10 Temmuz 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29412

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulundan:

Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Adalet Bakanlığından:

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulundan:

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

20 Mayıs 2013 tarihinde Nevşehir ili Ürgüp ilçesinde Uluer Havacılık Turizm ve Ticaret Ltd. Şti'ne ait TC-BMB tescil işaretli Lindstrand LBL 425A tipi balonun Başkent Havacılık Balonculuk Eğitim Turizm Reklam İnşaat Taşıma San. ve Tic. Ltd. Şti'ne ait TC-BOT tescil işaretli Ultramagic N-500 tipi balona çarpmasını müteakip düşmesi sonucu meydana gelen ölümlü balon kazasıyla ilgili olarak, "Hava Aracı Kazası Araştırma ve inceleme Raporu" ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Kaza Raporu'nu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

6367/1-1

—————

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

17.12.2014 tarihinde Atmosfer Balonculuk Turizm Tic. Ltd. Şti. envanterinde yer alan TC-BSD tescil işaretli Ultramagic N-250 tipi (Seri Numarası 250/66) sıcak hava balonunun turistik gezi amaçlı uçuşu sırasında Nevşehir il sınırlarında 38.692267 K ve 34.768650 D koordinatlarındaki araziye sert iniş yapması sonucu meydana gelen ölümlü balon kazasıyla ilgili olarak, "Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu" ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Kaza Raporu'nu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

6368/1-1


Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

14.04.2011 tarihli 27905 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgelerine ait listede yer alan 09.04.2007 tarihli 2007/D1-01393 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında Müdürlüğümüzce 9250014324 vergi numaralı Vigo Tekstil ve Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. firması adına onaylı 17.04.2007/M013975, 03.05.2007/IM016577, 11.05.2007/IM017760 ve 12.07.2007/IM027398 tarih/sayılı Gümrük Giriş Beyannameleri muhteviyatı eşyalara isabet eden 14.242,28-TL GV, 23.201,98-TL KDV ve 5.368,05-TL KKDF ile faizi ve ayrıca 4458 sayılı Gümrük Kanunun 238. maddesi uyarınca düzenlenen 11.05.2015 tarihli 1703 sayılı Para Cezası Kararına konu 74.888,52-TL'nin 30 (otuz) gün içerisinde ödenmesi hususu; Müdürlüğümüzce anılan firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı Kanunun 31. maddesi ve Tebligat Tüzüğü'nün 46. ve 47. maddeleri ile 49. maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

6259/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Tüm Kamu Çalışanları ve Emeklileri Vakfı (TÜKÇEV)

VAKFEDENLER: Demiryolları Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DEÇAD)

VAKFIN İKAMETGAHI: ADANA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Adana 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 02/06/2015 tarihinde kesinleşen 31/12/2014 tarihli ve E: 2014/419, K: 2014/655 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Üyeleri arasında samimi ve yakın işbirliği kurmak, yardım ve bağlılık hislerini takviye etmek, sosyal, kültürel, sportif ve ekonomik dayanışma ruhu oluşturmak, bu amaçlara yönelik olarak sosyal, ekonomik, kültürel, sportif, ticari, eğitim ve sağlık alanlarında faaliyet göstermek ve öncelik üyelerine ait olmak üzere gerektiğinde ihtiyaç sahiplerine yardım etmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000-TL nakit.

YÖNETİM KURULU: Nilgül Koray, Muhittin Topal, Metin Edip Alper, Yaşar Anur, Remzi Baz, Lutfi Ekşi, Tuncay Elcan, Vefa Özçelik, Yusuf Kaya

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden arta kalan mal varlığı Çocuk Esirgeme Kurumu’na devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

6295/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yeşilevler Mahallesi 60496 ada 10 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

6281/1-1

—————

Demet Mahallesi 15881 ada 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

6280/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

28.06.2015 tarihli ve 29400 sayılı Resmi Gazete'de yer alan Aka2 Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “11.07.2014 tarih ve 5808 sayılı Resmi Gazete” ifadesinin çıkarılarak “21.07.2014 tarih ve 29067 sayılı Resmi Gazete” ifadesinin eklenmesi 03.07.2015 tarih ve 18637 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6312/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 07.07.2015 tarih ve 19004 sayılı Makam Olur’una istinaden,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 4 dosya nolu BAREM Mim. Müh. Müş. İnş. Tic. ve Yapı Denetim Kuruluşu Ltd. Şti.,

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 369 dosya nolu KOCAELİ Müh. Mim. Yapı Denetim İnş. San. Tic. Ltd. Şti.,

Antalya ilinde faaliyet gösteren 349 dosya nolu KESKİN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Mersin ilinde faaliyet gösteren 990 dosya nolu GÜLFEM Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Bursa ilinde faaliyet gösteren 589 dosya nolu DEMİRDEN AĞ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Sakarya ilinde faaliyet gösteren 836 dosya nolu YENİ SAKARYA Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

6338/1/1-1

—————

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli istihdam etmek zorundadır. .... Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Osmaniye ilinde faaliyet gösteren 1615 dosya nolu TAMBAŞARI Yapı Denetim Ltd. Şti.,

   Nevşehir ilinde faaliyet gösteren 1521 dosya nolu YEREL Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Hakkari ilinde faaliyet gösteren 1377 dosya nolu CAN VE YUSUF Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Bursa ilinde faaliyet gösteren 761 dosya nolu BURTEK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 666 dosya nolu MYB Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren 635 dosya nolu ÇAP Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Antalya ilinde faaliyet gösteren 554 dosya nolu BİLGÜTAY Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Denizli ilinde faaliyet gösteren 442 dosya nolu KOZA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İzmir ilinde faaliyet gösteren 422 dosya nolu İLKAY Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kayseri ilinde faaliyet gösteren 1556 dosya nolu STF Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 1484 dosya nolu KIDEM Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 1350 dosya nolu REHA Yapı Denetim Ltd. Şti., 1195 dosya nolu APAYDIN Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 961 dosya nolu ARTE Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 698 dosya nolu ANKARA ERDEM Yapı Denetim Ltd. Şti., 553 dosya nolu 1 A Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 300 dosya nolu BRK 1 Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 2170 dosya nolu ALYAVUZ Yapı Denetim Ltd. Şti., 638 dosya nolu YEDİTEPE İSTANBUL Yapı Denetim Ltd. Şti., 467 dosya nolu PRİZMA Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 380 dosya nolu DEMİR Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 07.07.2015 tarih ve 19003 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

6338/2/1-1

—————

Kastamonu İli, Araç İlçesi, 68 ada, 69 parsel üzerindeki 872071 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1225 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kastamonu Bir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Tahir ÖZDEMİR tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 27.04.2015 tarihli ve E.2014/1445-K.2015/572 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 06.04.2014 tarihli ve 28974 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Tahir ÖZDEMİR (Denetçi No: 10481, Oda Sicil No:7432) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 06.07.2015 tarihli ve 18798 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

6337/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5670-3                                                                 Karar Tarihi: 02/07/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/07/2015 tarihli toplantısında,

Ambarlı Depolama Hizmetleri Ltd. Şti.’nin; DEP/480-113/11080 sayılı Depolama Lisansı kapsamında Ambarlı Dolum Tesisleri Haramidere Mevkii P.K. 60 34310 Avcılar -İSTANBUL adresinde faaliyette bulunan Ambarlı Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisine ilişkin depolama tarifesinin;

1 - Günlük depolama hizmeti bedelleri için,

Depolanacak Petrol

Ölçü Birimi

Depolama Hizmeti Fiyatı

Benzin Türleri

M3

0,16 TL

Motorin Türleri

M3

0,16 TL

Havacılık Yakıtı Türleri

M3

0,10 TL

 

2 - Depolanacak akaryakıt miktarı 500 m³’den az ise depolama talepleri reddedilecek, şekilde tadil edilmesine,

karar verilmiştir.

6328/1/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 5670-1                                                                 Karar Tarihi: 02/07/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/07/2015 tarihli toplantısında,

a) Akedaş Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin; 26/09/2013 tarih ve 4632-10 sayılı Kurul kararı ile onaylanan 2014 yılı dağıtım gelir gereksiniminin aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

 

 

b) Akedaş Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin; 26/12/2013 tarih ve 4805-10 sayılı Kurul kararı ile onaylanan 2014 yılı dağıtım gelir tavanının aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

 

 

2014 Gelir

Gereksinimi

Gelir Farkı

Düzeltme Bileşeni

2012 ŞKOİİG

Düzeltme Bileşeni

2014 Gelir

Tavanı

TÜFE=227,96

TL

TL

TL

TL

Dağıtım

146.315.755

-26.547.975

-6.886.694

112.881.086

karar verilmiştir.

6328/2/1-1


 

ysklsmslsr_Sayfa_01

ysklsmslsr_Sayfa_02


 

ysklsmslsr_Sayfa_03


 

ysklsmslsr_Sayfa_04


 

ysklsmslsr_Sayfa_05

ysklsmslsr_Sayfa_06

ysklsmslsr_Sayfa_07

ysklsmslsr_Sayfa_08


 

ysklsmslsr_Sayfa_09

ysklsmslsr_Sayfa_10

ysklsmslsr_Sayfa_11

ysklsmslsr_Sayfa_12

ysklsmslsr_Sayfa_13

ysklsmslsr_Sayfa_14

ysklsmslsr_Sayfa_15

ysklsmslsr_Sayfa_16

ysklsmslsr_Sayfa_17

ysklsmslsr_Sayfa_18

ysklsmslsr_Sayfa_19

ysklsmslsr_Sayfa_20

ysklsmslsr_Sayfa_21

ysklsmslsr_Sayfa_23

ysklsmslsr_Sayfa_24

ysklsmslsr_Sayfa_25

ysklsmslsr_Sayfa_26

ysklsmslsr_Sayfa_27

ysklsmslsr_Sayfa_29

ysklsmslsr_Sayfa_30

ysklsmslsr_Sayfa_31

ysklsmslsr_Sayfa_32

ysklsmslsr_Sayfa_33

ysklsmslsr_Sayfa_34

ysklsmslsr_Sayfa_35

ysklsmslsr_Sayfa_36

ysklsmslsr_Sayfa_37

ysklsmslsr_Sayfa_38


 

ysklsmslsr_Sayfa_39

ysklsmslsr_Sayfa_40

ysklsmslsr_Sayfa_41


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c) ve 26(a)’ne dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1 - Adayın başvurduğu anabilim dalını belirten (telefon numarasını içeren) dilekçe,

2 - Özgeçmiş

3 - 2 adet fotoğraf

4 - Nüfus Cüzdan Sureti

5 - Doçentlik belgesi (Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

6 - Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.

7 - ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) (Bütün yayın dosyaları için CD’ şeklinde de verilecektir.) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6,Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),

8 - Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

9 - Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesörler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler için yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.

 

Ünvanı

Der.

Adedi

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

AÇIKLAMALAR

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Fizik

Atom ve Melokül Fiziği

İlgili alanda Doçent olup metal kompleksler üzerine çalışmaları olmak.

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Kimya

Analitik Kimya

Moleküler baskılı polimer ve uygulamaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Kimya

Fizikokimya

İlgili alanda Doçent olup iletken polimerler ve uygulamaları konularında çalışmaları olmak.

Profesör

1

1

İkt. ve İdari Bil.Fak.

Maliye

Mali Hukuk

Vergi uygulamaları ve vergi teşvikleri konularında çalışmaları olmak.

Profesör

1

1

Eğitim Fak.

İlköğretim

Matematik Eğitimi

Matematik eğitimi alanında Doçent olup matematik okur-yazarlığı konusunda çalışmış olmak.

Yrd.Doç.Dr.

1

1

Müh.Mim.Fak.

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

Piezo elektrik ve elektromekanik empedans ile tahribatsız muayene ölçüm ve modellenmesi konusunda çalışmaları olmak.

 

06.07.2015 TARİHİNDE SÖZCÜ GAZETESİNDE YAYIMLANMIŞTIR.

SON BAŞVURU TARİHİ          : 20.07.2015

YRD.DOÇ.YAB.DİL.SINAVI   : 28.07.2015

YAB.DİL SINAV YERİ             : ESKİŞEHİR SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

YAB.DİL SINAV SAATİ          : 09.00

6309/1-1


Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğünden:

Öğrenim dili zorunlu İngilizce olan Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine 2015 - 2016 akademik yılı başında göreve başlamak üzere, 2547 sayılı yasanın 23, 25 ve 26 maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği “ hükümleri ve “PRÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve atama Kriterlerine İlişkin Senato Esasları” uyarınca,

 

TAM GÜNLÜ ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

BİRİM

BÖLÜM

ADEDİ

UNVAN*

ARANAN NİTELİKLER

Denizcilik Fakültesi

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

1

Prof. Dr.

Üniversitelerin; DUİM / Deniz Harp Okulu Lisans Programlarından Mezun olmak, Doktorasını, Deniz Hukuku veya Deniz İşletmeciliği veya Deniz Ulaştırma Mühendisliği veya Uluslararası ilişkiler veya Siyaset bilimi veya İşletme alanında yapmış olmak,

Uzakyol vardiya zabiti ehliyetine sahip olmak tercih sebebidir.

1

Doç. Dr.

Üniversitelerin; DUİM / Deniz Harp Okulu Lisans Programlarından Mezun olmak, Doktorasını, Deniz Hukuku, Deniz İşletmeciliği veya Deniz Ulaştırma Mühendisliği veya Uluslararası ilişkiler veya Siyaset bilimi veya İşletme alanında yapmış olmak, en az Uzakyol Vardiya zabiti yeterliğine sahip olmak.

2

Yrd. Doç. Dr.

Üniversitelerin; DUİM / Deniz Harp Okulu Lisans Programlarından Mezun olmak, Doktorasını, Deniz İşletmeciliği veya Deniz Ulaştırma Mühendisliği veya Uluslararası ilişkiler veya Siyaset bilimi veya İşletme alanında yapmış olmak, en az Uzakyol I. Zabit yeterliğine sahip olmak.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

1

Prof. Dr.

Üniversitelerin; GMİM / Deniz Harp Okulu Lisans Programlarından Mezun olmak Doktorasını, Deniz İşletmeciliği/Bilimleri veya Deniz Ulaştırma Mühendisliği veya Makine Mühendisliği veya Gemi İnşaatı Mühendisliği alanında yapmış olmak, Uzakyol vardiya mühendisi ehliyetine sahip olmak tercih sebebidir.

1

Doç. Dr.

Üniversitelerin; GMİM / Deniz Harp Okulu Lisans Programlarından Mezun olmak Doktorasını, Deniz İşletmeciliği/Bilimleri veya Deniz Ulaştırma Mühendisliği veya Makine Mühendisliği veya Gemi İnşaatı Mühendisliği alanında yapmış olmak, Uzakyol vardiya mühendisi ehliyetine sahip olmak tercih sebebidir

1

Yrd. Doç. Dr.

Üniversitelerin; GMİM / Deniz Harp Okulu Lisans Programlarından Mezun olmak Doktorasını, Deniz İşletmeciliği/Bilimleri veya Deniz Ulaştırma Mühendisliği veya Makine Mühendisliği veya Gemi İnşaatı Mühendisliği alanında yapmış olmak, En az Uzakyol vardiya mühendisi ehliyetine sahip olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

1

Prof. Dr.

Tercihen Lisans eğitimini Makine Mühendisliği alanında tamamlamış olmak; Makine Mühendisliği konularından (klasik mekanik, enerji, konstrüksiyon tasarım ve imalat, mekanik ve elektronik sistemler, sistem dinamiği ve kontrol, akışkanlar mekaniği hidromekanik ve hidrolik veya tesisat vb.) herhangi birinde çalışmalar yapmış olmak ve sayısal ve deneysel uygulamaları gerçekleştirecek ve geliştirebilecek donanıma sahip olmak.

1

Doç. Dr.

Lisans eğitimini Makine Mühendisliği veya Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği veya Uçak Mühendisliği alanında tamamlamış olmak, Makine mühendisliği konularından (klasik mekanik, enerji, konstrüksiyon tasarım ve imalat, mekanik ve elektronik sistemler, sistem dinamiği ve kontrol, akışkanlar mekaniği, hidromekanik ve hidrolik veya tesisat vb.) herhangi birinde çalışmalar yapmış olmak ve sayısal ve deneysel uygulamaları gerçekleştirecek ve geliştirebilecek donanıma sahip olmak

1

Yrd. Doç. Dr.

Makine Mühendisliği konularından (klasik mekanik, enerji, konstrüksiyon tasarım ve imalat, mekanik ve elektronik sistemler, sistem dinamiği ve kontrol, akışkanlar mekaniği, hidromekanik ve hidrolik veya tesisat vb.) herhangi birinde çalışmalar yapmış olmak, sayısal ve deneysel uygulamaları gerçekleştirecek ve geliştirebilecek donanıma sahip olmak

Gemi İnş. ve Gemi Makineleri Mühendisliği

1

Doç. Dr.

Gemi Hidrodinamiği veya Gemi İnşaatı Ana Bilim Dallarından birinde çalışmalar yapmış olmak

Elektrik Elektronik Mühendisliği

1

Prof. Dr.

Elektrik (elektrik makineleri) veya Elektronik (güç elektroniği veya elektromanyetik dalgalar ve mikrodalga tekniği) veya Kontrol Mühendisliği veya Mekatronik Sistemler ve Otomasyon veya Bilgisayar Mühendisliği konularında çalışmalar yapmış olmak.

1

Doç. Dr.

Güç Elektroniği, Mekatronik Sistemler ve Otomasyon, Kontrol veya Bilgisayar Mühendisliği alanlarından birinde çalışmalar yapmış olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

Güç Elektroniği, Kontrol veya Bilgisayar Mühendisliği alanlarından birinde çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü

1

Doç. Dr.

İşletme alanlarında Doktor unvanına sahip olmak. Denizcilik İşletmeleri Yönetimi kapsamında, Doktora sonrasında en az 2 uluslararası hakemli dergide yayını olmak. Konularda üniversite düzeyinde ders vermiş olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

İşletme veya Ekonomi veya Mühendislik alanında lisans mezunu olmak. Denizcilik İşletmeleri Yönetimi kapsamında en az 1 uluslararası hakemli dergide yayını olmak. İlgili konularda üniversite düzeyinde ders vermiş olmak.

Uluslararası İşletme ve Ticaret Bölümü

1

Doç. Dr.

İşletme alanlarında Doktor unvanına sahip olmak. Pazarlama alanında ulusal/ uluslararası olmak üzere alan endeksli hakemli dergilerde yayınları/kongrelerde tam metin bildiriler yapmış olmak. En az iki yıl bir üniversitede kadrolu veya yarı zamanlı olarak Doçent olarak görev yapmış olmak.

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü

1

Doç. Dr.

Doktora unvanını İşletme, Ekonomi, Endüstri veya Lojistik alanlarında almış olmak. Lojistik/Taşımacılık alanlarında ulusal/ uluslararası olmak üzere alan endeksli hakemli dergilerde yayınları/kongrelerde tam metin bildiriler yapmış olmak. En az iki yıl, bir üniversite kadrolu veya yarı zamanlı olarak Doçent olarak görev yapmış olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

Doktora unvanını İşletme, Ekonomi, Endüstri veya Lojistik alanlarında almış olmak Lojistik/Taşımacılık alanlarından en az 2 ulusal/uluslararası olmak üzere en az 4 hakemli dergide yayın/kongrede tam metin bildiri yapmış olmak. İlgili konularda üniversite düzeyinde ders vermiş olmak.

Denizcilik Meslek Yüksekokulu

Elek. ve Oto. Böl./ Mekatronik Programı

1

Yrd. Doç. Dr.

Elektrik/Elektronik Mühendisliği veya Fizik alanında doktora yapmış olmak.

Mot.Araç.ve Ulaş. Tekno.Böl./ Deniz Ulaş. İşletme Programı

1

Yrd. Doç. Dr.

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (DUİM) lisans programından veya diğer güverte lisans programlarından veya Deniz Harp Okulu lisans programlarından mezun olmak, Deniz Ulaştırma İşletme veya Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi alanlarında doktora yapmış olmak, Denizci Eğitimci yeterliğine sahip olmak.

Mot.Araç.ve Ulaş. Tekno.Böl / Gemi Mak. İşletme Programı

1

Yrd. Doç. Dr.

Gemi Makineleri İşletme, Makine Mühendisliği veya Fizik lisans programlarından veya Deniz Harp Okulu lisans programlarından mezun olmak. Doktorasını Gemi Makineleri Mühendisliği veya Makine Mühendisliği veya Fizik alanlarında yapmış olmak Denizci Eğitimci yeterliğine sahip olmak tercih sebebidir.

Denizcilik Meslek Yüksekokulu

Ulaş. Hizm. Böl. / Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı

1

Yrd. Doç. Dr.

DLİ/Denizcilik İşletmeleri Yönetimi/DUİM veya diğer güverte lisans programlarından veya Deniz Harp Okulu lisans programlarından mezun olmak, Deniz ve Liman İşletme veya Deniz İşletmeciliği veya Deniz Ulaştırma İşletme alanlarında doktora yapmış olmak, Denizci Eğitimci yeterliğine sahip olmak tercih sebebidir.

Ulaş. Hizm. Böl. / Yat İşletme ve Yönetimi Programı

1

Yrd. Doç. Dr.

Gemi İnşaatı, Deniz Teknolojileri veya güverte lisans programlarından veya Deniz Harp Okulu lisans programlarından mezun olmak, Doktorasını Deniz Ulaştırma İşletme, Gemi İnşaatı veya Deniz Teknolojileri alanlarında yapmış olmak, Denizci Eğitimci yeterliğine sahip olmak tercih sebebidir.

 

Adayların;

- Özgeçmiş,

- Bir fotoğraf,

- Nüfus cüzdan sureti,

- Lisans- yüksek lisans diplomaları, (aslı veya resmi onaylı örnekleri)

- Doktora belgesi, (aslı veya resmi onaylı örnekleri)

- Yabancı dil başarı belgesi (aslı veya resmi onaylı örnekleri)

- Yurt dışında alınmış diploma ve unvan var ise denklik belgeleri

Profesörlük ve Doçentlik için “Doçentlik Belgesi”ni eklemiş olduğu çalışma alanlarınıda belirten bir dilekçe ile birlikte Yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim - öğretim faliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlayacakları; profesörlük için 6, doçentlik için 4’er takım dosyayı Rektörlüğe, yardımcı doçentlik için 4’er takım dosyayı ilgili Fakülte Dekanlığına; duyurunun Resmi gazetede yayınlandığı tarihi itibariyle 15 gün içerisinde bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.

Yardımcı doçentlik dilekçelerinde; “Sınava Girilecek Yabancı Dil”, Profesörlük dilekçelerinde “Başlıca Araştırma Eseri” belirtilmelidir.

* Üniversitenin yapılacak atamada adayın yayınları ile birlikte başlıca uzmanlık ve araştırma konuları dikkate alınarak tercih yapma hakkı saklıdır.

** Üniversitemizin öğrenim dili zorunlu İngilizce olduğu için aşağıda belirtilen koşullardan birinin sağlandığını belgelemek gerekmektedir.

a) Lisans, Yüksek lisans veya Doktora öğrenimini bu dilin ana dil olarak konuşulduğu ülkede ya da yurtiçinde veya dışında öğrenim dili ingilizce olan bir üniversitede tamamlamış olmak.

b) YDS, ÜDS veya eşdeğerliliği kabul edilmiş sınavlardan birinden asgari 80 / 100 veya eşdeğeri puan almış olmak.

c) Türkçe dışındaki öğretim dilinin (ingilizce), öğretim üyesinin ana dili olması,

Genel Aranan Koşullar:

- Alanında üniversitelerde en az iki yıl ders vermiş olmak.

İLETİŞİM:

Tlf: (0216) 581 00 50 - (0216) 581 00 61

Web: www.pirireis.edu.tr

Adres: Postane Mahallesi, Eflatun Sokak No:8, 34940 Tuzla / İSTANBUL

6395/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

VAN KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            04.02 - 63

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 23.06.2015-65                                  Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 23.06.2015-950                                      VAN

rı İli, Doğubayazıt İlçesi, Gültepe Köyü 182 parsel, Sağlıksuyu Köyü 481 parsel ile Kazan Köyü 670 parselde yer alan ve Büyük Kalus Tepesi üzerinde konumlanmış olan Büyük Kalus (Kazana) Kalesi’nin tesciline ilişkin; Van Kültür Varlıklanı Koruma Bölge Kurulu’nun 19/06/2015 tarih ve 286 sayılı uzman raporu okundu. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yalan görüşmeler sonucunda;

rı İli, Doğubayazıt İlçesi, Gültepe Köyü 182 parsel, Sağlıksuyu Köyü 481 parsel ile Kazan Köyü 670 parselde yer alan ve Büyük Kalus Tepesi üzerinde konumlanmış olan Büyük Kalus (Kazana) Kalesi’nin;

- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6. maddesindeki özellikleri taşımasından dolayı ay Kanunun 7. maddesi gereği I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine,

- Sit sınırlarının, karar ekinde yer alan haritada gösterildiği şekliyle uygun olduğuna,

- Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. maddesinde belirtilen koşulların "G Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları" olarak belirlenmesine ve ilgili idaresince koruma amaç imar planının hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına karar verildi.

 

6261

6263/1-1

—————

VAN KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            04.05 - 08

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 23.06.2015-65                                  Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 23.06.2015-951                                      VAN

Ağrı İli, Patnos İlçesi, Dedeli Beldesi sınırlarında yer alan ve Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 03/05/2007 gün ve 581 sayılı kararı ile Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Dedeli Kalesi ve Nekropolü’nün sınırlarına ilişkin; Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 19/06/2015 tarih ve 284 sayılı uzman raporu okundu. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler ışığında, söz konusu kalenin sit sınırlarının ve derecesinin belirlenmediği anlaşıldı. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Ağrı İli, Patnos İlçesi, Dedeli Beldesi,  J50D07A Pafta, 130 Ada 50 Parsel ile 115 Ada

98 Parselde yer alan Dedeli Kalesi ve Nekropolü’nün tescilinin güncellenmesine ilişkin:

- I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının, karar ekinde yer alan kadastral haritada gösterildiği şekliyle yeniden belirlenmesine,

- Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. maddesinde belirtilen koşulların "Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları" olarak belirlenmesine ve ilgili idaresince koruma amaçlı imar planının hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına karar verildi.

 

6262

6262/1-1

—————

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                              78.00/561

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 15.06.2015-149                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 15.06.2015-2310                          SAFRANBOLU

Karabük İli, Merkez İlçesi, Bulak Köyü, Köyiçi Mevkii, 3505 parselde yer alan tescilsiz konut ve kazan ocağının tespit ve tescil çalışmalarının Müdürlüğümüzce yapılmasını konu alan Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.12.2014 tarih ve 1987 sayılı kararı ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 02.06.2015 tarih ve 541 sayılı raporu okundu; ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Karabük İli, Merkez İlçesi, Bulak Köyü, Köyiçi Mevkii, 3505 parselde yer alan konut ve kazan ocağının 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescil edilmesine (OLUMLU), taşınmazların grubunun "2" olarak belirlenmesine, taşınmazlara ilişkin hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna (OLUMLU), söz konusu taşınmazların koruma alanı olarak karar ekinde yer alan 1/500 ölçekli haritada koordinatları verildiği şekilde belirlenmesine,

Ayrıca söz konusu kazan ocağının can ve mal güvenliğini tehdit edici unsurları için gerekli fiziki ve güvenlik önlemlerinin İl Özel İdaresince alınmasına karar verildi.

 

6263

6263/1-1