24 Temmuz 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29424

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


YEM HAMMADDELERİ VE YEM KATKI MADDELERİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN 16PA4-V-185 DİZEL MOTORLARININ PERİYODİK BAKIM VE ONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 800 ADET PİSTON SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


HOT-MELT (SICAK KOLA) MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


ERTELEME İLANI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN MALZEMELERİN ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından:


VAKUMLU TİP DEVRE KESİCİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALELERİ YAPILACAKTIR

Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


YEM HAMMADDELERİ VE YEM KATKI MADDELERİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı;

Tarım İşletmesi Müdürlüklerine aşağıda çeşit, miktar ve özellikleri belirtilen toplam 6.297 Ton yem hammaddeleri ve 814,5 Ton yem katkı maddeleri satın alınacaktır.

 

S. No

Cinsi

Miktarı (Ton)

1

SFK

2.300

2

ATK

   865

3

PTK

   585

4

MISIR KEPEĞİ

   970

5

BUĞDAY KEPEĞİ

1.577

TOPLAM

6.297

 

S. No

Cinsi

Miktarı (Ton)

1

BY PASS

271

2

DCP

  30

3

MERMER TOZU

430

4

VİT. MİN. PREMİKS

  24

5

TOKSİN BAĞLAYICI

      47,5

6

BİOTİN

  12

TOPLAM

    814,5

 

Konu ile ilgili Şartnameler Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 150,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İhale kapalı teklif usulü ile yapılacak olup, isteklilerce teklif tutarının en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 06 AĞUSTOS 2015 Perşembe günü saat 14:30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhale Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

ADRES:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA

Tlf.: (0 312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax: (0 312) 417 78 39

6710/1-1


DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN 16PA4-V-185 DİZEL MOTORLARININ PERİYODİK BAKIM VE ONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 800 ADET PİSTON SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                     :  2015/91301

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0312 309 05 15/4419-4149 0312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi                  :  malzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı  :  800 Adet Piston Alımı

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 01/09/2015 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dahil 300,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6691/1-1


HOT-MELT (SICAK KOLA) MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 15 adet Hot Melt (Sıcak Kola) Makinesi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satınalınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/ RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 10.08.2015 günü saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu-Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 90 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

6625/1-1


ERTELEME İLANI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

6 Temmuz 2015 Tarih ve 29408 Sayılı Resmi Gazete'de 21.08.2015 tarihinde saat 10.00'da yapılacağı ilan edilen 2 Adet DVOR Cihazı Temini ve Tesisi İşine ait ihale 31.08.2015 tarih ve saat 10.00’a ertelenmiştir.

İlgililere ilanen duyurulur.

6785/1-1


AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN MALZEMELERİN ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - Teşekkülün;

a) Adres                                  :  AEL İşl. Müd. Çoğulhan Kasabası Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve Faks Numarası :  (0344) 524 22 82 / 524 22 80

c) Elektronik Posta Adresi      :  ael@euas.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği ve Türü

Miktarı

İhale Kayıt

No

Dosya No

Şartname

Bedeli

İhale

Tarihi

1 - Muhtelif Ebatlarda Tambur Kaplama İşi

18

Kalem

2015/87507

TER-AEL-2015-0198

90,00 - TL

19/08/2015

b) Teslim Yeri                        :  AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı

c) Teslim Tarihi                      :  Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler belirtecektir.

d) İhale Usulü                         :  Açık İhale Usulü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  AEL İşletme Müd. İhale salonu.

b) Tarihi ve Saati                    :  Yukarıda belirtilen tarihlerde, Saat: 14.00

c) İhale Dokümanlarının

    Görülmesi ve Temini          :  AEL İşletmesi Satın alma Şube Müdürlüğü

4-1 - İhale dökümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin İnternet Sitesinde(www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların İhale Dokümanını satın alması zorunludur.

4.2 - Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini

- Vakıfbank Elbistan Şubesi IBAN NO: TR920001500158007286006913 Hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin ve vergi numarasının yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adresten temin edilebilir.

- EÜAŞ. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Md.lüğü. (Fak: 0-344-5242280) Çoğulhan mahallesi Afşin/KAHRAMANMARAŞ

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.(Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.)

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 (Yüzde üç) ’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14.00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EUAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.

6737/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Kampanya Dönemi Hizmet Alımları (Kristal Şeker Ambalajlama, Atıksu Arıtım Tesisi İşletilmesi, Kazan Dairesi Kömür Hazırlama ve Pancar Analiz Hizmet Alımı) işleri T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2015/90384

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  Taşköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070 KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası   :  0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33

c) Elektronik posta adresi       :  -

2 - İhale konusu hizmetin:

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  - Atıksu Arıtım Tesisi İşletilmesi Hizmet Alımı: 12 Kişi ile (±%20 toleranslı 55 gün)

                                                  - Kristal Şeker Ambalajlama Hizmet Alımı: 36 Kişi ile (±%20 toleranslı 50 gün)

                                                  - Kazan Dairesi Kömür Hazırlama Hizmet Alımı: 15 Kişi ile (±%20 toleranslı 50 gün)

                                                  - Pancar Analiz Hizmet Alımı: 30 Kişi ile (±%20 toleranslı 45 gün)

b) Yapılacağı yer                    :  Kastamonu Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  Atıksu Arıtım Tesisi İşletilmesi Hizmet Alımı: (±%20 toleranslı 55 gün)

                                                  - Kristal Şeker Ambalajlama Hizmet Alımı: (±%20 toleranslı 50 gün)

                                                  - Kazan Dairesi Kömür Hazırlama Hizmet Alımı: (±%20 toleranslı 50 gün)

                                                  - Pancar Analiz Hizmet Alımı: (±%20 toleranslı 45 gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  12.08.2015, Saat: 14:00

4 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır

8 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6675/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mah., 4491 Ada 49 Parsel sayılı ve 6.303,46 m2 yüzölçümlü taşınmazın peşin olarak satış” işi

Tahmin Edilen Bedel     : 5.042.768,00.-TL

Geçici Teminat %3        :    151.283,10.-TL

S.No

İlçesi

Mahallesi

Ada-Parsel

No

Toplam

M2

Belediye

Hissesi

İmar

Durumu

1

Osmangazi

Alaşar

4491-49

6.303,46 m2

Tam

Arsa

 

2 - “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Panayır Mah. 10389 Ada 2 Parsel sayılı ve 2.517,84 m2 yüzölçümlü taşınmazın peşin olarak satış” işi

Tahmin Edilen Bedel     : 5.035.680,00.-TL + KDV

Geçici Teminat %3        :    151.070,50.-TL

S.No

İlçesi

Mahallesi

Ada-Parsel

No

Toplam

M2

Belediye

Hissesi

İmar

Durumu

1

Osmangazi

Panayır

10389-2

2.517,84 m2

Tam

Arsa

 

2886 sayılı D.İ. Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.

İhalesi Belediyemiz Encümeninde 04/08/2015 SALI günü saat 15:00 de yapılacaktır.

Şartname ve ekleri: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı İhale Şb. Müd.de görülebileceği gibi 100,00.-TL (KDV dahil) bedelle de temin edilebilir.

 

İSTENEN EVRAKLAR

ŞİRKETLER

ŞAHISLAR

1

İmza Sirküleri

1

İmza Sirküleri

2

Vekil İse Vekaletname

2

Vekil İse Vekaletname

3

Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri

3

Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri

4

Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

4

Nüfus Cüzdan Sureti. (T.C. Kimlik Numaralı)

5

Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

5

İkametgah Senedi

6

Şartname Alındığına Dair Makbuz

6

Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

7

Ticaret Sicili Gazetesi

7

Şartname Alındığına Dair Makbuz

8

Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi

8

Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi

 

İç zarfları havi kapalı tekliflerini ihale günü saat 14.00’a kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Şb. Md.ğü Mimarsinan Mh. Emniyet Cad. No: 1/26 Yıldırım/ Bursa adresine makbuz karşılığı vermeleri gerekmektedir.

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir, ilan olunur.

http://www.bursa.bel.tr

6676/1-1


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız sahasında ve bağlı Ziraat Bölge Şefliklerinde mevcut 11 Ad. Elektrik tahrikli 9 Ad. Dizel Seyyar Pancar boşaltma makinesi ile kampanya süresince silolara pancar boşaltılması hizmet alım ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre T.Ş.F.A.Ş. Mal Alım Yönetmeliğimize göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt numarası                           :  2015/91526

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Cumhuriyet Caddesi TURHAL/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası                :  356 2753530 - 356 2753539

c) Elektronik posta adresi                    :  turhalseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

     internet adresi (varsa)                     :

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Fabrikamızın 2015/2016 kampanya döneminde fabrikamız sahasında ve bağlı Ziraat Bölge Şeflikleri pancar kantarlarında mevcut seyyar pancar boşaltma makinaları ile üretim kampanya süresince yaklaşık 490.000 ton pancarın silolara boşaltılması.

b) Yapılacağı yer                                 :  Fabrika Merkez ve Bağlı Ziraat Bölge Şeflikleri.

c) İşin süresi                                       :  Kampanya süresince yaklaşık 90 (Doksan) gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                                 :  04/08/2015 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge

4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeleri

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak Otomatik sabit ve seyyar pancar boşaltma makineleri işletilmesi işleri ile iş makineleri (Kepçe, Loader, Dozer vb.) ile yapılan hafriyat işleri kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER FABRİKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihale kantar bazında kısmi teklife açıktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (YETMİŞBEŞ) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Diğer hususlar:

İHALE KONUSU HİZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERİ HARİÇ) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR.

6673/1-1


VAKUMLU TİP DEVRE KESİCİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: VAKUMLU TİP DEVRE KESİCİ alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2015/91083

Dosya no                                   :  1522510

1 - İdarenin:

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak   No: 2    67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Vakumlu Tip Devre Kesici: 2 kalem

b) Teslim yeri                            :  Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125  ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  25/08/2015 Salı günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 25/08/2015 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

6655/1-1


JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALELERİ YAPILACAKTIR

Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - İhale Konusu İşler:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat sahalarının, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

İŞİN ADI:

A) Sakarya İli, Akyazı İlçesi dahilinde, 3363,14 hektar alana sahip, 3280251 Erişim numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhalesi;

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Sağa (Y)

287054

283646

283646

292580

292580

287095

 Yukarı (X)

4514594

4514714

4515550

4515550

4510000

4509999

 

B) Sakarya İli, Akyazı İlçesi dahilinde, 4992,66 hektar alana sahip, 3280675 Erişim numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhalesi;

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Sağa (Y)

292580

301740

301740

292580

 Yukarı (X)

4515550

4517467

4512116

4510000

 

C) Sakarya İli, Hendek İlçesi dahilinde, 1483,31 hektar alana sahip, 3281599 Erişim numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhalesi;

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Sağa (Y)

317000

317000

316000

316000

320250

 Yukarı (X)

4503837

4504000

4504000

4506002

4506000

 

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

 

Sağa (Y)

320250

319906

312727

312671

 

 Yukarı (X)

4503256

4503000

4502999

4503612

 

 

D) Sakarya İli, Adapazarı İlçesi dahilinde, 1624,36 hektar alana sahip, 3282943 Erişim numaralı Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat Sahası İhalesi;

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Sağa (Y)

284000

284000

282000

282000

 Yukarı (X)

4500000

4498999

4498999

4502300

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

Sağa (Y)

278800

278800

286000

286000

 Yukarı (X)

4502299

4503000

4503000

4500000

E) Sakarya İli, Akyazı İlçesi dahilinde, 4320 hektar alana sahip, 3267848 Erişim numaralı Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat Sahası İhalesi;

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Sağa (Y)

309500

309500

314900

314900

 Yukarı (X)

4486000

4494000

4494000

4486000

 

2 - Tahmin Edilen Bedel:

 

 

İlçe

Erişim

Numarasi

Alan

(Hektar)

Muhammen

Bedel

Asgari Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati TRT Saati İle

A)

Akyazı

3280251

3363,14

124.503,35-TL+KDV

3.735,10-TL

29.07.2015

10:00

B)

Akyazı

3280675

4992,66

183.086,22-TL+KDV

5.492,60-TL

29.07.2015

10:15

C)

Hendek

3281599

1483,31

56.921,58-TL+KDV

1.707,65-TL

29.07.2015

10:30

D)

Adapazarı

3282943

1624,36

30.995,37-TL+KDV

929,86-TL

29.07.2015

10:45

E)

Akyazı

3267848

4320

79.449,50-TL+KDV

2.383,50-TL

29.07.2015

11:00

 

3 - İhale Şartname ve Eklerinin:      

a) Alınacağı Yer                               :  Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü

b) Hangi Şartlarda Alınacağı            :  İhaleye girecek olan isteklilerin her bir ihale için ayrı hazırlanmış şartname ve eklerini, şartname başına 500-TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli, Sakarya Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğünün T.C.Ziraat Bankası Adapazarı Şubesi. TR-04 0001 0000 1900 0010 0057 70 numaralı hesabına peşin olarak yatırılması gerekmektedir.

4 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                             :  Sakarya Valiliği Resmi Daireler Kampüsü A Blok 3 Numaralı Toplantı Salonu

b) Yapılacağı Tarih/Saat                   :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

c) Usulü                                           :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine gore Açık Teklif Usulü.

5 - Tekliflerin:

a) Verileceği Yer                              :  Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İhale Komisyonuna Kapalı Zarf

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati      :  29.07.2015 Çarşamba günü TRT saati ile İhale saatine kadar

6 - İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1- Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2- Noter tasdikli imza beyannamesi

3- T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

c) Tüzel Kişi İstekliler;

1 - Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T. C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

g) Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin asgari % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

j) Vergi borcu yoktur yazısı

k) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

l) 5686 sayılı Kanunun 4. maddesinin (b) fıkrasında belirtilen ruhsat alma şartlarını sağladığını gösterir belge

İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ilanın 6.maddesinin a-b-c-d-f-g-h-ı-k-l bentlerinde yazılı belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir. Birden fazla ihaleye iştirak edecek olan istekliler her bir ihale için ayrı ayrı kapalı teklif zarfı hazırlamaları, hangi ihale veya ihalelere iştirak edeceklerse o ihaleye ait kapalı teklif zarfının üzerine işin adını yazmaları gerekmektedir.

7 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini 29.07.2015 Çarşamba günü TRT saati ile ihale saatine kadar üzerinde işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında bulunan, İhale Komisyonuna vermeleri zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır.

9 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak müracaatlarda İhale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf içerisinde ki teklifi son teklif sayılacaktır.

10 - İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından Sakarya Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Adapazarı Şubesi. TR-04 0001 0000 1900 0010 0057 70 numaralı hesabına peşin olarak ödenecektir.

11 - İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29. maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

6772/1-1


YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

İLİ                                       :  Kayseri

İLÇESİ                                :  Melikgazi

MAHALLESİ                     :  Erenköy

CİNSİ                                 :  Arsa

YÜZÖLÇÜMÜ                  :  2.472,77 m2

ADA NO                            :  7913

PARSEL NO                      :  1

MUHAMMEN BEDELİ    :  1.627.365TL (birmilyonaltıyüzyirmiyedibinüçyüzaltmışbeştürklirası)

GEÇİCİ TEMİNAT            :  48.820,95 TL (kırksekizbinsekizyüzyirmitürklirasıdoksanbeşkuruş)

İHALE GÜNÜ                   :  12/08/2015 - Çarşamba

İHALE SAATİ                   :  14:00

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz 01.07.2015 tarih ve 18906 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Makam Oluru ile Başbakanlık Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı’nın 19.06.2015 tarih ve 1626 sayılı oluruna istinaden;

1 - Kira sözleşmesi süresinin; İnşaat yapım süresi 2 (iki) yıl ve işletme süresi 18 (onsekiz) yıl olmak üzere toplam 20 (yirmi) yıl olması,

Kira ödemelerinin sözleşme yapıldığı tarihten itibaren başlanmak üzere;

a) İnşaat süresi olarak hesap olunan 2 (iki) yıllık sürenin, 1.yılı yıllık 12.000,00TL, 2. yılı yıllık 12.000,00 TL + (Yİ-ÜFE) artış oranı olarak tahsil edilmesi,

b) 3.yıl 424.000,00TL+inşaat süresince gerçekleşecek Yİ-ÜFE artış oranı olarak tahsil edilmesi, 4.yıldan itibaren işin bitiş (20. Yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar kiranın her yıl bir önceki yılın kirasına Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan ‘Yİ-ÜFE-Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) oranı dikkate alınarak artırılmasıyla bulunacak bedelinin her aya düşecek miktarının o ayın ilk beş günü içerisinde aylık peşin ödenmesi,

2 - Yüklenici tarafından tüm masrafların karşılanmak üzere; ilk 2 (iki) yıl içerisinde binanın tatbikat projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlara onaylatılması, inşaat ruhsatının alınması ve inşaat imalatlarının bitirilerek faaliyete geçirilmesi, aksi takdirde sözleşme fesih hakkının saklı tutulması, fesih halinde İdareye yatırılan kesin teminat ve aylıkları irat kaydedilmesi,

3 - Yüklenici tarafından Vakıf taşınmazı üzerine haciz, ipotek, teminat vb yükümlülükler konulmaması, ilgili kurum ve kuruluşlarca zemine ilişkin önerilebilecek tahkim ve iyileştirme çalışmaları da dahil olmak üzere, tüm iş ve işlemlerin yüklenici tarafından yürütülmesi ve sonuçlandırılması, bunlara ilişkin tüm masrafların yine yüklenici tarafından karşılanması, bu nedenlerle belirlenen kira bedellerinin tenzili veya kira süresinin uzatılması talebinde bulunulmaması,

4 - Sözleşme süresi dolmadan taşınmazın tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların idareden talep edilmemesi, yatırılan kiraların idareye gelir kaydedilmesi ve imalatla ilgili her türlü masrafın idareye terk ve teberru edilmiş sayılması,

5 - İmar durumu gereği oluşabilecek brüt inşaat alanı m2’sinde büyüme olması durumunda kiranın brüt m2 oranındaki artışın toplam brüt inşaat alanına oranlanması suretiyle belirlenmesi, ayrıca kreşte hizmet verilen öğrenci sayısı artışında veya binanın kullanım fonksiyonunun ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından zorunlu olarak değiştirilmesi halinde, mevcut kira gelirinin altında kalmamak kaydı ile aylık kira gelirinin yeniden belirlenmesi ve imar durumu gereği brüt inşaat alanı m2’sinde azalma olması halinde kirada değişiklik yapılmaması,

6 - Sözleşme imzalanma tarihinden itibaren tesisin bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından alınması, inşaatın yapımı sırasında iş ve sosyal güvenlik bakımından her türlü tedbirin yüklenici tarafından alınarak sözleşme süresi olan 20 (yirmi) yılsonunda taşınmazın bakımlı ve kullanılabilir şekilde İdareye teslim edilmesi,

7 - Sözkonusu taşınmaza hazırlanacak olan projeler için gerekli kurum ve kuruluşlardan alınacak olan tüm izinlerin yükleniciye ait olması, yapılan her türlü harcamaların yüklenici tarafından karşılanması ve idareden herhangi bir hak ve bedel talebinde bulunulmaması,

Şartları doğrultusunda söz konusu taşınmaz üzerine yapılacak yapının, imar durumuna uygun ‘Özel Kreş’ olarak kullanılmak üzere yapım karşılığı kiralama modeliyle 20 yıl süreli olarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi çerçevesinde kapalı teklif usulü ile kiraya verilmesi için ihaleye çıkartılmıştır.

8 - İhale yukarıda belirlenen tarih ve saatte Sahabiye Mahallesi, Bor Sokak No: 4 Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünde toplanacak olan, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.

9 - İstekliler, İhale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünde görebilirler ve TR 270001500158007297093243 nolu Vakıflar Bankası Kocasinan Şubesi hesabına 300,00 TL yatırarak aynı adresten temin edebilirler.

10 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için İhale Şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda ihale günü ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığına imza karşılığında teslim edeceklerdir.

11 - İhaleye girebilme şartları;

a) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi. (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.)

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi.

c) Verildiği tarih ile ihale tarihi arasındaki süre altı ayı geçmemek kaydıyla, ihalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

d) Noter tasdikli imza sirkülerini veya imza beyannamesini vermesi.

e) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesini vermesi.

f) Ortak girişim olması halinde bu iş için şartname eki örneğe uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesini vermesi.

g) İlgili Bankadan alınacak şartname eki örneğe uygun referans mektubu (muhammen bedelin %10'u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi)

* İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri bu değeri tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler.

h) İlan tarihinden sonra vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair şartname eki örneğe uygun belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi.

ı) İlan tarihinden sonra Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak şartname eki örneğe uygun prim borcu olmadığına dair belgenin veya e-Borcu Yoktur Belgesinin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi.

j) Benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya ihale üzerinde kalırsa Şartname 20. madde hükmünce temin edeceğine dair şartname eki örneğe uygun taahhütname,

k) Şartname eki örneğine uygun teknik personel taahhütnamesi,

l) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin şartname eki örneğe uygun yazılı beyanı.

m) Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait Vakıfbank Kayseri/Kocasinan Şubesi TR270001500158007297093243 nolu banka hesabına nakit olarak yatırılmış geçici teminatın alındı makbuzu veya Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına 2886 sayılı Kanuna göre alınmış şartname eki örneğe uygun geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)

n) Teklifi mektubu (İhale şartnamesi 6. maddeye göre hazırlanmış)

p) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı a, b, c, d, e, h, ı ve l bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

12 - Teklifler, İhale şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlanacak ve 7. maddesine göre verilecektir.

13 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

14 - Bu iş için yapılmış tüm ilan bedelleri sözleşme esnasında def’aten istekli tarafından ödenecektir.

15 - İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

6633/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ekli listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası,  muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince,  Kapalı Zarf usulü ile ayrı ayrı ve peşin bedelle mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 13.08.2015 Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacak olan ihalede listedeki sıra takip edilecektir.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14. katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İstekliler, Şartnamenin 3. Maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre İsteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,                                                             - İkametgah Belgesi,

- Teminat Alındı Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,             - Yer Görme Belgesi,

- Şartname Alındı Makbuzu,                                                           - Teklif Mektubu,

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde  (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri,  gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

S. No

İlçesi

Mevkii

Ada/ Parsel

Alanı (m2)

Belediye Hissesi

Plan Amacı

H.Max

Emsal

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Saati

  1

Altındağ

Feridunçelik

19318/1

2398.00

Tam

Konut

4 KAT

1,055,120.00

31,653.60

14:00

  2

Altındağ

Feridunçelik

19303/1

944.00

Tam

Konut

4 KAT

283,200.00

8,496.00

14:02

  3

Altındağ

Feridunçelik

19331/1

1563.00

Tam

Konut

4 KAT

468,900.00

14,067.00

14:04

  4

Altındağ

Feridunçelik

19283/1

1484.00

Tam

Konut

4 KAT

445,200.00

13,356.00

14:06

  5

Çankaya

Alacaatlı

60913/1

2873.12

Tam

Konut

Hmax:6.50

E:0.30

1,149,248.00

34,477.44

14:08

  6

Çankaya

Alacaatlı

44550/6

2125.65

Tam

Konut

Hmax:serbest

E:0.50

1,062,825.00

31,884.75

14:10

  7

Çankaya

Alacaatlı

60959/6

811.00

Tam

Konut

Hmax:serbest

E:0.50

348,730.00

10,461.90

14:12

  8

Keçiören

Ovacık

90990/6

9321.00

Tam

KSA

Hmax:serbest

E:1.50

9,787,050.00

293,611.50

14:14

  9

Yenimahalle

Ergazi

64316/1

3,590.00

Tam

Kreş+SKT

Hmax:serbest

E:1.50

1,795,000.00

53,850.00

14:16

10

Yenimahalle

Susuz

63310/4

10514.98

Tam

Konut

Hmin:8 Kat

E:1.00

5,257,490.00

157,724.70

14:18

11

Yenimahalle

Susuz

63318/2

10658.79

Tam

Konut

Hmin:8 Kat

E:1.00

5,329,395.00

159,881.85

14:20

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr.

6704/1-1