10 Temmuz 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29412

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KARGO HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


BOLU TEDES PROJESİ İHALE EDİLECEKTİR

Bolu Belediye Başkanlığından:


2015/2016 KAMPANYA DÖNEMİ KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ İŞİ T.Ş.F.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIMI YÖNETMELİĞİ ESASLARINA GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara (Etimesgut) Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ELEKTRİK PROJE ÇİZİMİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


PASTALIK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


2. HAT FIRINI ZEMİNİNİN BETON YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


MARGARİN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


AFYON VE ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN 145.200 KG SİTRİK ASİT SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


THK MERSİN İŞHANI BİNASININ TAMAMI KİRAYA VERİLECEKTİR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Trabzon/Sürmene Belediye Başkanlığından:


KÖMÜR TAŞINMASI VE BOŞALTILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kütahya Belediye Başkanlığından:


MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KARGO HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:

İşletmemizde üretilen Artar/Azalır 350 ton basılı evrakın 81 ile Kargo ile, 1 yıl boyunca partiler halinde taşınması işi, Kargo taşımacılığı ek şartlar listesi ile ticari şartname esaslarına göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

 

Yapılacak İşin Cinsi

Miktarı

Neye Göre Alınacağı

Son Teklif Verme Tarihi

Kargo Taşımacılığı Hizmeti

350 Ton. Artar/Azalır

Ticari Şartname ile Kargo Taşımacılığı Ek Şartlar Listesi

28.07.2015

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Basım İşletme Müdürlüğü Satınalma Şefliğinde ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya İşletmenin banka hesaplarından birisine yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 28/07/2015 günü, saat 14.00’e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri Gebze/ KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu işin tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.(Teklifler İşletmeden temin edilecek teklif mektubu örneğine uygun olarak hazırlanacaktır.)

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibarı ile en az 6 ay geçerli GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir. Teminatın; Banka teminat mektubu olması halinde, teminat mektubunda “…4734 ve 4735 sayılı kanun ibaresi yerine, ilgili kanunun ve şartname hükümlerinin yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu ” ibaresi yer alacaktır.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, İşletme sözkonusu kargo taşımacılığı hizmeti işini ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

6297/1-1


MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, marka-model listesine, firma numunesine ve teknik şartnamesi ile ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan açık teklif usulü ile satın alınacaktır.

 

Malzemenin Grubu

Miktarı

Neye Göre

Alınacağı

Son Teklif

Verme Tarihi

Ambalaj İpi (Kendir)

8.200

Yumak

Z-14.c/11.07.2003

27.07.2015

Mühür Mumu

19.200

Kutu

Z-02.b/11.07.2003

28.07.2015

Karbon Kağıdı

19.650

Paket

Firma numunesine göre

28.07.2015

Zarf kraft-kese 100 g/m2 280x400 mm.

7.685

Kutu

P-44.b/04.06.2010

29.07.2015

Küçük boy ıstampa (Doğal kauçuk)

199.200

Adet

D-01.d/24.02.2005

30.07.2015

Büyük boy ıstampa (Doğal kauçuk)

6.000

Adet

D-01.d/24.02.2005

30.07.2015

Istampa mürekkebi siyah 50 ml.

10.000

Şişe

B-05.e/15.06.2012

31.07.2015

Istampa mürekkebi siyah 500 ml.

1.000

Şişe

B-05.e/15.06.2012

31.07.2015

Istampa mürekkebi kırmızı 50 ml.

20.000

Şişe

B-05.e/15.06.2012

31.07.2015

Istampa mürekkebi kırmızı 500 ml.

1.000

Şişe

B-05.e/15.06.2012

31.07.2015

Istampa mürekkebi siyah 25 ml.

192.000

Şişe

B-05.e/15.06.2012

31.07.2015

Yapışkan bant şeffaf 12mmx10m

100.000

Rulo

S-03.e/21.01.2009

03.08.2015

Yapışkan bant şeffaf 12mmx33m

140.000

Rulo

S-03.e/21.01.2009

03.08.2015

Yapışkan bant şeffaf 12mmx66m

60.000

Rulo

S-03.e/21.01.2009

03.08.2015

Zımba makinesi teli uz. 6 mm.

405.000

Kutu

D-06.j/07.12.2005

04.08.2015

Zımba makinesi teli uz. 4,5 mm.

20.000

Kutu

D-06.j/07.12.2005

04.08.2015

Zımba makinesi teli uz. 9,5 mm.

30.000

Kutu

D-06.j/07.12.2005

04.08.2015

Deri kaplı bloknotluk

1.000

Adet

Z-19.e/15.01.2013

05.08.2015

Kurşun kalem siyah

50.000

Dz.

G-09.c/20.12.1992

05.08.2015

Kopya kalemi (Kırmızı)

60.000

Dz.

G-07.b/03.01.2005

06.08.2015

Kopya kalemi (Mavi)

12.000

Dz.

G-07.b/03.01.2005

06.08.2015

Kopya kalemi (Yeşil)

15.000

Dz.

G-07.b/03.01.2005

06.08.2015

Beyaz tahta kalemi (siyah)

75.000

Adet

G-16.a/19.01.2010

07.08.2015

Beyaz tahta kalemi (mavi)

75.000

Adet

G-16.a/19.01.2010

07.08.2015

Beyaz tahta kalemi (kırmızı)

60.000

Adet

G-16.a/19.01.2010

07.08.2015

Beyaz tahta kalemi (yeşil)

15.000

Adet

G-16.a/19.01.2010

07.08.2015

Karton telli yarım dosya

2.000.000

Adet

P-49.b/22.05.2012

10.08.2015

Dev ataş

30.000

Kutu

K-01.c/24.04.2007

11.08.2015

Zarf açacağı madeni

6.000

Adet

K-02.a/30.04.2007

11.08.2015

İşaretleme Kalemi (büro tipi sarı)

120.000

Adet

Marka Model esasına göre

12.08.2015

Roller Kalem (genel kullanım için siyah renk mürekkepli, iğne uçlu atılır tür)

100.000

Adet

Marka Model esasına göre

13.08.2015

Roller Kalem (genel kullanım için mavi renk mürekkepli, iğne uçlu atılır tür)

300.000

Adet

Marka Model esasına göre

13.08.2015

Roller Kalem (genel kullanım için kırmızı renk mürekkepli, iğne uçlu atılır tür)

100.000

Adet

Marka Model esasına göre

13.08.2015

Roller Kalem (genel kullanım için yeşil renk mürekkepli, iğne uçlu atılır tür)

15.000

Adet

Marka Model esasına göre

13.08.2015

Yapıştırıcı (Sentetik polimer bazlı)

320.000

Tüp

S-02.f/26.05.2015

14.08.2015

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale ek şartları ile termin ve teslim programının aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, son teklif verme günü en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı tarihte açılacaktır. Numune istenerek ihalesine çıkılan malzemeler için verilen firma numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, teklifleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yapılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler, ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her bir stok malzemenin tamamı için kısmi teklifte de bulunabilirler.

7 - Teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibariyle geçerli EN AZ 6 AY GEÇERLİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir. Teminatın; banka teminat mektubu olması halinde, teminat mektubunda, “... 4734 ve 4735 sayılı kanun ibaresi yerine, ilgili kanun ve şartname hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu ...”, ibaresi yer alacaktır.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9 - İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. Sözlü fiyat indirimine; istekli yetkililerinin (Vekaletname ve imza sirküleri ile birlikte) katılması gerekmekte olup, katılamaması halinde, teklif mektubunda yazılı fiyat geçerli olacaktır.

6341/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 2.436,18.- TL ile en çok 182.900,00.-TL arasında değişen; 22/07/2015 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 245.- TL en çok 18.290.-TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen otomobil, kamyonet, panelvan, minibüs, kamyon, yakıt tankı, otobüs, kamyon, dorse ve çekici vb 26 adet araç; açık artırma suretiyle, Medya Mahallesi Muhabbat Bulvarı No: 4 Kayapınar/DİYARBAKIR adresindeki Gümrük Kompleksi içerisinde bulunan Konferans Salonunda 23/07/2015 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (412) (257 43 79 ) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İpekyololu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

6311/1-1


DÜZELTME İLANI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüzce 07.07.2015 tarih ve 29409 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan (6222/1-1) Eşya Satış ilanında satış tarihi sehven 17.07.2015 olarak yazılmıştır. Eşya Satış ve İhale tarihi 14.07.2015'tir.

İlgililere duyurulur.

6401/1-1


BOLU TEDES PROJESİ İHALE EDİLECEKTİR

Bolu Belediye Başkanlığından:

1 - Bolu Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde TEDES (Trafik Elektronik Denetleme Sistemi) Projesinin kurulum ve işletmeye ait tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanmak üzere Gelir paylaşım modeli ile Trafik Elektronik Denetleme Sistemi Tespit komisyonu raporlarında belirtilen 15 adet kırmızı ışık ve hız, 27 cadde-sokak üzerindeki 32 noktada park ihlali, 8 adet tag’tan oluşan 4 adet hız ihlal sisteminin kurulumu ve işletilmesi, İl Emniyet Müdürlüğü binasında sistemin kurulumu ve aktif hale getirilmesi ile Belediye Başkanlığı kontrolünde anlık izleme fonksiyonlarının kurulması, 7 yıl süreyle işletilmesi ve devredilmesi işidir.

2 - Söz konusu işe ait şartnameler Büyük Cami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No:95 Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinden 500(beşyüz) TL karşılığında temin edilebilir.

3 - İhale 24.07.2015 tarihinde Cuma Günü saat:14:30 da Bolu Belediye Başkanlığı binasında Encümen huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35-a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile 7(yedi) yıllığına ihale edilecektir.

4 - İşe ait muhammen bedel 7.000.000,00 TL + KDV olup geçici teminat bedeli 210.000,00 TL dir.2886 Sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak geçici teminat verilmesi zorunludur.

5 - İsteklilerin ihaleye girebilmesi için aşağıda belgeleri İÇ zarf içinde sunmaları zorunludur.

a) Teklif Mektubu,

Teklif mektuplarında teklifin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır

b) Geçici Teminat belgesi

Teklif mektubunda İdareye verilecek yatırım bedeli KDV hariç olarak verilecektir.

6 - İsteklilerin ihaleye girebilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri dış zarf içerisinde sunmaları zorunludur.

A) İç zarf

B) Kanuni ikametgah belgesi,

C) Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

D) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi ve/veya Meslek Odası Belgesi

E) İmza sirküleri,

a) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

F) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamelerini vermesi

G) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi

H) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ilk ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge

İ) Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilk ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge

J) İsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanlarını içerir beyan yazısı vermesi gerekmektedir. İsteklinin ihale idari ve teknik şartnameyi imzalayarak şartlarını kabul ettiğine dair yazılı beyanda bulunacaktır.

K) Teklif edilecek cihazlara ilişkin, katalog, ürün tanıtımı ve teknik doküman,

L) Geçici teminatın yatırıldığına dair belge.

R) İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslı,

7 - Teminata İlişkin Esaslar

a) Tedavüldeki Türk parası.

b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 sayılı Kanunun 27.maddesine uygun olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları,

c) Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller.

Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayanların teminatları hemen geri verilir.

8 - Teminat Teslim Yeri Teminat Mektubu

a) Tedavüldeki Türk parası.

b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 sayılı Kanunun 27.maddesine uygun olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları,

c) Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller.

Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacak olup doğrudan ihale teklif dosyasına konulacaktır.

9 - Teminat Miktarları

Geçici teminat miktarı 210.000,00 (İkiyüzonbin) TL dir.

Kesin teminat ve güvence bedeli 600.000,00 (Altıyüzbin TL) dir.

10 - İhale sırasında verilecek teklifler onda birin katları şeklinde verilecektir.

11 - Söz konusu iş, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince imzalanıp onaylanan Trafik ihlalleri listesindeki trafik idari para cezaları toplamının %30’u oranındaki tutarının takip eden ayın sonuna kadar Belediyeye ödenecek hizmet kullanım bedeli payı üzerinden hasılat paylaşımı esasına göre yükleniciye ödeme yapılacaktır. Kesilen cezalardan Belediyeye verilecek %30 luk hasılat payı %100 olarak düşünüldüğünde, Belediyeye aktarılacak gelirden %60 ı geçmemek şartıyla fiyatı en düşük teklif eden istekliye ihale edilir. Bu oran sözleşme sonuna kadar devam edecektir.

12 - İhaleye iştirak edecek istekliler tekliflerini en geç 24.07.2015 tarihinde saat: 14: 00 kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne vereceklerdir.

13 - İsteklilerin ihaleye ait evrakları ve teklifleri ihale komisyonu tarafından ihaleye katılanlar huzurunda 24.07.2015 tarihinde saat:14:30 da açılacaktır.

14 - Teklifler Türkçe olarak verilecektir.

15 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

6293/1-1


2015/2016 KAMPANYA DÖNEMİ KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ İŞİ T.Ş.F.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIMI YÖNETMELİĞİ ESASLARINA GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara (Etimesgut) Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/87492

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut / ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  312 293 44 00 - 312 244 90 78

c) Elektronik Posta Adresi

    (varsa)                                   :  ankaraseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmeti

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  2015/2016 Kampanya Döneminde 124.000 Ton Pancarın kantarlardan Fabrikamıza karayolu ile nakliyesi işi. Nakliye yapılacak kantarlar ile sevk edilecek pancarlar aşağıda gösterilmiştir.

b) Yapılacağı Yer/Yerler           : 

Kantarın Adı

Sevk Fabrikası

Pancar Miktarı

Kalecik

Ankara

5.000 Ton

Balışeyh

Çorum

21.000 Ton

Çerikli

Çorum

3.000 Ton

Karacaahmet

Ankara

27.000 Ton

Sarıoba

Ankara

14.000 Ton

Yaralı

Ankara

30.000 Ton

Yenice

Ankara

24.000 Ton

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  21.07.2015 Salı günü Saat 14.00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

7 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6282/1-1


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2015/85683

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Nurhak Yolu Üzeri Elbistan / KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 0 344 419 16 09      Fax: 0344 419 16 17

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Bağlı Ziraat Bölge Şefliklerinden 40.000 Ton Pancarın Fabrikaya Karayolu ile nakli.

b) Yapılacağı yer                    :  Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğüne bağlı Afşin, Göksun ve Tufanbeyli Kantarları

c) İşin süresi                           :  İdari şartnamede belirtilmiştir. (Yaklaşık 20-25 gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                     :  23.07.2015 Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da ilgili Meslek Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4. ncü maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1-L2, R1-R2, ve K1 dir.)

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:

5.1. İş Deneyim Belgeleri:

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya ,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin,

verilmesi zorunludur.

İstekli tarafından teklif edilen bedelin %30’undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz.

Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

6 - Makina ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler:

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

7 - İhale sadece yerli isteklilere açıktır.

8 - İhale dokümanı Elbistan Şeker Fabrikası'nın yukarıda yazılı adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı Elbistan Şeker Fabrikası'nın aynı adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler, 23.07.2015 tarihinde saat 14.00'e kadar Elbistan Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta ile gönderilmesi halinde, olabilecek gecikmelerden İdaremiz sorumlu tutulmayacaktır.

10 - İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

11 - İstekliler teklif edilen bedelin %3 (Yüzde üç) 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

12 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

14 - İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama maddeleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanuna tabi değildir.

6221/1-1


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2015/2016 Kampanya Dönemi Yozgat Şeker Fabrikası Kantarlarından Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2015/87324

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğü Sivas Karayolu 5. Km. SORGUN / YOZGAT

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 354 441 10 10  -  0 354 441 10 18

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  2015/2016 Kampanya Döneminde 94.000 Ton pancarın Yozgat Şeker Fabrikasına, 30.000 Ton Çorum Şeker Fabrikasına olmak üzere Toplam 124.000 Karayolu Pancar Nakliye Hizmeti İşidir.

Kantar Adı                              Taşınacak Pancar (Ton)

AKDAĞMADENİ                             5.200

KİRSİNKAVAĞI                               4.800

ÇEKEREK                                           2.500

KÜMBET                                          11.500

KADIŞEHRİ                                     17.000

KESİKKÖPRÜ                                   8.000

HASBEK                                            6.000

KADILI                                             21.000

SARIKAYA                                       7.000

SARIKENT (ÇORUM)                    30.000

ŞEFAATLİ                                       11.000

TOPLAM                                        124.000

b) Yapılacağı Yer                      :  Nakliye hizmeti: Akdağmadeni, Kirsinkavağı, Çekerek, Kümbet, Kadışehri, Kesikköprü, Hasbek, Kadılı, Sarıkaya ve Şefaatli kantarlarından Yozgat Şeker Fabrikasına, Sarıkent Kantarından Çorum Şeker Fabrikasına yapılacaktır.

c) İşin Süresi                             :  2015/2016 Kampanya süresince

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu Sorgun/Yozgat

b) Tarihi ve Saati                       :  22.07.2015 Çarşamba günü, saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası belgesi

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.7. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1 - L2, R1 - R2 ve K1 dir.)

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş deneyim belgesi:

1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak,

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az %80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin,

verilmesi zorunludur.

İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz.

4.2.2. Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler:

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1. Bu ihalede benzer iş olarak Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, kantar bazında teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yozgat Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulamaz.)

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

14 - Mezkur hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6304/1-1


ELEKTRİK PROJE ÇİZİMİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Yeni açılacak satış mağazamız için (Atlantis) elektrik projesi çizimi pano ve elektrik aksamının tamiratı, eksikliklerinin giderilerek çalışır hale getirilmesi, teklif alma yoluyla yaptırılacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 21.07.2014 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES      : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                      Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                      Tel: 397 33 65 - 66           Faks: 397 33 71 - 74

6332/1-1


PASTALIK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 500 çuval pastalık un, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 21.07.2015 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü'ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES      :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                      Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                      Tel: 397 33 65 - 66 Faks: 397 33 71 - 74

6333/1-1


ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızın 1 (bir) yıllık Çevre Danışmanlık Hizmeti, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Çevre danışmanlık hizmet alımına ait teklifin verilebilmesi için Fabrikamızda İş Güvenliği Uzmanımızdan bilgi alınabilir.

3 - Teklifler en geç 21.07.2015 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES      :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                      Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                      Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 - 74

6334/1-1


2. HAT FIRINI ZEMİNİNİN BETON YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızda bulunan 2. Hat Fırını zemininin beton yapımı, teklif alma yoluyla yaptırılacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 21.07.2015 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES      :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                      Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                      Tel: 397 33 65 - 66           Faks: 397 33 71 - 74

6335/1-1


MARGARİN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 5.000 Kg margarin (Yağ oranı %83,5), teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 21.07.2015 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES      :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                      Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                      Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 - 74

6336/1-1


AFYON VE ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN 145.200 KG SİTRİK ASİT SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Afyon ve Erzincan Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 145.200 kg Sitrik Asit kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No:6 Etimesgut/ ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 100,00 TL + KDV karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 06 Ağustos 2015 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 06 Ağustos 2015 saat 14:00’ da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

6398/1-1


THK MERSİN İŞHANI BİNASININ TAMAMI KİRAYA VERİLECEKTİR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu’na ait Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Camişerif Mahallesi, İstiklal Caddesi, THK Mersin İşhanı No: 2 ve 147 ada 2 parseldeki 593 m² arsa üzerinde inşa edilmiş bodrum+zemin+4 normal+teras kattan oluşan kargir işhanı binasının tamamının veya zemin kat 7 nolu ve 1. kat 107 nolu bağımsız bölümler hariç tutularak tamamının kiralanması ihalesi 14 Ağustos 2015 Cuma günü saat 11.00’da kapalı teklif alma usulüyle THK Mersin Şube Başkanlığı’nda (Camişerif Mahallesi, İstiklal Caddesi, 5248 Sokak, THK Mersin İşhanı Kat: 1 No: 102 Akdeniz/MERSİN) yapılacaktır.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar THK Mersin Şube Başkanlığı’na (Camişerif Mahallesi, İstiklal Caddesi, 5248 Sokak, THK Mersin İşhanı Kat: 1 No: 102 Akdeniz/MERSİN) vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 100,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden veya THK Mersin Şube Başkanlığı’ndan (Camişerif Mahallesi, İstiklal Caddesi, 5248 Sokak, THK Mersin İşhanı Kat: 1 No: 102 Akdeniz/MERSİN) temin edebilirler.

4 - İstekliler, geçici teminat bedelini şartnamede belirtilen tutarda ve THK Genel Başkanlığına ait banka hesabına yatıracaklardır.

5 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel     :  THK Genel Başkanlığı               (0 312) 303 73 78 - 79 -71

                      THK Mersin Şube Başkanlığı    (0 324) 233 16 63

6347/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Trabzon/Sürmene Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, Trabzon İli, Sürmene İlçesi, Çamburnu Mahallesi, G44A09C2B pafta, 101 ada, 12 parsel sayılı 3 adet betonarme bina ve arsası cinsindeki taşınmazın tamamı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

2 - İhale Sürmene Belediye Encümen Salonunda 22.07.2015 Çarşamba günü saat 14.00 de Encümen tarafından yapılacaktır.

3 - Taşınmaz mal satış şartnamesi Sürmene Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 50,00 TL karşılığında satın alınabilir.

4 - İhaleye çıkan taşınmazın;

a) Muhammen satış bedeli: 2.100.000,00 TL (İkimilyonyüzbin lira)

b) Geçici teminat miktarı: 63.000,00 TL (Altmışüçbin lira)’dır.

5 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

a) Geçici teminat; istekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için taşınmazın muhammen bedelinin en az %’3 ü oranında geçici teminat veya banka teminat mektubu vereceklerdir.

b) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.

c) İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin verilmesi gerekmektedir:

• 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu,

• Gerçek kişiler nüfus kayıt örneği (Nüfus),

• İmza sirküleri (Noter onaylı)

• Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ve imza sirküleri,

• Tüzel kişi olması halinde ise; tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname,

• Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

• İkametgah belgesi (Nüfus Müdürlüğünden),

• Tebligat için Türkiye’de yasal adres bildirimi,

• İsteklinin Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi,

• Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzu (Banka teminat mektubu vermesi halinde mektup süresiz olacaktır),

• Şartname bedelinin yatırıldığını gösteren makbuz,

• İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış Şartname,

• Belediyeden borcu yoktur yazısı.

6 - Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 22.07.2015 Çarşamba günü saat 12.00’ye kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7 - İhale Komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

5763/1-1


KÖMÜR TAŞINMASI VE BOŞALTILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessese Müdürlüğümüz Eynez Yeraltı Kontrol Şubeden Soma B Termiğe kömür taşınması ve boşaltılması işi açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir.

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No.111 45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat)   Fax: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin:

a)

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

Süre

1

Eynez Yeraltı Kontrol Şube Müdürlüğümüze bağlı stok sahalarından 550 000 ton kömürün Soma B Termik Santralı 1-4, Yırca Kapı ve 5-6 Ünitelerine taşınması ve boşaltılması işi

2015-85686

2015-1386

23.07.2015

14:00

150 gün

 

b) Yapılacağı yer                    :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA.

c) İşin süresi                           :  İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                          :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No.111 45500 Soma/ MANİSA, Adreslerinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 100,00 TL, karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir.

5 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

9 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

10 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

6266/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kütahya Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyetleri Belediyemize ait,

1.1. Aşağıdaki listede yazılı İmar Planlarına göre -2- adet ARSA’nın satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesi gereği “Kapalı Teklif Usulü” ihaleye konulmuştur.

 

(a) İhale Tarihi / Günü / Saati

:

23 Temmuz 2015 / Perşembe / Tabloda belirtilen saatlerde

(b) İhalenin Yapılacağı Yer

:

Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

2 - Ödeme Şekil ve Şartları:

2.1. Vadeli Ödemelerde - 1

:

İhalede belirlenen bedel, %10’ u peşin geri kalan miktar -16- ay vade bedelidir.

2.2. Vadeli Ödemelerde - 2

:

İhalede belirlenen bedelin %50’ sinin peşin ödenmesi halinde; geri kalan %50’lik dilim üzerinden %4 indirim uygulanacak ve - 16 - ay eşit vadeye bölünecektir.

Vadeli ödemelerde vade süresinden önce bütün borcun ödenmesi durumunda peşin ödemelerde uygulanan %8 indiriminin kalan vade süresine orantılanarak indirim uygulanacaktır.

2.3. Peşin Ödemelerde

:

İhalede belirlenen bedel üzerinden %8 indirim uygulanır.

3 - K.D.V. VE DİĞER VERGİ, HARÇLAR VS. HK.

3.1.

Aşağıdaki listede (X) işaretli olan taşınmazlar, ilgili Kanun gereği K.D.V. den muaf tutulmuştur.

3.2.

Peşinatlar ile birlikte, varsa K.D.V. ve diğer vergi, harçlarla vs. birlikte yatırılacaktır.

 

4 - Satışı yapılacak arsa vasıflı taşınmazlar için gerekli olabilecek ifraz, tevhid, cins değişikliği, ihdas, terk vb. işlemler ve taşınmazın bulunduğu adada, çevre teşekkülü ve imar çapı verilmesi aşamasında yerinde yapılacak inceleme sonucunda ortaya çıkabilecek alt yapı, üst yapı vb. inşaat alanını etkileyebilecek unsurların tüm sorumluluğu ve işlemleri alıcıya aittir.

5 - İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI)

5.1. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

5.2. Tebligat için yazılı olarak adres beyanı,

5.3. İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletname, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.) (2013 tarihinden İhale tarihine kadar)

5.4. İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,

5.5. Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, (2013 tarihinden İhale tarihine kadar)

5.6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,

5.7. Geçici Teminatı yatırdığına dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubu (süresiz) ve istenilen diğer belgeleri ihale anında ibraz etmeleri gerekmektedir.

5.7.1.1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince;

5.7.1.1.1. İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınmaz.

5.7.1.1.2. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

5.7.1.1.3. İhaleye katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Teklif Zarflarını 23.Temmuz.2015 tarihinde saat 13:30’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine teslim edecek ve ihale saatinde istekliler ile birlikte Encümen huzurunda zarflar açılacaktır.

 

BELEDİYEMİZE AİT SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR (KAPALI TEKLİF USULÜ)

S.

Cinsi

 

Mahalle

Ada / Parsel

Mevkii

İmar Durumu

Yüzölçümü

m2

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Saati

1

Arsa

X

L.H.P.

2250/10

Kütahya - Tavşanlı Yolu (Sol)

Otel ve Ticari Tesisler Alanı Özel Eğitim Tesisleri Alanı

9.424,89

2.350.000,00 ¨

70.500,00 ¨

14:00

2

Arsa

-

BOSNA-İ CEDİT

726

Kütahya - Eskişehir Yolu (Sağ)

Küçük Sanayi Tesisleri Alanı

12.647,57

4.500.000,00 ¨

135.000,00 ¨

14:03

 

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisi’ne (Belediye Hizmet Binası K:3) müracaatları ilan olunur.

6313/1-1


MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE DURUMU İTİBARIYLA İHTİYAÇ FAZLASI OLAN AŞAĞIDA MÜFREDATI KAYITLI MUHTELİF HURDA MALZEMELER KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINARAK İHALE SURETİYLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARİHTE SATIŞA ARZ EDİLMİŞTİR.

MUHTELİF PİRİNÇ ŞERİT ARAİŞİ HURDASI

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

İHALE YERİ

22 TEMMUZ 2015

14.00

MERKEZ/ANKARA

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır.

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ    :  0 3123841065 - 0 312 384 03 07-178-216

ALİAĞA HUR. MD.                      :  0 2326251120/128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD.                :  0 3182242898

SEYMEN HUR. MD.                     :  0 2623413797/124-126

6294/1-1