13 Temmuz 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29415

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

08.07.2015 tarihli ve 29410 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Üniversitemiz öğretim üyesi ilanında Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü için ilan edilen Profesör kadrosunun başvuru koşulu alanının belirtilmesi gerekirken sehven ilan edilmiş olup, aşağıdaki şekilde düzeltilerek ilgililere duyurulur.

Üniversitemizin aşağıda belirtilen biriminde açık bulunan Profesör kadrosuna 2547 sayılı Yasanın 26. maddesine göre Tam Zamanlı statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, (yurtdışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin alınmış olması ve noter tasdikli olması gerekmektedir.) Bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim - öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosya hazırlayıp ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuracak olan adayların; Malzeme Bilimi Alanında yurtdışında doktora yapmış olmaları ve malzeme bilimi alanında yayınlarının olması gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinde yer almaktadır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

KADRO ÜNVANI

ADET

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği Bölümü

Profesör

1

6405/1-1


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin EK 6’ncı maddesine dayanılarak hazırlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre 657 Sayılı Kanuna tabi merkezi bütçe kapsamında giriş sınavı yapılmak suretiyle Avukatlık Hizmetleri Sınıfına dahil aşağıda adedi ve derecesi belirtilen Avukat alınacaktır.

 

ÜNVANI

KADRO DERECE

ADET

Avukat

7

1

 

I - GENEL ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden en az altmış (60) asgari puanı almak.

c) Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak.

ç) Avukatlık kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak.

II - BAŞVURU TARİHLERİ:

İLK BAŞVURU TARİHİ      : 13.07.2015

SON BAŞVURU TARİHİ    : 27.07.2015

BAŞVURU ŞEKLİ                : Şahsen veya posta ile

- Posta ile yapılan başvurularda belirtilen son başvuru tarihine kadar Rektörlüğümüze ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

III - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GİRİŞ SINAVINA ALMA:

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaylardan başlanacak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katı kadar bir sıralamaya tabi tutulacaktır. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adayların da giriş sınavına çağırılmak üzere Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.

IV - GİRİŞ SINAVI:

Giriş Sınav Tarihi   : 02.09.2015

Giriş Sınav Şekli    : Yazılı ve Sözlü

Yazılı Sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş (70) puan almak gerekir. Yazılı sınavda en az yetmiş (70) ve üstü puan alan adaylardan başarı sıralamasına göre boş kadronun dört katı aday sözlü sınavına çağırılacaktır. Sözlü sınavında başarılı sayılabilmek için en az yetmiş (70) puan almak şarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınacak başarı notu en yüksek olan atamaya hak kazanacaktır.

V - SINAV KONULARI:

a) Anayasa Hukuku b) Medeni Hukuk c) Borçlar Hukuku ç) Ticaret Hukuku d) Medeni Usul Hukuku e) İcra ve İflas Hukuku f) İdari Yargı Hukuku g) Ceza Hukuku ğ) Ceza Usul Hukuku ı) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku i) 2547 Sayılı Kanun.

VI - BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:

- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların denklik belgesi onaylı örneği),

- Nüfus Kimlik Fotokopisi,

- Üç adet vesikalık fotoğraf,

- KPSS (B) sonuç belgesi,

- Özgeçmiş,

- Avukatlık kadrosu için Avukatlık Ruhsatnamesinin onaylı örneği,

- Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

Adres: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı/VAN

6411/1-1

—————

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23. ve 25. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğe,

2) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya veya 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

3) Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

4) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

5) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

8) İLK BAŞVURU TARİHİ: 13.07.2015

   SON BAŞVURU TARİHİ: 27.07.2015

 

Yardımcı Doçentler için

Tarih                           Saat                                       Yer

Yabancı Dil Sınavı

04.08.2015                 10:00                            İlgili Birimlerde

BİRİM/BÖLÜM

Doçent

Yardımcı Doçent

AÇIKLAMALAR

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Endodonti

1

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

1

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

1

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Farmakognozi

 

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Farmakoloji

 

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Farmasotik Teknoloji

 

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Analitik Kimya

 

1

Alanında Doktora yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

Dil Bilimi

 

1

Metin dilbilimi konusunda çalışmış olmak.

Orta Çağ Tarihi

 

1

Selçuklu Dönemi ile ilgili çalışmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi

 

1

Kıraat konusunda çalışmış olmak.

Kelam

 

1

 

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

Acil Tıp

1

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

1

Çocuk Hematolojisi alanında çalışmış olmak.

ERCİŞ İŞLETME FAKÜLTESİ

 

 

 

İktisadi Gelişme ve Uluslar arası İktisat

 

1

İlgili Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

 

 

 

Endüstri Mühendisliği

 

1

 

Yapı

 

1

 

TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUARI

 

 

 

Türk Halk Oyunları Bölümü

 

1

Dalcroze ve orff öğretim yaklaşımlarının hareket becerisine etkisi alanında çalışmış olmak.

Türk Halk Oyunları Bölümü

 

1

Klarinet eğitimi alanında çalışmış olmak.

VAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU

 

 

 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

 

1

Etnobotanik alanında çalışmış olmak.

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

 

 

 

Seyahat İşletmeciliği Bölümü

 

1

 

VAN MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

 

Elektronik Teknolojisi Pr.

 

1

Polimer Güneş Hücreleri konusunda çalışmış olmak.

6410/1-1


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUPLUĞU SINAV DUYURUSU

5531 Sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6 ıncı ve 8 inci maddeleri ile “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu Tüzüğü” nün 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” esaslarına göre Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınavları yapılacaktır. Sınavlara aşağıdaki şartları taşıyan orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi unvanlı serbest meslek mensupları ve/veya serbest meslek mensupluğu hakkını kazanmış adaylar katılacaktır.

A) SINAVA GİRECEK SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUBU ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR VE SINAV BAŞVURU ESASLARI:

1- Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi yetiştiren lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarından mezun mühendis veya yüksek mühendis unvanına sahip olmak.

2 - 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Kanunun 6 ncı maddesindeki serbest yeminli meslek mensubu olacaklar için aranan genel ve özel şartlara sahip olmak.

3 - Halen kamu kurumlarında görevli olmamak. (Mes. Den. Kaz. ve Sın. Yön. Md.51/2)

4 - Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesine sahip olmak.

5 - Odaya borcu bulunmamak.

6 - Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesinde Serbest Yeminli Meslek Mensubu olmasına engel sicil kaydı bulunmamak.

7 - Bu maddenin aşağıdaki bentlerinde belirtilen mesleki alanların biri veya bir kaçında, sosyal güvenceli olarak toplam en az 10 (on) yıl süreli Serbest Meslek Mensubu olarak çalıştığını veya ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında hizmet veren kamu kurumlarında Serbest Meslek Mensubu hakkını kazandığını, hizmet cetveli ve/veya sosyal güvenlik belgesi ile kanıtlayarak bu belgeleri duyuruda örneği ekli formu doldurup dilekçeye ekleyerek Odaya teslim etmek.

Buna göre;

a) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında hizmet veren kamu kurumlarında, Serbest Meslek Mensupluğu hakkını kazanmış olarak çalıştığı süreler; “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” nin 51 inci maddesi esaslarına göre ve resmi belgelere dayalı olarak kanıtlanacaktır.

b) Odaya kayıtlı oldukları tarihten itibaren Serbest Meslek Mensubu olarak çalıştıkları süreler aşağıdaki şekillerde kanıtlanacaktır.

- 5531 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden (8/7/2006) önce çalışılan süreler; Odaya kayıt olunan tarihten itibaren başlamak şartıyla, serbest mühendis ve müşavir belgesi ile kendi nam ve hesabına veya hizmet akdiyle Odaya tescilli bürolarda ve/veya şirketlerde sosyal güvenceli olarak çalışılan süreler, resmi belgelere dayalı olarak kanıtlanması.

- 5531 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden (8/7/2006) sonra çalışılan süreler; Odaya kayıt olunan tarihten itibaren başlamak şartıyla, serbest meslek mensupluğu ruhsat belgeli ve çalışanlar listesinde kayıtlı olarak kendi nam ve hesabına kurduğu ormancılık veya orman ürünleri büroları ile serbest ormancılık ve orman ürünleri şirketlerinde veya hizmet akdiyle aynı bürolarda veya şirketlere sosyal güvenceli olarak çalışılan sürelerin Oda kayıtlarından belgelenmesi.

c) Odaya kayıtlı olduğu tarihinden itibaren ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında iştigal eden gerçek ve/veya özel hukuk tüzel kişilerinde, sosyal güvenceli olarak ve mesleki faaliyet konularına uygun işlerde mühendis olarak çalıştığının sosyal güvenlik belgesi ile kanıtlanması.

8 - SYMM sınavına başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenerek 3 Ağustos 2015 Pazartesi gününe kadar Odaya teslim edilecektir. Odaya teslim tarihi esas olup, teslimdeki gecikme dikkate alınmayacaktır. 

a) Serbest meslek mensupluğu yapmış ve/veya serbest meslek mensupluğu hakkını kazanmış olarak en az 10 (on) yıl süreli çalışıldığını kanıtlayan belgelere dayalı Hizmet Cetveli Formu ve form eki belgeler

b) Cumhuriyet savcılığından alınacak adli sicil kaydı,

c) Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesi ve Vize cetveli fotokopisi

ç) Vesikalık fotoğraf (2 Adet)

9 - Oda Yönetim Kurulunca; sınavlara girmeye hak kazanacak adayların tespitine ilişkin incelemeleri, sınav başvuru belgeleri üzerinden TEMDEM Kuruluna 7 Ağustos 2015 Cuma gününe kadar yaptırılacaktır.

10 - Oda Yönetim Kurulu, sınavlara girecek adayları 11 Ağustos 2015 Salı gününe kadar belirleyecek ve Oda internet sayfası ile ilan tahtasında duyuracaktır. SYMM adayları, bu tespitlere karşın 14 Ağustos 2015 Cuma gününe kadar Odaya itiraz edebilirler. Oda, 18 Ağustos 2015 Salı günü kadar itirazları kesin sonuca bağlar.

11 - Sınav konularına ait giderler, 24 Ağustos 2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odaya yatırılacaktır.

12 - Adaylara sınav giriş belgeleri, 28 Ağustos 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar imza karşılığı tebliğ edilecek veya başvuru formundaki adreslerine veya Odaya bildirilen adreslerine iadeli taahhütlü mektup veya kargo ile gönderilecektir.

13 - Sınavlara, serbest yeminli meslek mensupluğu sınav giriş belgesiyle girilecek ve yanlarında fotoğraflı nüfus cüzdanı veya Oda üyeliği kimlik belgesi bulunacaktır.

B) SINAVLARA İLİŞKİN BİLGİLER:

1) Sınav günü: 20 Eylül 2015 Pazar günü her uzmanlık alanında en çok iki sınav oturumu yapılacaktır.

2) Sınav başlama saati: 09.30

3) Sınav süresi: Her konu için sınav süresi 40 dakikadır. Bir oturumda Oda yönetim kurulunca belirlenecek en çok dört konuda sınav yapılacaktır. Sınav oturumları arasında en az bir saat süre olacaktır.

4) Sınav yeri ve adresi: Ankara, sınav giriş belgesinde belirtilen adres ve salonda

5) Sınavların şekli: Çoktan seçmeli yazılı test

6) Sınav soru sayısı: Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki konularda Orman

Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki konularda orman endüstri mühendisleri ve üçüncü fıkrasındaki konularda ağaç işleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her bir konuda 40 (Kırk) soru sorulacaktır.

7) Puan durumu: Her sınav konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir sorunun değeri 2,5 (İki buçuk) puandır.

5531 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliğe göre, Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınavlarına girmeye hak kazanan Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerine Yönetmeliğin 35’inci maddesi uyarınca ilânen duyurulur.

 

SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU YAPMIŞ VE/VEYA SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU HAKKINI KAZANMIŞ OLARAK

EN AZ ON (10) YIL SÜRELİ ÇALIŞILDIĞINI KANITLAYAN BELGELERE DAYALI HİZMET CETVELİ FORMU

 

Adı Soyadı

 

Mesleki Unvanı

 

T.C. Kimlik No

 

Oda Sicil No

Böl. No

Serbest Meslek Mensupluğu Görevinin Yapıldığı Veya

Kazanıldığı Yerler

Çalışılan Kurum ve Kuruluşlar

Çalışılan Yerdeki Mesleki Görevler

Göreve Başlayış Tarihi

Görevden Ayrılış Tarihi

Süresi

(Ay)

Dayanağı Belgenin Tarih ve Numarası

I

Serbest meslek mensupluğu hakkının kazanıldığı ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında hizmet veren KAMU KURUMLARI.

- Bu kurumlarda çalışılan süreler onaylı “Hizmet Cetveli” ne dayanarak belirlenecektir.

- Hizmet Cetveli bu forma eklenecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Serbest Meslek Mensubu olarak, 5531 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden (8/7/2006) önce, Odaya üye kayıtlı olmak koşuluyla, sosyal güvenceli olarak ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında görev yapılan GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER.

- Serbest mühendis ve müşavir belgesi ile kendi nam ve hesabına veya hizmet akdiyle Odaya tescilli bürolarda ve/veya şirketlerdeki çalışılan süreler veya gerçek ve tüzel kişilerde resmi belgelere dayanarak belirlenecektir.

- Odadan alınan müşavirlik belgeleri ile sosyal güvenlik belgeleri bu forma eklenecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Serbest Meslek Mensubu olarak, 5531 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden (8/7/2006) sonra, serbest meslek mensupluğu ruhsat belgeli ve çalışanlar listesinde kayıtlı olmak koşuluyla ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında görev yapılan GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER.

- Kendi nam ve hesabına kurduğu ormancılık veya orman ürünleri büro ve şirketlerindeki süreler Oda kayıtlarından belirlenecektir.

- Hizmet akdiyle aynı bürolarda veya şirketlerde veya gerçek ve tüzel kişilerde sosyal güvenceli olarak çalışılan süreler Oda kayıtlarından belirlenecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER: I - a) Kamu kurumlarında yapılan görevlere dair Hizmet Cetveli

II - a) Kendi nam ve hesabına açılan büro ve şirkete dair Oda tescil belgesi ile çalışanlar listesi kaydı, b) Hizmet akdi ile çalışılan günlere dair SGK belgesi

III - a) Kendi nam ve hesabına açılan büro ve şirkete dair Oda tescil belgesi ile çalışanlar listesi kaydı, b) Hizmet akdi ile çalışılan günlere dair SGK belgesi

6407/1-1