31 Temmuz 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29431

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sabancı Üniversitesinden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan:

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bozok Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünden:

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3 - Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4 - İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5 - Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

6 - Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

7 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

8 - Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (31.07.2015 - 14.08.2015) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

9 - Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Duyurulur.

 

BİRİM LİSTESİ

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilimleri

Profesör

1

1

Mühendislik Fakültesi

Termodinamik

Profesör

1

1

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Profesör

1

1

Teknoloji Fakültesi

İmalat ve Konstrüksiyon

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi

Üroloji

Profesör

1

1

Veteriner Fakültesi

Dölerme ve Suni Tohumlama

Profesör

1

1

Veteriner Fakültesi

Viroloji

Profesör

1

1

Edebiyat Fakültesi

Eski Türk Edebiyatı

Doçent

1

1

Güzel Sanatlar Fakültesi

Eski Yazı

Doçent

1

1

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik

Doçent

1

2

Güzel Sanatlar Fakültesi

Seramik

Doçent

1

1

Mühendislik Fakültesi

Devreler ve Sistemler

Doçent

1

1

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Makinaları

Doçent

1

1

Mühendislik Fakültesi

Elektronik

Doçent

1

1

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

1

Mühendislik Fakültesi

Maden İşletmesi

Doçent

1

1

Mühendislik Fakültesi

Mekanik (İnşaat Müh.)

Doçent

1

1

Mühendislik Fakültesi

Proses ve Reaktör Tasarımı

Doçent

1

1

Spor Bilimleri Fakültesi

Rekreasyon Bölümü

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Çocuk Cerrahisi

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Üroloji

Doçent

1

1

Ziraat Fakültesi

Çayır Mera ve Yem Bitkileri

Doçent

1

1

Ziraat Fakültesi

Peyzaj

Doçent

1

1

Ziraat Fakültesi

Toprak Bilimi

Doçent

1

1

Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Yrd.Doç.

3

1

Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Sosyal Hizmet

Yrd.Doç.

3

1

6876/1-1


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

29 Temmuz 2015 tarih ve 29429 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Alımı ilanımızda sehven yazılan Sağlık Bilimler Fakültesi Kardiyopulmoner Fizyoterapi Rehabilitasyon Anabilim Dalı ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı ilanı aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

İlan olunur.

 

Birim Adı

Bölümü

Anabilim Dalı-

Anasanat Dalı-

Program

Kadro

Unvanı

Adedi

Aranan Şartlar

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yardımcı

Doçent

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve/veya ilgili alanlardan birinde doktora yapmış olmak. Romatizmal Hastalıklarda Rehabilitasyon alanında klinik deneyimi ve akademik çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Kardiyopulmoner Fizyoterapi Rehabilitasyon

Yardımcı

Doçent

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktorası olmak ve Kardiyopulmoner Rehabilitasyon alanında klinik deneyimi ve akademik çalışmaları olmak.

6948/1-1


Sabancı Üniversitesinden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği doğrultusunda Üniversitemize daimi statüde öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte

Uzmanlık Alanı

Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Prof. Dr.

1

Bilgisayarlı görme, biyometrik teknolojiler, doküman bölütleme ve anlama, el yazısı tanıma, makine öğrenmesi, doğal dil işleme uygulamaları, duygu analizi konularında üst düzey uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

 

İlanla ilgili ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin www.sabanciuniv.edu web sayfasının "Çalışanlar" kısmının "Aday Çalışanlar" bölümündeki Akademik İş Başvurularından ulaşılabilir.

6895/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, 27-29 ZA pafta, 231 ada, 52 parsel üzerindeki 810323 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 862 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dardanel Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı veya yetkilisi, Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi, Şaban AYGÖREN tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 11.06.2015 tarihli ve 2015/840 sayılı kararı ile dava konusu işlemin “teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 11.03.2015 tarihli ve 29292 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Şaban AYGÖREN (Denetçi No: 5563, Oda Sicil No: 10778) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan 15.07.2015 tarih ve 20062 sayılı Olur ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

6905/1/1-1

—————

Aydın İli, Didim İlçesi, 565 ada, 18 parsel üzerindeki 543604 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 874 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Üç Mevsim Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Mestan Sinan AYTAÇ tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 04.06.2015 tarihli ve E. 2015/589 sayılı kararı ile dava konusu işlemin teminat alınmaksızın “yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mestan Sinan AYTAÇ (Denetçi No: 11850, Oda Sicil No: 11154) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan 15.07.2015 tarih ve 20070 sayılı Olur ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

6905/2/1-1


 


 


 


Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirten müracaat dilekçelerine iki adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 6 (altı) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

Ayrıca adaylar Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince müracaat dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.

2 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaa dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin aslı veya onaylanmış suretlerini, ÜDS/KPDS veya diğer yabancı dil belgelerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir.

Yardımcı Doçent adaylarının Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavına girmesi ve bu sınavdan en az 100 üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir. Sınav tarihi Rektörlüğümüzce daha sonra belirlenecek olup konu ile ilgili duyuru Üniversitemiz internet sayfası olan www.siirt.edu.tr adresinde duyurulacaktır.

3 - Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

Yardımcı Doçent kadrosuna, Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Ayrıntılı bilgi (http://www.siirt.edu.tr) adresinden temin edilebilir.

Duyurulur.

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Derece

Adet

Açıklama

SAĞLIK YO

BESLENME VE DİYETETİK

YRD. DOÇ.

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

BESLENME VE DİYETETİK

YRD. DOÇ.

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

SOSYAL HİZMET

YRD. DOÇ.

2

2

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAK.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TÜRK HALK EDEBİYATI

YRD. DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

SOSYOLOJİ

KURUMLAR SOSYOLOJİSİ

YRD. DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

FİZİK

KATIHAL FİZİĞİ

DOÇENT

3

1

MÜH. MİM. FAK.

ELEKT. ELEKT. MÜH.

ELEKTRİK TESİSLERİ

PROFESÖR

1

1

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

GEOTEKNİK

YRD. DOÇ.

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

ULAŞTIRMA

YRD. DOÇ.

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

HİDROLİK

YRD. DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

MEKANİK

YRD. DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE EĞİTİMİ

TÜRKÇE EĞİTİMİ

DOÇENT

1

1

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM YÖN. TEF. PLANLAMASI VE EKONOMİSİ

YRD. DOÇ.

3

1

Eğitim Bilimleri alanında doktora yapmış olmak ve öğretmenleri kültürel sermaye yeterlikleri konusunda çalışma yapmış olmak.

İLKÖĞRETİM

İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ

YRD. DOÇ.

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İ.İ.B.F.

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE EDÜSTRİYEL İLİŞKİLER

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE EDÜSTRİYEL İLİŞKİLER

YRD. DOÇ.

4

1

İLAHİYAT FAK.

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

İSLAM HUKUKU

YRD. DOÇ.

2

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEFSİR

YRD. DOÇ.

5

2

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

DİN BİLİMLERİ

YRD. DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TARIM EKONOMİSİ

TARIM İŞLETMECİLİĞİ

YRD. DOÇ.

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

TARIM EKONOMİSİ

TARIM POLİTİKASI VE YAYIM

YRD. DOÇ.

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

VETERİNER FAK.

GIDA HİJ.VE TEKN.

BESİN VE GIDA HİJ. VE TEKN.

DOÇENT

2

1

ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME

HAYVAN BESLEME VE BESLEME HASTALIKLARI

YRD. DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER

FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ

YRD. DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

TEMEL BİLİMLER

FİZYOLOJİ

YRD. DOÇ.

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

KLİNİK BİLİMLER

CERRAHİ

YRD. DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

6900/1-1


Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent) alınacaktır.

2 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3 - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

4 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

5 - Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

7 - Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.

8 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

9 - Başvuru adresi:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü

Çankırı Cad. Çiçek Sok. No: 3 Kat: 4 Ulus/ANKARA

(*) Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

(**) Tıp Fakültesi için ilan edilen kadrolara başvuran adayların Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI VE ALANI

ÜNVANI

DERECESİ

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Geriatrik psikiyatri alanında deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

1

Moleküler patoloji konusunda deneyimi ve ürolojik patoloji konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

 

Yardımcı Doçent

3

1

İç hastalıkları hemşireliği alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, hemodiyaliz konusunda çalışma yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Planlaması ve Geliştirilmesi

Profesör

1

1

Kriz yönetiminde insan kaynakları, çatışma yönetimi, mobbing, nepotizm ve iş tatmini alanlarında çalışma yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İnsan Kaynakları Yönetimi

Performans ve Kariyer Yönetimi

Doçent

1

1

Kamuda insan kaynakları yönetimi ve performans yönetimi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Profesör

1

1

Öğretim Tasarım Geliştirme ve Değerlendirme ve Elektronik performans destek sistemleri, uzaktan eğitim ve öğrenme stilleri alanlarında çalışma yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Doçent

2

1

Tedarik zinciri yönetimi modelleri, dünya sınıfı uygulamalar, üretim sistemlerinde uyum yüzeyi kuramı alanlarında çalışmış olmak.

İşletme Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yardımcı Doçent

3

1

Bilişim sistemleri alanında doktora yapmış olmak ve bilgi yönetimi, e-devlet, bilgi güvenliği, ontoloji alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

Bankacılık ve Finans

İstatistik

Yardımcı Doçent

1

1

Dayanıklı (robust) istatistikler ve hızlandırılmış yaşam testleri alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Dili

Doçent

2

1

Tarihi Türk Lehçe bilgisi, tarihi Türkçenin söz varlığı, Uygur ve Karahanlı Türkçesi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

Sosyoloji

Profesör

1

1

Yüksek Lisans ve Doktorasını Sosyoloji alanında tamamlamak, modern Türk düşüncesi , kimlik sosyolojisi, insan hakları ve değerler sosyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

Sosyoloji

Profesör

1

1

Yüksek Lisans ve Doktorasını Sosyoloji alanında tamamlamak, Avrasya ve Uzakdoğu toplumları ve kültürleri üzerine çalışmaları bulunmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

Sosyoloji

Profesör

1

1

Yüksek Lisans ve Doktorasını Sosyoloji alanında tamamlamak, Cemaat ve cemiyet, Sivil toplum ve kuruluşları, Modernizm ve Postmodernizm üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

Sosyoloji

Doçent

2

1

Yüksek Lisans ve Doktorasını Sosyoloji alanında tamamlamak, Eğitim Sosyolojisi ve Yükseköğretim Sosyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Felsefe

Felsefe Tarihi

Yardımcı Doçent

3

1

Yüksek Lisans ya da doktorasını yurtdışında yapmış olmak, Ahlak Felsefesi, Siyaset felsefesi, Etik Tarihi ve Kültürel Görecelik konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik Makineleri

Doçent

1

1

Yüksek hızlı alternatörler ile güneş izleyicileri ve takip sistemlerinin sürücü kontrolü alanlarında çalışmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Matematik

Matematik - Bilgisayar Bilimleri

Doçent

1

1

Kanser hücre istilası ve çok ölçekli modeller üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Yardımcı Doçent

3

1

İlişkisel verilerin semantikleştirilmesi konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

Yardımcı Doçent

3

1

Sıralı Desen çıkarımı konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Makina Mühendisliği

Termodinamik ve Isı tekniği

Profesör

1

1

Soğutucu akışkan karışımları ve yenilenebilir enerji alanında yapay sinir ağları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Malzeme Mühendisliği

Polimer Malzemeler

Yardımcı Doçent

4

1

Ergiyik polimerlerin reolojisi ve çapraz bağlı polimerlerin geliştirilmesi konularında çalışmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Yardımcı Doçent

2

1

Usul Hukukunda yabancılık unsuru konusunda çalışmaları olmak.

6908/1-1