24 Ağustos 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29455

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HÜDAİ KAPLICALARI İŞYERİ KOMPLEKSİ YAPIMI VE 10 YIL SÜRE İLE SINIRLI AYNİ HAK (İNTİFA HAKKI) TESİS EDİLEREK İŞLETİLMESİ İHALE EDİLECEKTİR

Sandıklı Belediye Başkanlığından:


LA-ICP-MS (LAZER AŞINDIRMALI ENDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA - KÜTLE SPEKTROMETRESİ) CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİNİN FİSAN FISTIK SAN. A.Ş.'DE BULUNAN İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Osmaniye İl Özel İdaresinden:


31 KALEM ÇAYKUR ÇAYLIK ÇAYI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HÜDAİ KAPLICALARI İŞYERİ KOMPLEKSİ YAPIMI VE 10 YIL SÜRE İLE SINIRLI AYNİ HAK (İNTİFA HAKKI) TESİS EDİLEREK İŞLETİLMESİ İHALE EDİLECEKTİR

Sandıklı Belediye Başkanlığından:

İhale Makamı                :  Sandıklı Belediye Başkanlığı

Telefon ve Fax No        :  0 272 512 69 46 - 0 272 512 50 10

Elektronik Posta            :  malihizmetler@sandikli.bel.tr

İşin Adı                         :  Sandıklı Belediye Başkanlığı Hüdai Kaplıcaları İşyeri Kompleksi Yapımı ve İşletilmesinin 10 Yıl Süre İle Sınırlı Ayni Hak (İntifa Hakkı) Tesis Edilmesi İşi.

İşin Yapılacağı Yer       :  Sandıklı/AFYONKARAHİSAR

İhale Şekli                     :  Kapalı Teklif Usulü

Son Teklif Verme         :  08/09/2015 Saat 14:00’ye kadar

İhale Tarihi                    :  08/09/2015 Saat 14:00

İhale Yeri                      :  Sandıklı Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu Sandıklı/AFYONKARAHİSAR

Niteliği ve Miktarı         :  Sandıklı Belediye Başkanlığı Hüdai Kaplıcaları İşyeri Kompleksi Yapımı ve İşletilmesinin 10 Yıl Süre ile Sınırlı Ayni Hak (İntifa Hakkı) Tesis Edilmesi İşi.

AÇIKLAMALAR:

1 - Mülkiyeti Sandıklı Belediyesine ait Çakır Mahallesi Hüdai Kaplıca Küme Evleri Sandıklı/AFYONKARAHİSAR adresinde ve tapuda 24 pafta 61 ada 1 parselde kayıtlı 1.296,70 m²lik taşınmaz üzerine Belediye Meclisimizin 14/07/2015 tarih ve 2015/08-142 sayılı kararına istinaden kamu kaynağı kullanılmadan projede belirtilen Sandıklı Belediye Başkanlığı Hüdai Kaplıcaları İşyeri Kompleksi Yapımı ve İşletilmesinin 10 Yıl Süre İle Sınırlı Ayni Hak (İntifa Hakkı) Tesis Edilmesi İşi.

2 - İhale 08/09/2015 Salı günü saat 14:00 Sandıklı Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35 inci maddesinin “a” fıkrası uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

3 - İhaleye konu Hüdai Kaplıcaları İşyeri Kompleksi Proje Yatırım Bedeli 1.275.194,89.-TL+KDV dir. 10 yıllık sınırlı ayni hak (intifa) kullanım muhammen bedeli 1.500.000,00.-TL.’dir. İhaledeki artırım 10 yıllık sınırlı ayni hak kullanım muhammen bedeli üzerinden yapılacaktır. Geçici teminat, proje yatırım bedeli ve 10 yıllık intifa tesis hakkı kullanım muhammen bedelleri toplamı olan 2.775.194,89 TL. üzerinden %3 (yüzde üç) oranında hesaplanmış olup 83.255,85 TL.’dir.

4 - İhaleye ait Teklif Zarfları 08/09/2015 Salı günü saat 14:00’e kadar Sandıklı Belediyesi İhale Komisyonu Başkanlığı Ece Mahallesi Konak Caddesi No: 1 Sandıklı/AFYONKARAHİSAR adresine elden verilebileceği gibi posta yoluyla da gönderilebilir. Posta yoluyla gelen teklifler son verme teklif tarih ve saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır.

5 - İhale şartname ve ekleri Sandıklı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisi, Ece Mahallesi Belediye Caddesi Belediye İş Merkezi Kat 1 No: 105 Sandıklı/AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. 250,00 TL ücret karşılığı alına bilinecektir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasından yada esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

  b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

g) İsteklilerin, Belediyemizin bağlı birimleri ve Belediyemizin ortak olduğu SANJET A.Ş.’ne borcu olmadığına dair belge.

h) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili vergi dairesinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge.

ı) SGK prim borcu bulunmadığına dair ilgili SGK kurumundan ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge.

i) İhale dosyasının satın alındığına dair makbuz.

j) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

1) İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 6. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

İlan olunur.

7597/1-1


LA-ICP-MS (LAZER AŞINDIRMALI ENDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA - KÜTLE SPEKTROMETRESİ) CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

LA-ICP-MS (Lazer Aşındırmalı Endüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle Spektrometresi) Cihazı Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2015/107483

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139   06800 Çankaya/ Ankara

b) Telefon ve faks numarası                :  0312 201 20 41 - 0312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi                    : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa):

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Mal Alımı, 1 Adet LA-ICP-MS (Lazer Aşındırmalı Endüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle Spektrometresi) Cihazı Alımı (teknik şartnamede belirtilen bilgisayar, yardımcı donanımlar, diğer malzemeler ve ekipmanlar ile temiz oda dahil)

b) Teslim yeri/yerleri                           :  MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı ambarına

c) Teslim tarihi/tarihleri                       :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  MTA Genel Müdürlüğü İhsan Ketin Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  15/09/2015 - 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerden yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri teklif eklerinde sunacaklardır.

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir;

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman

İstekliler, teklif ettikleri malların teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu teyit etmek amacıyla, teknik şartname maddelerine; ayrı ayrı ve Türkçe olarak, teknik şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar “…. marka, …. Model LA-ICP-MS (Lazer Aşındırmalı Endüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle Spektrometresi) teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi” başlığı altında bilgisayar ile yazılmış, imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır. Bu cevapların orijinal prospektüslerle karşılaştırılmasında herhangi bir farklılık bulunursa istekli değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İstekliler; teknik şartnamenin 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddelerinin bütün alt maddelerine bire bir cevap verirken, verilen her cevapta, cevabın sonuna parantez içinde ifade edilen özelliği destekleyici bilginin verildiği dokümanların hangi sayfa ve satırda olduğunu yazarak belirteceklerdir. Ayrıca her bir madde için firma ilgili şartı sağladığını taahhüt ettiğini yazılı ve onaylı olarak ifade edecektir. İlgili dokümanların üzerinde de şartname maddesi ve alt maddesini belirteceklerdir.

Teknik şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirilmeyecek ve istekli değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin imalatçı belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100, Türk Lirası karşılığı aynı adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (213 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

7551/1-1


OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİNİN FİSAN FISTIK SAN. A.Ş.'DE BULUNAN İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Osmaniye İl Özel İdaresinden:

FİSAN FISTIK SAN. A.Ş 100.000.00 TL. sermayesindeki Osmaniye İl Özel İdaresine ait %16,35 oranındaki iştirak hissesi Osmaniye İl Özel İdaresi (İdare) tarafından, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle özelleştirilecektir.

 

Şirket Adı

Satışa Konu

Hisse Oranı

(%)

Geçici Teminat

Bedeli (TL)

Tanıtım Dokümanı ve

İhale Şartnamesi

Bedeli (TL)

Son Teklif

Verme Tarihi

ve Saati

FİSAN FISTIK SAN. A.Ş.

16,35

40.000,00

500,00

11/09/2015

15:00

 

1 - İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonlarınca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremez.

3 - İhaleye gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilir. Yatırım fonları ancak Ortak Girişim Grubuna dahil olarak ihaleye katılabilirler. Ortak Girişim Grupları sadece yatırım fonlarından oluşamaz. Teklif sahiplerinden ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat olarak nakit veya banka teminat mektubu alınacaktır.

4 - İhaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alınması zorunludur. İhale konusu iştirak hissesi için İdareden temin edilen İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar her ne suretle olursa olsun iade edilmez.

5 - Satışa konu Osmaniye İl Özel İdaresinin, % 16,35 hissesine ilişkin olarak hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanları;

6 - Osmaniye İl Özel İdaresinin T.C. Ziraat Bankası Osmaniye Cebelibereket Şubesi TR71 0001 0023 3834 9495 9150 36 nolu. hesaplarından birine yukarıdaki tabloda belirtilen tanıtım dokümanı ve ihale şartnamesi tutarı yatırılarak, "Satışa Konu şirketin İsmi, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli" ifadesini içerir şekilde üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi veya tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubunun adının veya üyelerinden birinin isminin de açıkça belirtildiği dekont karşılığında İdarenin aşağıda belirtilen adresinden temin edilebilir. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birisinin Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi alması yeterlidir.

7 - Teklifler Türk Lirası olarak alınacak ve ihale Türk Lirası üzerinden sonuçlandırılacaktır.

Teklifler peşin veya vadeli olarak verilebilir. Peşin olması halinde bedelin tamamı ihale onayının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde yatırılacaktır. Tekliflerin vadeli verilmesi halinde vadeli ödeme planı şartnamedeki vade ve ödeme planı gibi olup, sözleşmeye bağlanacaktır.

8 - Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar İdarenin aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdareye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - İdare, ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

10 - Satışa konu hissenin yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye de kurulan yabancı sermayeli şirketlere devri yürürlükteki doğrudan yabancı yatırımlar kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler satışın önceden mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler.

11 - Özelleştirme işlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 4108 sayılı Kanunla değişik geçici 12. maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanunun 27. maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

12 - Ayrıca 0-328-8141170 - 8131093-8120637 - (Emlak İstimlak Servisi 3001-2972 dahili numaralı telefondan) ve www.omaniyeozelidare.gov.tr. adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

İlan olunur.

7566/1-1


31 KALEM ÇAYKUR ÇAYLIK ÇAYI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 31 Kalem (11.494 adet) Çaykur Çaylık Çayı %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 75,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 04.09.2015 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

7634/1-1