19 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29450

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gölmarmara Belediye Başkanlığından:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


İSTANBUL İLİ KADIKÖY İLÇESİ ERENKÖY MAHALLESİ 2964 ADA 95 NOLU PARSELDE KAYITLI 6 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


AKILLI KART SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


MÜBADELE YAPILACAKTIR

Edirne Emniyet Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


5 KALEM MAL SATIN ALINACAKTIR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemiz ihtiyacı olan 1 adet hizmet alımı ihalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

1 - İdarenin Adresi                 :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No: 111    45500 Soma/MANİSA

a) Telefon ve faks numarası    :  (236) 613 23 26   (4 hat)       Fax  612 20 13 - 613 20 13

b) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)-

 

Niteliği- Türü - Miktarı

K.İ.K. No

Dosya No

İhale Tarihi ve Saati

İşin Süresi

1

Eynez Yer Altı Kontrol Şube Müdürlüğüne bağlı stok sahalarından idare ve piyasa kamyonlarına 1.500.000 ton kömür yüklenmesi hizmet alımı işi

2015/106346

2015-1658

01/09/2015 Saat:14:00

360 Gün

 

b) Yapılacağı yer                    :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa

c) İşin süresi                           :  İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                          :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma / Manisa

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111    45500 Soma/ Manisa adresinde görülebilir ve 100,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

7518/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gölmarmara Belediye Başkanlığından:

Madde: 1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan Manisa İli Gölmarmara İlçesi Atatürk Mahallesi Başöğretmen Sabri Bulut Caddesinde bulunan 6771 parselde kayıtlı 923,97 m² Arsa üzerinde bulunan Bina vasıflı taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. (Satılacaktır)

Söz konusu bina vasıflı taşınmaz, idari şartnamesi hükümleri uyarınca satılacak olup, ihaleye iştirak edenler ihale şartnamesini aynen kabul edip ihaleye iştirak etmiş sayılır.

Madde: 2 - İhale Günü, Saati ve İhale Yeri

İhale 01 EYLÜL 2015 Salı günü saat: 14.00’da Gölmarmara Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhale Muhammen bedeli 2.000.000,00.TL olup; Geçici teminat bedeli 60.000,00.TL’dir.

Madde: 3 - İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler

İhaleye iştirak etmek isteyenlerden istenecek belgeler:

- Özel Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) İkametgah belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı,

c) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı,

- Tüzel Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2015 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

c) 2015 yılı içinde Ticaret Odasından alınmış yetki belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti

d) Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti

e) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve 2015 yılı içinde alınmış noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı.

- Ortak Girişim;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2015 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin aslı,

c) 2015 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı,

d) Ortak girişimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.

Madde: 4 - Geçici Teminat

İstekliler, muhammen bedelin %3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir.

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

c) Geçici teminat nakit olarak yatırılacak ise Belediyemiz veznesi veya Türkiye Halk Bankası AKHİSAR Şb. Nezdinde ki IBAN NO: TR81 0007 2009 5630 0007 0000 10 nolu hesabına yatırılabilir.

Madde: 5 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini

İhale dokümanı; Gölmarmara Belediye binası Mali Hizmetler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görülebilir veya 50,00 TL tutarında dosya bedeli ödenerek temin edilebilir.

Madde: 6 - Tekliflerin Verilmesi

İstekliler, teklif mektuplarının içinde bulunduğu Kapalı Zarfı ihale günü saat 14.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Gölmarmara Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Gölmarmara adresine teslim edeceklerdir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale günü (01.09.2015) Salı günü saat 14.00’a kadar Gölmarmara Belediye Başkanlığı Eskicami Mahallesi Gaziler Caddesi No: 134 Gölmarmara - MANİSA adresine ulaşması şarttır. İsteklinin yukarıda belirlenen saatten sonraki tevdi istekleri veya postadaki gecikmeler kesinlikle kabul edilmeyecek ve ihaleye katılmak için mazeret olarak ileri sürülmeyecektir.

Madde: 7 - Kesin Teminat

İhale üzerinde bırakılan isteklilerden sözleşme imza tarihinden önce ihale bedelinin % 6 (yüzde altı)’ oranında süresiz kesin teminat alınacaktır.

Madde: 8 - Ödeme Yeri ve Şartları

Gayrimenkul İhale onay tebliğ tarihinden itibaren 10 İş gün içersinde 1.000.000,00.TL`sı, 01.10.2015,tarihinde 500.000,00.TL’sı, kalanın ise 01.11.2015 tarihinde ödenmesine (Satış bedeli üzerinden 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4 maddesi gereği K.D.V. alınmayacaktır.) Ödemenin tamamlanmasına müteakip tapu işlemlerinin yapılmasına.

İlan olunur.

7458/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 5,63 TL ile en çok 16.350,00 TL arasında değişen; 25/08/2015 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00 TL., en çok 1.635,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 33 grup eşya (cep telefonu, çay ve şeker vb.); açık artırma usulü ile, Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD yanı Gümrük Kompleksi adresindeki ihale salonunda 26/08/2015 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0432) (223 4026-46) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

7514/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 45,27 TL. ile en çok 1.260.738,00 TL. arasında değişen; 26/08/2015 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00.- TL., en çok 100.000,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, konteyner, muhtelif oto parçası, sütyen, odun hamuru resivi, muhtelif elektronik aksam, oyuncak, kağıt hamuru v.s 39 grup eşya; açık artırma suretiyle, Gebze Öğretmenevi Konferans Salonu, Muallimköy Girişi Gebze- KOCAELİ adresindeki ihale salonunda 27/08/2015 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (262) (646 24 95) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00.- TL. bedel karşılığı Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

7515/1-1


İSTANBUL İLİ KADIKÖY İLÇESİ ERENKÖY MAHALLESİ 2964 ADA 95 NOLU PARSELDE KAYITLI 6 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:

1 - Mülkiyeti, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Erenköy mahallesinde bulunan 1.141,67 m2 miktarlı 2964 ada 95 nolu parselde kayıtlı, kat irtifaklı, mesken vasıflı A blok 3, 4, 5, 6, 7, 11 nolu bağımsız bölümlerdeki TCDD hisse payı satılacaktır. Satış İhalesi; Teklifler, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğüne elden kapalı zarfla teklif almak suretiyle teslim edilecek ve görüşmeler yapmak suretiyle TCDD 1. Bölge Müdürlüğü binası asma katında bulunan toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir. İhale Komisyonunca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

3 - İhale dokümanları, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Kadıköy Finansmarket şubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu iban numaralı hesabına 500,00 (Beş yüz) TL. yatırılarak, üstünde teklif sahibinin teklif vereceği bağımsız bölüm bilgisi, adı soyadı, unvanını da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğü 3. Kat ihale bürosu Haydarpaşa adresinden temin edilebilir. Doküman bedeli kesinlikle iade edilmeyecektir.

4 - İhale konusu 2964 ada 95 nolu parselde bulunan her bir bağımsız bölümün geçici teminat miktarı 30.000,00 (otuzbin) TL olarak belirlenmiştir.

 

Blok

Kat

Bağımsız Bölüm No

Hisse oranı

Arsa Payı

Niteliği

Brüt m2

Son Teklif Tarihi

ve Saati

İhale Tarihi ve Saati

A

5

11

27/100

5400/114167

Mesken

138

31.08.2015 12:00

31.08.2015 14:00

A

1

3

Tam

5400/114167

Mesken

138

31.08.2015 12:00

31.08.2015 15:00

A

1

4

Tam

5400/114167

Mesken

138

31.08.2015 12:00

31.08.2015 16:00

A

2

5

Tam

5400/114167

Mesken

138

02.09.2015 12:00

02.09.2015 14:00

A

2

6

Tam

5400/114167

Mesken

138

02.09.2015 12:00

02.09.2015 15:00

A

3

7

Tam

5400/114167

Mesken

138

02.09.2015 12:00

02.09.2015 16:00

7389/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Hizmet Alımı açık ihale usulü İle ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/ KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası                   :  Tlf: (0344) 524 22 04-05

                                                                  Faks: (0344) 524 22 02

c) Elektronik posta adresi (varsa)           :  afsın@euas.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin ve malın

A-a) Dosya No                                      :  2015/20

b) Niteliği, türü ve miktarı                      :  EÜAŞ Afşin Elbistan A Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Kazan Sirkülasyon Pompa Motorunun (Stator Sargıları Su İçerisinde ve İzoleli) Tüm Yedek Malzemeleri Yüklenici Tarafından Karşılanması Kaydı İle Sarımının Yapılması İşi.

c) Teslim yeri                                         :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Şartname bedeli                                  :  100,00.-TL

e) İhale tarihi ve saati                              :  27.08.2015  Saat: 14.00

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN

b) Şartname bedelinin yatırılacak yer      :  Vakıfbank Afşin Şb. :TR87 0001 5001 5800 7287 7572 71 Afşin Ziraat Bankası Şb.: 170001000390377120435440 No’lu hesaba

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler belirtilen tarihte saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini birim fiyat olarak vereceklerdir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Duyurulur.

7516/1-1


AKILLI KART SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ihtiyacı olan Akıllı Kart Sistemi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 27.08.2015 günü, saat 12:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7536/1-1


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No: 111    45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat) - Fax: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :

İhalenin - Niteliği - Türü

İ.K No

Dosya No

İhale Tarih - Saati

Teslim

1

1 Adet Transformatör 34.5/1 kV, 1600 KVA Alımı

106461

2015-1662

09.09.2015 - 14.00

  90 Gün

2

7 Kalem Rulman Alımı

106468

2015-1663

09.09.2015 - 15.00

  30 Gün

3

10 Adet Fren ve Şanzıman Yağ Soğutucu Alımı

106471

2015-1665

09.09.2015 - 16.00

  90 Gün

4

65 Kalem Komatsu Yedeği Alımı

106476

2015-1666

15.09.2015 - 14.00

120 Gün

5

10 Kalem Dökme ve Fıçılı Madeni Yağ ve Antifiriz Alımı

106478

2015-1668

15.09.2015 - 15.00

270 Gün

b) Teslim yeri                         :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri                    :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı yer: ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa adresinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 - Müessesemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup,( ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

7519/1-1


MÜBADELE YAPILACAKTIR

Edirne Emniyet Müdürlüğünden:

Edirne Emniyet müdürlüğü kuvvesine kayıtlı hizmette kullanabilme vasfını kaybetmiş, onarımları ekonomik olarak mahsurlu olan; (20) adet taşıt, (1) adet motosiklet ve (309) kalem hurda mal ve malzeme; 5 Adet Renault Yeni Symbol Joy1.2 16v 75 bg (Opak) benzinli ve 1 Adet Yeni Passat 1.4 TSİ ACT BMT 150 PS Comfortline Manuel binek taşıt ve 1255 top 1. Hamur Copier Bond 210x297 mm 80 gr A4 fotokopi kağıdı ile mübadele edilecektir.

1 - Mübadeleyi Yapan İdarenin

a ) Adı                                                 :  Edirne Emniyet Müdürlüğü

b ) Adresi                                            :  Şükrüpaşa Mahallesi Şehit Üsteğmen Ahmet ALTUN Cad. No. 2 Edirne

c ) Telefon - Faks                                :  0284 213 92 45-46     Faks: 0284 213 92 45-46

2 - Mübadelenin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı

a) Adı                                                  :  Hizmette kullanılabilme vasfını kaybetmiş, onarımları ekonomik olarak mahsurlu olan taşıtların, hurda mal ve malzemenin yeni taşıtlarla mübadele edilmesi

b) Niteliği, Türü, Miktarı                    :  Hek kapsamında (20) adet taşıt ve İhtiyaç fazlası (1) adet taşıt, ihtiyaç fazlası (4) kalem malzeme, (305) kalem hurda mal ve malzeme mübadele edilecektir.

3 - a) Mübadele Verilecek Taşıtların

 

S.N

Plaka

Model

Markası

Motor Hacmi

Motor Gücü

Km

Durumu

Hasar Durumu

1

22 A 0144

1998

RENAULT R-l179 TX2 5VT

1397

72

62128

Gayri Faal

HASARSIZ

2

22 A 0150

1998

FORD TRANSİT D.25 DI

2496

70

278926

Gayri Faal

HASARSIZ

3

22 A 0014

1993

VOLKSWAGEN LT 31 MİNİBÜS

2400

*

107500

Gayri Faal

HASARSIZ

4

22 A 0064

2000

RENAULT 19 1.6 İ RNE

1598

66

461800

Gayri Faal

HASARSIZ

5

22 A 0199

2004

FORD CONNECT PU2 TRANSİT CONNECT

1753

49

250100

Gayri Faal

HASARSIZ

6

22 A 0180

2001

RENAULT 19 1.6 RNE

1598

90

350012

Gayri Faal

HASARSIZ

7

22 A 0152

1998

RENAULT 19 1.4 RNA

1397

53

254350

Gayri Faal

HASARSIZ

8

22 A 0159

1999

RENAULT 19 EUROPA

1372

53

136350

Gayri Faal

HASARSIZ

9

22 A 0177

2001

RENAULT 19 EUROPA 1.6

1598

66

209050

Gayri Faal

HASARSIZ

10

22 A 0269

2008

KANUNİ VAN54 MOTOSİKLET

249

13,8

12000

Faal

HASARSIZ

11

22 A 0178

2001

RENAULT EUROPA 1.6E

1598

90

307660

Faal

HASARSIZ

12

22 A 0093

2007

RENAULT SYMBOL AUTHENTIQUE 1.4

1390

75

245705

Faal

HASARSIZ

13

22 A 0176

2001

FORD TRANSİT MİNİBÜS

*

76

260500

Faal

HASARSIZ

14

22 A 0035

2007

FORD PU2 TRANSİT CONNECT

1753

55

189178

Faal

HASARSIZ

15

22 A 0052

1998

RENAULT EUROPA 1.6 RNE

1595

90

395000

Faal

HASARSIZ

16

22 A 0165

1999

RENAULT EUROPA 1.6 RNE

1565

*

275000

Faal

HASARSIZ

17

22 A 0083

2007

FİAT DOBLO 1.9 DYNAMİC

1910

105

403200

Faal

HASARSIZ

18

22 A 0277

2000

RENAULT R17905

1397

53

201400

Faal

HASARSIZ

19

22 A 0086

2006

RENAULT CLİO SYMBOL 1.4 ALİZE

1390

75

302057

Faal

HASARSIZ

20

22 A 0224

2007

VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI

1968

140

205720

Faal

HASARSIZ

21

22 A 0233

2007

VOLKSWAGEN POLO 1.4

1390

80

247520

Faal

HASARSIZ

 

3 - b) Mübadele Verilecek Mal ve Malzeme

a) Kesilmiş Alüminyum Plaka                :  3005 Kg

b) Hurda Demir                                      :  25729 Kg

c) Alüminyum Kapı Çerçeve                  :  800 Kg

d) Atık Plastik Sargılı Parça Kablo         :  250 Kg

e) Pvc Kapı Çerçeve                               :  80 Adet

f) İhtiyaç Fazlası Mal Ve Malzeme        :  6 Kalem

g) Mobilya Atığı Sunta                          :  2000 Kg

4 - Mübadelede Alınacak Mala İlişkin Özellikler

a) 5 Adet Renault Yeni Symbol Joy1.2 16v 75 bg (Opak) benzinli binek taşıt,

b) 1 Adet Yeni Passat 1.4 TSİ ACT BMT 150 PS Comfortline Manuel binek taşıt.(Metalik Renk)

c) 1255 top 1. Hamur Copier Bond 210x297 mm 80 gr A4 fotokopi kağıdı.

5 - Değer Tespit Komisyonunca Belirlenen Tahmini Bedel 262.389,60 TL’dir.

6 - Geçici Teminat Tutarı İstekliler verilecek mala ait tahmini bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Mübadele açık artırma usulü ile yapılacaktır. Teklif zarflarında belirtilen yazılı teklifler okunduktan sonra teklifler şartnamede belirtilen pey miktarı ile komisyon önünde sözlü olarak verilecektir.

8 - Mübadelenin Yapılacağı Yer, Tarih ve Saat

a) Yer      :  Edirne Emniyet Müdürlüğü 5. Kat Toplantı Salonu, Şükrüpaşa Mah. Şehit Üsteğmen Ahmet Altun Cad. No: 2 EDİRNE

b) Tarih   :  02.09.2015

c) Saat     :  14:00

9 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler

Mübadeleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin;

a) Teklif mektubunu,

b)Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin %3’ü oranındaki geçici teminatı,

c) Tebligat adresini gösterir belgeyi,

ç) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini sunmaları zorunludur.

10 - Mübadele Dökümanının Görülmesi ve Temini

Mübadele dökümanı, Edirne Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü adresinde görülebilir ve Edirne Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne dosya bedeli olan (10,00) TL’nin yatırılarak “Vezne Alındı Belgesi karşılığı Edirne Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

11 - Taşınır Malların Yerinde Görülmesi

Mübadele konusu verilecek mallar, mübadele ilan tarihinden itibaren ve mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde; motorlu araçlar Edirne Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası bahçesinde, hurda demirbaş malzemeler Edirne Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü bahçesi HEK Hurda depolarında görülebilir.

12 - Mübadeleyi Alan İstekli ile sözleşme yapılıp yapılmayacağı hususunda;

Emniyet Genel Müdürlüğüne ait kamu taşınır malları mübadele tip şartnamesi (EK- 3B madde) 18 hükümleri geçerlidir.

13 - Mübadelede işin tamamı için teklif verilecektir.

14 - Teklifler 02.09.2015 tarihi saat: 14:00’a kadar Edirne Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Şükrüpaşa Mahallesi, Şehit Üsteğmen Ahmet ALTUN Caddesi, No: 2 EDİRNE adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

(İhale tarihi ve saatinden sonra ulaşan teklif mektupları dikkate alınmayacaktır.)

7444/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Linyit Kömürü Arama Amaçlı Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2015/104791

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                :  0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi                    :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                 :  Hizmet Alımı,

                                                               13.000 m Tekirdağ-Edirne’de Karotlu Linyit Sondajı, 7.000 m Tekirdağ-Edirne’de Kırıntılı Linyit Sondajı,

                                                               (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirile-cektir) olmak üzere toplam 20.000 m.

b) Yapılacağı yer                                 :  (a) bendinde belirtilen bölgede yapılacaktır.

c) İşin süresi                                       :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren, 10 (on) takvim günü içinde, en az 4 (dört) adet Wire-Line sistemli çalışan sondaj makinası ile işyeri teslimi yapılarak işe başlanacaktır (işe başlama tarihinde dört adet makinenin de aynı anda işe başlamış ve faal olması zorunludur). işin süresi işe başlama (İşe başlama tarihi bölge kapsamında ilk sondajın fiili olarak dönme tarihi) tarihinden itibaren 210 (ikiyüzon) takvim günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                :  MTA Genel Müdürlüğü İhsan KETİN Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                                 :  01/09/2015 - 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Her türlü Karotlu ve Kırıntılı Linyit Sondajı veya Karotlu ve Kırıntılı Maden Sondaj işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

7342/1-1


BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Bilgisayar ve Çevre Ürünleri Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                               :  2015/103443

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139   06800 Çankaya/ Ankara

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 312 201 20 55 - 0 312 285 58 14

c) Elektronik Posta Adresi                     :  ---

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                         :  ---

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                    :  Mal Alımı,

                                                                  1. Kısım: 130 Adet Masaüstü Bilgisayar, 130 Adet Masaüstü Led Monitör. (Tip-1)

                                                                  2. Kısım: 269 Adet Masaüstü Bilgisayar, 269 Adet Masaüstü Led Monitör. (Tip-2)

                                                                  3. Kısım: 27 Adet İş İstasyonu Bilgisayar, 39 Adet İş İstasyonu Monitörü (Tip-1)

                                                                  4. Kısım: 1 Adet İş İstasyonu Bilgisayar, 1 Adet İş İstasyonu Monitörü (Tip-2)

                                                                  5. Kısım: 120 Adet Dizüstü Bilgisayar (Tip-1)

                                                                  6. Kısım: 63 Adet Dizüstü Bilgisayar (Tip-2)

b) Teslim Yeri/Yerleri                            :  MTA Genel Müdürlüğü Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı Ambarı

c) Teslim Tarihi/Tarihleri                        :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, işe başlama talimatı tebliğinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                   :  MTA Genel Müdürlüğü İhsan KETİN Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                     :  08/09/2015 - 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde sunacaklardır.

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir;

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanması:

İstekliler, teklif ettiği ürünlere ait üretici firma adına Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan TS 12498 Bilgisayar ve Çevre Birimleri için Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesini teklif dosyalarında sunacaktır. İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler teklif ettikleri malların teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu teyit etmek amacıyla, teknik şartnamedeki tüm maddeleri sırası ve madde numarası ile birlikte teker teker cevaplayacak, hiçbir madde boş bırakılmayacak, cevaplar açık, anlaşılır, teknik bilgi sunulacak yerlerde yeterli teknik düzeyde olacaktır. Boş bırakılan maddeler cevapsız sayılacak ve değerlendirmede “karşılanmıyor” şeklinde yorumlanacaktır. Teklif sunulmayacak ürünlere ait maddelerde cevap aranmayacaktır. Teknik Şartnamede ilgili ürünler için istenilen Energystar uyumluluk belgeleri teklif ekinde sunulacaktır. İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten (Makine ikmal Daire Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 203 nolu oda) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

7264/1-1


5 KALEM MAL SATIN ALINACAKTIR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen projeler için gerekli olan 5 kalem mal alımı işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ihale edilecektir.

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi ve Uzay Bilimleri Binası Beyazıt/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası              :  Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019

c) Elektronik Posta Adresi                  :  satinalma@istanbul.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :  -

2 - İhale Konusu malın:

 

a)

Niteliği, türü

Miktarı

İhale tarihi

İhale saati

1

3 Boyutlu Volumetrik Dental Tomografi Cihazı

İhale kayıt no: 2015/107257

1

Adet

28/08/2015

10:00

2

Renkli Doppler Ultrasonografi

İhale kayıt no:2015/107262

1

Adet

28/08/2015

10:45

3

Thermal Mechanical Analyzer

İhale kayıt no:2015/107265

1

Adet

28/08/2015

11:30

4

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi Sistemi

İhale kayıt no:2015/107267

1

Adet

28/08/2015

12:15

5

90 Tonluk 1500 Metre Delme Kapasiteli Sondaj Makinası

İhale kayıt no:2015/107271

1

Adet

28/08/2015

13:00

 

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri:

b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 takvim günü içinde teslimat İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi‘ne yapılacaktır.

b-c-2) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 takvim günü içinde teslimat İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi‘ne yapılacaktır.

b-c-3) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 takvim günü içinde teslimat İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi‘ne yapılacaktır.

b-c-4) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içinde teslimat İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi‘ne yapılacaktır.

b-c-5) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 takvim günü içinde teslimat İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi‘ne yapılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer: İ.Ü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İstekliler T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmelği (93/42/EEC MDD), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) ve Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD) kapsamındaki teklif ettikleri Ürünlere ait T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası(TITUBB)’ndan onaylandığını belirtir belgeleri ve T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası(TITUBB)’ndan onaylı FİRMA BAYİ veya ANA BAYİ veya TEDARİKÇİ koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. Eğer teklif edilen ürün yukarıda belirtilen direktifler kapsamında değilse istekli teklif ettiği ürünlerin “T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmelği (93/42/EEC MDD), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) ve Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD)” kapsamında olmadığına dair yazılı beyanlarını teklif zarfında sunmalıdır. ( sadece 1. ve 2. sıra nolu ihale için istenmektedir.)

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: [ sadece 1 sıra nolu ihale için istenmektedir. ]

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

4.3.2.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan ürün değerlendirme dışı bırakılır.

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler:

4.3.3.1. İstekli firma veya yetkili satıcısı olduğu firma adına düzenlenmiş; TSE “Hizmet Yeterlilik Belgesi ( sadece 1. ve 2. sıra nolu ihale için istenmektedir. )

5 - a) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

b) 2 sıra nolu ihale için ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Bu unsurlar aşağıda belirtilmiştir. Değerlendirmede aşağıdaki formül kullanılacak ve ihale, formülle hesaplanan efektif fiyat teklifi en düşük olan isteklide kullanılacaktır.

Teklif edilen fiyat

Efektif Fiyat =             -----------------------------------------

                                     1+Topladığı Nisbi Ağırlık/100

Nispi puanlamaya giren özellikler ve verilen nispi puanlar:

1 - Cihazın hasta alma derinliğinin en az 36 cm olması. (2 Puan)

2 - Cihazın PW Doppler PRF değerinin en az 0,1-52 KHz arasında olması. (2 Puan)

3 - Cihazın Renkli Doppler PRF değerinin en az 0,1 KHz değerine kadar düşebilmesi. (2 Puan)

4 - Compound görüntülemede ses dalgalarının en az on üç farklı açıdan gönderilebilmesi. (2 Puan)

5 - Cihazın PW Doppler velocity değerinin en az 0,13-2000 cm/saniye değerleri arasında olması. (3 Puan)

6 - Sistemin Renkli Doplerde minumum velocity değerinin 0.005 cm/saniye değerine veya daha aşağıya inebilmesi. (2 puan)

7 - Cihazda HD zoom özelliğinin bulunması. (1 Puan)

8 - Cihazın Hard Disk kapasitesinin en az 1,5 TB (Terabayt) olması. (1 Puan)

9 - Shearwave Elastografik incelemelerde alınan renkli görüntü üzerinde, seçilen alan içerisinde en az 20 ayrı noktadan ölçüm yapılabilmesi. (3 Puan )

10 - Cihazda panaromik görüntüleme özelliğinin bulunması (5 puan)

11 - Cihaza aynı anda en az 4 probun bağlanabilmesi. (1 Puan)

12 - Cihazda panaromik görüntüleme özelliğinin renkli olarak yapılması (5 puan)

13 - Cihazla birlikte teklif edilen tüm lineer problar ile elastografi görüntüleme yapılabilmesi. (2 Puan)

14 - Madde 54.2 de tanımlanan lineer probun en az 570 kristali Matrix ve Multi D prob teknolojilerinden birisine sahip olması. (5 Puan) (Madde 54.2: 1 adet en az 5-9 MHz arasındaki frekanslarda çalışan multifrekans veya broadband lineer prob.

15 - Shearwave elastografinin sistemde kullanılabilen en az 4 prob ile yapılabilmesi. (2 Puan)

6 - İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Astronomi ve Uzay Bilimleri Binası Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 100,00 - Türk Lirası karşılığı İ.Ü. Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. (Her iş için ayrı ayrı ihale doküman bedeli yatırılmalıdır.)

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Astronomi ve Uzay Bilimleri Binası Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - 1, 2, 3, 4 ve 5 sıra nolu ihalelere iştirak edecek istekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere,  kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir.

7537/1-1