12 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29443

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 06.08.2015 Karar No: 6869

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                              :  Abe Petrol Doğalgaz Enerji Maden A.Ş.

• MERKEZ ve TEBLİGAT ADRESİ    :  Güven Mah. Kıbrıs Sok. No: 23 Çankaya ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ                       :  23.07.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                                         :  Arama ruhsatı

•YÜZÖLÇÜMÜ                                    :  5.430 hektar

• BÖLGESİ                                            :  Kara

• KAPSADIĞI İL                                  :  Şırnak

• PAFTA NUMARASI                         :  AR/ABE/K/N48-c1, c4

KARAR:

Abe Petrol Doğalgaz Enerji Maden A.Ş.’nin ili, yüzölçümü ve paftaları yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı %2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

7256/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Arifan İlmi ve Fikri Araştırmalar Vakfı (İFAV)

VAKFEDENLER: Ömer AKKAYA, Hasan KURUCAK, Sinan ABAK, Alper AKKAYA, Adem OLGUN, Zübeyir Kamil AKKAYA, Muhittin AVCI

VAKFIN İKAMETGAHI: SİVAS

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Sivas 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13.05.2015 tarihinde kesinleşen, 18.03.2015 tarihli ve E: 2014/353, K: 2015/131 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Eğitim ve öğretimin her kademesine yönelik eğitim ve öğretim kurumları açmak ve çalıştırmak. Temel İslami İlimlere yönelik her türlü eğitimin verildiği eğitim-öğretim kurumları kurmak ve çalıştırmak. Her türlü basın-yayın organları kurmak ve çalıştırmak. (Radyo ve Televizyon hariç olmak üzere) Devlete ve millete faydalı nesiller yetişmesine sebep olacak ilmi, sosyal, kültürel ve yardımlaşma faaliyetlerinde bulunmak. Ebu Hanife Numan b. Sabitin fıkhı görüşleri eserleri üzerinde ilmi çalışmalar yapmak, bu alanda çalışacak her türlü ilmi ve fikri araştırma alanları kurmak ve çalıştırmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000.00 TL. (EllibinTürkLirası) Nakit

YÖNETİM KURULU: Ömer AKKAYA, Hasan KURUCAK, Sinan ABAK, Alper AKKAYA, Adem OLGUN, Zübeyir Kamil AKKAYA, Muhittin AVCI

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları “Fetih İlim ve Araştırmalar Vakfı” na devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

7258/1-1

—————

EK İLAN

Vakfın isminin “Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı” olarak düzeltilmesi.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

7257/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İzmir İli, Menemen İlçesi, 3043 ada, 3 parsel üzerindeki 637786 YİBF nolu (B Blok) inşaatın denetimini üstlenen Yağmur Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, Makine Mühendisi Ömer ECEVİT (Oda Sicil No: 9233) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 01.07.2015 tarihli ve E.2015/1741 sayılı kararı ile “yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ömer ECEVİT hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 31.07.2015 tarihli ve 21338 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

7219/1-1

—————

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 1826 ada, 42 parsel üzerindeki 707645 YİBF nolu (A Blok) inşaatın denetimini üstlenen Burtek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Neşe ŞENCAN (Denetçi No: 11740, Oda Sicil No: 16835) tarafından, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 2014/1325 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 30.04.2015 tarihli ve E.2014/1325-K.2015/756 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 26.03.2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Neşe ŞENCAN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 29.07.2015 tarihli ve 21104 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7224/1-1

—————

İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, 858 ada, 4 parsel üzerindeki 663773 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen Aka2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi, Oğuz GÜRER (Oda Sicil No: 68568) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 25.06.2015 tarihli ve E.2015/202 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden 21.07.2014 tarih ve 29067 Resmi Gazete ilanı ile Oğuz GÜRER hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 29.07.2015 tarihli ve 20997 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

7225/1/1-1

—————

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, 1775 ada, 2 parsel üzerindeki 600684 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 45 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sanat-Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi, Ahmet TOPRAK (Oda Sicil No: 18160) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 02.06.2015 tarihli ve E.2014/1708-K.2015/963 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin iptal edilmesine’’ hükmedildiğinden, 20.03.2014 tarihli ve 28947 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ahmet TOPRAK hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 29.07.2015 tarih ve 20996 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7225/2/1-1

—————

Kırklareli İli, Merkez İlçesi, 4 ada, 50 parsel üzerindeki 923444 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1339 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öz Kırklareli Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi, Binnur YILMAZ (Denetçi No: 16875, Oda Sicil No: 30527) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 29.04.2015 tarihli ve E.2014/1847-K.2015/744 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin iptal edilmesine’’ hükmedildiğinden, 16.04.2014 tarihli ve 28974 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Binnur YILMAZ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 29.07.2015 tarih ve 20995 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7225/3/1-1