25 Ağustos 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29456

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Balıkesir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden:

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKAT ALINACAKTIR

Üniversitemiz Avukat kadrosuna 25.03.2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği” uyarınca sınavla alım yapılacaktır.

I - Kadro Bilgileri

 

Unvanı

Sayısı

Sınıfı

Derecesi

Avukat

1

AH

6

 

II - Başvuru Şartları:

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2 - 05 - 06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

3 - Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

4 - Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

III - Başvuruda İstenilen Belgeler:

1 - Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yayınlanan Sınav Başvuru Formu.

2 - Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği).

3 - Üç adet vesikalık fotoğraf.

4 - KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.

5 - Özgeçmiş.

6 - Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

IV - Başvuru Süresi, Şekli ve Değerlendirilmesi:

Başvuru Süresi: Resmi Gazete’de yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde.

Adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yayınlanan Sınav Başvuru Formunu elektronik ortamda doldurup çıktısını aldıktan sonra imzalayarak diğer başvuru evrakları ile birlikte şahsen veya posta yolu ile Karabük Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı KARABÜK adresine başvuru süresi içinde ulaştırmaları gerekmektedir. Başvuru süresi içinde yapılmayan veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvuru belgeleri aslı ibraz edilmek koşulu ile tarafımızdan onaylanabilecektir.

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar Personel Daire Başkanlığı web sayfasında internet sitesinde duyurulacaktır.

V - Sınav Tarihi, Yeri, Sınav Konuları ve İtiraz:

Yazılı ve Sözlü Sınav Tarihi: Sınav tarihleri Karabük Üniversitesi resmi web sitesinde duyurulacaktır.

Sınav Yeri: Karabük Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı/KARABÜK

Yazılı Sınav Konuları:

a) Anayasa Hukuku

b) Medeni Hukuk

c) Borçlar Hukuku

ç) Ticaret Hukuku

d) Medeni Usul Hukuku

e) İcra ve İflas Hukuku

f) İdare Hukuku

g) İdari Yargılama Hukuku

ğ) Ceza Hukuku

h) Ceza Usul Hukuku

ı) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

k) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

l) 2914 Yükseköğretim Personel Kanunu

m) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Sözlü Sınav Konuları:

a) Yazılı sınav konularına ait bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Yazılı sınavdan yetmiş ve üzeri alan adaylardan ilan edilen boş kadro sayısının en çok dört katı aday sözlü sınava çağırılır. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından yazılı sınav konularına ait bilgi düzeyi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Sınav sonuçlarını duyurulmasından itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

7635/1-1 


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                64.00/646

Toplantı Tarihi ve No    : 30.07.2015-118                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 30.07.2015-2555                                           KÜTAHYA

Uşak İli, Merkez İlçesi, Çınarcık Köyü, Payamlı Yerleşimi ve Nekropolünün I. (Birinci) ve III. (Üçüncü) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 11.03.2015 tarih ve 49969645.168.01/701 sayılı yazısı ve ekleri, faaliyetlerinin etkilendiği kurumlardan kurum görüşlerinin bildirilmesinin istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 25.03.2015 tarih ve 38092246-64.00/646-548 sayılı yazısı ve eki, istenen kurum görüşlerinin iletildiği İller Bankası Anonim Şirketi, Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 07.04.2015 tarih ve 44812147-202.99-8820 sayılı yazısı, Eskişehir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 03.04.2015 tarih ve 58346687-299-2914 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 10.04.2015 tarih ve 51091705-611.99-224205 sayılı yazısı ve eki, Karayolları Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğünün 13.04.2015 tarih ve 86141515- 755.01/70539 sayılı yazısı, Uşak İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 30.04.2015 tarih ve 26163249-750-Otomatik/5988 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 11.05.2015 tarih ve 20913469-101.29.02-/252617-42701 sayılı yazısı ve ekleri, Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğünün 15.05.2015 tarih ve 19177542-309.99[640120001]-9578 sayılı yazısı, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 11.05.2015 tarih ve 38092246-64.00/646-918 sayılı yazısı ve eki, Uşak Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 21.05.2015 tarih ve 85297090-170.03.01/1731 sayılı ve 25.06.2015 tarih ve 85297090.170.03.01/2006 sayılı yazıları ve ekleri ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 28.07.2015 tarih ve 4063 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Uşak İli, Merkez İlçesi, Çınarcık Köyü, Payamlı Yerleşimi ve Nekropolünün I. (Birinci) ve III. (Üçüncü) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin Uşak Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 09.03.2015 tarihli rapor ve eki belgeler doğrultusunda sınırları kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle belirlenen Payamlı Yerleşimi ve Nekropolünün I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; tescil fişinin tashih edildiği şekliyle onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi.

Açıklama: 7637_Sayfa_3

Açıklama: 7637_Sayfa_4<

Açıklama: 7637_Sayfa_5

7637/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı No ve Tarih     : 112-28.07.2015                                        TOPLANTI YERİ

Karar No ve Tarih         : 1669-28.07.2015                                            KAYSERİ

Kayseri ili, Yeşilhisar ilçesi, Keşlik Mahallesinde ikamet eden Bican Özcan’ın kaçak yollarla sit alanı ve hazine arazisine ev yaptığına ilişkin dilekçenin incelendiği ve ekte gönderildiği, söz konusu başvuruda belirtilen hususların 2863 sayılı Yasa ve ilgili mevzuat kapsamında yerinde incelenerek gerekli işlemlerin yapılması ve sonucundan bilgi verilmesi istemine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 26.01.2015 gün 14884 sayılı ve 25.02.2015 gün ve 37130 sayılı yazısı, Kestel sit alanı sınırının sayısallaştırılması ve sit türünün irdelenmesine ilişkin, görüşleri içeren Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 15.05.2015 gün ve 6603 sayılı, Kayseri Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 29.05.2015 gün ve 4866 sayılı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 21.05.2015 gün ve 99327 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 09.06.2015 gün 45387 sayılı, Yeşilhisar Kaymakamlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 08.06.2015 gün ve 493 sayılı yazıları ve konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 20.03.2015 tarih 236 ve 22.07.2015 tarih 765sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda

Kayseri ili, Yeşilhisar İlçesi, Keşlik Mahallesinde bulunan, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 20.04.1988 tarih ve 178 sayılı kararı ile Doğal ve Kültürel sit alanı olarak tescil edilen ve sınırları ölçeksiz kroki üzerinde koordinatsız olarak belirlenmiş olan Kestel sitinin, sit türünün I.derece (bir) arkeolojik sit alanı olarak değiştirilmesinin ve sit alanı sınırının kararımız eki 1/2500 ölçekli haritada ve sit fişi üzerinde bulunan 1/25000 ölçekli haritada koordinatlı olarak belirtildiği şekliyle uygun olduğuna, alanın tesciline ilişkin işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği ilgili kurumlar tarafından işlem yapılmasına ve bu alanda geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. Derece Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanım Koşullarında belirtildiği gibi olduğuna; ilgili kurum tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanması gerektiğine,

Ayrıca; Kayseri ili, Yeşilhisar ilçesi, Keşlik Mahallesinde, Bircan ÖCAL tarafından kaçak yollarla sit alanı içerisine yapıldığı belirtilen ev niteliğindeki taşınmazın ise sit alanı sınırları dışında kaldığı anlaşıldığından 2863 sayılı Yasa kapsamında yapılacak herhangi bir işlem bulunmadığına karar verildi

Açıklama: 7638-1

Açıklama: 7638-2

7638/1-1


Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Duyurunun başlangıç tarihi    : 24 Ağustos 2015

Son Başvuru Tarihi                : 07 Eylül 2015

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine “2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine ve “Başkent Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uygun Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi duyurunun yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARDA ARANACAK KOŞULLAR:

PROFESÖRLER

Profesörlük kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

DOÇENTLER:

Doçentlik kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doktora ve doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENTLER:

Yardımcı Doçentlik Kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalı ile 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendinde belirtilen sınava girecekleri yabancı dili belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölüm

Kadro Unvanı ve Sayısı

Açıklama

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti Anabilim Dalı

Doçent Dr. (1)

En az iki yıl bir üniversitede öğretim üyesi kadrosuyla görev yapmış olmak.

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. (1)

En az iki yıl bir üniversitede Doçent ya da Profesör kadrosuyla görev yapmış olmak.

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. (1)

En az iki yıl bir üniversitede Doçent ya da Profesör kadrosuyla görev yapmış olmak.

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. (1)

En az iki yıl bir üniversitede Doçent ya da Profesör kadrosuyla görev yapmış olmak.

Pedodonti Anabilim Dalı

Doçent Dr. (1)

En az iki yıl bir üniversitede öğretim üyesi kadrosuyla görev yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Prof. Dr. (1)

Bilgisayar- Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği temel alanında Doçentlik unvanına sahip olmak, Biyoenformatik alanında yayınları bulunmak.

Makine Mühendisliği

Prof. Dr. (2)

* Mekanik konusunda Doktora yapmış olmak ve Mukavemet alanında uzmanlaşmış olmak.

* Kompozit Malzemeler Mekaniği konusunda Doktora yapmış olmak, Malzeme Anabilim Dalında Doçent olmak ve Kırılma Mekaniği konusunda uzmanlaşmış olmak.

Endüstri Mühendisliği

Doçent Dr. (1)

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Makine Mühendisliği alanında yapmış olmak. Endüstri Mühendisliği bilim alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Üretim Teknolojileri ve Karar Destek Sistemleri konularında uzmanlaşmış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr. (1)

Bilgisayar Mühendisliği Lisans Mezunu olmak, Coğrafi bilgi Teknolojileri alanında Doktora yapmış olmak.

Endüstri Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr. (1)

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında yapmış olmak. Araç rotalama problemleri üzerine uzmanlaşmış olmak.

Makine Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr. (1)

Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinde Mekanik Metalurji alanında Yüksek Lisans, Elektrokimyasal Kaplama alanında Doktora yapmış ve üretimle ilgili dersler vermiş olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Prof. Dr. (1)

Doçentlik Unvanını Biyoistatistik alanından almış olmak. Meta-Analizi ve Örnekleme konusunda uzmanlaşmış olmak.

Sosyal Hizmet Bölümü

Yrd. Doç. Dr. (2)

* Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Sosyal Hizmet Anabilim Dalında tamamlamış olmak. Yurt dışında Sosyal Hizmet alanında Doktora sonrası araştırma yapmış olmak.

* Lisans ve Doktora derecelerini Sosyal Hizmet Anabilim Dalında tamamlamış olmak.Doktora çalışmasını Psikiyatrik Sosyal Hizmet alanında yapmış olmak ve halen bir üniversitenin Sosyal Hizmet Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışıyor olmak.

Spor Bilimleri Bölümü

Yrd. Doç. Dr. (2)

* Sporda Psiko-Sosyal Alanlar Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak ve Spor Psikolojisi konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

* Beden Eğitimi ve Spor alanında Doktora yapmış olmak veRekreasyon alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Odyoloji Bölümü

Yrd. Doç. Dr. (1)

Odyoloji alanında yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak. Elektrofizyolojik ölçümler ve koklear implant uygulamaları konusunda deneyimli olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Prof. Dr. (1)

Doktora derecesini Eğitim Yönetimi ve Planlaması alanından almış olmak, Örgütsel Yenileşme ve Okul Gelişimi konularında çalışmalara sahip olmak.

İlköğretim Bölümü

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Doçent Dr. (1)

Müzik Eğitimi lisans programlarından mezun olup, aynı alanda yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Öğretmen eğitimi ile ilgili çalışmaları bulunmak.

İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. (1)

Lisans, Yüksek Lisans ve doktora eğitimlerini, çocuk gelişimi ya da okul öncesi eğitimi alanında yapmış olmak.

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. (2)

* Klinik psikolojide en az 5 yıl uygulama deneyimine sahip olmak ve doktora derecesini Eğitim Psikolojisi alanından almış olmak,

* Doktora derecesini Eğitim Psikolojisi alanından almış olmak, ergenlik, aile ve kariyer gelişimi konularında çalışmalar yapmış olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Prof. Dr. (1)

Lisans, Yüksek Lisansı, Doktora ve Doçentliğini Sosyoloji Alanında Yapmış olmak. Ulus, Devlet, Yurttaşlık, Devlet - Yurttaş İlişkileri, Terör ve Göç alanında çalışmaları olmak.

Amerikan Kültür ve Edebiyatı Bölümü

Yrd. Doç. Dr. (1)

İngiliz Edebiyatı, Eleştiri Kuramları, Postmodern Edebiyat, Kadın Yazarlar Konularında çalışmış olmak.

Psikoloji

Doçent Dr. (1)

Klinik Psikoloji alanında Yüksek Lisans ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında Doktora derecesine sahip olmak; SSCI tarafından taranan dergilerde basılmış alanı ile ilgili makaleleri olması, Stres Yönetimi, Kriz ve Kriz Yönetimi, Travma Psikolojisi gibi dersleri İngilizce yürütebilecek olmak.

Sosyoloji Bölümü

Yrd. Doç. Dr. (2)

* Lisansüstü çalışmalarını Eğitim Sosyolojisi, Siyaset Sosyolojisi gibi konulardan birini ya da her ikisini de içeren tezler yazarak tamamlamış olmak, Uluslararası kurum ve/veya Programlarda çalışmış olup, AB-IPA projelerinde en az üç yıl deneyim kazanmış bulunmak.

* Yüksek Lisansını Orta Doğu Çalışmaları, Doktorasını Sosyoloji alanından almış olmak, Görsel Kültür, Görsel Sosyoloji ve Görsel Araştırma Teknikleri konusunda çalışmaları bulunmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Prof. Dr. (2)

* Sistem Bilimi ve Modelleme konusunda yurt içi ve yurt dışında çalışmalar yapmış olmak, Stratejik İletişim konusunda çalışmaları bulunmak.

* Sosyal Teori / İletişim Kuramları, İletişim Kuramları, İletişim Sosyolojisi ve Gazetecilik Sosyolojisi, Medya Etiği, Gazetecilik, Uluslararası Habercilik ve Haber alanlarında kuramsal ve akademik çalışmalar yapmış olmak.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

Prof. Dr. (1)

Cumhuriyet Dönemi ve Yakın Dönem Türk Tarihi, Atatürk, Atatürk Devrimleri, Ermeni Sorunu konularında çalışmalar yapmış olmak.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

Yrd. Doç. Dr. (1)

Haber Sosyolojisi ve Sinema alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Ticari Bilimler Fakültesi

Bankacılık ve Finans Bölümü

Doçent Dr. (2)

 * Finans alanında Doçent unvanı almış olmak, Bankacılık ve Risk Yönetimi alanında yayın yapmış olmak.

* Sosyal Politika alanında Doçent unvanı almış olmak, Sosyal Güvenlik alanında yayın yapmış olmak.

Bankacılık ve Finans Bölümü

Yrd. Doç. Dr. (1)

İktisat alanında doktora yapmış olmak, İktisat ve Finans alanında uzmanlaşmış olmak. Bir üniversitede en az on yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü, Grafik Tasarım Programı

Doçent Dr. (1)

Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterliliğini Grafik Tasarım Alanında Yapmış Olmak. Sanatta Yeterlik tezini Ambalaj Tasarımı üzerine yapmış olmak ve bu alanda yayınlara sahip olmak. En az 5 yıl süre ile Ambalaj Tasarımı derslerini yürütmüş olmak.

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

Prof. Dr. (1)

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini El Sanatları alanında tamamlamış olmak. Tekstil, Dokuma ve Deri alanında araştırmalar yapmış olmak. Tekstil, Dokuma ve Örgü alanında eğitim verme deneyimine sahip olmak.

Mimarlık Bölümü

Yrd. Doç. Dr. (1)

Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimini Peyzaj Mimarlığı alanında yapmış olmak. Doktora eğitimini yurt dışında Bölge Planlama alanında yapmış olmak. Yurt dışında çeşitli tasarım ve planlama projelerinde görev almış olmak. Mimarlık Eğitim programlarında en az 2 yıl süreyle tam zamanlı öğretim elemanı olarak görev yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

Doçent Dr. (1)

Doçentliğini Mikro İktisat ve Uygulamalı İktisat Alanında almış olmak. Mikro İktisat ve Uygulamalı Mikro İktisat alanında çalışmalar yapmış olmak.

İktisat Bölümü

Yrd Doç. Dr. (1)

Ekonometri veya Mikro İktisat Alanlarında Doktora diplomasına sahip olmak, Ekonometri ile Mikro İktisat alanlarında akademik çalışmalar gerçekleştirmiş olmak.

İşletme Bölümü

Yrd Doç. Dr. (3)

* İşletme alanında Doktora diplomasına sahip olmak ve Uluslararası Pazarlama konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak.

* Yönetim Organizasyon alanında Doktora diplomasına sahip olmak ve Örgüt Kuramı alanında çalışmalar yapmış olmak. YÖK’ün tanımladığı İngilizce Dilinde ders verme koşullarını sağlamış olmak.

* Muhasebe ve Finansman Bilim Dalında Doktora diplomasına sahip olmak. Alanında akademik çalışmalar yapmış olmak. YÖK’ün tanımladığı İngilizce Dilinde ders verme koşullarını sağlamış olmak.

Hukuk Fakültesi

İdare Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. (1)

İdare Hukuku Anabilim Dalında Doçentlik belgesini almış olmak. Bir Yükseköğretim Kurumunda en az 5 yıl İdare Hukuku Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görev yapmış olmak.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı

Yrd Doç. Dr. (1)

İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü mezunu olmak, aynı alanda yüksek lisans yapmış olmak, sinema alanında doktora unvanına sahip olmak, üniversitede en az 4 (dört) yıl öğretim görevlisi olarak görev yapmış bulunmak.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Yrd Doç. Dr. (1)

Lisans ve Yüksek Lisansını İşletme anabilim dalında yapmış olmak. Yönetim ve Organizasyon bilim dalında Doktor unvanına sahip olmak, Örgütsel Davranış bilim dalında akademik çalışmaları olmak, en az 2 (iki) yıl üniversitede öğretim görevlisi olarak görev yapmış bulunmak.

Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım Programı

Yrd Doç. Dr. (1)

Tıp Fakültesi mezunu, Acil Tıp Uzmanı olmak, En az 3 yıllık Öğretim Görevlisi olmak.

7655/1-1


Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi www.hitit.edu.tr web adresinde mevcuttur.

Duyurulur.

Tel: 0 364 219 20 90

S.No

Birimi

Bölümü

ABD/Prog.

Unvanı

Der

Adedi

1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ANTROPOLOJİ

 

Doç.

1

1

2

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Y.O.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ

 

Doç.

1

1

3

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SAĞLIK YÖNETİMİ

-

Yrd.Doç.

3

1

4

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

-

Yrd.Doç.

3

1

5

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

-

Yrd.Doç.

3

1

6

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

Yrd.Doç.

3

1

7

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

ANATOMİ

Yrd.Doç.

3

1

8

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GÖĞÜS CERRAHİSİ

Yrd.Doç.

4

1

9

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Y.O

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

Yrd.Doç.

3

1

10

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

ÇOCUK GELİŞİMİ

-

Yrd.Doç.

2

1

11

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

BESLENME VE DİYETETİK

 

Yrd.Doç.

3

1

12

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

SOSYAL HİZMET

 

Yrd.Doç.

3

1

13

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

ÇOCUK GELİŞİMİ

 

Yrd.Doç.

4

1

14

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

 

Yrd.Doç.

4

1

15

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

HEMŞİRELİK

 

Yrd.Doç.

5

1

16

TEKNİK BİLİMLER MYO

MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA

OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ

Yrd.Doç.

2

1

17

TEKNİK BİLİMLER MYO

İNŞAAT

YAPI DENETİMİ

Yrd.Doç.

4

1

18

TEKNİK BİLİMLER MYO

ELEKTRONİK VE OTOMASYON

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

Yrd.Doç.

4

1

7657/1-1