4 Ağustos 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29435

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Tıp Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda 2 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm/Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklamalar

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği*

1

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Profesör

Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı

1

Kulak Burun Boğaz

Profesör

* Dil Yeterliliği Olan Öğretim Üyesi Alınacaktır.

7008/1-1


Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

AVUKAT GİRİŞ SINAVI

Kurumumuz merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 15/07/2015 tarihli 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre boş bulunan 2 (iki) adet Avukat pozisyonuna 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında atama yapılmak üzere sözlü sınavla Avukat alımı yapılacaktır.

1) SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylarda son başvuru tarihi 20/08/2015 itibariyle aşağıdaki şartlar aranacaktır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

d) KPSS (B) Grubu kadrolar için yapılan 05 Temmuz 2014 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

şartları aranır.

2) BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

Giriş sınavı başvuruları 10/08/2015 tarihinde başlayacak 20/08/2015 tarihi mesai bitimi (saat 17:00) itibariyle sona erecektir.

Başvurular, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2 Merkez/ZONGULDAK) veya www.taskomuru.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte şahsen, elden veya posta yoluyla Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Posta ile yapılan başvurularda 3. maddede istenilen belgelerin son başvuru tarihine kadar Genel Müdürlüğe ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler veya eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru formu ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu 1. maddede belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.taskomuru.gov.tr internet adresinde ve (Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2 Merkez/ZONGULDAK) adresinde yer alan Genel Müdürlük binasında asılarak ilan dilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3) SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENECEK BELGELER

Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylar, Personel Daire Başkanlığından veya Genel Müdürlüğün internet sayfasından temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklemelidirler:

a)Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).

b) Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği

c) Üç adet vesikalık fotoğraf

d) 05 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan KPSS (B) grubu sonuç belgesi bilgisayar çıktısı

e) T.C. numaralı Nüfus Cüzdanı Sureti

f) Özgeçmiş

Yukarıda listelenen belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğe teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, asılları ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlük tarafından da onaylanabilir.

4) SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı, 07/09/2015 tarih, saat: 10.00’da (Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi Merkez/ZONGULDAK) adresinde yer alan İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığında yapılacaktır.

KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralamaya göre, atama yapılacak pozisyon sayısının beş katı kadar aday sınava çağrılır. Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylarda sınava çağrılır.

Giriş sınav sözlü olarak yapılacaktır.

Sözlü sınavda adaylar Sınav Komisyonu Üyeleri tarafından;

a) Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, İş Hukuku konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

5) DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Sözlü sınav 4. maddede yer alan dördüncü fıkranın “a” numaralı bendi için elli (50) puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için on (10) puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması en az yetmiş (70) olması şarttır.

Sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan başlanılarak başarı puanı tespit edilir ve nihai başarı sıralaması yapılır. Başarı sıralaması en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Bu sıralama sonucunda, 2 (iki) asıl aday ile 1 (bir) yedek aday belirlenir.

Giriş sınavında yetmiş (70) ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Giriş sınavı sonuçları, Genel Müdürlüğün internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilir. Ayrıca, sınavı asıl olarak kazanan adaylara ve atama sırası gelen yedek adaya yazılı bildirim yapılır.

Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren beş (5) iş günü içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç yedi iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ve belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Genel Müdürlüğün www.taskomuru.gov.tr internet sayfasından yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2 Merkez/ZONGULDAK

Telefon: 0 (372) 259 40 00

İRTİBAT İÇİN HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ:

AV. Mehmet DELEN

Telefon: 0 (372) 259 41 95

İRTİBAT İÇİN PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI :

Şef: Yaşar KIZILKAYA

Telefon: 0 (372) 259 43 22 – 259 43 18

6982/1-1


 

YASS_Sayfa_02YASS_Sayfa_03YASS_Sayfa_04YASS_Sayfa_05YASS_Sayfa_06YASS_Sayfa_07YASS_Sayfa_08YASS_Sayfa_09YASS_Sayfa_10YASS_Sayfa_11YASS_Sayfa_12YASS_Sayfa_13


 

YASS_Sayfa_14