24 Temmuz 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29424

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

Profesör kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri kapsayan dosyaları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Yurtdışında alınan diploma veya unvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Met. Mal. Müh.

Malzeme

Profesör

1

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Profesör

1

2

6701/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 2659 ve 2678 nolu kadastral parsellerine geri dönüş cetveli ve 2659 ve 2678 nolu kadastral parselleri, yoldan ve yeşilden ihdasları kapsayan, Belediye Encümenimizin 25.06.2015 gün ve 953/2090 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 09.07.2015 gün ve 1866/4126 sayılı kararı onaylanan 84363/Ek l Nolu Parselasyon Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

6683/1-1

—————

Yenimahalle İlçesi, Macun Mahallesi, 63048 ada 1 parsel, Belediye Encümenimizin 04.06.2015 gün ve 853/1900 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 02.07.2015 gün ve 1673/3858 sayılı kararı onaylanan 84298/Ek 3 Nolu Parselasyon Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

6684/1-1

—————

Belediye Encümenimizin 02.04.2015 gün ve 522/1257 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 25.06.2015 gün ve 1610/3751 sayılı kararı onaylanan 84220/26 Nolu Parselasyon Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

 

Ada/Parsel

Mahalle

60568/8

Özevler

60568/18

Özevler

60576/22

Özevler

6685/1-1


Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programına 2547 sayılı Yasanın ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince sözleşmeli statüde tam zamanlı Profesör alınacaktır.

 

Programın adı

Ünvanı

Adedi

Açıklamalar

Ameliyathane Hizmetleri

Profesör

1

Doçentliğini Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dalında almış olmak.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Profesör

1

Doçentliğini Radyoloji Dalında almış olmak.

Ayrıntılı bilgi www.avrupa.edu.tr adresinde bulunmaktadır.

6742/1-1


Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

16/07/2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kadro ilanımızda sehven İlahiyat Fakültesi kadrolarında açıklamalar yer almamıştır.

İlan metni aşağıda belirtildiği şekilde düzeltilmiştir. Duyurulur

BİRİM

ANABİLİM

DALI

KADRO

ÜNV.

K.D.

AD.

AÇIKLAMA

İlahiyat Fakültesi

Arap Dili ve Belagati A.D.

Yardımcı Doçent

3

1

Kur'an'da Edebi tasvir ve Arap dilinde ezdad alanlarında çalışma yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Hadis A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

Hanefi usulünde hadis tenkidi üzerine çalışma yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

İslam Hukuku A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

Zeyd b. Ali'nin el-Mecmuu'l-Fıkhi adlı eseri üzerinde çalışma yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Tasavvuf A.D.

Profesör

1

1

Bektaşilik alanında çalışmaları bulunmak ve Tasavvuf alanında Lisans ve Lisanüstü düzeyde Erasmus dersleri okutabilecek seviyede İngilizce bilmek (KPDS, ÜDS veya YDS'den birinden en az 90 puan almış olmak).

İlahiyat Fakültesi

Tefsir A.D.

Yardımcı Doçent

3

1

Matüridi'nin Te'vilatı üzerinde çalışma yapmış olmak ve en az iki yıl öğretim görevlisi olarak çalışmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Türk İslam Edebiyatı A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

Türk Edebiyatında manzum akaidnameler ve ilmihaller konusunda çalışma yapmış olmak.

6741/1-1


Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

22 Temmuz 2015 Tarihli ve 29422 Sayılı Resmî Gazete’de Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü için yayımlanan 1 (bir) Doçent ilanı metninde yer alan “Özel Koşullar” aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Doçent

1

1 - Doğrusal ve doğrusal olmayan (linear and non-linear) parabolik denklemlerde ters katsayı problemlerinde kanıtlanmış uzmanlığa sahip olmak,

2 - Eliptik denklemlerde ters katsayı problemleri konusunda uzmanlığa sahip olmak,

3 - Dalgacık (Wavelet) ve ters dalgacık (Inverse Wavelet) katsayıları ile veri tamiri çalışmaları yapıyor olmak ya da bu alanda çalışmaya yatkın ve istekli olmak,

4 - Üniversite ortamında minimum 3 yıl ders verme deneyimine sahip olmak (Calculus I, Calculus II, Linear Cebir vb. temel dersleri vermiş olmak).

6773/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 1826 Ada, 42 Parsel (A Blok) üzerindeki 707645 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 65164 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 761 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Burtek Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 26.05.2015 tarih ve E.2014/1320-K.2015/880 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 26.03.2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Burtek Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 13.07.2015 tarih ve 19676 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

6702/1/1-1

—————

Antalya İli, Alanya İlçesi, Tosmur Belediyesi, 130 ada, 07 parsel üzerindeki 623431 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 681 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi, Ziyaittin DEMİRAYAK tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 18.06.2015 tarihli ve 2015/723 sayılı kararı ile dava konusu işlemin “teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ziyaittin DEMİRAYAK (Denetçi No:6403, Oda Sicil No:1733) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, 13.07.2015 tarihli ve 19705 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

6702/2/1-1

—————

Batman İli, Merkez İlçesi, 692 ada, 3 parsel üzerindeki 986733 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1049 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Anlar Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 16.06.2015 tarih ve E. 2015/514 sayılı kararı ile dava konusu işlemin teminat alınmaksızın “yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Anlar Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan 14.07.2015 tarih ve 19863 sayılı Olur ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

6702/3/1-1

—————

İzmir İli, Çiğli İlçesi, 26K-2D pafta, 22109 ada, 1 parsel üzerindeki 702593 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 789 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Milenyum Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Sait Okan OLGUN tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 26.05.2015 tarihli ve E.2014/1470-K.2015/877 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mimar Sait Okan OLGUN (Denetçi No: 13552, Oda Sicil No: 12839) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 15.07.2015 tarihli ve 19952 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

6702/4/1-1


İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Aşağıda anabilim dalı/bölüm itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz Fen Fakültesi Fizik Bölümünde açık bulunan kadroya 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1 - İstenen Belgeler:

Doçent kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doktora tezi, doçentlik belgesi, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı doçentler 4 nüsha olarak hazırlayarak; bir dilekçe, iş talep formu ve 2 adet fotoğraf ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR) müracaat etmeleri gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

3 - Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Senato Kararı, Kanun ve Yönetmelikler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

4 - Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ

ANABİLİM

DALI/BÖLÜM

UNVAN

ADET

DERECE

AÇIKLAMA

Fen Fakültesi

Fizik

Doçent

1

1

Kuantum optik, kuantum bilgi teknolojileri uygulamaları, kuantum fotoniği, kuantum noktaları, tek-foton kaynakları, doğrusal olmayan optik, kuantum frekans dönüşümleri ve yarıiletken mikrokavite lazerler üzerine uluslararası düzeyde deneysel çalışmaları olması ve yayınlar yapmış olması.

6780/1-1


Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuruda Gerekli Belgeler;

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını kapsayan 6 ( altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Yardımcı Doçentler: 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 (dört) takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. İlgililere duyurulur.

 

Fakülte-Bölüm

Kadro Unvanı-Adedi

Aranan Nitelik

Prof.

Doç.

Yrd. Doç.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Çocuk Gelişimi

1

1

2

Çocuk Gelişimi veya Eğitim Bilimleri alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Hemşirelik

1

1

2

Hemşirelik alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Spor Bilimleri

2

2

2

Spor Bilimleri veya Beden Eğitimi alanında doktora yapmış olmak veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Sosyal Hizmet

2

2

3

Sosyal Hizmet/Sosyal Hizmetler/ Sosyal Çalışma/ Sosyoloji/ Psikoloji/ Aile ve Tüketici Bilimleri/ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanlarından birinde doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Psikoloji

2

2

3

Psikoloji/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık/ Sosyoloji alanlarından birinde doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

İngiliz Dili ve Edebiyatı

1

1

2

İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat

2

1

1

İktisat, Tarım Ekonomisi, Kırsal Kalkınma veya Hukuk alanında doktora yapmış veya ilgili alanlarda eserler vermiş olmak

İşletme

1

1

2

İşletme veya Hukuk alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Maliye

1

1

2

Maliye alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak..

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

1

1

2

Uluslararası Ticaret veya Uluslararası İşletmecilik alanında doktora yapmış veya eserler vermiş veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Bankacılık ve Finans

2

2

3

Bankacılık ve Finans alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Kamu Yönetimi

1

1

2

Kamu Yönetimi veya Hukuk alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

1

1

2

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

1

1

2

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında doktora/ sanatta yeterlik yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

1

1

2

Elektrik ve Elektronik / Haberleşme / Kontrol Mühendisliği alanlarından birinde doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Endüstri Mühendisliği

1

1

2

Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Mimarlık

2

1

2

Mimarlık alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Harita Mühendisliği

1

1

2

Harita Mühendisliği alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

1

1

2

Gastronomi/Otel İşletmeciliği/Mutfak Sanatları/Gıda Mühendisliği alanlarından birinde doktora yapmış olmak veya bu alanlardan birinde eserler vermiş olmak

 

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Dairesi Müdürlüğü, Adnan Kahveci Mah. Rize Cad. No: 226 Pelitli/Trabzon Tel: +90 462 334 64 44-45-47 rektorluk@avrasya.edu.tr.

6782/1-1


 


 


 


 


 


 


 


Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adaylar;

Profesör kadroları için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş ve yayın listesi Doçentlik Belgesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı)  adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

Doçent kadroları için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi örneği ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

İlana müracaat edecek adayların ilanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ İnternet adresinden temin edilebilir.

 

Birimi/Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Derecesi

Adedi

Niteliği

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentliğini güzel sanatlar/müzik alanında almış ve müzik eğitimi, piyano pedagojisi alanlarında çalışma yapmış olmak.

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Profesör

1

1

Coğrafya Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak.

İlköğretim

Sınıf Eğitimi

Profesör

1

1

Kırsal yerleşmeler ve turizm konusunda çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Doçent

3

1

Doçentliğini güzel sanatlar/müzik-yorumculuk alanında almış, ses eğitimi alanında çalışma yapmış olmak.

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretimi

Doçent

2

1

Doktorasını okul uygulamalarında yapmış, birleştirilmiş sınıflarda öğretim çalışmaları yapmış ve doçentliğini eğitim programlarında ve öğretimi alanında almış olmak.

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretimi

Doçent

1

1

Lisans, yüksek lisans , doktorasını ve doçentliğini eğitim programları ve öğretim alanında yapmış olmak ve program değerlendirme, öğretmen yetiştirme alanında çalışmalar yapmış olmak.

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

1

Yakın çağ tarihi alanında doçentliğini almış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Klinik Öncesi Bilimler

Viroloji

Profesör

1

1

Ovine Herpesvirus Tip 2 ve West Nile Virüs Enfeksiyonları üzerine çalışmaları olmak.

Klinik Bilimler

Doğum ve Jinekoloji

Profesör

1

1

Sığır Oositlerinin vitrifikasyonu üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Klinik Bilimler

İç Hastalıkları

Doçent

3

1

Küçük hayvanlarda üriner sistem ve deri hastalıkları konusunda çalışma yapmış olmak.

Klinik Öncesi Bilimler

Patoloji

Doçent

3

1

Balıklarda furunkülozis konusunda çalışmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Profesör

1

1

Doçentliğini Yeni ve Yakın Çağ Tarihinden almış olmak

Nanobilim ve Nanoteknoloji

Biyoteknoloji ve Nanoteknoloji

Profesör

1

1

Katkılanmış zeolit ve pomza da organikler ile izomerlerin adsorbsiyonunun moleküler spektroskopiyle belirlenmesi konusunda çalışmaları olmak.

Nanobilim ve Nanoteknoloji

Biyoteknoloji ve Nanoteknoloji

Doçent

2

1

Yarıklı kuvars boru kullanarak metal zenginleştirme ve Hidrür oluşturma konusunda çalışmaları olmak.

Nanobilim ve Nanoteknoloji

Biyoteknoloji ve Nanoteknoloji

Doçent

3

1

Nanofotonik, metal ve yarı iletken nanoparçacık eldesi ve fononik band aralığı malzemeleri konusunda çalışmaları olmak.

Arkeoloji

Prehistorya

Doçent

1

1

Doçentliğini prehistorya alanında almış Batı Anadolu yerleşim arkeolojisi ve Göller Yöresi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Kamu Yönetimi

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Profesör

1

1

Çevre ve kalkınma söylemi konusunda çalışması olmak.

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

Gıda Mühendisliği

Gıda Bilimleri

Profesör

1

1

Fenolik bileşikler, Maillard Reaksiyonları, Galvinoksil radikali ve likopen degradasyonu konularında çalışmış olmak

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Profesör

1

1

Fizikte doçentlik belgesine sahip olmak, Hidrojenlendirilmiş a-Si filmlerin optik katsayılarının belirlenmesinde kullanılan deneysel yöntemler, fotovoltaik hücre ve spintronik malzemelerin karakterizasyonları konusunda çalışmalar yapmış olmak

Gıda Mühendisliği

Gıda Bilimleri

Doçent

3

1

Laktobasillerin faj dirençlilikleri, probiyotik mikroorganizmalar, biyoteknoloji alanında çalışma yapmış olmak

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Mimarlığı

Doçent

3

1

Orman Mühendisliği alanında doçentliğini almış ve Kent Ormancılığı alanında çalışmaları olmak.

BUCAK ZELİHA TOLUNAY UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Doçent

1

1

Doçentliğini stratejik yönetim alanında almış olmak.

BUCAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Acil Yardım

Profesör

1

1

Fizyoloji anabilim dalında çalışmaları bulunmak.

6703/1-1