları süre sonuna kadar izin verilmiş olan üretim kapasiteleriyle faaliyetlerine devam edebilirler. İşletme sürelerinin bitiminden itibaren faaliyetlerine son vereceklerdir.

12

Değirmenkaya Kaynağı beslenim sahasının içerisinde ilan tarihinden önce İlgili kuramlardan izin alan mermer ve taş ocağı işletmeleri, yeraltısuyunun kirlenmesine neden olabilecek faktörlerin bertaraf edilmesi için her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Her türlü artığın taşınabilir tanklar vb. gibi zemin ile doğrudan temasının bulunmadığı sistemlerle depolanarak, yerel yönetimlerce gösterilen deşarj noktalarına deşaıj etmeleri gerekmektedir.

7689/1-1


Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  :  27.08.2015

Son Başvuru Tarihi    :  10.09.2015

Üniversitemizin ilgili biriminde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent Kadrosu İçin Gerekli Belgeler

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), resmi kurumlarca onaylanmış diplomalar (Lisans, Yüksek lisans, Doktora, yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile ilgili birime müracaat etmeleri gerekmektedir.

Notlar

1 - Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve saat daha sonra www.tunceli.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Başvuru Adresi ve İletişim

Tunceli Üniversitesi

Aktuluk Mahallesi Üniversite Yerleşkesi Merkez/TUNCELİ

Tel: 0 428 213 17 94

 

Birimi/Bölümü

Anabilim dalı

Unvanı

Adet

Derece

İlan şartı

İnşaat Mühendisliği

Hidrolik

Yardımcı Doçent

1

1

Köprü kenar ayakları etrafında kıvrımlı bir kanal boyunca oluşan yerel oyulmanın deneysel olarak incelenmesi konusunda doktora yapmış olmak.

Tunceli M.Y.O

Gıda İşleme

Yardımcı Doçent

1

3

Tunceli Yöresinde yetişen yenilebilir bazı makrofungus türlerinin sitotoksik etkileri ile antioksidan ve antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması konu-sunda doktora yapmış olmak

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Yardımcı Doçent

1

3

XIX yüzyılda kutsal yerler sorunu konusunda doktora yapmış olmak.

TMYO Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri

Laboratuvar Teknolojisi

Yardımcı Doçent

1

3

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Temelli Harmanlanmış öğrenme ortamının fen bilgisi öğretmen adaylarının temel astronomi konularındaki TPAB ve sınıf işçi uygulamalarına etkisi konusunda doktora yapmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yardımcı Doçent

1

3

Ankilozan spondilit hastalığına genetik yatkınlığın kütle spektroskopisi ile belirlenmesi alanında doktora yapmış olmak.

Su Ürünleri Temel Bilimleri

Balıkçılık

Temel

Bilimleri

Yardımcı Doçent

1

5

Mustelus mustelus ve Scyliorhirnus canicula'nın bazı biyolojik özelliklerinin incelenmesi konusunda doktora yapmış olmak

Avlama ve İşleme Teknolojisi

Avlama Teknolojisi

Yardımcı Doçent

1

5

Farklı Esansiyel yağlar ve kitosan ile hazırlanan filmlerle ambalajlanmış Luciobarbus esocinusfiletolarının raf ömrünün araştırılması konusunda doktora yapmış olmak.

TMYO Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü

Harita ve Kadastro

Yardımcı Doçent

1

3

Dedegöl Dağı Buzul Jeomorfolojisi etüdü isimli doktora çalışması yapmış olup, Munzur dağlarının Jeomorfolisi ile ilgili çalışmaları olmak.

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

Malzeme

Yardımcı Doçent

1

3

Biyo malzemelerle yüzey kaplama konusunda doktora yapmış olmak.

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Yardımcı Doçent

1

3

Yeni Türk Edebiyatı alanında doktora yapmış olup, Romanlarda yapı ve izlek konularında çalışmaları olmak.

7602/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 61 pafta, 1465 ada, 78 parsel üzerindeki 866402 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 6881 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 892 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 27.05.2015 tarihli ve E.2014/1322-K.2015/620 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 03.08.2014 tarihli ve 29077 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 06.08.2015 tarih ve 21951 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7696/1/1-1

—————

Tekirdağ İli, Şarköy İlçesi, 26.30.C pafta, 464 ada, 128 parsel üzerindeki 850890 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 6881 Ticaret Sicil No ile Tekirdağ Ticaret Odasına kayıtlı 892 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 27.03.2015 tarihli ve E.2014/1840-K.2015/322 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 29.06.2014 tarihli ve 29045 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 06.08.2015 tarih ve 21955 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7696/2/1-1

—————

Antalya İli, Kemer İlçesi, 251 ada, 6 parsel üzerindeki 235867 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 762 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip CRE Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Mehmet Faruk ÖZBİLGİ (Denetçi No: 15012, Oda Sicil No: 27115) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 25.06.2015 tarihli ve E.2014/2223-K.2015/1054 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 29.06.2014 tarihli ve 29045 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mehmet Faruk ÖZBİLGİ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 07.08.2015 tarih ve 22041 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7696/3/1-1

—————

Antalya İli, Kemer İlçesi, 90 ada, 1 parsel üzerindeki 606003 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 762 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip CRE Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Yaşar GÜNEŞ (Denetçi No: 19420, Oda Sicil No: 13156) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 06.07.2015 tarihli ve E.2015/998 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Yaşar GÜNEŞ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 06.08.2015 tarih ve 21964 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

7696/4/1-1

—————

İzmir İli, Bornova İlçesi, 4665 ada, 3 parsel üzerindeki 13029 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 94041 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 113 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bornova İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 04.06.2015 tarihli ve E.2015/664 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden 31.05.2014 tarihli ve 29016 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Bornova İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 06.08.2015 tarih ve 21968 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

7696/5/1-1

—————

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, 346 ada, 3 (sonrasında 15) nolu parsel üzerindeki yapının denetimini üstlenen 808 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bal Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Fedai ERGÜVEN (Denetçi No: 10281; Oda Sicil No: 6430) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 26.05.2015 tarihli ve E.2014/1432-K.2015/876 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 29.06.2014 tarihli ve 29045 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mehmet Fedai ERGÜVEN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 06.08.2015 tarih ve 21961 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7696/6/1-1

—————

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 1826 ada, 42 parsel (B Blok) üzerindeki 707661 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 761 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Burtek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Fatma Özen ÇERENÇE (Denetçi No: 18703; Oda Sicil No: 16084) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 30.04.2015 tarihli ve E.2014/1316-K.2015/752 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 26.03.2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Fatma Özen ÇERENÇE hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 06.08.2015 tarih ve 21966 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7696/7/1-1

—————

Kastamonu İli, Araç İlçesi, 68 ada, 69 parsel üzerindeki 872071 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 1225 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kastamonu Bir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Furkan ÖMERREİSOĞLU (Oda Sicil No: 91688) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 27.05.2015 tarihli ve E.2014/1424-K.2015/785 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 06.04.2014 tarihli ve 28964 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Furkan ÖMERREİSOĞLU hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 06.08.2015 tarih ve 21967 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7696/8/1-1

—————

İzmir İli, Bayındır İlçesi, 1231-J pafta, 645 ada, 3 nolu parsel üzerindeki 121888 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 365 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ünlü Çelik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Halilullah Ertuğrul ELÇİOĞLU (Denetçi No:6639, Oda Sicil No:8547) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 28.05.2015 tarihli ve E.2014/1183-K.2015/840 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 16.04.2014 tarihli ve 28974 Resmi Gazete ilanı ile Halilullah Ertuğrul ELÇİOĞLU hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 06.08.2015 tarih ve 21956 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7696/9/1-1

—————

Kırklareli ili, Merkez ilçesi, 4 ada, 50 parsel üzerindeki 923444 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 1339 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öz Kırklareli Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Kamil BENLİ (Oda Sicil No:84002) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 06.05.2015 tarihli ve E.2014/1731-K.2015/784 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 16.04.2014 tarihli ve 28974 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Kamil BENLİ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 06.08.2015 tarih ve 21958 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7696/10/1-1

—————

Kastamonu ili, Araç ilçesi, 68 ada, 69 parsel üzerindeki 872071 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 1225 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kastamonu Bir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Fatma Betül CEBECİ (Oda Sicil No: 87217) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 27.05.2015 tarihli ve E.2014/1425-K.2015/784 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 06.04.2014 tarihli ve 28964 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Fatma Betül CEBECİ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 06.08.2015 tarih ve 21960 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7696/11/1-1

—————

İzmir İli, Konak İlçesi, 685 ada, 15 parsel üzerindeki 643156 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 35 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Modül Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Atila DİNÇER (Denetçi No: 168, Oda Sicil No: 2541) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 09.07.2015 tarihli ve E.2015/1189 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden 11.03.2015 tarihli ve 29292 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Atila DİNÇER hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 07.08.2015 tarih ve 22039 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

7696/12/1-1

—————

İzmir İli, Konak İlçesi, 685 ada, 15 parsel üzerindeki 643156 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 35 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Modül Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Eşref Perviz TOĞULGA (Denetçi No: 148, Oda Sicil No: 4330) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 09.07.2015 tarihli ve E.2015/1188 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden 11.03.2015 tarihli ve 29292 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Eşref Perviz TOĞULGA hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 07.08.2015 tarih ve 22040 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

7696/13/1-1

—————

Edirne ili, Merkez ilçesi, E17D07B4C pafta, 2436 ada, 2 parsel üzerindeki 818656 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 1149 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Deta Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Reha GÜLER (Denetçi No:17355, Oda Sicil No:13985) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 03.07.2015 tarihli ve E.2015/508 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden 17.05.2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Reha GÜLER hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin 07.08.2015 tarih ve 22030 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

7696/14/1-1

—————

Edirne ili, Merkez ilçesi, E17D07B4C pafta, 2436 ada, 2 parsel üzerindeki 818492 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 1149 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Deta Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Reha GÜLER (Denetçi No:17355, Oda Sicil No:13985) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 03.07.2015 tarihli ve E.2015/509 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden 17.05.2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Reha GÜLER hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 07.08.2015 tarih ve 22031 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

7696/15/1-1

—————

İzmir İli, Konak İlçesi, 685 ada, 15 parsel üzerindeki 643156 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 48421 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 35 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Modül Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 09.07.2015 tarihli ve E.2015/1187 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden 11.03.2015 tarihli ve 29292 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Modül Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 07.08.2015 tarih ve 22038 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

7696/16/1-1

—————

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 8821 ada, 13 parsel üzerindeki 233074 YİBF (B Blok) nolu yapının denetimini üstlenen 387 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Akademi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Şükrü TAYLAN (Denetçi No:5313, Oda Sicil No: 8475) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 06.07.2015 tarihli ve E.2015/1010 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Şükrü TAYLAN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 07.08.2015 tarih ve 22043 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

7696/17/1-1

—————

İzmir İli, Bayraklı İlçesi, 8344 ada, 2 parsel üzerindeki 597514 YİBF (A Blok) nolu yapının denetimini üstlenen 94781-MERKEZ-8321 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 268 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Avrasya Yapı Denetim A.Ş. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 24.06.2015 tarihli ve E.2015/978 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Avrasya Yapı Denetim A.Ş. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 06.08.2015 tarih ve 21957 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

7696/18/1-1

—————

Aydın İli, Nazilli İlçesi, 122 pafta, 1247 ada, 134 parsel üzerindeki 219729 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 94781-MERKEZ-8321 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 268 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Avrasya Yapı Denetim A.Ş. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 18.05.2015 tarihli ve E.2013/1575-K.2015/716 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptal edilmesine” hükmedildiğinden 26.09.2013 tarihli ve 28777 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Avrasya Yapı Denetim A.Ş. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 06.08.2015 tarih ve 21963 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7696/19/1-1

—————

Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, 259 ada, 32 parsel üzerindeki 858299 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 4352 Ticaret Sicil No ile Kastamonu Ticaret Odasına kayıtlı 1226 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kastamonu Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 25.06.2015 tarihli ve E.2014/2284-K.2015/1055 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptal edilmesine” hükmedildiğinden 30.11.2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Kastamonu Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 06.08.2015 tarih ve 21962 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7696/20/1-1

—————

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, 22L-IV-C pafta, 13922 ada, 1 parsel üzerindeki 544885 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 268 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Avrasya Yapı Denetim A.Ş.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ufuk YOLCU (Denetçi No: 12960, Oda Sicil No: 13238) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 09.07.2015 tarihli ve E.2015/910 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden 04.02.2015 tarihli ve 29257 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ufuk YOLCU hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 07.08.2015 tarih ve 22036 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

7696/21/1-1

—————

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, 10736 ada, 13 parsel üzerindeki 281033 YİBF nolu (B Blok) yapının denetimini üstlenen 132401-MERKEZ Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 713 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Karşıyaka Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 07.05.2015 tarihli ve E.2014/1092-K.2015/964 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptal edilmesine” hükmedildiğinden 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Karşıyaka Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 07.08.2015 tarih ve 22035 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7696/22/1-1


 


 


 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Akpınar Eğitim Vakfı.

VAKFEDENLER: Serhat AKPINAR, Tomur AKPINAR, Toya AKPINAR, Memduh ERDAL, Sermin ERDAL, Ahmet AKPINAR.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE

NO'SU: İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16/07/2015 tarihinde kesinleşen 28/05/2015 tarihinde tavzih edilen 26/03/2015 tarih ve E:2014/524, K:2015/170 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Türkiye Cumhuriyeti Kanunları dahilinde eğitim ve öğretimin her tür ve kademesinde ve yüksek nitelikli hizmet verecek eğitim-öğretim okulları ve kurumları tesis etmek, bu kapsamda lise veya dengi bir öğrenime dayalı vakıf meslek yüksekokulu, vakıf üniversitesi, vakıf yüksek teknoloji enstitüsü, vakıf üniversiteleri ile vakıf yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde fakülteler, enstitüler, yüksek okullar, konservatuarlar, meslek yüksek okulları, destek hazırlık okulları veya birimleri ile uygulama ve araştırma merkezleri gibi diğer vakıf yükseköğretim kurumları kurmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000,00 TL Nakit.

YÖNETİM KURULU: Serhat AKPINAR, Tomur AKPINAR, Toya AKPINAR, Memduh ERDAL, Ahmet AKPINAR.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları, Türk Eğitim Vakfı'na, tasfiye tarihinde bu vakıf mevcut değilse, Kızılay'a, bu kurumun tasfiye tarihinde mevcut olmaması halinde onun yerini alan kuruma, o da yoksa Vakıflar Genel Müdürlüğünce belirlenecek benzer amaçlı bir vakfa ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

7768/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ