4 Ağustos 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29435

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


SEYYAR PANCAR BOŞALTMA, TEMİZLEME VE YÜKLEME MAKİNELERİNİN İŞLETİLMESİ HİZMET ALIMI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


5607 SAYILI YASA VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Malatya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ İŞ MAKİNALARININ PİYASAYA SATIŞI YAPILACAKTIR

EÜAŞ Menzelet HES İşletme Müdürlüğünden:


TENEFFÜS İSTASYONU AÇIK İHALE USULU İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


TTK İHTİYACI OLARAK 6 KALEM TEL ÇİVİ (İNŞAAT ÇİVİSİ) 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


AMBAR TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


İZMİR 3 BOYUTLU SAYISAL KENT REHBER YAZILIM GÜNCELLENMESİ VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığından:


SİLİNDİR BAŞLIĞI-HAM SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


GAYRIMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SEYYAR PANCAR BOŞALTMA, TEMİZLEME VE YÜKLEME MAKİNELERİNİN İŞLETİLMESİ HİZMET ALIMI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                   :  2015/97583

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No: 27 24159/Merkez/ERZİNCAN

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 446 - 223 95 00 (4 Hat)  0 446 - 223 91 67

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Seyyar Pancar Boşaltma, Temizleme ve Yükleme makinelerinin işletilmesi ± % 20 toleranslı 373.000 Ton pancar boşaltılması ve istiflenmesi hizmet alımı işi.

 

b) Yapılacağı Yer /Yerleri

Merkez Bölgesi Fabrika Kantarı

4 Adet Elekt. Makine ile

236.000 Ton

Altınbaşak Kantarı

1 Adet Elektirikli Makine ve 1 Ad Dizel ile

63.000 Ton

Kelkit Bölgesi Kantarı

1 Ad Dizel Makine ile

4.500 Ton

Suşehri Akıncılar Kantarı

2 Adet Dizel Makine ile

45.500 Ton

Suşehri Bölgesi Karaağaç Kantarı

1 Adet Dizel Makine ile

24.000 Ton

 

TOPLAM

373.000 Ton

 

c) İşin süresi                              :  Fabrika Kampanya Süresi

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve Saati                       :  14.08.2015 Cuma Günü Saat 14:00

4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: İdari şartnamede belirtilmiştir.

4.1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.1.1. İş Deneyim Belgeleri: Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş (5) yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan kabul işlemleri tamamlanan

Teklif edilen bedelin % 30’u oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.2. İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler

İsteklinin her vardiyada ve her bir seyyar pancar boşaltma makinesinde çalıştıracağı en az iki adet personelinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak alınmış operatör belgelerinin aslı veya noter tasdikli örneğinin ibrazı şarttır.

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.

4.3.1. İş makineleri (Kepçe, Loder, ve Dozer) ile yapılan hafriyat işleri benzer iş olarak kabul edilir.

5 - İhale dokümanı; Erzincan Şeker fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV Dahil 100,00 (Yüz TL) karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir.

6 - Teklifler İhale tarih ve saatine kadar Erzincan Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale Fabrikamız Ofis binasında Açık İhale Usulü ile lüzumu halinde açık eksiltme ve/veya pazarlık suretiyle yapılacağından isteklinin veya kanuni temsilcilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gereklidir.

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir.

8 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az, olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

10 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu ihale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

7010/1-1


5607 SAYILI YASA VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 7,43 TL ile en çok 66.058,83 TL arasında değişen; 12/08/2015 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,74 TL, en çok 6.605,88 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Cep Telefonu Kulaklığı, Şarj cihazı , Muhtelif Giyim Eşyası, Muhtelif Araba Parçaları, Fincan Takımı, , Muhtelif Cep Telefonu Aparatı, Muhtelif Kol Saati, Pencere Kasası ,Pencere Kanadı Kapı, Kapı Kasası , Baz Yağı ..... vb. cinsi 40 grup eşya; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 13/08/2015 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

6941/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Malatya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 36,57 TL ile en çok 68.167,13 TL arasında değişen; 18.08.2015 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3,66 TL, en çok 6.816,71 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen, Araç Lastiği, El Kamerası, Kamera, Çakmak, Mutfak Tüpü, cep telefonu, kulaklık, şarj aleti, batarya, Sayaçlı Mazot Pompası, Hortum, Santifiruj, Hafıza Kartı, Cep Telefon Ekranı vb. 72 grup eşya, açık artırma suretiyle, Battalgazi Belediyesi Meclis Salonu İstiklal Mahallesi Koçyiğit Sokak No: 29 Vilayet Arkası Battalgazi/MALATYA adresinde 19.08.2015 tarihi saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve sözkonusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (422)326 25 20 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Katılımcıların kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve Ekleri 10 TL (KDV dahil) bedel karşılığı Malatya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

7001/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 5,00 TL. ile en çok 243.750,00TL. arasında değişen; 07/08/2015 günü saat: 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,50 TL., en çok 24.375,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen abajur, koltuk, masa, sehpa, sandalye, gözlük, saat, kamera, bebek arabası, kürk kaban, kumaş, piston kol burcu, silindir gömleği vs. cinsi 26 (yirmialtı) grup eşya; açık artırma suretiyle, Liman Cad. T.M.O. Yanı Büyük Liman/Antalya adresindeki ihale salonunda 10/08/2015 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (242) (259 03 80) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T. C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

7002/1-1


EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ İŞ MAKİNALARININ PİYASAYA SATIŞI YAPILACAKTIR

EÜAŞ Menzelet HES İşletme Müdürlüğünden:

EÜAŞ Menzelet HES İşletme Müdürlüğüne ait olup, Çamlıca-1 HES İşletmesinde bulunan ekonomik ömrünü doldurmuş 1 Adet Caterpillar Marka 1977 Model Loader (Yükleyici) ile 1 Adet Komatsu Marka 1983 Model Greyderin, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Malzeme – Taşıt – İş Makinaları Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği doğrultusunda kapalı teklif alma usulü ile satışı yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  EÜAŞ Menzelet HES İşletme Müdürlüğü P.K. 32 46100 Onikişubat / Kahramanmaraş

b) Telefon ve faks numarası                   :  0 (344) 221 86 60 - 0 (344) 221 66 51

2 - İhale konusu malzemelerin

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  EÜAŞ Menzelet HES İşletme Müdürlüğüne ait olup, Çamlıca-1 HES İşletmesinde bulunan ekonomik ömrünü doldurmuş 1 Adet Caterpillar Marka 1977 Model Loader (Yükleyici) ile 1 Adet Komatsu Marka 1983 Model Greyder satılacaktır.

b) İhaleye çıkılan malzemelerin

    ihale aşamasında görülebileceği ve

    ihaleyi kazanan firma veya firmaların

    malzemeleri teslim alacağı yer            :  EÜAŞ Menzelet HES İşletme Müdürlüğüne Bağlı Çamlıca - 1 HES İşletmesi Yahyalı / Kayseri

c) Teslim tarihi                                       :  Malzemelerin teslim süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (On) iş günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  EÜAŞ Menzelet HES İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu Onikişubat / Kahramanmaraş

b) Son teklif verme

    tarihi ve saati                                      :  02.09.2015 – 12:00

c) İhale tarihi ve açılış saati                     :  02.09.2015 – 14:00

4 - İhale dokümanlarının:

a) Dosya No’su                                      :  2015/1

b) Görülebileceği ve Satın Alınabileceği Yer: İhale Dokümanı EÜAŞ Menzelet HES İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisinde Görülebilir ve ihale dokümanı satış bedeli olan 20,00 TL (YirmiTLnin EÜAŞ Menzelet HES İşletme Müdürlüğü'nün Vakıflar Bankası Kahramanmaraş Şubesindeki TR770001500158007261005336 nolu banka hesabına yatırıldığına ilişkin banka dekontu ile birlikte, EÜAŞ Menzelet HES İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisinden alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İhaleye teklif verecek isteklilerin, ihaleden önce Çamlıca-1 HES yetkili personelinden alacakları “İş Makinası Görme Belgesini” teklif zarfı içerisinde sunmaları zorunludur.

6 - Teklifler, yukarıda belirtilen son teklif verme tarih ve saati olan 02.09.2015 saat 12:00’a kadar EÜAŞ Menzelet HES İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine elden teslim edilebileceği gibi, EÜAŞ Menzelet HES İşletme Müdürlüğü P.K. 32 46100 Onikişubat / Kahramanmaraş adresine iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmeden EÜAŞ sorumlu değildir.

7 - Teklifler ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü opsiyonlu olacaktır.

6886/1-1


TENEFFÜS İSTASYONU AÇIK İHALE USULU İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: Teneffüs istasyonu 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2015/98376

Dosya no                                   :  1524070

1 - İdarenin                                : 

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:125 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İhale Konusu Malın              : 

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Teneffüs istasyonu: 1165 adet

b) Teslim yeri                            :  TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı. ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip 150 takvim günüdür.

3 - İhalenin                                : 

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125 - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  24.08.2015 Pazartesi günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İha6le dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine %15 fiyat avantajı uygulanması dikkate alınarak en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 100.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 24.08.2015 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

6954/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK 6 KALEM TEL ÇİVİ (İNŞAAT ÇİVİSİ) 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                      :  2015/97590

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel:0-372.259 47 94 –84

                                                         Fax: 0 372-251 19 00 – 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  satinalma@ taskomuru.gov.tr.

 

2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi -

Miktarı (Kg.)

a) Niteliği, türü ve miktarı

6 Kalem Tel Çivi (İnşaat Çivisi)

23.800

 

b) Teslim yeri                            :  TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.

c) Teslim tarihi                           :  Firmalar Tel Çivileri (İnşaat Çivisi) 30 günde teslim edeceklerdir.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                        :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  19.08.2015 Çarşamba – Saat 15: 00

c) Dosya no                               :  1517047

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.

4- 1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari Şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İhale İdari Şartnamesinde belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari Şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

g) İhale İdari Şartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) İhale İdari Şartnamesinin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4- 2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4-3- ……………..

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5- 1- En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5- 2- İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.

5- 3- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.

6 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 20,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 20,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 19.08.2015 Çarşamba– Saat 15: 00’ a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İstekliler ihale konusu alımın tamamına kısmi teklif verebileceklerdir. Ancak her bir iş kalemi miktarı için kısmi teklif verilemeyecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

6983/1-1


AMBAR TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2015/2016 Dönemi Ambar Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2015/98458

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Ankara Yolu 9.km ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel: 364 235 04 70 (6 hat) – Faks: 364 235 04 77

2 - İhale konusu hizmetin         

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  2015/2016 Döneminde %20 toleranslı 190.000 Ton Kristal Şeker Ambar Tahmil Tahliye Hizmet Alımı İşidir.

b) Yapılacağı yer                       :  Çorum Şeker Fabrikası Şeker Ambarı ve Malzeme Ambarı

c) İşin süresi                              :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarenin belirlediği tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM

b) Tarihi ve saati                        :  18/08/2015 Salı günü, saat 14.00

4 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır. 

7 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6959/1-1


İZMİR 3 BOYUTLU SAYISAL KENT REHBER YAZILIM GÜNCELLENMESİ VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığından:

İzmir Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü’ne İZMİR 3 BOYUTLU SAYISAL KENT REHBER YAZILIM GÜNCELLENMESİ VE BAKIM HİZMETİ alımı ihale edilecektir.

1 - İDARENİN

A) ADRESİ                                           :  CUMHURİYET BULVARI NO:1 Kat:4 KONAK/ İZMİR

B) TELEFON NUMARASI                 :  0 232 293 15 30

     FAKS NUMARASI                         :  0 232 293 36 39

C) ELEKTRONİK POSTA ADRESİ    :  hizmetalimlari@izmir.bel.tr

2 - İHALE KONUSU HİZMETİN       :

A) NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI   :1 (BİR) HİZMET KALEMİ

B) İŞİN YAPILACAĞI YER               :  COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İDARENİN BELİRLEYECEĞİ YERLER

C) İŞİN SÜRESİ                                   :  İşin süresi,

                                                                  GÜNCELLEME İŞİ İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN 40 (KIRK) TAKVİM GÜNÜDÜR. TEKNİK DESTEK HİZMETİ 1(BİR) YILI KAPSAMAKTADIR.

3 - İHALENİN

A) YAPILACAĞI YER                        :  İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHALE ODASI KAT:4 (Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:4 Oda No:429 Konak/İZMİR)

B) TARİHİ – SAATİ                            :  11.08.2015 Saat:10:00

C) İHALE USULÜ                               :  19/10/2006 tarih ve 26324 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Nüfus Hizmetleri Kanununun Geçici 2’inci maddesi kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esaslar hakkında kararın 17. maddesine göre Açık İhale Usulü ile.

4 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER:

4.1. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.       

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması

7.1. İhale dokümanı İdarenin adresinde görülebilir ve 100-TL (YüzTürklirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı (Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:4 No:425 Konak / İZMİR) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 (yüzde üç) ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (DOKSAN) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

6906/1-1


SİLİNDİR BAŞLIĞI-HAM SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/97050

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  1000 adet silindir başlığı (Ham) teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  18/08/2015 – Saat:14.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 18/08/2015 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6901/1-1


GAYRIMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

İlçesi

Mah.

Pafta

Ada

Parsel

m²’si

Hisse

Vasfı

İmar Durumu

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminat

Ödeme

Şekli

İhale

Saati

Selçuklu

Sille

26L3

29203

14

3.637,03

Tam

Arsa

Konut Alanı

E: 2.00, Hmax: Serbest, MaxTaks: 0.25 ve

Blok boyu 60 m’yi geçemez

3.800.000,00 TL

114.000,00 TL

Tamamı peşin

15:00

 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnamesi dahilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.

2 - İhale, 11.08.2015 Salı günü Belediyemiz Encümeni tarafından, Belediye Sarayı 6. kattaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3 - Gayrimenkulün muhammen bedeli, geçici teminatı, ödeme şekli ve ihale saati yukarıda belirtilmiştir.

4 - İsteklilerin, 11.08.2015 günü en geç saat 14.00’e kadar teklif zarfını Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

5.1 Dilekçe,

5.2 Tebligat için adres beyanı,

5.3 Gerçek kişi olması halinde:

5.3.1 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik numaralı),

5.3.2 İmza beyannamesi,

5.4 Tüzel kişi olması halinde:

5.4.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

5.4.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

5.4.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

5.5 İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

5.6 Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

5.7 İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

5.8 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

5.9 Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ. Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

6 - Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

İlan olunur.

6774/1-1