25 Temmuz 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29425

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 07.07.2015      Karar No: 6862

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANLARI         :  1) TransAtlantic Turkey Ltd

                                                     2) TransAtlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltd.

• MERKEZ ADRESLERİ         :  1) P.O Box N-3944 Kings Court Bay Street Nassau, BAHAMAS

                                                     2) 20 Howard St. Perth Australia 6000

• TÜRKİYEDEKİ

   ADRESLERİ                         :  1) Şehit Ersan Caddesi No: 24/7, Çankaya ANKARA

                                                     2) Sheraton Ankara Otel ve Kongre Merkezi Boğaz Sokak No: 10  06700 Gaziosmanpaşa, Çankaya/ ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ          :  05.06.2015

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                            :  Sahadan kısmı terk

• KAPSADIĞI İL                     :  Diyarbakır

• TADİLDEN SONRAKİ

   YÜZÖLÇÜMÜ                     :  5.881 Hektar

• HAK SIRA NUMARASI      :  AR/TAT-TEM/4174

ARAMA SAHASININ HUDUDU:

Diyarbakır İli dahilinde 26.06.2006 tarih 2808 sayılı petrol arama ruhsatıyla iktisap edilmiş olan 7.147 hektarlık sahadan, M45-a1 paftasında yer alan kısmının terki için yukarıda ünvan ve adresleri yazılı şirketler 05.06.2015 tarihinde müracaat etmiş ve terk 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 11 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereğince 06.07.2015 tarihinde kesinleşmiştir.

KARAR:

TransAtlantic Turkey Ltd ve TransAtlantic Exploration Mediterranean International Pty.Ltd.Şti ’nin sahadan kısmı terk suretiyle arama sahasının tadili hakkındaki evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun 11 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereğince sahanın tadiline karar verilmiştir.

6786/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi:13.07.2015     Karar No: 6863

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVAN                   :  Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.

• MERKEZİ ve

  TEBLİGAT ADRESİ             :  Dumluca Sokak No: 19    06530 Beysukent, ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ          :  02.04.2015

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                            :  Arama ruhsat süresinin uzatımı

• SAHA İŞARETİ                    :  XI/A

• KAPSADIĞI İL                     :  Şanlıurfa

• YÜZÖLÇÜMÜ                      :  13.986 Hektar

• HAK SIRA NUMARASI      :  AR/ARR/4226

• VERİLİŞ TARİHİ                  :  22.10.2006

KARAR:

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. ’nin sahip bulunduğu, yukarıda bölgesi, saha işareti, ili, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol arama ruhsatının süresinin ruhsat sahasında yapılan doğalgaz keşfine istinaden 22.10.2014 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6/8 inci maddesi gereğince iki yıl süre ile uzatılması için müracaatta bulunmuştur.

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, arayıcının arama çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek maksadıyla, sahip bulunduğu AR/ARR/4226 hak sıra numaralı petrol arama ruhsat sahasında petrol keşfinde bulunulması nedeniyle, ruhsatın süresinin 22.10.2014 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6/8 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 17/4 üncü maddeleri gereğince 22.10.2016 tarihine kadar iki yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

6787/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No : 5700                                                                   Karar Tarihi : 23/07/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/07/2015 tarihli toplantısında; Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararı uyarınca; 13/01/2004 tarih ve DAG/288-6/037 sayılı doğal gaz dağıtım lisansı sahibi Çinigaz Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 2012-2016 yılları arası perakende satış tarifelerine yönelik alınmış olan 26/09/2013 tarih ve 4633 sayılı Kurul Kararının revize edilmesine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

Madde 1 - 26/09/2013 tarih ve 4633 sayılı Kurul Kararı 3 üncü maddesinin (b) fıkrası kapsamındaki sistem kullanım bedeli üst sınırları, 2015 yılı Ağustos ayı için aşağıdaki tabloda yer alan bedeller olarak uygulanır. Bu bedellerin güncellenmesinde ve uygulanmasında 4633 sayılı Kurul Kararı hükümleri geçerlidir.

 

YILLIK TÜKETİM MİKTARI

SİSTEM KULLANIM BEDELİ (TL/Sm3)

Kademe 1

0-100.000 Sm3

0,079963

Kademe 2

100.001 Sm3 ve üzeri

0,024585

 

Madde 2 - Bu Karar 01/08/2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Çinigaz Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Revizyonda Esas Alınan Parametreler Tablosu

Revize Toplam Tüketim Tahmini (Sm3)

2015

2016

0-100.000 Sm3

134.475.529

134.412.458

100.001 Sm3 ve üzeri

311.037.005

313.684.000

TOPLAM

445.512.534

448.096.458

6784/1-1


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

KAZA ARAŞTIRMA VE İNCELEME KURULU HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

17.12.2014 tarihinde Kapadokya Balonculuk Turizm Tic. Ltd. Şti. işletmesindeki TC-BLD tescil işaretli Ultramagic N425/80 tipi balonun Nevşehir ili Hacı Bektaş Veli Üniversitesi yakınlarında sert inişi müteakip üç kişinin yaralanması sonucu meydana gelen balon kazasıyla ilgili olarak, "Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu" ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Kaza Raporu'nu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

6732/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Cantek Bilim Kültür ve Eğitim Vakfı (CANTEV)

VAKFEDENLER: Can Hakan KARACA

VAKFIN İKAMETGÂHI: Antalya

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Antalya 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14/07/2015 tarihinde kesinleşen 26/05/2015 tarih ve E. 2015/128, K. 2015/128 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Mahkeme Kararında kısaca “Bilim, kültür ve eğitime yatırım yapmak, gelişmesini sağlamak ve bu faaliyetleri teşvik etmek, yerel ve küresel çevrenin korunması için çalışmak, doğanın ekolojik dengesinin korunması için gerekli araştırma ve çalışmaları yapmak, bu amaçlarla bireysel ve grup eğitimleri ve seminerler düzenlemek, kitap dergi gibi görsel eserler basmak, belgesel tanıtıcı video film gibi görseller hazırlamak, bu alanda milli politikalar oluşturulmasına yardımcı olmak, vs.” olarak bildirilmiştir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000.- (yüzbin) TL nakit.

YÖNETİM KURULU: Can Hakan KARACA, Canan Aydan KARACA, Ercan KARACA

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli heyetince belirlenecek en yakın amaçlı bir başka vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

6790/1-1

—————

VAKFIN ADI: Eğitim, Geriatri, Ekolojik Tarım, Turizm Vakfı (EGET VAKFI)

VAKFEDENLER: Serdar Safai ÖZER, Hediye Özlem UZMAN

VAKFIN İKAMETGAHI: MUĞLA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Muğla 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.06.2015 tarihinde kesinleşen, 05.05.2015 tarihli ve E: 2014/444, K: 2015/276 sayılı sayılı kararı.

VAKFIN AMACI:

1) Her düzeyde eğitim görmekteyken maddi sıkıntılar yaşayan öğrencilere ögrenimleri evresince burs ve ayni yardım sağlamak; toplumun kültürel, bilimsel ve sosyal gelişmesine hizmet etmek; okul öncesi, ilköğretim, lise ve üniversite ve benzeri yükseköğrenim kurumları kurmak. (Vakıf senedinin bu maddesinin değiştirilmesi önerilemez.)

2) Geriatri biliminin gelişmesi için çalışmalar yapmak.

3) Günümüz dünyasında kaçınılmaz bir gereksinime dönüşmekte olan ekolojiye saygıyı ilke edinmiş, organik tarım ve hayvancılığın, ekolojik turizmin, sağlık turizmi ve kültür turizmi başta olmak üzere ülkemizde turizmin gelişmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 150.000.-TL. (YüzellibinTürkLirası)

YÖNETİM KURULU: Hediye Özlem UZMAN, Serdar Safai ÖZER, Ali Vuslat TURAN, Orhan ŞENOĞLU, Muammer Reşit BORA, Mehmet ÖZAVCI.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın borçları karşılandıktan sonra, kalan mal ve hakları aynı amaçla kullanılmak şartıyla Mütevelli Heyeti’nce belirlenecek başka bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

6788/1-1

—————

VAKFIN ADI: Hacı Cemal Yiğit Vakfı

VAKFEDENLER: Celal Yiğit, Gülin Yiğit, Şükriye Yiğit, Ümmügülsüm Yiğit,

VAKFIN İKAMETGAHI: İZMİR

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Aliağa 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/06/2015 tarihinde tashih edilen, 22/06/2015 tarihinde kesinleşen, 15/04/2015 tarihli ve E: 2014/6, K: 2015/114 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Türkiye’nin ilmi, içtimai ve iktisadi kalkınmasına katkıda bulunmak gayesi ile vakıf senedinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: İzmir İli, Aliağa İlçesi, Değirmendere Mevkii, 19 K.4c.4d pafta, 550 ada, 7 parsel nolu, 477m2 yüzölçümlü arsa, 300.000-TL nakit.

YÖNETİM KURULU: Celal Yiğit, Gülin Yiğit, Şükriye Yiğit, Ümmügülsüm Yiğit,

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Vakfın borçlarının tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları merkezi Ankara’da bulunan Anadolu Gençlik Derneği’ne devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

6789/1-1

—————

VAKFIN ADI: Türkiye Hayat Sağlık Vakfı.

VAKFEDENLER : Ahmet ÖZKUL, Fatma Betül KABALAR, İbrahim ÖZKUL, Hatice ÖZKUL, Ayşe Hilal ÖNEL, Mehmet Fatih ÖZKUL.

VAKFIN İKAMETGÂHI: BURSA.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12/05/2015 tarihinde kesinleşen, 10/06/2015 tarihinde tavzih edilen, 11/02/2015 tarih ve E: 2014/489, K: 2015/38 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Uygun görülecek yer ve şekillerde sağlık tesisleri kurmak, donatmak ve işletmek, kurulmuş ve kurulacak sağlık tesislerine katkıda bulunmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alacamescit Mahallesi, H22DO7A3B pafta, 4345 ada, 1 parsel sayılı gayrimenkulün, 1. bodrum kat, 29/2930 arsa paylı, 88 numaralı ve 29/2930 arsa paylı, 103 numaralı dükkan vasıflı bağımsız bölümleri.

YÖNETİM KURULU: Ahmet ÖZKUL, Mehmet Fatih ÖZKUL, Fatma Betül KABALAR.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

6813/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

İstanbul İli, Pendik İlçesi, Şeyhli Mah., Mis Sok. No: 8 , G22B06C3A pafta, 9057 ada, 14 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 32 nci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Pendik Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Dursun BECEK-Gezegen Turizm İnşaat’ın Yetki Belge Numarasının (0034111527704748);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 09.07.2015 tarihli ve 9136 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

6729/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, 37746 ada, 19 parsel üzerindeki 803042 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 48421-MERKEZ Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 35 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Modül Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 2015/926 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, 10.06.2015 tarihli ve E.2015/926 sayılı karar ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Modül Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 09.07.2015 tarihli ve 19305 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

6730/1-1

—————

İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, 37746 ada, 19 parsel üzerindeki 803042 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen Modül Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Osman Necdet KALAYCIOĞLU (Denetçi No: 2715, Oda Sicil No: 21290) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 10.06.2015 tarihli ve E.2015/924 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, Osman Necdet KALAYCIOĞLU hakkında, 19.02.2015 tarih ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 08.07.2015 tarihli ve 19135 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

6731/1/1-1

—————

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 632 ada, 15 parsel üzerindeki 837398 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Atakurt Yapı Denetim Ltd. Şti’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Osman ÖNÜR (Denetçi No: 23714, Oda Sicil No: 6451) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 03.06.2015 tarihli ve E.2015/527 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına ” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Osman ÖNÜR hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 08.07.2015 tarihli ve 19134 sayılı Makam Olur’u ile yürütmesi durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

6731/2/1-1


Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

23.07.2015 tarih ve 29423 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan üniversitemiz akademik kadro ilanının; ‘İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 1. Derece Doçent kadrosu aranan şartlar’ bölümünde yer alan :

‘Darbeler, yasamanın yürütmeyi kontrol etme yolları ve Başbakanlık sistemi konularında çalışmalar yapmış olmak.’

Şartı aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmiştir.

‘Darbeler, yasamanın yürütmeyi kontrol etme yolları ve Başkanlık sistemi konularında çalışmalar yapmış olmak.’

6810/1-1


 


 


Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre daimi statüde profesör ve doçent alınacaktır.

Adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir.

Adaylar, özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan profesörler 6 ve doçentler 4 takım dosyayı ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvuru için gerekli belgeler:

1 - Dilekçe

2 - Özgeçmiş (ÜAK formatında hazırlanmış)

3 - Bilimsel çalışma ve yayınlarından profesör kadrosu için 6 takım; doçent kadrosu başvuruları için 4 takım dosya

4 - Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi (onaylı)

5 - 1 adet fotoğraf

6 - Nüfus cüzdanı fotokopisi

* Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

NOT: Şahsen başvurularda istenen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı Kurumumuzca yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular ile postada oluşabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru için gerekli iletişim adresi aşağıdadır.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü

Hükümet Meydanı

Ulus - ANKARA

Tel: (312) 596 47 00 - 596 44 53

 

Birimi

Unvanı

Sayı

Derece

Aranan Nitelikler

Siyasal Bilgiler Fakültesi

 

 

 

 

Ekonomi

Profesör

1

1

Çalışma Ekonomisi ve Sosyal Güvenlik alanında çalışmaları bulunmak

İşletme

Profesör

1

1

Stratejik Yönetim ve Bilgi Yönetimi konularında araştırmaları bulunmak,

İşletme

Doçent

1

2

Stratejik Yönetim ve Sanayi Kümeleri konularında araştırmaları bulunmak

Uluslararası İlişkiler

Profesör

1

1

Türk-Amerikan İlişkileri ve Kıbrıs Sorunu alanında çalışmaları bulunmak

Dini İlimler Fakültesi

 

 

 

 

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

Profesör

1

1

Osmanlıda Tarih Yazıcılığı ve Osmanlıda Din Kültürü ve Hayatı alanında çalışmaları bulunmak

Hukuk Fakültesi

 

 

 

 

Özel Hukuk Bölümü

İş ve Sosyal Güvenlik

Hukuku Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Alt İşveren ve İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku alanında çalışmaları bulunmak

6798/1-1

 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İSTANBUL V NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 19.03.2015 / 201                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 19.03.2015/ 2551                                          İSTANBUL

İstanbul İli, Kartal İlçesi, Gümüşpınar Mahallesi, İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 14.04.2004 gün ve 6930 sayılı kararıyla Kentsel Sit Alanı ilan edilen, İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 05.07.2006 tarih ve 178 sayılı kararıyla sit sınırları genişletilen, 24.09.2010 gün 2813 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı düzeltmelerle uygun bulunan Kartal Kentsel Sit Alanı’na ilişkin Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik’in “Tanımlar”a ilişkin 3. Maddesi ile ‘Tespitlerde Değerlendirme Kıstasları’na İlişkin 4. maddesinin “ç” bendinde belirtilen kriterleri taşımadığı tespit edildiğinden kaldırılmasına; Söz konusu alanda bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli 12 adet taşınmazın tescil durumlarının ilgili bölge kurulunca yeniden değerlendirilmesine karar verilen Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 12.06.2012 tarih ve 47 sayılı kararının iletildiği Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 26.06.2012 tarih B.16.0.KVM.0.11.01.00/34.14.334-141433 sayılı yazısı okundu, Kurulumuz uzmanlarının 31.01.2014 tarihli raporu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda alınan Kurulumuzun 10.04.2014 gün 1795 sayılı kararı gereği 12.03.2015 tarihinde Kurulumuz üyelerince yerinde yapılan inceleme sonucunda;

 İstanbul İli, Kartal İlçesi, Gümüşpınar Mahallesi, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 12.06.2012 tarih ve 47 sayılı kararıyla kentsel sit kaydı kaldırılan alanda bulunan yapılardan;

A) Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil kayıtlarının devamına karar verilen ve koruma grupları I (bir) olarak belirlenen yapılar:

PAFTA

ADA

PARSEL

CİNSİ

-

1075

1

Camii

-

1074

1

Haseki Sultan Çeşmesi

 

1073

1

Maslak

B) Korunması gerekli kültür varlığı olarak kültür varlığı olarak tescil kayıtlarının devamına karar verilen ve koruma grupları II (iki) olarak belirlenen yapılar:

PAFTA

ADA

PARSEL

 

1072

2

 

1071

1

 

1073

2

 

1660

24-25

 

2556

32-33

 

2556

34

 

2556

35

 

3115

34

C) Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen yapılar:

PAFTA

ADA

PARSEL

 

1072

2 (parseldeki diğer konut)

 

1071

5

 

1071

7 (hamam kalıntısı)

Alanın, Korunacak Sokak dokusunun belirlenmesi için ilgili belediyesinden kadastral paftanın istenmesine, alandaki tescilli ağaçların tescil kayıtlarının devamına ilişkin konunun ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nca değerlendirilmesine karar verildi.

6783-1 (1)

6783-1 (2)

6783-1 (3)

6783/1-1

—————

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               17.09/1275

Toplantı Tarihi ve No    : 29.06.2015 / 121                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 29.06.2015 / 2420                                       ÇANAKKALE

Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan, Uğurlu Köy Gizliliman (1. bölge), Dereköy Kapıkaya (2. bölge), Yenimahalle Güzelceköy/Çınarlı Mahallesi Aydıncık (3. ve 4. bölge) Eşelek (5. bölge) mevkiinde kalan alanlardan 2. Bölge Dereköy Kapıkaya Mevkiinde; Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 17.10.1985/1548 sayılı kararı ile 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen, Edirne KTVKK’nin 11.11.1994/2135 sayılı karar ve karar eki 1/25000 ölçekli haritada sınırları belirtildiği şekilde 3. derece arkeolojik ve 3. derece doğal sit alanı olarak tescilinin devamına, bu alanlara ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli İmar Uygulama Planı doğrultusunda hazırlanan parselasyon planının uygun olduğuna karar verilen, 3. ve 4. Bölge Yeni Mahalle Güzelceköy/Çınarlı Mahallesi Aydıncık Mevkiinde; Edirne KTVKK’nin 11.11.1994/2135 sayılı kararı ve karar eki ile Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 19.10.1994/374 sayılı kararı ile tavsiye edilen ve 1/25000 ölçekli Gökçeada haritasında işaretlenen ve dereceleri belirtilen alanların doğal ve arkeolojik sit olarak kabulüne, bu alanlara ait 1/5000 ölçekli  Koruma Amaçlı Nazım İmar Planlarının yaptırılarak Edirne KTVKK’ye sunulmasına karar verilen, 50L-1a, 50L-1d ve 50K-2d paftalara ait Çanakkale KTVKBK’nin 21.09.2003/2453 sayılı kararıyla onaylanan ve aynı Kurulun  21.09.2004/75 sayılı kararıyla 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi doğrultusunda yapılan imar uygulamasının uygun olduğuna karar verilen, Çanakkale KVKBK’nin 20.11.2014/2012 sayılı kararı ile Eşelek Mevkii planlama alanı sınırları içinde tespit edilen buluntuların Kurul üyelerince yerinde incelenmesine karar verilen, aynı kurulun 18.02.2015/2187 sayılı kararı ile hava muhalefeti nedeniyle yerinde incelenemeyen Eşelek Mevkiindeki öneri arkeolojik sit alanı ile ilgili olarak Uğurlu Zeytinli Höyük Kazı Başkanlığı’nın görünün alındıktan sonra tescilinin değerlendirilmesine, Aydıncık Mevkii (3.ve 4. Bölge) Trapezya Mevkiindeki höyüğün I. derece arkeolojik sit ve aynı bölgede yer alan kırık lahit kapağının bulunduğu alanın III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil çalışmalarının başlatılmasına, büyük bölümü planlama alanı dışında bulunan “dam” yapılarının tespit ve tescil çalışmalarının başlatılmasına karar verilen,  ÇKVKBK Müdürlüğü’nün  25.03.2015/489 10.03.2015/671 sayılı yazıları ile faaliyetleri etkilenen kurum/kuruluşların görüşleri istenen, TEDAŞ Genel Müdürlüğü’nün 09.03.2015 / E.10758 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 11.03.2015/38450 sayılı ve 11.05.2015/42609 sayılı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 24.03.2015/ 57025 sayılı ve  07.04.2015/66959 sayılı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ 25. Bölge Müdürlüğü 252. Şube Müdürlüğü’nün 26.03.2015/186408 sayılı, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. İnşaat Emlak Kamulaştırma Yönetmenliği’nin 08.04.2015/10499 sayılı, Orman Genel Müdürlüğü, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, İzin ve İrtifak Şube Müdürlüğü’nün 15.04.2015/773 sayılı yazıları ile  görüşleri alınan alanlara ilişkin hazırlanan uzman raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonunda;

Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan Yenimahalle Güzelceköy/Çınarlı Mahallesi Aydıncık Mevkiinde (3. ve 4. bölge) imar planlama alanında tespit edilen ve Kurulumuzun 18.02.2015/2187 sayılı kararıyla tescil işlemlerinin başlatılmasına karar verilen Kokina Mevkiindeki Trapezya Höyüğü’nün I. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline hazırlanan tescil fişi ve 1/2000 ölçekli koordinatlı sit haritasının uygun olduğuna, aynı bölgede tespit edilen kırık lahit kapağının bulunduğu alanın III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, hazırlanan tescil fişi ve 1/2000 ölçekli koordinatlı sit haritasının uygun olduğuna, Eşelek Mevkii (5. bölge) planlama alanında tespit edilen buluntu alanlarının çok geniş olduğu, olası hataları önlemek için Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, ilgili müze müdürlüğü ve Uğurlu-Zeytinlik Höyük Kazısı uzmanlarından oluşturulacak bir ekiple yeniden incelendikten sonra hazırlanacak bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesinden sonra değerlendirilmesine karar verildi.

6733-1

6733-2

6733/1-1