26 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29457

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünden:

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadroya Profesör alınacaktır. İlgili adayın,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25. ve 26. maddelerinde belirtilen şartları taşımaları, gerekmektedir.

İlgili adayın;

1 - 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde belirtilmiş olan Profesör olarak atanma şartlarını sağlamaları,

2 - Başvuru dilekçeleri ile birlikte özgeçmişlerini,

3 - Birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere, gösterecekleri bilimsel yayınlarını, doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ya da tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini, üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerine katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 (altı) takım dosya ile birlikte Mevlana Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm

Unvanı

Adet

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Prof. Dr.

1

7767/1-1


Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Kocaeli Ticaret Odası Eğitim Vakfı. (KOTEV)

VAKFEDENLER: Kocaeli Ticaret Odası.

VAKFIN İKAMETGÂHI: Kocaeli.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Kocaeli 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15.07.2015 tarihli ve E: 2015/273   K: 2015/423 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Vakfın eğitim hizmetlerinden yararlananları, Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı Türk Milletinin, milli, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek, beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, gelişmeye açık, hüner sahibi ve verimli kişiler olarak yetiştirmek, ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek, gerekli bilgi beceri davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle, hayata hazırlamak ve onların kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak, kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak şartıyla eğitimin her kademesinde orta ve yükseköğretim kurumları kurmak ve buralarda eğitim ve öğretim yaptırarak genç nesilleri; çağdaş teknolojiye hâkim, bilgi ve teknoloji üretebilen, uluslararası düzeyde rekabete hazır, doğaya karşı bilinçli ve sorumlu kişiler olarak yetiştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 1.000.000-TL (BirmilyonTürkLirası) nakit.

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığının tasfiyesi Vakıf Mütevelli Heyetince verilecek karara göre yapılacaktır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

7680/1-1


Sağlık Bakanlığından:

İstanbul İli Çekmece Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Büyükçekmece Devlet Hastanesi tarafından 26/02/2015 tarihinde 2015/12067 İhale Kayıt No ile yapılan "Bilgi İşlem Malzeme Alımı" ihalesine, hakkında yasaklama kararı olan şirketin ortağı ve temsile yetkili şirket müdürü tarafından vekil tayin edilen kişi eliyle imzalanan Teklif Mektubu ile (dolaylı olarak yasaklı kişi vasıtasıyla) katılan, bu fiili ile de; 4734 sayılı Kanun'un 17 nci maddesinin (e) bendinde; "11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak." şeklinde belirtilen yasak fiil veya davranışta bulunma fiilini gerçekleştirdiği idarece tespit edilen;

NORMDATA Destek ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi (Adres: Evren Mah. Gülbahar Cad. No: 55 Kat: 4 Güneşli-Bağcılar/İSTANBUL, İstanbul Ticaret Odası - Ticaret Sicil No:617806, Vergi Dai./No: Güneşli V.D./632 035 5893)'ne;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58 inci maddesi gereğince verilen ve 20/05/2015 tarihli ve 29361 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 (bir) yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı; Ankara 4. İdare Mahkemesinin 09/07/2015 tarihli ve E: 2015/1346 sayılı: "Dava konusu işlemin; … YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI" yönündeki kararına istinaden, Bakanlık Makamı'nın 14/08/2015 tarihli Oluru ile kaldırılmıştır.

Duyurulur.

7711/1-1

—————

İstanbul İli Çekmece Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 06/03/2015 tarihinde 2015/11787 İhale Kayıt No ile yapılan "Birlik Genel Sekreterliğimize Bağlı Sağlık Tesislerindeki Uygulamalarda Kullanılmak Üzere Bilgi İşlem Malzemeleri Alımı" ihalesine, hakkında yasaklama kararı olan şirketin ortağı ve temsile yetkili şirket müdürü tarafından vekil tayin edilen kişi eliyle imzalanan Teklif Mektubu ile (dolaylı olarak yasaklı kişi vasıtasıyla) katılan, bu fiili ile de; 4734 sayılı Kanun'un 17 nci maddesinin (e) bendinde; "11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak." şeklinde belirtilen yasak fiil veya davranışta bulunma fiilini gerçekleştirdiği idarece tespit edilen;

NORMDATA Destek ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi (Adres: Evren Mah. Gülbahar Cad. No: 55 Kat: 4 Güneşli-Bağcılar/İSTANBUL, İstanbul Ticaret Odası - Ticaret Sicil No: 617806, Vergi Dai./No: Güneşli V.D./632 035 5893)'ne;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58 inci maddesi gereğince verilen ve 05/05/2015 tarihli ve 29346 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 (bir) yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı; Ankara 12. İdare Mahkemesinin 03/07/2015 tarihli ve E: 2015/1107 sayılı: "Dava konusu işlemin; ... YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI" yönündeki kararma istinaden, Bakanlık Makamı'nın 14/08/2015 tarihli Oluru ile kaldırılmıştır.

Duyurulur.

7712/1-1


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Ege Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre yapılacaktır. Profesör kadrosuna başvuranların 6 nüsha dosya (başlıca araştırma eserini belirtecek), Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların ise 4 nüsha dosya teslim etmeleri gerekmektedir. (Kadroya müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Daire Başkanlığı'ndan gönderim kutusu temin edebilirler.)

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

 

KURULUŞ

BÖLÜM

ANABİLİMDALI

KADRO ÜNVANI

KADRO DERECESİ

ADET

İLAN AÇIKLAMASI

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KULAK BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Endoskopik kafa tabanı ve endoskopik tümör cerrahisi konusunda deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KULAK BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Baş-boyun tümörleri konusunda deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Eğitici Eğitimi Sertifikasına sahip, Diabetes Mellitus ve Geriatrik sendromların yönetimi konularında deneyimli geriatri uzmanı olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Pankreasın Genetik hastalıkları konusunda yurt dışı deneyimli,

Endoskopik Ultrasonografi konusunda deneyimli,

Gastroentroloji uzmanı olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Diyabet ve İnsülin pompa teknolojileri konularında deneyimli, Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları uzmanı olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR

PROFESÖR

1

1

Kozmetik Dermatoloji konusunda deneyimli ve yayınları olmak, en az üç yıl süreyle bu konuyla ilgili öğrenci dersi vermiş olmak. Fototerapi konusunda deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR

PROFESÖR

1

1

İnvivo konfokal mikroskopi konusunda deneyimli olmak. Dermatolojik Onkoloji konusunda deneyimli ve yayınları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikoonkoloji alanında deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

NÖROLOJİ

PROFESÖR

1

1

Nörofızyoloji yandal uzmanı olmak ve Sinir iletilerinde yeni teknik geliştirme konusunda tecrübeli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Yataklı servis süpervizyon deneyimi olmak.

-Konsültasyon-Liyezon psikiyatrisi ve okul öncesi dönem ruh sağlığı alanında deneyimli ve yayınları olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BAHÇE BİTKİLERİ

BAHÇE BİTKİLERİ

DOÇENT

1

2

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında doçent ünvanı almış olmak

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK

KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

DOÇENT

1

1

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında doktora ve doçent ünvanını almış olmak.

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

DOÇENT

1

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dalında doçentlik ünvanı almış olmak, Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji alanında çalışmaları bulunmak

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

DOÇENT

1

1

Yaşlı Ruh Sağlığı konusunda çalışmak.

FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

GENEL BİYOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Bitkilerde abiyotik stres koşullarında antioksidan savunma mekanizmaları ve GABA yolu konusunda uluslararası nitelikli dergilerde yayınları olmak

FEN FAKÜLTESİ

KİMYA

ANORGANİK KİMYA

PROESÖR

1

1

Kimya bilim alanında doçent ünvanı almış olmak, argonometalik bileşiklerin sentezi, karakterizasyonu,, antimikrobiyal özellikleri, katalitik aktiviteleri ve biyosensör uygulamaları alanında çalışmaları olmak, Üniversitelerde ingilizce ders verebilme koşullarını sağlamak.

FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

TEMEL VE ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ

DOÇENT

1

1

Maya Genetiği veya Termofilik Aktinomiset konularında uzmanlaşmış olmak, Üniversitelerde ingilizce ders verebilme koşullarını sağlamak.

FEN FAKÜLTESİ

FİZİK

GENEL FİZİK

DOÇENT

1

1

Kuantum kimyasal hesaplamalar ile titreşim ve NMR spektroskopik yöntemlerini kullanarak moleküler yapı aydınlatılması konularında çalışmalar yapmış olmak. Üniversitelerde ingilizce ders verebilme koşullarını sağlamak.

FEN FAKÜLTESİ

BİYOKİMYA

BİYOKİMYA

DOÇENT

1

1

Doçentliğini Kimya (Biyokimya) alanında almış olmak, tekstil biyoteknolojisi ve biyomolekül immobilizasyonu alanlarında proje ve yayınları olmak.

FEN FAKÜLTESİ

BİYOKİMYA

BİYOKİMYA

DOÇENT

1

1

Doçentliğini Kimya (Biyokimya) alanında almış olmak, Elektrokimyasal Biyosensörler alanında proje ve yayınları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR YAZILIM

PROFESÖR

1

1

Yapay Zeka, Optimizasyon ve Görüntü İşleme konularında çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR YAZILIM

DOÇENT

1

1

Çizge Teorisi ve Çizgelerde Zedelenebilirlik konularında çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

GIDA BİLİMLERİ

DOÇENT

1

1

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak,

Gıda Bilimleri ve Mühendisliği Bilim Alanında doçent unvanı almış olmak ve Gıda Mikrobiyolojisi alanında çalışmaları ve yayınları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ

DOÇENT

1

1

Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği temel alanında doçent unvanı almış olmak, Tekstil Terbiyesinde Enerji ve Ekserji Analizi üzerine çalışmaları bulunmak, Enerji ve Termodinamik konularında ders verebilecek olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

PROSES VE REAKTÖR TASARIMI

DOÇENT

1

1

Proses ve Reaktör Tasarımı Anabilim Dalında doktora yapmış ve Kimya Mühendisliğinde doçent unvanını almış olmak, İngilizce ders verme koşulunu sağlamak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

DOÇENT

1

1

Örgüt Teorisi, Stratejik Yönetim, İnsan Kaynakları ve Örgütsel Davranış alanlarında çalışmaları bulunmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI

ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI

DOÇENT

1

1

Alman Dili ve Edebiyatı alanında doçentlik ünvanı almış olmak

ÖDEMİŞ MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI

DOÇENT

1

1

Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı alanında doçent olmak, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler alanında en az beş yıl ders vermiş olmak

EGE MESLEKYÜKSEK

OKULU

MAKİNE RESİM KONST. PROGRAMI

DOÇENT

1

1

Makine Mühendisliği Malzeme Bilimi alanında doçentlik ünvanı almış olmak. Kalsiyum Fosfat (Hidroksiaptit) kaplamaların biyomimetik uygulamaları ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmaları olmak

7714/1-1


Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanmalarda Aranacak Asgari Koşullar”a göre profesör alınacaktır.

PROFESÖR KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI

Profesör kadrosu daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi (ÜAK formatında), Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosu (Doçentlik Öncesi ve Doçentlik Sonrası olmak üzere 2 adet düzenlenecektir), doçentlik belgesi, öğrenim belgelerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) aslı veya onaylı fotokopileri, Adli Sicil Belgesi (www.turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilir.) askerlik durumu belgesi (terhis belgesi fotokopisi veya son üç ay içerisinde alınmış tecil belgesi) ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 6 nüsha olarak hazırlayarak müracaatların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.

DOÇENT KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi (ÜAK formatında), Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosu, doçentlik belgesi, öğrenim belgelerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) aslı veya onaylı fotokopileri, nüfus cüzdanı fotokopisi, Adli Sicil Belgesi (www.turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilir.), askerlik durumu belgesi (terhis belgesi fotokopisi veya son üç ay içerisinde alınmış tecil belgesi) ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 14. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak müracaatların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin (lisans ve yüksek lisans YÖK tarafından, doktora ÜAK tarafından) onaylanmış olması şarttır.

2 - Adayların 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3 - Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Ön İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4 - Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5 - Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

6 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

7 - Başvuruların kabulünde 2547 sayılı Kanun’un 35. Maddesi uyarınca eş durumu ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere mecburi hizmet yükümlülüğü devri teklifi yapılamadığı hususu da dikkate alınacaktır. Mecburi hizmet yükümlülüğü bulunan adayların eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin Üniversitemiz web sitesindeki ilan duyurumuz içeriğinde bulunan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısında belirtilen belgeleri de Rektörlüğümüze sunması gerekmektedir.

8 - Üniversitemiz irtibat numaraları:0 272 444 03 03 Dahili: 10350-10651

Adres: A.K.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazlıgöl Yolu, Afyonkarahisar

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Eğitim Fak.

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentlik unvanını Türk Dili alanında almış olmak.

Fen Ede. Fak.

Coğrafya

Fiziki Coğrafya

Profesör

1

1

Doğal Afetler ve Uygulamaları alanında çalışmalar yapmış olmak.

Fen Ede. Fak.

Mol. Biy.ve Genetik

--

Profesör

1

1

Bitki Proteomiği alanında çalışmalar yapmış olmak.

İ.İ.B.F.

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Profesör

1

1

İnsan Kaynakları Yönetimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

İ.İ.B.F.

Maliye

Bütçe ve Mali Planlama

Profesör

1

1

Bütçe ve Mali Planlama alanında doçentlik unvanını almış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

İ.İ.B.F.

İngilizce İşletme

--

Doçent

1

1

Pazarlama alanında doçentlik unvanını almış olmak ve e-Ticaret alanında çalışmalar yapmış olmak.

İ.İ.B.F.

İşletme

Sayısal Yöntemler

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını Nicel Karar Yöntemleri alanında almış olmak.

İ.İ.B.F.

Maliye

Maliye Teorisi

Doçent

1

1

Maliye Teorisi alanında doçentlik unvanını almış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fak.

Biyomedikal Mühendisliği

--

Doçent

1

1

Elektrokimyasal Biyosensörler alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fak.

Elektrik Mühendisliği

Elektrik Makineleri

Doçent

1

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bilim Alanından doçentlik unvanını almış olmak.

Mühendislik Fak.

Kimya Mühendisliği

Temel İş. ve Termodinamik

Doçent

1

1

Polimer Membranların Üretimi ve Kullanımı alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Teknoloji Fak.

Otomotiv Müh.

--

Profesör

1

1

Otomotiv Malzemeleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

Teknoloji Fak.

Metalurji ve Malzeme Müh.

--

Doçent

1

1

Seramikler ve Yapı Malzemeleri alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Profesör

1

1

Hematolojik Hastalıklarda Osteoporoz konusu ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji-Embriyoloji

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak,  Histoloji-Embriyoloji alanında doçentlik unvanını almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

1

Ortopedi ve Travmatoloji alanında doçentlik unvanını almış olmak. Pediatrik Ortopedi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Tıbbi Onkoloji alanında doçentlik unvanını almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Genetik

Doçent

1

1

Tıbbi Genetik alanında doçentlik unvanını almış olmak.

7672/1-1


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48.maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektir.

1 - Profesör adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince adayların Anabilim Dalları ile “Başlıca Araştırma Eserini belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve başvuru dilekçesinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmelidir.) , tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir.

2 - Doçent adaylarının Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir.

NOT:

1 - Müracaat edecek Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Web sayfasında DUYURULAR kısmında ve Personel Daire Başkanlığının Formlar kısmında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atama Asgari Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formunu 1 adet doldurarak başvuruda dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Müracaat edecek adayların “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama Yönergesin” de belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.omu.edu.tr) adresinden Mevzuat ve Formlar kısmından ulaşılabilinir. Ayrıca başvuracak adayların Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama Yönergesine göre puanlama listelerini oluşturarak ve imzalayarak (1’er takım) tüm dosyalara koymaları gerekmektedir. (Profesör adaylarının bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde ayırıp, ayrı ayrı puanlandırması gerekir.)

MÜRACAAT YERİ: Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez.

MÜRACAAT TARİHİ: Adaylar ilanın Resmi Gazete'de ve Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır) müracaatlarını yapmalıdır.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI/PROGR.

ÜNVANI

ADET

AÇIKLAMA

Veteriner Fakültesi

Mikrobiyoloji

Doçent

1

 

Veteriner Fakültesi

Su Ürünleri ve Hastalıkları

Doçent

1

 

Veteriner Fakültesi

İç Hastalıkları

Profesör

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Doçent

2

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

İstatistik Teorisi

Profesör

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Geometri

Profesör

1

 

İlahiyat Fakültesi

Din Eğitimi

Doçent

1

 

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Profesör

1

 

Eğitim Fakültesi

Eğitimde Psikolojik Hizm.

Profesör

1

 

Eğitim Fakültesi

Eğitimde Psikolojik Hizm.

Doçent

1

 

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

Doçent

1

Karaciğer naklinde deneyimli olmak. İngilizce Tıp programında çalıştırılmak üzere.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

İngilizce Tıp programında çalıştırılmak üzere

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

İngilizce Tıp programında çalıştırılmak üzere

Tıp Fakültesi

Üroloji

Doçent

1

Endoskopik taş cerrahisinde çalışma yapmış olmak. İngilizce Tıp programında çalıştırılmak üzere

Tıp Fakültesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Doçent

1

İngilizce Tıp programında çalıştırılmak üzere

Tıp Fakültesi

Acil Tıp

Doçent

2

İngilizce Tıp programında çalıştırılmak üzere

Tıp Fakültesi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

İngilizce Tıp programında çalıştırılmak üzere

Tıp Fakültesi

Radyasyon Onkolojisi

Doçent

1

İngilizce Tıp programında çalıştırılmak üzere

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Doçent

1

İngilizce Tıp programında çalıştırılmak üzere

Tıp Fakültesi

Adli Tıp

Doçent

1

Adli psikiyatrik çalışmalar yapmış olmak. İngilizce Tıp programında çalıştırılmak üzere

Tıp Fakültesi

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hast.

Doçent

1

İngilizce Tıp programında çalıştırılmak üzere

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya

Doçent

1

İngilizce Tıp programında çalıştırılmak üzere

Samsun Meslek Y.O.

Tarım Makinaları

Doçent

1

 

Sivil Havacılık Y.O.

Pilotaj Bl.

Profesör

1

 

7645/1-1