11 Temmuz 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29413

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığından:

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Türk Standartları Enstitüsü Sivas Temsilciliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığından:

25.06.2015 tarihli Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda kabul edilen Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nde yapılan değişiklikler, 5894 sayılı Kanun’un 3. maddesinin 2. fıkrası ve TFF Statüsü’nün 30. maddesi uyarınca aşağıda ilan olunur.

Madde 33/f.2:

Yönetim Kurulu, ilk toplantısında görev süreleri kendi görev süresiyle sınırlı olmak üzere kendi üyeleri arasından başkan vekillerini seçer. Başkan vekilliğinin boşalması halinde, boşalan başkan vekilliğine bir ay içinde yeni bir başkan vekili seçilir.

Madde 35/f.1 - (r) bendi:

Başkan vekillerini belirlemek,

Madde 35/f.1 - (y) bendi:

Başkan tarafından teklif edilen Disiplin Kurulları, Tahkim Kurulu, Kulüp Lisans Kurulu ve Etik Kurulu Başkanları ile asıl ve yedek üyelerini atamak; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanlar Kurulu asıl ve yedek üyelerini atamak ve hakem listesini belirlemek;

Madde 37/f.2 - (i) bendi:

Tahkim Kurulu, Etik Kurulu ve Kulüp Lisans Kurulu Başkanı, asıl ve yedek üyeleri ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanlar Kurulu asıl ve yedek üyelerini atama ve hakem listesini Yönetim Kurulu’na teklif etme;

Madde 55

1 - Uyuşmazlık Çözüm Kurulu,

a) TFF Yönetim Kurulu’nun belirlediği beş (5) kişilik Başkanlar Kurulu ile;

b) Kulüpler Birliği Vakfı’nın, Profesyonel Futbolcular Derneği’nin ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği’nin bildireceği ve TFF Yönetim Kurulu’nun kabul edeceği hakemlerden oluşur. Kulüpler Birliği Vakfı, Profesyonel Futbolcular Derneği ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği, en fazla yirmi beşer (25’er) hakem adayı bildirebilir.

2 - Başkanlar Kurulu, TFF Başkanı’nın teklifi ve TFF Yönetim Kurulu'nun onayı ile atanacak beş (5) asıl ve beş (5) yedek üyeden oluşur. Ölüm, istifa ve başka nedenlerle oluşan boşalmalarda boşalan görev için TFF Yönetim Kurulu, aynı usulle atama yapabilir.

3 - Başkanlar Kurulu ile hakemlerin, en az beş (5) yıllık mesleki deneyime sahip hukukçu olmaları zorunludur.

4 - Başkanlar Kurulu ve hakemlerin görev süresi; TFF Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile sınırlıdır.

5 - Başkanlar Kurulu ve hakemler görevlerinde bağımsızdır. TFF Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ile diğer kurul ve yan kurullarında görev yapanlar veya futbol kulüplerinde aktif görevde bulunanlar (profesyonel futbol kulüplerinin seçilmiş veya atanmış kurullarında görev alanlar da dâhil olmak üzere) ile profesyonel futbolcular, teknik adamlar, sağlık ekibi, futbol menajerleri, müsabaka organizatörleri Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanlar Kurulu üyeliği yapamaz veya hakem listesinde yer alamazlar.

6 - TFF Yönetim Kurulu; FIFA, UEFA ve TFF’nin talimat ve düzenlemelerini ihlal eden veya TFF’nin saygınlığını zedeleyen Başkanın veya hakemin, süreli veya süresiz olarak görevden alınmasına karar verebilir.

Madde 56

1 - Uyuşmazlık Çözüm Kurulu,

a) Kulüpler,

b) Kulüpler ile futbolcular, profesyonel teknik adamlar, antrenörler, futbol menajerleri,

c) Futbol menajerleri ile futbolcular, profesyonel teknik adamlar, antrenörler, arasında sözleşmeden doğan futbolla ilgili tüm uyuşmazlıkları, taraflarının başvurusu üzerine münhasıran görevli ve yetkili olarak inceler ve karara bağlar. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Hakem Heyeti tarafından verilen kararlar, Tahkim Kurulu’na itiraz edilmemesi ya da itiraz üzerine verilen Tahkim Kurulu kararı ile kesinleşir.

2 - Uyuşmazlıklar, tarafların seçeceği veya seçilmiş sayılacağı iki hakem ile Başkanlar Kurulu’ndan bir Başkan’dan oluşan Hakem Heyeti tarafından incelenip karara bağlanır. Hakem Heyeti, uyuşmazlıkta haklı olan tarafın varsa vekili için, resmi ücret tarifesine göre Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için uygulanan maktu avukatlık ücreti kadar vekâlet ücretine hükmeder.

3 - Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususlar Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan talimat ile belirlenir.

Geçici Madde 1: Yürürlükten kaldırılmıştır.

6406/1-1


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

DUYURU

İstanbul Barosu Başkanlığından alınan 25.05.2015 gün ve 33916 A.B. sayılı yazıda; Hıdır ve Meryem Oğlu, 43222179796 T.C. Kimlik Nolu, 1963 doğumlu, Gaziantep İli, İslahiye İlçesi, Dervişpaşa Mah.-Köy; Cilt No: 7, Aile Sıra No: l16, Sıra No: 7'de kayıtlı Av. Mehmet PEKÖZ'ün, Baro Yönetim Kurulu'nun 05.03.2015 gün ve 16/34 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

6375/1-1

—————

DUYURU

Manisa Barosu Başkanlığından alınan 01.06.2015 günlü yazıda; Halil ve Zeynep Oğlu, 23642370850 T.C. Kimlik Nolu, 1969 doğumlu, Manisa İli, Turgutlu İlçesi, Sarıbey Mah.-Köy; Cilt No: 51, Aile Sıra No: 51, Sıra No: 30'da kayıtlı Av. Hüseyin TURGUT'un, Baro Yönetim Kurulu'nun 21.05.2014 gün ve 101/3 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

6374/1-1

—————

DUYURU

İzmir Barosu Başkanlığından alınan 02.06.2015 gün ve 080/7919 sayılı yazıda; Memduh Ünver ve Nuray Oğlu, 15541829386 T.C. Kimlik Nolu, 1968 doğumlu, Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Hocahamza Mah.; Cilt No: 003/01, Aile Sıra No: 78, Sıra No: 05'de kayıtlı Av. Kazım ERDOĞMUŞ'un, Baro Yönetim Kurulu'nun 14.10.2014 gün ve 35/122 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

6373/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Memba Enerji ve Madencilik A.Ş.’nin F20-a1 numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 26.06.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

6283/1-1

—————

Delta Uluslararası Petrol İnşaat Tic. ve San Ltd. Şti, Konya ve Aksaray İlleri dahilinde sahip bulunduğu AR/DPS/5106, 5107 ve 5108 hak sıra numaralı 3 adet petrol arama ruhsatını 28.06.2015 tarihinde terk etmiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

6284/1-1

—————

Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin M44-b4 numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 19.06.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

6285/1-1

—————

Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin M44-c1, c2 numaralı paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 19.06.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

6286/1-1

—————

Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin M44-a3 numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 19.06.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

6287/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 25.06.2015   Karar No: 6858

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZ ADRESİ          :  Ankara

• TEBLİGAT ADRESİ       :  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86,

                                               06100 Çankaya, Ankara

• MÜRACAAT TARİHİ    :  28.11.2014, 03.03.2015

RUHSATIN:

• KONUSU                         :  İşletme ruhsatı

• KAYNAKLANDIĞI

 ARAMA RUHSATI         :  AR/TPO/3211

•YÜZÖLÇÜMÜ                 :  14.402 Hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  Diyarbakır

• KAPSADIĞI İLÇELER   :  Bismil, Merkez

• PAFTA NUMARASI      :  ARİ/TPO/K/L44-c3-1

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Diyarbakır ilinde sahip olduğu AR/TPO/3211 hak sıra no.lu petrol arama sahası sınırları içerisinde kalan 14.402 hektarlık ARİ/TPO/K/L44-c3-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş olup; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 18’inci maddesi gereğince, başvuru paftasında herhangi bir petrol keşfi ve üretim faaliyeti gerçekleştirilmemesi nedeniyle, talebin reddine karar verilmiştir.

6288/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 01.07.2015  Karar No: 6861

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI              :  N.V. Turkse Perenco

• MERKEZİ                            :  Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam Zuidoost Hollanda

• TEBLİGAT ADRESİ          :  Mahatma Gandi Cad. No.97 Gaziosmanpaşa, Ankara

• MÜRACAAT TARİHİ       :  06.06.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                         :  Mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında N.V. Turkse Perenco Şirketine 25.06.2010 tarihinde verilmiş olan AR/NTP/4759 hak sıra no.lu ruhsatın 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına göre intibakının yapılması.

• YÜZÖLÇÜMÜ                   :  49.499 hektar

• İNTİBAKTAN SONRAKİ

• PAFTA NUMARALARI   :  AR/NTP/K/M47-b3

                                                  AR/NTP/K/M47-c1 ve M47-c2

                                                  AR/NTP/K/M48-d1

• KAPSADIĞI İLLER           :  Mardin, Siirt, Şırnak

• İNTİBAKTAN SONRAKİ

 YÜZÖLÇÜMÜ                    :  15.301, 30.649, 15.328 hektar

KARAR:

N.V. Turkse Perenco’nun sahip olduğu AR/NTP/4759 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının intibakının yapılması talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 2’nci maddesi hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

N.V. Turkse Perenco’ya 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazetede yayımı tarihinde, yukarıda pafta numaraları belirtilen ruhsat sahalarının her birinde taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı “Yatırım Teminatlarını” 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beşer yıl süreler ile üç adet petrol arama ruhsatı verilmiştir.

6289/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 01.07.2015   Karar No: 6860

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI              :  N.V. Turkse Perenco

• MERKEZİ                            :  Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam Zuidoost Hollanda

• TEBLİGAT ADRESİ          :  Mahatma Gandi Cad. No.97 Gaziosmanpaşa, Ankara

• MÜRACAAT TARİHİ       :  06.06.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                         :  Mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında N.V. Turkse Perenco Şirketine 19.08.2009 tarihinde verilmiş olan AR/NTP/4475 hak sıra no.lu ruhsatın 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına göre intibakının yapılması.

• YÜZÖLÇÜMÜ                   :  49.891 hektar

• İNTİBAKTAN SONRAKİ

• PAFTA NUMARALARI   :  AR/NTP/K/M46-c2

                                                  AR/NTP/K/M47-a3

                                                  AR/NTP/K/M47-d1 ve M47-d2

• KAPSADIĞI İLLER           :  Batman, Mardin, Siirt

• İNTİBAKTAN SONRAKİ

 YÜZÖLÇÜMÜ                    :  14.604, 15.297, 30.642 hektar

KARAR:

N.V. Turkse Perenco’nun sahip olduğu AR/NTP/4475 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının intibakının yapılması talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 2’nci maddesi hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

N.V. Turkse Perenco’ya 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazetede yayımı tarihinde, yukarıda pafta numaraları belirtilen ruhsat sahalarının her birinde taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı “Yatırım Teminatlarını” 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beşer yıl süreler ile üç adet petrol arama ruhsatı verilmiştir.

6290/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O. İle Amity Oil International Pty. Ltd. Şti.’nin Tekirdağ, Kırklareli illeri sınırları dahilinde müştereken sahip bulundukları AR/TPO-AOI/4288 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının süresinin ruhsat sahasında yapılan doğalgaz keşfine istinaden 01.08.2015 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6/8’inci ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği Geçici 3 üncü maddesi gereğince 2 yıl süreyle uzatılması için 26.06.2015 tarihinde müracaat ettikleri aynı Yönetmeliğin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

6291/1-1

—————

Valeura Energy (Netherlands) B.V.’nin Edirne ili sınırları dahilinde sahip bulunduğu AR/VEN/5147 hak sıra numaralı 1 adet petrol arama ruhsatını terk için 26.06.2015 tarihinde müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur.

6292/1-1


Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatlar ve Atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince yapılacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Birimi

Bölümü

Unvanı

Derecesi

Adedi

Aranan Nitelikler

Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Yrd. Doç.

(1),(2),(3)

3

1

1-Model organizmalar kullanarak farklı hastalıklara neden olan genlerin fonksiyonları ile ilgili uluslararası bilimsel hakemli dergilerde yayınlar yapmış olmak.

2-Protein protein etkileşimi ile ilgili uluslararası bilimsel hakemli dergilerde yayınlar yapmış olmak.

Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Yrd. Doç.

(1),(2),(3)

3

1

1-Üniversitelerin Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak,

2-Kanserde sinyal ileti yolakları, doğal bitkisel ürünlerin antikanser potansiyalleri ve biyoaktif sfingolipidlerin apoptoz ve ilaç dirençliliğindeki rolleri ile ilgili uluslararası bilimsel hakemli dergilerde yayınlar yapmış olmak.

 

1 - Eğitim - öğretim % 100 İngilizce olacağından bütün kadrolara yapılacak müracaatlar Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 28.06.2009 tarih 27272 sayı ile Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğinin 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen yabancı dil yeterlilik şartlarına haiz olması gerekmektedir.

2 - Tercihen dünyanın ilgili alanda prestijli ve önde gelen üniversitelerinden doktoralı olmak ve doktora sonrası teorik ve deneysel araştırma çalışmaları ve tecrübeleri bulunmak.

3 - Araştırma ve yayınları ile Üniversitemize ciddi katkı yapma potansiyeli bulunmak.

6385/1-1


 


 


 


 


Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

2 - 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 - 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmis, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

4 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Fakülte Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

5 - İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde; Nişantaşı Üniversitesi Sadabad Kampüsüne şahsen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:

Nişantaşı Üniversitesi

Sadabad Cad. No: 88 Kağıthane/İSTANBUL Telefon: 0 212 2101010

 

BİRİM

BÖLÜM/PROGRAM

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞARTLAR

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Prof. Doç.

2

-

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Prof. Doç.

Yrd.Doç.Dr.

3

Sağlık Yönetimi alanında Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme

Yrd.Doç.Dr.

1

* İşletme alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak,

* Kobilerin işbirliği faaliyetleri alanında çalışma yapmış olmak,

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İletişim Tasarımı

Doç.Dr.

1

* Sinema-TV alanında Yüksek Lisans,

* Resim alanında Doktora yapmış olmak,

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Prof. Doç.

Yrd.Doç.Dr.

3

* Mimarlık alanında Doktora yapmış olmak,

* Yüksek Lisans veya Doktora Tezi yönetmiş olmak,

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Makine Mühendisliği

Prof. Doç.

1

* Enerji alanında akademik çalışma yapmış olmak,

* Yüksek Lisans veya Doktora Tezi yönetmiş olmak,

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Makine Mühendisliği

Prof. Doç.

1

* Tıbbi görüntüleme alanında akademik çalışma yapmış olmak,

* Yüksek Lisans veya Doktora Tezi yönetmiş olmak,

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Makine Mühendisliği

Prof. Doç.

1

* Endüstri veya İşletme Mühendisliği alanında akademik çalışma yapmış olmak,

* Yüksek Lisans veya Doktora Tezi yönetmiş olmak,

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Makine Mühendisliği

Yrd.Doç.Dr.

1

* Makine Mühendisliği alanında Lisans,

* Makine Malzemesi ve İmalat Teknolojisi alanında Yüksek Lisans,

* Polimer Bilimi ve Teknolojisi alanında Doktora yapmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Prof. Doç.

1

* Enerji alanında akademik çalışma yapmış olmak,

* Yüksek Lisans veya Doktora Tezi yönetmiş olmak,

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Prof. Doç.

1

* Tıbbi Cihazlar alanında akademik çalışma yapmış olmak,

* Yüksek Lisans veya Doktora Tezi yönetmiş olmak,

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Yrd.Doç.Dr.

1

* Elektrik veya Elektronik Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak,

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Prof. Doç.

Yrd.Doç.Dr.

3

* Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak,

* Yüksek Lisans veya Doktora Tezi yönetmiş olmak,

Meslek Yüksekokulu

Radyoterapi

Doç.

1

* Tıbbi onkoloji alanında doçentliğini almış olmak. 

6330/1-1


Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

 

01.01.2015-30.06.2015 TARİHLERİ ARASINDA RUHSATNAME DÜZENLENEN BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜN ADI

RUHSAT SAHİBİ

RUHSAT

TARİHİ

RUHSAT

NO

1

ALBUREX %20, 100 ML IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

TAKEDA İLAÇ SAĞLIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

02.02.2015

2015/79

2

ALBUREX %20, 50 ML IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

TAKEDA İLAÇ SAĞLIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

02.02.2015

2015/80

3

ARTİSS 10 ML KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR

ECZACIBAŞI-BAXTER HASTANE ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

08.01.2015

2015/8

4

ARTİSS 2 ML KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR

ECZACIBAŞI-BAXTER HASTANE ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

06.01.2015

2015/2

5

ARTİSS 4 ML KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR

ECZACIBAŞI-BAXTER HASTANE ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

08.01.2015

2015/7

6

ENBREL 25 MG SC ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR

PFİZER İLAÇLARI LTD. ŞTİ.

04.02.2015

2015/71

7

HUMİRA 40MG/0.8 ML SC ENJEKSİYON İÇİN KULLANIMA HAZIR ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

ABBVİE TIBBİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

20.05.2015

2015/413

8

MABTHERA 1400 MG/11.7 ML SC ENJEKSİYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

ROCHE MÜSTAHZARLARI SAN. A.Ş.

25.05.2015

2015/455

9

TEVAGRASTİM 30 MIU/0.5 ML SC/IV ENJEKSİYON/İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR

MED-İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

18.03.2015

2015/263

10

TEVAGRASTİM 48 MIU/0.8 ML SC/IV ENJEKSİYON/İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR

MED-İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

18.03.2015

2015/264

11

UROCOLİK 250 MG KAPSÜL

KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş.

06.01.2015

2015/1

12

FUNOCORD KREM

KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş.

08.01.2015

2015/9

13

EGİLEVET 250 MG FİLM KAPLI TABLET

EGIS İLAÇLARI LTD. ŞTİ.

06.01.2015

2015/3

14

EGİLEVET 500 MG FİLM KAPLI TABLET

EGIS İLAÇLARI LTD. ŞTİ.

06.01.2015

2015/4

15

EGİLEVET 750MG FİLM KAPLI TABLET

EGIS İLAÇLARI LTD. ŞTİ.

06.01.2015

2015/5

16

EGİLEVET 1000 MG FİLM KAPLI TABLET

EGIS İLAÇLARI LTD. ŞTİ.

06.01.2015

2015/6

17

AMPİLOX 250 MG CAPSULES

AVİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

08.01.2015

2015/11

18

AREX 50 MG/2 ML IM/IV ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

MUSTAFA NEVZAT İLAÇ SAN. A.Ş.

05.01.2015

2015/49

19

AREX 25 MG FİLM TABLET

MUSTAFA NEVZAT İLAÇ SAN. A.Ş.

08.01.2015

2015/51

20

AREX 50 MG FİLM TABLET

MUSTAFA NEVZAT İLAÇ SAN. A.Ş.

08.01.2015

2015/50

21

EPİLEM 500 MG/ 5ML KONSANTRE İNFÜZYON ÇÖZELTİSİ İÇEREN FLAKON

VEM İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

08.01.2015

2015/20

22

FUCİTEC % 1 VİSKOZ GÖZ DAMLASI

BİLİM İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

06.01.2015

2015/54

23

MİDİZOL 5 MG KAPSÜL

DEVA HOLDİNG A.Ş.

06.01.2015

2015/15

24

ESLOTİN 5 MG FİLM TABLET

WORLD MEDİCİNE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

06.01.2015

2015/10

25

AMVASTAN 20 MG FİLM TABLET

WORLD MEDİCİNE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

08.01.2015

2015/14

26

MUSCOMED 8 MG KAPSÜL

WORLD MEDİCİNE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

05.01.2015

2015/12

27

MUSCOMED 4 MG KAPSÜL

WORLD MEDİCİNE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

08.01.2015

2015/13

28

SPAZMODİN 40 MG FİLM TABLET

DİNÇSA İLAÇ SAN VE TİC A.Ş.

13.01.2015

2015/18

29

NEXPRO FORTE 550 MG FİLM KAPLI TABLET

WORLD MEDİCİNE İLAÇLARI LTD. ŞTİ.

20.01.2015

2015/21

30

ALBUNEX2.5 MG/2.5 ML NEBÜLİZASYON İÇİN İNHALASYON ÇÖZELTİSİ İÇEREN TEK DOZLUK FLAKON

NEUTEC İNHALER İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

27.01.2015

2015/24

31

PENZOL 40 MG ENTERİK KAPLI TABLET

PENSA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

27.01.2015

2015/32

32

İROZİNC KAPSÜL

BERAT BERAN İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

02.02.2015

2015/55

33

İROZİNC ŞURUP

BERAT BERAN İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

02.02.2015

2015/56

34

PALOXİTRON 250 MCG/5 ML İ.V. ENJEKSİYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

PHARMADA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

02.02.2015

2015/57

35

NACOSEL 300 MG/ 3 ML ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

HAVER ECZA DEPOSU LTD. ŞTİ.

02.02.2015

2015/60

36

MEDLUKAST 10 MG FİLM TABLET

LADEE PHARMA ECZA TİC. LTD. ŞTİ.

02.02.2015

2015/59

37

SANBARTAN PLUS 300 MG/12.5 MG FİLM TABLET

SANDOZ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

06.01.2015

2015/46

38

SANBARTAN PLUS 300 MG/25 MG FİLM TABLET

SANDOZ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

06.01.2015

2015/47

39

DUOHEKS ORAL SPREY

İSTANBUL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

30.01.2015

2015/64

40

KLAVİS 600 MG POWDER FOR SOLUTİON FOR İNJECTİON VİAL

AVİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

08.01.2015

2015/58

41

PSODERM % 0.05 KREM

DEVA HOLDİNG A.Ş.

05.01.2015

2015/19

42

DİALİN ORAL SÜSPANSİYON

WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

04.02.2015

2015/75

43

VALCODİN 10 MG/160 MG FİLM KAPLI TABLET

İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

04.02.2015

2015/69

44

VALCODİN 5 MG/160 MG FİLM KAPLI TABLET

İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

04.02.2015

2015/68

45

KLAVİS 1.2 G IV POWDER FOR SOLUTİON FOR İNJECTİON VİAL

AVİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

05.02.2015

2015/73

46

AMOXİCİLLİN AVİS 500 MG CAPSULES

AVİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

05.02.2015

2015/77

47

İNTRAFEN 400 MG/4 ML IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

GEN İLAÇ SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

05.02.2015

2015/96

48

MULTİFLEX LİNEZOSEL 2 MG/ML IV İNFÜZYON ÇÖZELTİSİ

HAVER ECZA DEPOSU A.Ş.

05.02.2015

2015/81

49

XOLADOR % 2 GÖZ DAMLASI

DEVA HOLDİNG A.Ş.

06.02.2015

2015/83

50

BARCA 500 MG FİLM TABLET

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

07.02.2015

2015/97

51

CEDRİNA 150 MG FİLM TABLET

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

06.02.2015

2015/99

52

CEDRİNA 50 MG FİLM TABLET

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

06.02.2015

2015/98

53

LATROST % 0.005 GÖZ DAMLASI

DEVA HOLDİNG A.Ş.

04.02.2014

2015/100

54

XOLATİM 20 MG/5 MG/ML GÖZ DAMLASI

DEVA HOLDİNG A.Ş.

06.02.2015

2015/101

55

BREMON % 0.2 GÖZ DAMLASI

DEVA HOLDİNG A.Ş.

16.02.2015

2015/115

56

REGABA 100 MG KAPSÜL

DEVA HOLDİNG A.Ş.

28.01.2015

2015/39

57

REGABA 150 MG KAPSÜL

DEVA HOLDİNG A.Ş.

28.01.2015

2015/40

58

REGABA 200 MG KAPSÜL

DEVA HOLDİNG A.Ş.

28.01.2015

2015/41

59

REGABA 225 MG KAPSÜL

DEVA HOLDİNG A.Ş.

28.01.2015

2015/42

60

REGABA 25 MG KAPSÜL

DEVA HOLDİNG A.Ş.

28.01.2015

2015/36

61

REGABA 300 MG KAPSÜL

DEVA HOLDİNG A.Ş.

28.01.2015

2015/43

62

REGABA 50 MG KAPSÜL

DEVA HOLDİNG A.Ş.

28.01.2015

2015/37

63

REGABA 75 MG KAPSÜL

DEVA HOLDİNG A.Ş.

28.01.2015

2015/38

64

KARDORİTM PLUS 5 MG/12.5 MG FİLM TABLET

NOBEL İLAÇ PAZ. VE SAN. LTD.ŞTİ.

30.01.2015

2015/105

65

KARDORİTM PLUS 10 MG/25 MG FİLM TABLET

NOBEL İLAÇ PAZ. VE SAN. LTD.ŞTİ.

30.01.2015

2015/106

66

KARDORİTM 5 MG FİLM TABLET

NOBEL İLAÇ PAZ. VE SAN. LTD.ŞTİ.

29.01.2015

2015/104

67

KARDORİTM 10 MG FİLM TABLET

NOBEL İLAÇ PAZ. VE SAN. LTD.ŞTİ.

04.02.2015

2015/103

68

BETABLOK SR 200 MG FİLM TABLET

İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

16.02.2015

2015/150

69

BUTİROL FORT 22.5 MG/5 ML ŞURUP

DROGSAN İLAÇLARI SAN. VE TİC.A.Ş.

16.02.2015

2015/151

70

ETACİD % 0.05 NAZAL SPREY

WORLD MEDİCİNE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

16.02.2015

2015/122

71

FUNKAS-L 50 MG IV ENJEKSİYONLUK LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON

MUSTAFA NEVZAT İLAÇ SANAYİİ A.Ş.

16.02.2015

2015/158

72

FUNKAS-L 70 MG IV ENJEKSİYONLUK LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON

MUSTAFA NEVZAT İLAÇ SANAYİİ A.Ş.

16.02.2015

2015/159

73

OLY PLUS KREM

SANTA FARMA İLAÇ SANAYİİ A.Ş.

13.02.2015

2015/135

74

NUROFARM 200 MG/30 MG FİLM TABLET

PHARMACTİVE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

16.02.2015

2015/134

75

EFİKAS MR 60 MG DEĞİŞTİRİLMİŞ SALIMLI BÖLÜNEBİLİR TABLET

SANOVEL İLAÇ SAN VE TİC. A.Ş.

16.02.2015

2015 /147

76

FARMASİST 300 MG/3 ML ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

FARMALAS İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

16.02.2015

2015/168

77

% 1 LİDOKAİN HCL İÇEREN ÇÖZÜCÜ AMPUL

WORLD MEDİCİNE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

23.01.2015

2015/35

78

İNSUPRİD 2 MG TABLET

WORLD MEDİCİNE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

18.02.2015

2015/170

79

GİSMOTAL 24 MG/5 ML ORAL SÜSPANSİYON. HAZIRLAMAK İÇİN GRANÜL

BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

19.02.2015

2015/174

80

ROVALPİN 5 MG/160 MG FİLM TABLET

PHARMACTİVE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

20.02.2015

2015/193

81

ROVALPİN 10 MG/160 MG FİLM TABLET

PHARMACTİVE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

20.02.2015

2015/194

82

CARDOFİX PLUS 10 MG/160 MG/25 MG FİLM KAPLI TABLET

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

20.02.2015

2015/181

83

CARDOFİX PLUS 10 MG/320 MG/25 MG FİLM KAPLI TABLET

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

20.02.2015

2015/182

84

CARDOFİX PLUS 10 MG/160 MG/12.5 MG FİLM KAPLI TABLET

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

20.02.2015

2015/179

85

CARDOFİX PLUS 5MG/160MG/12.5MG FİLM KAPLI TABLET

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

20.02.2015

2015/184

86

CARDOFİX PLUS 5 MG/160 MG/25 MG FİLM KAPLI TABLET

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

20.02.2015

2015/183

87

HEPAGARD 0,5 MG FİLM KAPLI TABLET

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

06.02.2015

2015/102

88

HEPAGARD 1 MG FİLM KAPLI TABLET

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

06.02.2015

2015/94

89

OFTAMYCİN % 0.3 STERİL GÖZ DAMLASI

DEVA HOLDİNG A.Ş.

07.02.2015

2015/93

90

CİPROKTAN 400 MG/200 ML I.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş.

06.02.2015

2015/95

91

REBONE PLUS TABLET

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

16.02.2015

2015/148

92

TRACTAN 62,5 MG FİLM TABLET

PHARMACTİVE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

16.02.2015

2015/154

93

TRACTAN 125 MG FİLM TABLET

PHARMACTİVE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

16.02.2015

2015/153

94

LEODEX 50 MG FİLM KAPLI TABLET

BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

16.02.2015

2015/149

95

ULSAZOL 20 MG ENTERİK KAPLI TABLET

İLTAŞ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

16.02.2015

2015/162

96

MULTİFLEX ERMOLOC PREMİKS 10 MG/ML İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ

HAVER ECZA DEPOSU A.Ş.

16.02.2015

2015/138

97

VİSCAP 30 MG FİLM TABLET

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

19.02.2015

2015/171

98

VİSCAP 60 MG FİLM TABLET

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

19.02.2015

2015/172

99

VİSCAP 90 MG FİLM TABLET

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

19.02.2015

2015/173

100

MENACEF 300 MG KAPSÜL

MUSTAFA NEVZAT İLAÇ SAN. A.Ş.

24.02.2015

2015/210

101

MENACEF 125 MG/5 ML ORAL SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN KURU TOZ

MUSTAFA NEVZAT İLAÇ SAN. A.Ş.

24.02.2015

2015/211

102

MENACEF 250 MG/5 ML ORAL SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN KURU TOZ

MUSTAFA NEVZAT İLAÇ SAN. A.Ş.

24.02.2015

2015/212

103

ABİZOL EASY TAB 5 MG AĞIZDA DAĞILAN TABLET

NOBEL İLAÇ PAZARLAMA VE SANAYİİ LTD. ŞTİ.

20.02.2015

2015/191

104

VALCOR PLUS 320 MG/12,5 MG FİLM TABLET

İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

20.02.2015

2015/189

105

VALCOR PLUS 80 MG/12,5 MG FİLM TABLET

İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

20.02.2015

2015/186

106

VALCOR PLUS 320 MG/25 MG FİLM TABLET

İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

20.02.2015

2015/190

107

VALCOR PLUS 160 MG/12,5 MG FİLM TABLET

İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

20.02.2015

2015/187

108

VALCOR PLUS 160 MG/25 MG FİLM TABLET

İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

20.02.2015

2015/188

109

RODİNİR 300 MG KAPSÜL

WORLD MEDİCİNE İLAÇ SAN. VE TİC A.Ş.

20.02.2015

2015/180

110

DROSETİL 3 MG/0.03 MG FİLM KAPLI TABLET

LADEE PHARMA ECZA TİC. LTD. ŞTİ.

24.02.2015

2015/205

111

MİNAYA 3 MG/0.02 MG FİLM KAPLI TABLET

LADEE PHARMA ECZA TİC. LTD. ŞTİ.

24.02.2015

2015/208

112

ASEKET FİLM TABLET

BERKO İLAÇVE KİMYA SAN. A.Ş.

19.02.2015

2015/175

113

GLUCOTARD 1000 MG FİLM TABLET

KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

19.02.2015

2015/176

114

GLUCOTARD 850 MG FİLM TABLET

KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

20.02.2015

2015/196

115

LANSOTER 30 MG MİKROPELLET KAPSÜL

TERRA İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş.

03.03.2015

2015/225

116

THERMO EFAMAT KREM

DEVA HOLDİNG A.Ş.

03.03.2015

2015/226

117

İRBECOR PLUS 300/25 MG FİLM TABLET

İLKO İLAÇ SAN. VE TİC.A.Ş.

05.03.2015

2015/231

118

OXEZOLE % 1 DERİ SPREYİ

PHARMACTİVE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

05.03.2015

2015/237

119

OXEZOLE % 1 KREM

PHARMACTİVE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

05.03.2015

2015/229

120

BRONKOLİN 200 MG RETARD TABLET

ADEKA İLAÇ SAN. VE TİC.A.Ş.

05.03.2015

2015/230

121

ALBAREN % 1 JEL

LİVA İLAÇ PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.

05.03.2015

2015/232

122

NOTUSS 50 MG SR TABLET

TRIPHARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

05.03.2015

2015/239

123

MUSCOMED MERHEM

WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

03.03.2015

2015/228

124

PULMİSTAT 22.5 MG/5 ML FORT ŞURUP

SANTA FARMA İLAÇ SAN.A.Ş.

05.03.2015

2015/238

125

PULMİSTAT 7.5 MG/5 ML ŞURUP

SANTA FARMA İLAÇ SAN.A.Ş.

05.03.2015

2015/236

126

WOGNAR 20 MG KAPSÜL

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

05.03.2015

2015/241

127

WOGNAR 40MG KAPSÜL

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

05.03.2015

2015/242

128

METHOTREXAT 'EBEWE' PFS 10 MG/1 ML KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR

EBV SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

05.03.2015

2015/248

129

METHOTREXAT 'EBEWE' PFS 15 MG/1,5 ML KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR

EBV SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

05.03.2015

2015/247

130

METHOTREXAT 'EBEWE' PFS 20 MG/2 ML KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR

EBV SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

05.03.2015

2015/249

131

ESOPRAL 20 MG ENTERİK KAPLI TABLET

TERRA İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş.

05.03.2015

2015/234

132

ESOPRAL 40 MG ENTERİK KAPLI TABLET

TERRA İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş.

05.03.2015

2015/233

133

İNDURİN SR 1.5 MG SÜREKLİ SALIM SAĞLAYAN FİLM KAPLI TABLET

TERRA İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş.

05.03.2015

2015/235

134

ADENOTEK 6 MG/2 ML IV ENJEKSİYON VE İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

FARMATEK İLAÇ SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

05.03.2015

2015/250

135

DUOHEKS GARGARA

İSTANBUL İLAÇ SANAYİ TİC. A.Ş

05.03.2015

2015/243

136

DALİZOM 5 MG/5 ML İM/İV/REKTAL ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

GENERİCA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

05.03.2015

2015/244

137

DALİZOM 15MG/3ML İM/İV/REKTAL ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

GENERİCA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

05.03.2015

2015/245

138

DALİZOM 50 MG/10 ML İM/İV/REKTAL ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

GENERİCA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

05.03.2015

2015/246

139

RİKALS 10 MCG/2 ML İ.V. ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

DEVA HOLDİNG A.Ş.

04.02.2015

2015/76

140

RİKALS 5 MCG/1 ML İ.V. ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

DEVA HOLDİNG A.Ş.

02.02.2015

2015/74

141

AVİKSİM 200 MG FİLM KAPLI TABLET

AVİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

05.03.2015

2015/259

142

DİKLORON SR 75 MG FİLM TABLET

DEVA HOLDİNG A.Ş.

11.03.2015

2015/260

143

MOXİFİX 400 MG/250 ML IV İNFÜZYON ÇÖZELTİSİ İÇEREN FLAKON

AVİCENNA FARMA DIŞ TİC. VE PAZ. A.Ş.

25.03.2015

2015/276

144

ARAMİD 10 MG FİLM TABLET

KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN.A.Ş.

25.03.2015

2015/274

145

RİMOSOPT GÖZ DAMLASI

WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

19.03.2015

2015/284

146

İZOSOL KREM

ECZACIBAŞI İLAÇ PAZARLAMA A.Ş.

27.03.2015

215/277

147

BENZYDEX % 0.15 GARGARA

BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş.

27.03.2015

2015/281

148

BENZYDEX % 0.15 SPREY

BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş.

27.03.2015

2015/282

149

METNİZOL 500 MG FİLM TABLET

ATABAY KİMYA SANAYİ VE TİC. A.Ş.

27.03.2015

2015/288

150

KARVEA DUO 150/5 MG FİLM KAPLI TABLET

SANOFİ AVENTİS İLAÇLARI LTD. ŞTİ.

02.04.2015

2015/291

151

KARVEA DUO 150/10 MG FİLM KAPLI TABLET

SANOFİ AVENTİS İLAÇLARI LTD. ŞTİ.

02.04.2015

2015/292

152

KARVEA DUO 300/5 MG FİLM KAPLI TABLET

SANOFİ AVENTİS İLAÇLARI LTD. ŞTİ.

02.04.2015

2015/293

153

KARVEA DUO 300/10 MG FİLM KAPLI TABLET

SANOFİ AVENTİS İLAÇLARI LTD. ŞTİ.

02.04.2015

2015/294

154

FUSİDAS % 2 KREM

BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN.A.Ş.

27.03.2015

2015/298

155

PAMİDRİA 90 MG/10 ML IV İNFÜZYON İÇİN KONSANTRE ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

PHARMADA İLAÇ SAN. VE TİC.A.Ş.

02.04.2015

2015/296

156

DETOFEN 0.25 MG/ML GÖZ DAMLASI

DEVA HOLDİNG A.Ş.

02.04.2015

2015/295

157

CLODİFEN % 1 JEL

WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

07.04.2015

2015/302

158

ALERİNİT 0.5 MG/ML ORAL ÇÖZELTİ

İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

07.04.2015

2015/303

159

İPRANEX-S 0.5 MG&2.5 MG/2.5 ML NEBÜLİZASYON İÇİN İNHALASYON ÇÖZELTİSİ İÇEREN TEK DOZLUK FLAKON

NEUTEC İNHALER İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

07.04.2015

2015/301

160

AVİKSİM 100 MG/5 ML PEDİATRİK ORAL SÜSPANSİYON İÇİN KURU TOZ

AVİS İLAÇ SAN. VE TİC.A.Ş.

20.02.2015

2015/199

161

İPRABÜL 500 MCG/2 ML NEBÜLİZASYON İÇİN İNHALASYON ÇÖZELTİSİ İÇEREN TEK DOZLUK FLAKON

NEUTEC İNHALER İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

08.04.2015

2015/310

162

İPRABÜL 250 MCG/2 ML NEBÜLİZASYON İÇİN İNHALASYON ÇÖZELTİSİ İÇEREN TEK DOZLUK FLAKON

NEUTEC İNHALER İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

08.04.2015

2015/309

163

ZOLEGEN İ.V. 4 MG/5 ML İNFÜZYON İÇİN KONSANTRE ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ A.Ş.

08.04.2015

2015/311

164

BRİTOSOPT GÖZ DAMLASI

WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

14.04.2015

2015/315

165

DESEFİN 2 G IV ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ HAZIRLAMAK İÇİN TOZ İÇEREN FLAKON

DEVA HOLDİNG A.Ş.

08.04.2015

2015/313

166

KAYRİS 35 MG FİLM KAPLI TABLET

KAYA BEŞERİ İLAÇ

15.04.2015

2015/ 323

167

MADREDOL 30 MG/ML IM/IV AMPUL

GMG GRAND MEDİCAL İLAÇLARI LTD. ŞTİ.

14.04.2015

2015/316

168

NOACNE % 3 MERHEM

DİNÇSA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

13.05.2015

2015/209

169

VİTASETRON 3 MG/3 ML İV ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

VİTALİS SAĞLIK ÜRÜNLERİ DANIŞMANLIK VE TİC. LTD. ŞTİ.

14.04.2015

2015/318

170

MULTİFLEX MOXİFLEX 400 MG/250 ML İ.V. İNFÜZYON ÇÖZELTİSİ

HAVER ECZA DEPOSU LTD. ŞTİ.

09.04.2015

2015/312

171

APFECTO % 0.3 OFTALMİK SÜSPANSİYON

WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

14.04.2015

2015/317

172

LACRİMER 300 MG KAPSÜL

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

04.05.2015

2015/334

173

SELADRENALİN 4 MG/4 ML IV İNFÜZYON İÇİN ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

HAVER ECZA DEPOSU A.Ş.

04.05.2015

2015/332

174

RONİDRO 5 MG/100 ML İ.V. İNFÜZYON ÇÖZELTİSİ İÇEREN FALKON

VEM İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

07.05.2015

2015/364

175

SOLİFAS 5 MG FİLM TABLET

BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC.A.Ş.

07.05.2015

2015/337

176

SOLİFAS 10 MG TABLET

BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC.A.Ş.

07.05.2015

2015/336

177

LEKARNİTİN 1 G/5 ML IV ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

PHARMADA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

07.05.2015

2015/339

178

INFLADOX 8 MG/2 ML AMPOULE

FARMALAS İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

04.05.2015

2015/340

179

RİLACE PLUS 20 MG/25 MG TABLET;

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

04.05.2015

2015/341

180

NEVRALON FİLM TABLET

WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

11.05.2015

2015/347

181

% 20 SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ İÇEREN AMPUL

ONFARMA İLAÇ İNŞAAT TIBBİ ALETLER SAN.VETİC.LTD.ŞTİ.

13.05.2015

2015/360

182

DOPALEVO 200 MG/50 MG/200 MG FİLM TABLET

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

13.05.2015

2015/384

183

DOPALEVO 150 MG/37,5 MG/200 MG FİLM TABLET

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

13.05.2015

2015/379

184

DOPALEVO 75/18.75/200 MG FİLM TABLET

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC.A.Ş.

13.05.2015

2015/380

185

DOPALEVO 50 MG/12.5 MG/200 MG FİLM TABLET

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC.A.Ş.

13.05.2015

2015/378

186

DOPALEVO 100 MG/25 MG/200 MG FİLM TABLET

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

13.05.2015

2015/381

187

DOPALEVO 125 MG/31,25 MG/200 MG FİLM TABLET

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

13.05.2015

2015/376

188

BE-STEDY 16 MG TABLET

AUROBİNDO İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED

14.05.2015

2015/369

189

BE-STEDY 24 MG TABLET

AUROBİNDO İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED

14.05.2015

2015/370

190

BE-STEDY 8 MG TABLET

AUROBİNDO İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED

13.05.2015

2015/371

191

SECNİDOX 500 MG FİLM TABLET

WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

18.05.2015

2015/387

192

PLAZOL 4 MG/5 ML İ.V. İNFÜZYON İÇİN KONSANTRE ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

PLATİN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

18.05.2015

2015/390

193

PİDREX ER 0.375 MG UZATILMIŞ SALIMLI TABLET

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

18.05.2015

2015/412

194

PİDREX ER 0.75 MG UZATILMIŞ SALIMLI TABLET

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

18.05.2015

2015/414

195

PİDREX ER 1.5 MG UZATILMIŞ SALIMLI TABLET

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

18.05.2015

2015/415

196

PİDREX ER 3 MG UZATILMIŞ SALIMLI TABLET

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

18.05.2015

2015/416

197

PİDREX ER 4.5 MG UZATILMIŞ SALIMLI TABLET

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

18.05.2015

2015/417

198

LEVADİDOZ 500 MG/100 ML I.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN FLKAON

GMG GRAND MEDİCAL İLAÇLARI LTD. ŞTİ.

13.05.2015

2015/365

199

ZOLDRİA 4 MG/5 ML I.V. İNFÜZYON İÇİN KONSANTRE ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

PHARMADA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

14.05.2015

2015/364

200

GLİVİDİN 50 MG TABLET

HELBA İLAÇ İÇ VE DIŞ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

24.05.2015

2015/447

201

LEODEX PLUS JEL

BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

24.05.2015

2015/449

202

SEFAGEN 1 G IM ENJEKSİYON İÇİN TOZ İÇEREN FLAKON

BİLİM İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

24.05.2015

2015/448

203

BETABLOK CR 100 MG FİLM KAPLI TABLET

İLKO İLAÇ SAN. VE TİC.A.Ş.

24.05.2015

2015/452

204

BETABLOK CR 50 MG FİLM KAPLI TABLET

İLKO İLAÇ SAN. VE TİC.A.Ş.

24.05.2015

2015/451

205

BETABLOK CR 25 MG FİLM KAPLI TABLET

İLKO İLAÇ SAN. VE TİC.A.Ş.

24.05.2015

2015/450

206

SODYUM BİKARBONAT % 8.4 AMPUL

ONFARMA İLAÇ İNŞAAT TIBBİ ALETLER SAN.VETİC.LTD.ŞTİ.

24.05.2015

2015/446

207

VENTOPİUM 250 MCG/2 ML İNHALASYON ÇÖZELTİSİ

BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

25.05.2015

2015/453

208

VENTOPİUM 500 MCG/2 ML İNHALASYON ÇÖZELTİSİ

BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

24.05.2015

2015/443

209

VENTOPİUM PLUS 0.5 MG/2.5 MG/2.5 ML NEBÜLİZASYON İÇİN İNHALASYON ÇÖZELTİSİ İÇEREN TEK DOZLUK FLAKON

BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

24.05.2015

2015/444

210

EKLİPS PLUS 100/12.5 MG FİLM TABLET

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

13.05.2015

2015/366

211

AMVASTAN 10 MG FİLM TABLET

WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

25.05.2015

2015/454

212

PALONDEM 250 MCG/5 ML IV ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

FARMATEK İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

25.05.2015

2015/456

213

SEFPORİN 400 MG FİLM KAPLI TABLET

BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

24.05.2015

2015/445

214

KETAP 25 MG FİLM KAPLI TABLET

HELBA İLAÇ İÇ VE DIŞ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

26.05.2015

2015/462

215

KETAP 200 MG FİLM KAPLI TABLET

HELBA İLAÇ İÇ VE DIŞ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

26.05.2015

2015/469

216

KETAP 300 MG FİLM KAPLI TABLET

HELBA İLAÇ İÇ VE DIŞ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

27.05.2015

2015/471

217

KETAP 400 MG FİLM KAPLI TABLET

HELBA İLAÇ İÇ VE DIŞ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

26.05.2015

2015/468

218

KETAP 50 MG FİLM KAPLI TABLET

HELBA İLAÇ İÇ VE DIŞ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

26.05.2015

2015/466

219

LANİCZOL 5 MG/100 ML IV İNFÜZYON İÇİN KONSANTRE ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

PLATİN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

27.05.2015

2015/478

220

ABAVİR 245 MG FİLM KAPLI TABLET

DROGSAN İLAÇ SAN. VE TİC. AŞ.

26.05.2015

2015/467

221

CİPROCAM 200 MG/100 ML İ.V İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

HELBA İLAÇ İÇ VE DIŞ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

26.05.2015

2015/463

222

CİPROCAM 400 MG /200 ML İ.V İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

HELBA İLAÇ İÇ VE DIŞ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

26.05.2015

2015/461

223

OSETRON 4 MG/2 ML I.V./I.M. ENJEKTABL SOLÜSYON İÇEREN AMPUL

HAVER ECZA DEPOSU LTD. ŞTİ.

28.05.2015

2015/484

224

OSETRON 8 MG/4 ML I.V./I.M. ENJEKTABL SOLÜSYON İÇEREN AMPUL

HAVER ECZA DEPOSU LTD. ŞTİ.

28.05.2015

2015/485

225

FLUCOLD 200 MG/30 MG FİLM TABLET

LİVA İLAÇ PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.

28.08.2015

2015/486

226

BONDREX 4 MG/5 ML IV İNFÜZYON İÇİN KONSANTRE ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

AVİCENNA FARMA DIŞ TİC. VE PAZ. A.Ş.

27.05.2015

2015/475

227

CALTRİOJECT 1 MCG/ML I.V. AMPUL

SANTA FARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

27.05.2015

2015/473

228

CALTRİOJECT 2 MCG/ML I.V. AMPUL

SANTA FARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

27.05.2015

2015/474

229

MUSFİXA 4 MG/2 ML I.M. AMPUL

PHARMACTİVE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

27.05.2015

2015/472

230

ETOTAC 400 MG FİLM TABLET

PHARMACTİVE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

26.05.2015

2015/459

231

ETOTAC SR 600 MG UZATILMIŞ SALIMLI FİLM TABLET

PHARMACTİVE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

26.05.2015

2015/460

232

RASBY 2 G ORAL SUSPANSİYON İCİN GRANÜL

SANTA FARMA İLAÇ SAN. A.Ş.

26.05.2015

2015/458

233

VENİRO 100 MG/ 5 ML İ.V. ENJEKSİYON VE İNFÜZYON İÇİNKONSANTRE ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

DEVA HOLDİNG A.Ş.

26.05.2015

2015/470

234

TRİMEDİN 100 MG TABLET

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

02.06.2015

2015/497

235

METACARTİN 1 G/10 ML ORAL ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

24.06.2015

2015/521

236

MUCONEX C 600/200 MG EFERVESAN TABLET

TRIPHARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

09.06.2015

2015/509

237

MUCONEX 900 MG EFERVESAN TABLET

TRIPHARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

10.06.2015

2015/510

238

METFOR 500 MG FİLM TABLET

RDC İLAÇ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SAN. A.Ş.

17.06.2015

2015/513

239

FLOXİMED % 0.3 GÖZ DAMLASI

WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

24.06.2015

2015/515

240

PALONEX 250 MCG/5 ML IV ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

AVİCENNA FARMA DIŞ TİC. VE PAZ. A.Ş.

24.06.2015

2015/517

241

MAGNİS % 1 KREM

SANTA FARMA İLAÇ SAN. A.Ş.

24.06.2015

2015/523

242

DOBUTHAVER 250 MG/20 ML IV İNFÜZYON İÇİN KONSANTRE ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

HAVER ECZA DEPOSU LTD. ŞTİ.

24.06.2015

2015/520

243

ERİTSA % 4 JEL

DİNÇSA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

30.06.2015

2015/524

244

BRONOLAC 30 MG TABLET

WORLD MEDİCİNE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

24.06.2015

2015/518

245

%0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ BFS

DEVA HOLDİNG A.Ş.

24.06.2015

2015/519

246

ALBAZOL KREM

LİVA İLAÇ PAZARLAMA SAN. VE TİC.A.Ş.

30.06.2015

2015/525

247

ELSPAR 365 MG GRANÜL İÇEREN SAŞE

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

16.06.2015

2015/512

248

DESOLİTE BFS İV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ

DEVA HOLDİNG A.Ş.

06.01.2015

2015/27

249

VASTAREL MR 80 MG UZATILMIŞ ETKİLİ KAPSÜL

SERVIER İLAÇ VE ARAŞTIRMA A.Ş.

08.01.2015

2015/26

250

NUMETA PED G 19 % E İNFÜZYON İÇİN EMÜLSİYON

ECZACIBAŞI-BAXTER HASTANE ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

08.01.2015

2015/16

251

NUMETA PED G 16 % E İNFÜZYON İÇİN EMÜLSİYON

ECZACIBAŞI-BAXTER HASTANE ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

08.01.2015

2015/17

252

% 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER ÇÖZELTİSİ BFS

DEVA HOLDİNG A.Ş.

22.01.2015

2015/78

253

% 5 DEKSTROZ İZOTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ BFS

DEVA HOLDİNG A.Ş.

23.01.2015

2015/25

254

BESIVANCE % 0.6 OFTALMİK SÜSPANSİYON

BAUSCH&LOMB SAĞLIK VE OPTİK ÜRÜNLERİ TİC. A.Ş.

23.01.2015

2015/22

255

FORZİGA 5 MG FİLM KAPLI TABLET

ASTRAZENECA İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

29.01.2015

2015/33

256

FORZİGA 10 MG FİLM KAPLI TABLET

ASTRAZENECA İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

29.01.2015

2015/34

257

İNTRAFEN 800 MG/8 ML İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

04.02.2015

2015/72

258

JANTY 50 MG KAPSÜL

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

05.02.2015

2015/70

259

DOXEL READY 20 MG/1 ML İ.V. İNFÜZYON İÇİN KONSANTRE ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

MUSTAFA NEVZAT İLAÇ SAN. A.Ş.

06.02.2015

2015/89

260

DOXEL READY 40 MG/2 ML İ.V. İNFÜZYON İÇİN KONSANTRE ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

MUSTAFA NEVZAT İLAÇ SAN. A.Ş.

07.02.2015

2015/86

261

DOXEL READY 80 MG/4 ML ML İ.V. İNFÜZYON İÇİN KONSANTRE ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

MUSTAFA NEVZAT İLAÇ SAN. A.Ş.

07.02.2015

2015/88

262

DOXEL READY 160 MG/8 ML İ.V. İNFÜZYON İÇİN KONSANTRE ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

MUSTAFA NEVZAT İLAÇ SAN. A.Ş.

06.02.2015

2015/90

263

EXVİERA 250 MG FİLM KAPLI TABLET

ABBVIE TIBBİ İLAÇLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

06.02.2015

2015/92

264

NAPROSYN PLUS JEL

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

07.02.2015

2015/82

265

VIEKIRAX 12.5 MG/75 MG/50 MG FİLM KAPLI TABLET

ABBVIE TIBBİ İLAÇLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

07.02.2015

2015/91

266

KOMBOGLYZE 2.5 MG/500 MG FİLM KAPLI TABLET

ASTRAZENECA İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

07.02.2015

2015/84

267

KOMBOGLYZE 2.5 MG/850 MG FİLM KAPLI TABLET

ASTRAZENECA İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

07.02.2015

2015/85

268

KOMBOGLYZE 2.5 MG/1000 MG FİLM KAPLI TABLET

ASTRAZENECA İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

07.02.2015

2015/87

269

SIGNIFOR 0.3 MG/1 ML ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ

NOVARTİS ÜRÜNLERİ

16.02.2015

2015/137

270

SIGNIFOR 0.6 MG/1 ML ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ

NOVARTİS ÜRÜNLERİ

16.02.2015

2015/140

271

SIGNIFOR 0.9 MG/1 ML ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ

NOVARTİS ÜRÜNLERİ

16.02.2015

2015/141

272

ELIGARD 45 MG ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN S.C. TOZ İÇEREN ŞIRINGA VE ÇÖZÜCÜ İÇEREN ŞIRINGA

ASTELLAS PHARMA İLAÇ TİC. VE SAN. A.Ş.

16.02.2015

2015/146

273

LYXUMIA 20 MCG ENJEKSİYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN KULLANIMA HAZIR KALEM

SANOFİ AVENTİS İLAÇLARI LTD. ŞTİ.

16.02.2015

2015/139

274

LYXUMIA 10 MCG ENJEKSİYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN KULLANIMA HAZIR KALEM

SANOFİ AVENTİS İLAÇLARI LTD. ŞTİ.

16.02.2015

2015/142

275

DİENİLLE 2 MG/0.03 MG FİLM KAPLI TABLET

LADEEPHARMA ECZA TİC. LTD. ŞTİ.

16.02.2015

2015/136

276

MAGOSİT 365 MG FİLM TABLET

BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş.

16.02.2015

2015/145

277

RAXERİN 10 MG DAĞILABİLİR TABLET

İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

16.02.2015

2015/143

278

RAXERİN 30 MG DAĞILABİLİR TABLET

İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

16.02.2015

2015/144

279

VOTUBIA 2.5 MG TABLET

NOVARTİS ÜRÜNLERİ

19.02.2015

2015/178

280

AFINITOR 2.5 MG TABLET

NOVARTİS ÜRÜNLERİ

19.02.2015

2015/177

281

HARVONI 90 MG/400 MG FİLM KAPLI TABLET

GILEAD SCIENCES İLAÇ TİC. LTD. ŞTİ.

20.02.2015

2015/185

282

PARANOX COLD TABLET

SANOFİ AVENTİS İLAÇLARI LTD. ŞTİ.

20.02.2015

2015/192

283

PARANOX COLD FORTE TABLET

SANOFİ AVENTİS İLAÇLARI LTD. ŞTİ.

20.02.2015

2015/195

284

PARANOX COLD PEDİATRİK ŞURUP

SANOFİ AVENTİS İLAÇLARI LTD. ŞTİ.

20.02.2015

2015/197

285

MAJEZİK TOPİKAL JEL

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

24.02.2015

2015/201

286

LOPROX % 1.5 ŞAMPUAN

GENSU PHARMA İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

24.02.2015

2015/203