13 Temmuz 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29415

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


GEMİ HURDA SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Teknik Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:


THK BOLU İŞHANI BİNASININ TAMAMI KİRAYA VERİLECEKTİR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


KAT KARŞILIĞI İKMAL İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


VAGON, MAKİNE, FURGON TEMİZLİĞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


OLUKLU KARTON KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Denizli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


154 KV PS4B-PS5 ENERJİ İLETİM HATTININ 121-218 NUMARALI DİREKLER ARASI İZOLATÖR DEĞİŞİMİ, HIRDAVAT DEĞİŞİMİ VE DAMPER MONTAJI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TEİAŞ 12. Bölge Müdürlüğünden: GAZİANTEP


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Silivri Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul İli, Üsküdar Belediye Başkanlığından:


NAT DOĞRULAMA (KANTİTATİF PCR) TEST KİTLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GEMİ HURDA SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Teknik Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’ne ait 5.611 ton MS Akdeniz Eğitim Gemisi’nin Hurda Yolu İle satılması 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36 ncı maddesi kapsamında kapalı teklif usulü ile açık artırma suretiyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin

a) Adresi                                                          :  İTÜ Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Ayazağa Yerleşkesi 34469 Maslak SARIYER/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası                            :  2122853095 - 2122853974

c) Elektronik posta adresi                                :  imid@itu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği adresi      :  İTÜ Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Ayazağa Yerleşkesi 34469 Maslak SARIYER/İSTANBUL

2 - İhale konusu işin

a) Niteliği, türü ve miktarı                                :  İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’ne ait 5.611 ton MS Akdeniz Eğitim Gemisi’nin Hurda Yolu İle satılması işi.

b) Yapılacağı yer                                             :  İTÜ Tuzla Yerleşkesi

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                              :  İTÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın alma Komisyonu Toplantı Odası Ayazağa/Maslak/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati                                              :  30.07.2015 Perşembe günü - 10:30

c) Tekliflerin verileceği adres ve tekliflerin

    verileceği tarih ve saat                                  :  Teklifler İTÜ Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Ayazağa Yerleşkesi 34469 Maslak/SARIYER/İSTANBUL adresine 30.07.2015 Perşembe günü 10:30’a kadar teslim edilecektir.

4 - Muhammen Bedel                                      :  3.482.108,05.-TL

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

5.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

5.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

5.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

5.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

5.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

5.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5.1.3. 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 37. maddesine göre Teklif Mektubu verilecektir.

5.1.4. Bu iş için 104.463,24.- TL. süresiz ve limit dahili Geçici Teminat verilecektir.

6 - İhale, muhammen bedelin altında olmamak üzere istekliler tarafından teklif edilecek en yüksek bedeldir.

7 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

8 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

8.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İTÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü Ayazağa/Maslak/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.

8.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İTÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü Ayazağa/Maslak/İSTANBUL adresine elden teslim edilecektir.

10 - Alıcılar tekliflerini, Ton başına fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

6403/1-1


THK BOLU İŞHANI BİNASININ TAMAMI KİRAYA VERİLECEKTİR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu’na ait Bolu İli, Merkez İlçesi, Tabaklar Mahallesi, Selim Gündoğan Sokak, 317 ada 108 parsel üzerinde bulunan bodrum+zemin+asma kat+5 normal kat+çatı katından oluşan binanın tamamının kiralanması ihalesi 10 Ağustos 2015 Pazartesi günü saat 14.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle THK Bolu Şube Başkanlığında (Karaçayır Mah. PTT Cad. No: 22/7 Keşçioğlu Apt. BOLU) yapılacaktır.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar THK Bolu Şube Başkanlığına vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 100,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33  Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden veya THK Bolu Şube Başkanlığından temin edebilirler.

4 - İstekliler, geçici teminat bedelini şartnamede belirtilen tutarda ve THK Genel Başkanlığına ait banka hesabına yatıracaklardır.

5 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel     :  THK Genel Başkanlığı          (0 312) 303 73 78 - 79 -71

                      THK Bolu Şube Başkanlığı   (0 374) 215 10 69

6402/1-1


KAT KARŞILIĞI İKMAL İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti müştereken Belediyemize ait Çankaya İlçesi, Kızılırmak Mahallesi, Karakusunlar Mevkiinde bulunan ve imar planında Kentsel Servis Alanı, Ticaret Alanı ve Konut kullanım alanlı imarın 27462/2 ve 27465/1 ada/parseller üzerine 2886 sayılı yasanın 36.maddesine göre kapalı teklif usulü ile kat karşılığı ikmal inşaatı yaptırılacaktır.

1 - Bu işin tahmini keşif bedeli; 21.061.591,00-TL (YirmiBirMilyonAltmışBirBin BeşYüzDoksanBir TürkLirası) dır.

2 - İhale 23/07/2015 Perşembe günü, saat 14.00’de Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 18 Yenimahalle/ANKARA adresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi binası içerisindeki Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından (Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 14 Yenimahalle/Ankara adresinde 08.00-17.00 saatleri arasında görülebilir.

4 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler noter tasdikli olacak ve bu suretlere ayrı ayrı yevmiye numarası alınacaktır.

5 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte;

a - Kanuni İkametgahı olması, tebligat için adres göstermesi.

b - Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2015 yılı vizeli)

c - Noter tasdikli İmza sirküleri.

d - Noter tasdikli vekaletname (gerekiyorsa).

e - İsteklilerin, son 15 yıl içerisinde sözleşmeye dayalı yapmış oldukları işlerin keşif bedellerinin toplamı yapılacak işin keşif bedelini % 50’si kadar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği’nde belirtilen IV-A Grubu veya Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde üst yapı grupları başlığında, II. grup işlere ait iş bitirme belgesi, iskan ruhsatında veya iş bitirme belgesinde belirtilmiş olacaktır.)

f - İşin keşif bedelinin % 25’i kadar kullanılmamış nakit kredi, % 25’i kadar da banka referans mektubu verilecektir.

g - Yeni tarihli Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.

h - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge.

ı - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış 631.847,73- TL (AltıYüz OtuzBirBinSekizYüzKırkYediTürkLirasıYetmişÜçKuruş) Geçici teminat mektubu. (Geçici teminatlar nakit para ise) Ankara Büyükşehir Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak alındı makbuzu verilecektir.

j - İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü.

k - Yer Görme Belgesi

l - İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı İhale Komisyonu ENCÜMEN Başkanlığına, (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) makbuz karşılığında verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

m - Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

8 - Bu İşin Şartnamesi 500,00.-TL (BeşYüzTürkLirası) bedel karşılığında, ihale tarihinden en geç 1 gün önce Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Yeni Yerleşimler Şube Müdürlüğünden temin edilebilecektir.

İlan olunur.

6128/1-1


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız 2015/2016 Yılı Kampanya dönemi Karayolu Pancar Nakliye hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası*                    :  2015/80742

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :  Yeni Mah. E 80 Karayolu sok. No:114 AZİZİYE/ ERZURUM

b) Telefon ve faks numarası         :  0 442 631 38 46 / 0 442 631 30 24

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  erzurumseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin            

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  165.000 Ton Pancar Nakliyesi.

b) Yapılacağı yer                          :  Ziraat Bölge Şefliklerine bağlı Kantarlardan Erzurum

Şeker Fabrikasına 165.000 Ton Pancar Nakliyesi.

Bölge

Kantar Adı

Tahmini Taşınacak Pancar (Ton)

Bayburt

Arpalı

1.500

 

Demirözü

3.200

 

Konursu

4.300

Çayırlı

Balıklı

17.100

 

Çayırlı

25.450

 

Zige

15.800

Hasankale

Altınbaşak

9.000

 

Avlar

8.400

 

Köprüköy

500

 

Yağan

8.200

Horasan

Horasan

750

Mercan

Altunkent

12.200

 

Gözeler

26.650

 

Mercan

31.950

TOPLAM

                                165.000

c) İşin süresi                                 :  65 (Altmışbeş) takvim günüdür. 

3 - İhalenin                                  

a) Yapılacağı yer                           :  Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası

b) Tarihi ve saati                           :  23/07/2015 Perşembe Günü Saat: 10:30

4 - İhale şartname de belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Erzurum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 100,00 ¨ karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, [23/07/2015], saat [10:30]’a kadar Erzurum Şeker Fabrikası Haberleşme servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulmayacaktır.)

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

11 - Bu ihale (Ceza yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesi (g) bendine istinaden 4734 Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir.

6400/1-1


VAGON, MAKİNE, FURGON TEMİZLİĞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2015/86616

1 - İdarenin                             :

a) Adresi                                 :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa / İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi      :  0 216 337 82 14

2 - İhale konusu işin

     adı ve miktarı                     :  Halkalı Gar Anahat, Alpullu Gar Vagon, furgon, makine ve Kapıkule Gar Vagon, furgon temizlik hizmetlerinin, 10 kişi ile 01.08.2015 tarihinden, 31.12.2015 tarihine kadar yürütülmesi işi

3 - İhalenin nerede hangi tarihte

      ve saatte yapılacağı           :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 24.07.2015 tarih ve saat: 14.30’da yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 24.07.2015 tarih ve saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 150,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6273/1-1


OLUKLU KARTON KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE

1 - Teşekkülümüze ait Rize 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğünün ihtiyacı 3.240.000.000 adet 435x335x315 mm lik Oluklu Karton Kutu % 20 artar-azalır toleranslı olarak Satın alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi gereğince açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi Başkanlığı - RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 28.07.2015 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif teklife kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden en az % 3 geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

6240/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Denizli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

MAHALLESİ              :  Saruhan

MEVKİİ                       :  ---

CİNSİ                           :  Arsa

PAFTA NO                  :  M21b25b1d

ADA NO                      :  117

PARSEL NO                :  1

YÜZÖLÇÜMÜ            :  4.699,00 m²

HAZİNE PAYI            :  Tam

TAHMİNİ BEDELİ     :  1.880.000,00.-TL

GEÇİCİ TEMİNATI    :  188.000,00.-TL

AÇIKLAMA                :  Taşınmaz, imar planında Özel Eğitim Alanı olarak ayrılmıştır. Hali hazırda boştur.

Yukarıda tapu kaydı bilgileri ile tahmini bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazın 27/07/2015 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 11.30’da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale ile Denizli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü makam odasında toplanacak Komisyon tarafından satışı yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Satışı yapılacak taşınmaz malla ilgili şartname ve özel şartlar mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.

Hazinece satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrıca, satış ve devir işlemleri Katma Değer Vergisinden, bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler de her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur.

İhalelere katılabilmek için isteklilerin; nüfus kayıt örneğini veya aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, 2015 yılında alınmış İkametgâh Belgesini, geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzları veya Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektubunu, Tüzel Kişiler ise ayrıca, siciline kayıtlı olduğu (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb.) yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesi ve imza sirkülerini ihale saatine kadar İhale Komisyonuna teslim ederek ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir. İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden, Denizli İlindeki ihale bilgileri http://www.denizlidefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur.

6186/1-1


154 KV PS4B-PS5 ENERJİ İLETİM HATTININ 121-218 NUMARALI DİREKLER ARASI İZOLATÖR DEĞİŞİMİ, HIRDAVAT DEĞİŞİMİ VE DAMPER MONTAJI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TEİAŞ 12. Bölge Müdürlüğünden: GAZİANTEP

154 kV PS4B-PS5 E.İ. Hattının İzolatör Değişimi, Hırdavat Değişimi ve Damper Montajı İşi, TEİAŞ’ın 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliği 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2015/86507

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Eyüp Sultan Mah. Bahaaddin Nakıpoğlu Cad. No: 61 Fevzi Çakmak PK: 18 27001 Ş. Kamil/GAZİANTEP

b) Telefon ve faks numarası   :  0 342 329 28 28 - 0 342 329 08 73

c) Elektronik posta adresi       :  12grup.satinalma@teias.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)         :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  154 kV PS4B-PS5 Enerji iletim hattının 121-218 numaralı direkler arası İzolatör Değişimi, Hırdavat Değişimi ve Damper Montajı İşi

b) Yapılacağı yer                    :  Grup Müdürlüğü Sorumluluk sahasındaki E.İ. Hatları

c) İşin süresi                           :  20 (yirmi) Gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  TEİAŞ 12. Bölge Grup Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                     :  23/07/2015 Perşembe Saat:10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine (T. Vakıfbank Gaziantep Merkez Şubesinde bulunan TR 40000 1500 158 0072 859 980 52 nolu hesaba) yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) İdari Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.1.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.”

4.1.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.1.3.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10’undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu, Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.1.4. Bilanço veya eşdeğer belgeler

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.1.5. İş hacmini gösteren belgeler

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.1.6. Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:

4.1.6.1. İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.1.6.2. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler:

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaklardır.

4.1.6.3. Bu ihalede, 154-380 kV E.İ.H. İletken Çekimi, Direk demontaj/montaj işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

6 - Bu İhalede kısmi teklif verilemez.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 (yüz) Türk Lirası karşılığı satın alınabilir. “İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil, 110,00 (yüz on) Türk Lirası doküman bedelini Grup Müdürlüğümüzün Gaziantep Vakıfbank Merkez Şubesinde bulunan TR 40000 1500 158 0072 859 980 52 nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.”

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eyüp Sultan Mah. B. Nakıpoğlu Cad. No: 61 27001 Ş. Kamil /GAZİANTEP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez

12 - Bu ihale dokümanı ve ekleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir.

6308/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Silivri Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda tabloda belirtilen, mülkiyeti Silivri Belediyesine ait, 1, 2, 3 sıra nolu, 3 (üç) adet taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesi kapsamında, Kapalı Teklif Usulü ile 30.07.2015 Perşembe Günü saat 10:00 itibariyle başlayarak, sırasıyla aşağıdaki listede gösterilen muhammen bedelleri üzerinden, Silivri Belediyesi Merkez Binası Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda, satış ihalesi yapılacaktır.

 

SATIŞA ÇIKARILACAK TAŞINMAZLARI GÖSTERİR TABLO

Sıra

No

İlçesi

Mah.

Pafta

Ada

Parsel

Cinsi

Alanı m2

İmar Durumu

Muhammen

Bedel / TL

Geçici Teminat

% 3 / TL

1

Silivri

Alipaşa

2540 Parsel

Tarla

9.688,00

İlçemize ait 03.07.2012 tasdik tarihli Silivri Alipaşa Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında kısmen Yol, kısmen Park, kısmen de Gelişme Yüksek 420 ki/ha Yoğunluklu Konut Alanında kalmaktadır. Gelişme Yüksek Yoğunluklu Konut Alanlarında (420 ki/ha Yoğunluklu Konut Alanı) Yapılaşma Şartları: Yapı Emsali 1.40, Yapı yüksekliği altı kat, h=18,50 m.dir. Yapı düzeni ayrık olup ön bahçe mesafesi 5m, arka bahçe mesafesi h/2 ve yan bahçe mesafesi 5 m.dir. İfraz Şartları: İfraz sonucu oluşacak parsellerde, parsel büyüklüğü 1.500m²’den, parsel cephesi 25 m., ve parsel derinliği 35 m.den az olamaz. Ancak; parsel ve çevresini kapsayan alanda, 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesi uygulaması yapılacak olup, uygulamanın onaylanmasından sonra parsele imar durumu verilebilecektir.

1.792.280,00

53.768,40

2

Silivri

Alipaşa

2546 Parsel

Tarla

3.938,00

İlçemize ait 03.07.2012 tasdik tarihli Silivri Alipaşa Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında kısmen Yol, kısmen Sağlık Tesis Alanı, kısmen de Gelişme Yüksek 420 ki/ha Yoğunluklu Konut Alanında kalmaktadır. Gelişme Yüksek Yoğunluklu Konut Alanlarında (420 ki/ha Yoğunluklu Konut Alanı) Yapılaşma Şartları: Yapı Emsali 1.40, Yapı yüksekliği altı kat, h=18,50 m.dir. Yapı düzeni ayrık olup ön bahçe mesafesi 5m., arka bahçe mesafesi h/2  ve yan bahçe mesafesi 5 m. dir. İfraz Şartları: İfraz sonucu oluşacak parsellerde, parsel büyüklüğü 1500 m²’den, parsel cephesi 25m. ve parsel derinliği 35 m.den az olamaz. Ancak; parsel ve çevresini kapsayan alanda, 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesi uygulaması yapılacak olup, uygulamanın onaylanmasından sonra parsele imar durumu verilebilecektir.

728.530,00

21.855,90

3

Silivri

Alipaşa

6029 Parsel

Tarla

5.000,00

İlçemize ait 03.07.2012 tasdik tarihli Silivri Alipaşa Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında, kısmen Yol, kısmen Sağlık Tesis Alanı kısmen de Gelişme Orta 340 ki/ha Yoğunluklu Konut Alanında kalmaktadır.  Orta Yoğunluklu Konut Alanları (340 ki/ha Yoğunluklu Konut Alanı)Yapılaşma Şartları: Yapı Emsali 1.10, Yapı yüksekliği beş kat ve h=15,50 m.dir. Yapı düzeni Ayrık olup ön bahçe mesafesi 5 m., arka bahçe mesafesi h/2 ve yan bahçe mesafesi 5 m.dir. İfraz Şartları: İfraz sonucu oluşacak parsellerde, parsel büyüklüğü 1000 m²’den, parsel cephesi 22 m., ve parsel derinliği 25 m.den az olamaz. Ancak; parsel ve çevresini kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesi uygulaması yapılacak olup, uygulamanın onaylanmasından sonra parsele imar durumu verilebilecektir.

790.000,00

23.700,00

 

2 - İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BELGELER:

a) Nüfus cüzdan fotokopisi,

b) 2015 Yılına ait Kanuni ikametgah,

c) 2015 Yılına ait Tasdikli nüfus sureti,

d) Tüzel kişiler için Türkiye’de tebligat adres beyanı,

e) Gerçek kişiler için 2015 yılına ait, Noter tasdikli imza sirküleri,

f) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin 2015 yılı Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.

g) Gerçek / tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin 2015 yılı noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirküleri,

h) İstekli tüzel kişi ise Sanayi ve / veya Ticaret Odası Belgesi ile Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya 2015 yılı Noter Tasdikli sureti

ı) Her bir taşınmaz için ayrı ayrı yatırılmış ve üzerinde ait olduğu taşınmazın Ada ve Parsel numarası yazılı geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu.

j) İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

k) Yukarıda b,c,d,e şıklarında belirtilen belgeler ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır.

l) İstekliler verecekleri fiyat tekliflerini yazı ve rakamla okunaklı ve anlaşılır bir şekilde belirteceklerdir. Tekliflerde kazıntı ve silinti olmayacaktır. Ayrıca şartnameyi kabul ve taahhüt ettiklerine dair imzalayarak iç zarfa koyacaklardır.

m) İhaleye katılacakların istenen belgeleri, şartnamenin 10. maddede belirtilen tarihlerde, mesai bitimine kadar, ayrı ayrı, hazırlayacakları kapalı zarf içerisinde, Alındı Belgesi karşılığı, Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

3 - Kapalı Teklif Zarfları: İstenen belgeler ve fiyat teklifini iç zarfı ile birlikte dış zarfın içine konulacaktır. Belgeler ve iç zarfın içine konulacağı dış zarfları; 29.07.2015 Çarşamba Günü mesai bitimine kadar, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

4 - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

5 - Taşınmaz satış ihalesine ait Şartname, satış ihalesi yapılacak taşınmazların tapu kayıtları ve imar durumları, ilan tarihinden sonra hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve ihale şartnamesi ücretsiz temin edilebilir.

6404/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul İli, Üsküdar Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda tabloda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

 

İl - İlçe

Mahalle

Pafta

No

Ada

No

Parsel

No

Alanı

(m2)

Cinsi

İmar

Durumu

Muhammen

Satış Bedeli

Geçici Teminat

Bedeli

İhale

Tarihi

İhale

Saati

Üsküdar/Abdullahağa

110

689

11

209,18

Arsa

Sahil Şeridi Alanı

4.000.000,00.-TL

120.000,00.-TL

23.07.2015

10:00

Üsküdar/Çengelköy

185

1032

13

930,30

Arsa

Konut

1.400.000,00.-TL +KDV

  45.000,00.-TL

23.07.2015

10:30

 

2 - İhale Üsküdar Belediye Encümen Salonunda 23.07.2015 tarihinde Perşembe günü sırası ile saat 10.00-10:30’da Üsküdar Belediye Encümenince yapılacaktır.

3 - Taşınmaz mal satış şartnamesi Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden görülebilir ve 500,00-TL (Beşyüztürklirası) ücret karşılığında satın alınabilir.

4 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

a) 2886 sayılı Kanunun 37.maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu,

b) Geçici teminat; İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazın muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminat veya banka teminat mektubu vereceklerdir.

c) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.

d) İhale dosyasının (şartname) idareden satın aldığına dair dosya alındı makbuzunun aslını vermesi.

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

f) Nüfus cüzdanı sureti, Noterden tasdikli imza beyannamesi, (Gerçek kişiler için),

g) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış İkametgah Belgesi (Gerçek kişiler için)

h) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi

i) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

j) İsteklilerin şirket olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

k) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

l) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

m) Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici, v.s. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe’ye çevirmek zorundadır.

5 - İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.

6 - Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 23.07.2015 tarihinde Perşembe günü saat 09.30’a kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

7 - İhale bedeli peşin tahsil edilecektir.

8 - İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İlan olunur.

6241/1-1


NAT DOĞRULAMA (KANTİTATİF PCR) TEST KİTLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan “Nat Doğrulama (Kantitatif PCR) Test Kitleri” alımı, idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No:1 06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ve 0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından ulaşılabilecektir.

5 - Firmalar tekliflerini en geç 06.08.2015 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 06.08.2015 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

6428/1-1