21 Ağustos 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29452

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Türk Standardları Enstitüsünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara’da yapılacaktır.

2015 /3.Dönem YMM Sınav Tarihleri                         : 28 Kasım - 7 Aralık 2015

• İlk kez sınava katılacaklar için son başvuru tarihi      : 28 Eylül 2015

• Tekrar sınava katılacaklar için son başvuru tarihi       : 2 Kasım 2015

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 28 Eylül 2015 tarihi itibariyle sınava katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gereklidir.

Sınavlara girmek isteyenlerin, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı’na yukarıda belirtilen son başvuru tarihleri mesai saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurusunu yapmayanlar sınava alınmayacaktır.

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına girebilmek için:

Sınavlara girecek adaylarda; Kanunun 4 üncü maddesindeki genel ve 9 uncu maddedeki özel şartları taşımaları yanında 45 inci madde ve 48 inci maddenin ikinci fıkrasının (c), (d), (e) bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması gerekir.

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı;

1) İleri Düzeyde Finansal Muhasebe,

2) Finansal Yönetim,

3) Yönetim Muhasebesi,

4) Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku,

5) Revizyon,

6) Vergi Tekniği,

7) Gelir Üzerinden Alınan Vergiler,

8) Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler,

9) Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı,

10) Sermaye Piyasası Mevzuatı,

konularından yapılır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sınava katılabilmek için gerekli koşulları taşıyan adayların;

1) Sınav Başvuru Formu (Odalardan sağlanabilir.)

2) Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet üzerinden alınacak adli sicil belgesi (Adli sicil belgesinin, 3568 sayılı Kanunun 4/d bendinde belirtilen suçları kapsayacak ve adli sicil arşiv bilgilerini içerecek şekilde olması gerekir.), adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

3) İkametgah belgesi,

4) Onaylı nüfus cüzdanı örneği

5) 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,

6) Noter onaylı Lisans diploması (Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için ayrıca, Yüksek Öğrenim Kurulu’ndan alınacak denklik belgesi),

7) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsat fotokopisi,

8) Bağımlı çalışanlardan oda kayıt belgesi, serbest çalışanlardan faaliyet belgesi,

9) Sınav bedelinin ödendiğine dair banka dekontu,

10) Özel sektörde bağımlı olarak çalışanlardan “Oda Giriş Ücreti ve Maktu Aidatın Tam Ödendiğine Dair Belge”

11) Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma süresini gösterir aşağıdaki belgeler:

a-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini serbest olarak sürdürenlerden; mükellefiyeti süresince bağlı olduğu vergi dairelerinin tümünden alınacak mükellefiyetin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren (devam edenler için devam ettiğine dair) belge ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir belge,

a-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ortaklığı (A.Ş, Ltd.) biçiminde sürdürenlerden; yukarıdaki (a-1) maddedeki belgeye ek olarak şirket ortağı, şirket müdürü ya da yönetim kurulu üyesi olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve şirket genel imza sirkülerinin noter onaylı örneği,

b-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında bağımlı çalışarak sürdürenlerden; işe giriş belgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı),

b-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik ortaklığı (AŞ, Ltd.) biçimindeki iş yerlerinde bağımlı çalışarak sürdürenlerden; çalıştıkları iş yerinin SMMM / YMM Odasına kayıtlı olduğuna dair belge, başvuru sahibinin işe giriş belgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı),

b-3) Ticari işletmelerde bağımlı çalışanlardan; işe giriş belgesi, sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı), çalışma süresini kapsayan, şirketin ticaret sicil gazetesi (A.Ş’lerde genel kurul gazeteleri) ve genel imza sirküleri,

c) Kanunun 9.maddesinde belirtilen vergi inceleme yetkisine haiz olarak çalışanlardan          kurumlarından alacakları hizmet belgesi (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 7 ve 8’nci maddelerdeki belgeler aranmaz.),

d) Kanunda belirtilen bilim dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanlardan      kurumlarından alacakları hizmet belgesi,(SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 7 ve 8’nci maddelerdeki belgeler aranmaz.)

e) Sınavına girecek adaylar, sınav giderleri karşılığı olarak katıldıkları her sınav için ders başına 125,00 TL olmak üzere, ilk defa sınava katılacaklar toplam 1.250,00 TL ödemenin yapıldığına ilişkin belge,

Sınav bedeli, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER)’nin, aşağıda belirtilen banka hesaplarından birisine ödenecektir.

Banka bilgileri ;

• İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 269,

• ING Bank Ankara-Ulus Şubesi 361 059,

• Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140,

f) TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler.

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliği’nin "Tekrar Sınava Girebilme" başlıklı 21.maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 / 29093 Resmi Gazete) 1.fıkrasına göre, Yeminli Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz.

Sınavda başarılı olamayanlar, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödediklerini gösterir banka dekontu ve sınava gireceği dersleri belirtir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. (Dilekçe örneği http://www.tesmer.org.tr adresinden edinilebilir.)

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ

1) Yukarıda belirtilen koşulları taşıyanlardan Yeminli Mali Müşavirlik sınavına katılma isteğinde bulunacakların, sınav dosyasında yer alan Sınav Başvuru Formunu doldurup, imzaladıktan sonra istenen belgeleri bu forma ekleyerek, yukarıda belirtilen son başvuru tarihleri mesai saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği - Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Cad. No:562 Dikmen / ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (ruhsatları) iptal edilecektir.

2) Başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

3) Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezinin (TESMER)'in internet sitelerinde duyurulacaktır.

4) Sınav sırasında fotoğraflı nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesini gösteremeyenler sınava alınmayacaktır.

5) Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.

6) Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır

7) Sınav Başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.

8) Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.

İlan Olunur.

7589/1-1

—————

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yapılacaktır.

Bu sınava; stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları, Serbest Muhasebeci meslek mensupları ve anılan Yasa’nın 6’ncı maddesine göre, hizmet sürelerini stajdan saydıran aday meslek mensupları katılacaktır.

2015/3Dönemi,  SMMM Sınav tarihleri                               : 28-29 Kasım 2015

İlk kez sınava katılacaklar için odalara son başvuru tarihi      : 30 Eylül 2015

Tekrar katılacaklar için son başvuru tarihi                             : 13 Kasım 2015

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların; 30 Eylül 2015 tarihi itibariyle stajlarını fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar v.b) ve staj bitirme belgelerinin dosyalarında bulunması gereklidir. 

Sınavlara girmek isteyenlerin, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği - Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı’na yukarıda belirtilen son başvuru tarihleri mesai saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar başvurusunu yapmayanlar ve sınav bedelini yatırmayanlar sınava alınmayacaktır.

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için;

1 - Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.

2 - Stajını Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve / veya onların denetim ve gözetiminde tamamlamış olmak, Kanunun 6.maddesinde staj süresinden sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmış olmak,

3 - Kanunun 4'ncü maddesindeki genel ve 5'nci maddesindeki özel şartları taşımaları yanında 45'nci madde ve 48'nci maddenin ikinci fıkrasının (c), (e) bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması,

 gerekir.

SINAV KONULARI

19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış Sınav Yönetmeliği’ne göre,  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına katılacak adaylar aşağıdaki konularından sınava tabi tutulmaktadırlar.

• Finansal Muhasebe,

• Finansal Tablolar ve Analizi,

• Maliyet Muhasebesi,

• Muhasebe Denetimi,

• Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,

• Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),

• Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,

• Sermaye Piyasası Mevzuatı (19 Ağustos 2014 tarihinden sonra 3568 sayılı Yasa’nın 6. maddesinin 2. fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentleri uyarınca, 3 yıllık hizmet süreleri, staj süresinden sayılmış / sayılacak adaylar bu sınav konusundan sorumlu olacaklardır. 2015 yılı öncesinde staja giriş sınavlarında başarılı olmuş adaylar sorumlu olmayacaklardır.)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Sınav dosyası (SMMM Odalarından temin edilebilir.)

2 - Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet üzerinden alınacak adli sicil belgesi (Adli sicil belgesinin, 3568 sayılı Kanunun 4/d bendinde belirtilen suçları kapsayacak ve adli sicil arşiv bilgilerini içerecek şekilde olması gerekir.), adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

3 - Onaylı nüfus cüzdanı örneği,

4 - Lisans diploması veya lisansüstü diplomasının noterden onaylı örneği (Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınacak denkliği onay belgesi),

5 - 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,

6 - Serbest Muhasebeci olarak serbest çalışanlardan, ilgili vergi dairelerinden alınacak mükellefiyet tesis tarihini gösterir belge ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir belge, ruhsat fotokopisi, faaliyet belgesi, bağımlı çalışanlardan da oda kayıt belgesi, ruhsat fotokopisi,

7 - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajının tamamlanmış olduğunu gösteren belgeler,

8 - TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler.

9 - Sınav giderleri karşılığı olarak ders başına 100,00-TL olmak üzere, ilk defa sınava katılacak adaylardan; 7 dersten sorumlu olanlar için toplam 700,00-TL, 8 dersten sorumlu olanlar için ise toplam 800,00-TL ödemenin yapıldığına ilişkin belge,

Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda yer alan banka hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile TEOS Sistemi üzerinden de ödenebilir.

Banka bilgileri;

• İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 255,

• ING Bank Ankara-Ulus Şubesi 361 0591

• Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliği’nin "Tekrar Sınava Girebilme" başlıklı 21. maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 / 29093 Resmi Gazete ) 2.fıkrasına göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Bu sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz.

Sınavda başarılı olamayanların, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra http://teos.tesmer.org.tr internet adresine girerek sınav başvurusunu yapmaları gerekir.

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLME

Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlar yukarıda istenilen başvuru belgelerini, son başvuru tarihi çalışma saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği -Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Caddesi No:562 Dikmen/ ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Ancak gerçeğe aykırı beyanda bulundukları ve 3568 sayılı Kanun'un 4. maddesinde düzenlenen genel şartlar ile 5.maddesinde düzenlenen özel şartları taşımadıkları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, ruhsatları iptal edilecektir.

1 - Sınav başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezinin (TESMER)'in internet sitelerinde duyurulacaktır.

3 - Sınav Giriş belgeleri, TESMER'in http://belge.tesmer.org.tr internet adresinden yazıcı çıktısı olarak alınabilecektir.

4 - Sınav sırasında fotoğraflı nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesini gösteremeyenler sınava alınmayacaktır.

5 - Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.

6 - Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır.

7 - Sınava başvurup,  katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.

8 - Sınav başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.

İlan Olunur.

7588/1-1


Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

2 - 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 - 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmis, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

4 - 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Fakülte Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

5 - İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde; Nişantaşı Üniversitesi Sadabad Kampüsüne şahsen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:

Nişantaşı Üniversitesi

Sadabad Cad. No: 88 Kağıthane/İSTANBUL Telefon: 0 212 210 10 10

 

BİRİM

BÖLÜM/

PROGRAM

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞARTLAR

İ.İ.S.B.F.

Yönetim Bilişim Sistemi

Prof.

1

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi alanında doçentliği olmak,

İ.İ.S.B.F.

Sosyal Hizmet

Yrd.Doç.Dr.

1

*Kamu Yönetimi alanında lisans,

*Sosyoloji alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak,

İ.İ.S.B.F.

Sosyal Hizmet

Yrd.Doç.Dr.

1

*Sosyoloji alanında lisans ve siyaset bilimi alanında Yüksek Lisans yapmış olmak,

*Eğitim ve Toplumsal Değişim konusunda çalışma yapmış olmak,

İ.İ.S.B.F.

Yeni Medya

Yrd.Doç.Dr.

1

*Radyo-TV alanında Lisans,

*Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında Yüksek Lisans,

*Sinema-TV alanında doktora yapmış olmak,

S.T.F.

İç Mimarlık

Yrd.Doç.Dr.

1

* Arkeoloji ve Sanat Tarihi alanında lisans,

* İç Mimarlık alanında Yüksek Lisans ve doktora yapış olmak,

S.T.F.

İletişim Tasarımı

Prof.Dr.

1

Medya ve İletişim Sistemleri alanında çalışma yapmış olmak,

İ.İ.S.B.F.

Psikoloji

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

3

Psikoloji alanında doktora yapmış olmak,

İ.İ.S.B.F.

Uluslararası İlişkiler

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

3

Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış olmak,

MYO

Ameliyathane Hizmetleri

Prof.Dr.

1

Kadın Doğum alanında doçentliğini tamamlamış olmak.

MYO

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Yrd.Doç.Dr.

1

Nükleer tıp alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

MYO

İlk ve Acil Yardım

Yrd.Doç.Dr.

1

Genel cerrahi alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

MYO

Ameliyathane Hizmetleri

Yrd.Doç.Dr.

1

Kardiyoloji alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

7557/1-1


İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Aşağıda anabilim dalı/bölüm itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz Mühendislik Fakültesi Bölümlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosunun 08.01.2013 tarih ve ½ sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1 - İstenen Belgeler:

a) Doçent kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doktora tezi, doçentlik belgesi, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı doçentler 4 nüsha olarak hazırlayarak; bir dilekçe, iş talep formu ve 2 adet fotoğraf ile birlikte,

b) Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora diploması, doktora tezi, yabancı dil başarı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak; bir dilekçe, iş talep formu ve 2 adet fotoğraf ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR) müracaat etmeleri gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. Maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

3 - Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 08.01.2013 tarih ve ½ sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Senato Kararı, Kanun ve Yönetmelikler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

4 - Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Birimi

Anabilim Dalı/Bölüm

Unvan

Adet

Derece

Açıklama

Mühendislik Fakültesi

Biyomühendislik

Yardımcı

Doçent

1

4

Biyomedikal amaçlı yenilikçi tanı sistemleri, mikroakış sistemleri, mikroelektronik ve mikrofabrikasyon alanlarında araştırmaları ve yüksek etki faktörlü dergilerde basılmış yayınları olmak. Doktora diplomasını yurtdışından almış olmak ve doktora sonrası araştırmacı olarak yurtdışında çalışmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Doçent

1

3

Aday beslenme-sağlık-hastalık ilişkisini genetik ve moleküler yöntemlerle, besinlerin kullanıldığı metabolik izyollarını in-vivo yöntemlerle incelemiş ve biyoinformatik konusunda bilimsel altyapıya ve yayınlara sahip olmak.

7582/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, 45640 ada, 10 parsel üzerindeki 909954 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 1759 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Miraç Yapı Güvenliği Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Yardımcı Kontrol Elemanı, İnşaat Teknikeri, Dursun KESİM (T.C. Kimlik No: 40168034028) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 28.05.2015 tarihli ve E.2014/832-K.2015/844 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 27.02.2014 tarihli ve 28926 Resmi Gazete ilanı ile Dursun KESİM hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 05.08.2015 tarih ve 21775 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7572/1/1-1

—————

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, 45640 ada, 10 parsel üzerindeki 909954 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 1759 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Miraç Yapı Güvenliği Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi, Yılmaz İNECİK (Denetçi No:13336, Oda Sicil No: 20743) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 02.06.2015 tarihli ve E.2014/831-K.2015/933 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline”  hükmedildiğinden 27.02.2014 tarihli ve 28926 Resmi Gazete ilanı ile Yılmaz İNECİK hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 05.08.2015 tarih ve 21774 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7572/2/1-1

—————

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli istihdam etmek zorundadır. .... Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Antalya ilinde faaliyet gösteren 2379 dosya nolu HAKİM Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 2274 dosya nolu ADALI Yapı Denetim A. Ş. ve 77 dosya nolu BÜYÜKŞEHİR Yapı Denetim Ltd. Şti,

Sakarya ilinde faaliyet gösteren 2142 dosya nolu RİONİ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Malatya ilinde faaliyet gösteren 1575 dosya nolu SERHAT ÖZBEK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

  Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren 1092 dosya nolu ŞARK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 356 dosya nolu KORAL Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 341 dosya nolu ADS ANKARA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İzmir ilinde faaliyet gösteren 208 dosya nolu YADEM Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 05.08.2015 tarih ve 21688 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

7573/1/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 05.08.2015 tarih ve 21689 sayılı Makam Olur’una istinaden,

Kayseri ilinde faaliyet gösteren 1733 dosya nolu ÖZGE Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 817 dosya nolu ABC Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 467 dosya nolu PRİZMA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Niğde ilinde faaliyet gösteren 1586 dosya nolu NİĞDE MAVİ Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7573/2/1-1

—————

İzmir İli, Menemen İlçesi, 3043 ada, 3 parsel üzerindeki 637786 YİBF (B Blok) nolu inşaatın denetimini üstlenen 713 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yağmur Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 08.07.2015 tarihli ve E.2015/1836 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yeni bir karar verilinceye kadar “yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Yağmur Yapı Denetim Ltd.Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan 05.08.2015 tarih ve 21769 sayılı Olur ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

7574/1/1-1

—————

İzmir İli, Bornova İlçesi, 651 ada, 3 parsel üzerindeki 4475 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 113 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bornova İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 04.06.2015 tarihli ve E.2013/1938-K.2015/848 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 24.10.2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Bornova İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, Bakanlık Makamından alınan 05.08.2015 tarih ve 21768 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7574/2/1-1

—————

İzmir İli, Menemen İlçesi, 3043 ada, 3 parsel üzerindeki 637786 YİBF (B Blok) nolu inşaatın denetimini üstlenen 713 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yağmur Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumlusu Mehmet ÇETİNER (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9125, Oda Sicil No:12776) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 01.07.2015 tarihli ve E.2015/1739 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yeni bir karar verilinceye kadar “yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mehmet ÇETİNER (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9125, Oda Sicil No: 12776) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan 05.08.2015 tarih ve 21771 sayılı Olur ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

7574/3/1-1

—————

Kastamonu ili, Araç ilçesi, 68 ada, 69 parsel üzerindeki 872071 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1225 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kastamonu Bir Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumlusu Kenan UGURLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17309, Oda Sicil No:9259) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 27.05.2015 tarihli ve E.2014/1446-K.2015/786 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 06.04.2014 tarihli ve 28964 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Kenan UGURLU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17309, Oda Sicil No:9259) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, Bakanlık Makamından alınan 05.08.2015 tarih ve 21772 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7574/4/1-1

—————

Edirne ili, Merkez ilçesi, E17D07B4C pafta, 2436 ada, 2 parsel üzerindeki 818475 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1149 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Deta Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumlusu Reha GÜLER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17355, Oda Sicil No:13985) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin 03.07.2015 tarihli ve E.2015/506 sayılı kararı ile dava konusu işlemin “yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 17.05.2015 tarihli ve 29003 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Reha GÜLER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17355, Oda Sicil No:13985) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan 05.08.2015 tarih ve 21773 sayılı Olur ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

7574/5/1-1

—————

İzmir İli, Menemen İlçesi, 3043 ada, 3 parsel üzerindeki 637786 YİBF (B Blok) nolu inşaatın denetimini üstlenen 713 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yağmur Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumlusu Ahmet KILLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15236, Oda Sicil No:19236) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 01.07.2015 tarihli ve E.2015/1742 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yeni bir karar verilinceye kadar “yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ahmet KILLI’nın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15236, Oda Sicil No:19236) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan 05.08.2015 tarih ve 21776 sayılı Olur ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

7574/6/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                57.00/671

Toplantı Tarihi ve No    : 03.08.2015-126                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 03.08.2015-2808                                            SAMSUN

Sinop İli, Merkez, Meydankapı Mahallesi, Kentsel ve Arkeolojik Sit Alanı sınırları dışında yer alan, 219 ada, 12 parselde yer alan ve bahçesinde tescilli Serapis Tapınağı, Deniz Şehitleri Anıtı ve Aynalı Kadın Türbesi bulunan Sinop Arkeoloji Müzesi’nin karşı parselinde bulunan, mülkiyeti Sinop Belediyesi, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve diğer müşterekler adına kayıtlı 25 ada, 124 parseldeki İtfaiye Binasına çatı katı ilavesi ve mevcut binada güçlendirme çalışmaları yapılmasına ilişkin projelerin değerlendirilmesi talebini içeren Sinop Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.07.2015 gün ve 2254 sayılı yazısı, tescilli Serapis Tapınağı’nın koruma alanı sınırlarının belirlenmesi talebini içeren Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Sinop Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün 22.07.2015 gün ve 2339 sayılı yazısı, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 07.05.2004 gün ve 949 sayılı kararı ve Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırladığı 27.07.2015 gün ve 283 sayılı yerinde inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Sinop İli, Merkez, Meydankapı Mahallesi, Kentsel ve Arkeolojik Sit Alanı sınırları dışında yer alan, 219 ada 12 parseldeki Sinop Arkeoloji Müzesi’nin bahçesinde bulunan tescilli Serapis Tapınağı, 219 ada 6 parseldeki Deniz Şehitleri Anıtı ve 219 ada, 7 parseldeki Aynalı Kadın Türbesi ve 219 ada, 5 parseldeki tescilli Adalet Sarayı binasının koruma alanı sınırlarının ekteki 1/1000 ölçekli haritada çizildiği şekilde belirlenmesine, koruma alanı sınırları içinde yapılacak her türlü inşai ve fiziki uygulama öncesinde kurulumuzdan izin alınması gerektiğine, 25 ada, 124 parsel koruma alanı sınırları dışında kaldığından söz konusu parseldeki İtfaiye Binasına çatı katı ilavesi ve mevcut binada güçlendirme çalışmaları yapılmasına ilişkin projelerin ilgili Belediyesince değerlendirilmesi gerektiğine karar verildi.

7576

7576/1-1

—————

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 08.07.2015 - 152                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 08.07.2015 - 2356                                     SAFRANBOLU

Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Toprakcuma Köyünde bulunan dükkan, dükkan üzeri konut ve diğer evlerin tespitlerinin yapılarak koruma altına alınması talebini konu alan Toprakcuma Köyü Muhtarı Hüseyin AYDIN'ın 16.04.2014 tarihli başvurusu ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 20.03.2015 tarih ve  2197 sayılı karar ve Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 06.07.2015 tarih ve 673 sayılı raporu okundu; ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Toprakcuma Köyünde;

  1.        126 ada, 17 parsel

  2.        131 ada, 2 parsel

  3.        131 ada, 3 parsel

  4.        131 ada, 4 parsel

  5.        132 ada, 4 parsel

  6.        144 ada, 1 parsel

  7.        144 ada, 2 parsel

  8.        145 ada, 1 parsel

  9.        146 ada, 1 parsel

10.        146 ada, 3 parsel

11.        146 ada, 4 parsel

12.        146 ada, 5 parsel

13.        146 ada, 6 parsel

14.        146 ada, 7 parsel

15.        146 ada, 8 parsel

16.        147 ada, 1 parsel

17.        147 ada, 2 parsel

18.        147 ada, 8 parsel

19.        147 ada, 9 parsel

20.        147 ada, 10 parsel

21.        147 ada, 11 parsel

22.        147 ada, 12 parsel

23.        147 ada, 13 parsel

24.        147 ada, 14 parsel

25.        147 ada, 15 parsel

26.        147 ada, 16 parsel

27.        147 ada, 17 parsel

28.        148 ada, 3 parsel

29.        150 ada, 1 parsel

30.        155 ada, 30 parsel

31.        155 ada, 31 parsel

32.        155 ada, 33 parsel

33.        155 ada, 35 parsel (3 adet yapı)

34.        155 ada, 37 parsel

35.        156 ada, 6 parsel

36.        156 ada, 7 parsel

37.        156 ada, 10 parsel

38.        157 ada, 3 parselde kayıtlı,

40 adet yapının 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescil edilmesine (OLUMLU), taşınmazların grubunun "2" olarak belirlenmesine, taşınmazlara ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca tescil fişlerinin hazırlanmasına,

Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Toprakcuma Köyünde bulunan dükkan, dükkan üzeri konut, diğer evlerin ve samanlıkların mimari, mahalli, tarihsel, estetik ve sanat özelliği bulunan ve bir arada bulunmaları ve bir bütün olarak o yerleşmenin ait oldukları dönemin yaşam biçimini gelecek nesillere aktarmaları sebebiyle teker teker taşıdıkları kıymetten daha fazla kıymeti olan, kültürel ve tabii çevre elemanlarının(yapılar, bahçeler, bitki örtüleri, yerleşim dokuları, duvarlar, sokak ve meydanlar, v.b.) birlikte bulunmaları sebebiyle yarattığı bütünlük dikkate alınarak karar ekinde yer alan 1/2000 ölçekli haritada gösterilen şekli ile Kentsel Sit Alanı olarak tesciline,

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 17. maddesi uyarınca Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğünce üç (3) ay içinde geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının belirlenmesine ve ilgili idaresince üç (3) yıl içinde Koruma Amaçlı İmar Planının hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

doc03270120150811114651_001

doc03270220150811114712_001

7575/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Yazı ekinde unvanı, Adresi, Belge Kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri fesih edildiğinden Hizmet Yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, Hizmet Belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki soruşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.

 

Firma Unvanı

Firma Adresi

Belge No

Standart No

Fesih Tarihi

Fesih Nedeni

1. Feza İş Güvenliği Çevre Eğitim Sağlık Hizmetleri Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Yeni Karaman Mahallesi Kantar Sokak Asya İş Merkezi No: 2/205 Osmangazi

Bursa

16-HYB-2633

TS 13573/EYLÜL 2013

16.06.2015

Talimata Aykırılık

2. Didi Koltuk ve Ağaç Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Yeni Sanayi Sitesi 23. Sokak No:51inegöl/Bursa

16-HYB-2636

TS 12487/OCAK 2012

16.06.2015

Talimata Aykırılık

3. Demka Mobilya Malzemeleri Tasarım Mobilya Ağaç Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Sinanbey Mahallesi Metal İşleri Sanayi Sitesi 55. Sokak No: 5 İnegöl/Bursa

16-HYB-2338

TS 12487/OCAK 2012

16.06.2015

Talimata Aykırılık

4. Oto Kara-Sami Kara

Sinanbey Mah. 32. Sok. No: 28 İnegöl/ Bursa

16-HYB-15

TS 12047/Aralık 2013

22.06.2015

Talimata Aykırılık

5. Goya Ar-Ge Danışmanlık Gıda Veteriner Hizmetleri Bilişim Eğitim Tasarım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi 3. Kat 304/C Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü Nilüfer/Bursa

16-HYB-2639

TS 13573/EYLÜL 2013

23.06.2015

Talimata Aykırılık

6. E.P.S Entegre Poliüretan, Sünger ve Koltuk Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

S.S. Otosansit Küçük San. Sitesi Ankara Yolu 7. Km. 18 Blok Zemin Kat Merkez/Bursa

16-HYB-541

TS 12498/OCAK 2012

25.06.2015

Talimata Aykırılık

7. Topçusan Makine Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Organize Sanayi Bölgesi 75.Yıl Cd. Demirciler Küçük Sanayi Sitesi D Blok No: 6 Nilüfer/Bursa

16-HYB-335

TS 12887/KASIM 2002

25.06.2015

Talimata Aykırılık

8. Serkan Ay

Beşevler Küçük Sanayi Sit. 7. Blok No: 11 Nilüfer/Bursa

16-HYB-2340

TS 12255/EKİM 2013

TS EN 13015+A1/HAZİRAN 2009

07.07.2015

Talimata Aykırılık

9. Abtullah Pekmez-Ergenekon Petrol

Bayır Mah. Atatürk Cad. No: 110 Armutlu Yalova

16-HYB-2651

TS 11939/EKİM 2013

TS 12820/Temmuz2006

07.07.2015

Talimata Aykırılık

10. Bursa Hedef Otomotiv-Halil Uysal

Küplüpınar Mh. İtfayeci Mehmet Yaraş Sk. No: 7 Osmangazi/ Bursa

16-HYB-2656

TS 12047/ARALIK 2013

07.07.2015

Talimata Aykırılık

11. Kaymakçılar Akaryakıt ve Servis Hizmetleri Tic. San. A.Ş.

Yeni Yalova Yolu Kaymakçılar San. Sitesi Osmangazi/ Bursa

16-HYB-2355

TS 11939/MART 2012

TS 12820/TEMMUZ 2006

07.07.2015

Talimata Aykırılık

12. Teknomar Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Ertuğrul Mah. Ümit Kaftancıoğlu Cad. No: 5-3/A Nilüfer /Bursa

16-HYB-2652

TS 12047/ARALIK 2013

07.07.2015

Talimata Aykırılık

13. Teknokom Mak.San. Tic. Ltd. Şti.

Çeşmebaşı Mah. Yalova Cd. No: 15 Ovaakça/ Bursa

16-HYB-69

TS 12870/OCAK 2012

08.07.2015

Talimata Aykırılık

14. Bakanoğlu Gıda Makinaları Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti.-Şube-1

Eski Gemlik Yolu Ege Sk. No: 54 Merkez/ Bursa

16-HYB-1061

TS 12887/KASIM 2002

10.07.2015

Firma İsteği

15. Eren Çetinkaya - Tet Karagöz Asansör

Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No:1 Nilüfer/ Bursa

16-HYB-2793

TS 12255/EKİM 2013

TS EN 13015+A1/HAZİRAN 2009

13.07.2015

Firma İsteği

16. Çarıkçılar Oto Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

İzmir Yolu Metro Market Karşısı    No: Bila Beşeler Merkez Bursa

16-HYB-455

TS 12047/ARALIK 2013

15.07.2015

Talimata Aykırılık

17. Görpet Selahattin Petrol Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Atatürk Cad. No:184 / Gürsu/Bursa

16-HYB-2789

TS 11939/EKİM 2013

TS 12820/TEMMUZ 2006

20.07.2015

Firma İsteği

18. Mesut Beyaz-Mesut Elektrik

Cumhuriyet Mah. Şehit Üsteğmen Mesut Beyazıt Cad. Yasemen Sitesi No: 17/A Nilüfer/Bursa

16-HYB-99

TS 10079/OCAK 2010

TS 12355/MART 2003

TS 12850/HAZİRAN 2012

23.07.2015

Ara Kontrol Olumsuz

19. Aktoğanlar Otomotiv ve Servis Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti

S.S.Orhangazi 2.Küçük Sanayi Sitesi Yapı Koop 112 Ada 1 Parsel 10. Blok No: 1-3 Orhangazi/ Bursa

16-HYB-2341

TS 12047/ARALIK 2013

23.07.2015

Talimata Aykırılık

20. Şentürkler Lojistik Uluslar Arası Nakliyat ve Otomotiv Dış Tic. A.Ş

Yeni Yalova Yolu 10. Km. Osmangazi/ Bursa

16-HYB-282

TS 12047/ARALIK 2013

29.07.2015

Talimata Aykırılık

21. Msy Turizm, İnşaat, Yemek, Temizlik, Hizmetleri Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Küçükbalıklı Mah. İnönü Cad. No: 537 Osmangazi/ Bursa

16-HYB-926

TS 11939/MART 2012

TS 12820/TEMMUZ 2006

30.07.2015

Talimata Aykırılık

22. Bursay Doğalgaz Isı Sistemleri ve Müşavirliği San. Tic. Ltd. Şti.

Santral Garaj Mah. Dal Sok. No: 16/B Gençosman/Bursa

16-HYB-221

TS 10079/OCAK 2010

TS 12850/HAZİRAN 2012

31.07.2015

Talimata Aykırılık

23. Ihlamur Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş

Veysel Karani Mah. Eski Gemlik Yolu Cad. No. 232 Osmangazi/ Bursa

16-HYB-2374

TS 11939/EKİM 2013

TS 12820/TEMMUZ 2006

04.08.2015

Talimata Aykırılık

24. Sancaktepe Petrol Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.

Canbalı Mah. Çakıllıkuyu Mevkii (Küme Evler) No: 20 İç Kapı: 1 Karacabey/Bursa

16-HYB-2692

TS 11939/EKİM 2013

04.08.2015

Talimata Aykırılık

25. İdeal Teknik-Emrullah Ersoy

Camikebir Mh. Mustafakemalpaşa Cd. N:10/A Orhangazi/ Bursa

16-HYB-2673

TS 12850/HAZİRAN 2012

TS 10079/OCAK 2010

05.08.2015

Talimata Aykırılık

26. Ersaray Yangın Söndürme Cihazları Tic. ve San. Ltd. Şti.

Yigitler Mah. Büyük Oto Ticaret Merkezi 104. Sok. No: 13 Yıldırım/Bursa

16-HYB-281

TS 11827/NİSAN 2014

07.08.2015

Talimata Aykırılık

27. Çevtem Temizlik İnşaak Nakliye Turizm Güvenlik Sist. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Yalova-Bursa Yolu Üzeri Kirazlı Sanayi Sitesi Arkası Merkez Yalova

16-HYB-121

TS 13111/HAZİRAN 2010

07.08.2015

Talimata Aykırılık

28. Ahmet Ekşiler Makro Teknik

Selçukbey Mah. Prof. Tezok Cad. No:173 Yıldırım/Bursa

16-HYB-2508

TS 10079/OCAK 2010

TS 12355/MART 2003

07.08.2015

Talimata Aykırılık

29. Denizler Yapım Onarım Petrol İnşaat Taşımacılık Madencilik Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Ovaakça Eğitim Mah. Yeni Yalova Yolu Cadde No: 728 Osmangazi/Bursa

16-HYB-2667

TS 11939/EKİM 2013

TS 12820/TEMMUZ 2006

07.08.2015

Talimata Aykırılık

30. Yüksel Tenekeci-Zirve Asansör Mak. ve Montaj Sanayi

Karaman Mah. Kültür Cad. No: 31 Bursa

16-HYB-798

TS 12255/EKİM 2013

TS EN 13015+A1/HAZİRAN 2009

07.08.2015

Talimata Aykırılık

7584/1-1